دانلود کامل پژوهش نقش مدیران و مسئولیت آنها در نظارت بر عملکرد کارکنان

Published on Author adminLeave a comment

پژوهش نقش مدیران و مسئولیت آنها در نظارت بر عملکرد کارکنان

پژوهش نقش مدیران و مسئولیت آنها در نظارت بر عملکرد کارکنان
دسته بندی پژوهش
بازدید ها ۱۶
فرمت فایل docx
حجم فایل ۴۹ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۳۳

پژوهش نقش مدیران و مسئولیت آنها در نظارت بر عملکرد کارکنان

فروشنده فایل

کد کاربری ۲۵۲۵۳

کاربر

پژوهش نقش مدیران و مسئولیت آنها در نظارت بر عملکرد کارکنان

چکیده
امروزه اصلی ترین مباحثی که در رابطه با مدیریت یک مجموعه مطرح می باشد، برنامه ریزی صحیح،
نگرش به توسعه ، تصمیم درست در شرایط متغیر، بهبود مستمر، رضایت و حفظ کرامت کلیه ذینفعان، تعالی ورسیدن به سطح ناب است. تمرکز بر جریان ارزش، تکوین ساختار ناب، رفتار سازمانی و کاربرد مقدمات ناب می تواند زمینه ساز یک مدیریت عملکرد ناب باشد در این تحقیق همچنین الزامات ایجاد مدیریت ناب ، شرایط لازم و نحوه اداره کردن،ارزیابی، رسیدن به اهداف آرمانی و چگونگی توسعه آن نیز بیان گردیده. آنگاه میزان افزایش بازدهی و درصدرضایت ذینفعان تحلیل شده است.

دانلود پژوهش نقش مدیران و مسئولیت آنها در نظارت بر عملکرد کارکنان
– ذخیره شده
۱۲ دسامبر ۲۰۱۷ … امیدواریم از خرید خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شویددوست گرامی سلام.
برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| پژوهش نقش مدیران و مسئولیت آنها در…
[DOC] بهره وری نیروی انسانی – مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی
– ذخیره شده – مشابه
در این پژوهش در ابتدا به بررسی عوامل افزایش کارایی کارمندان در باب مدیریت
پرداختیم، سپس از دو عامل اصلی ایجاد انگیزه و خلاقیت در بین نیروهای انسانی و نقش
…. گزارشهای حاصل از پژوهشهای تعالی(۱۳۷۴)نیز بیانگر آن بوده اند که بین کیفیت
زندگی کاری به عنوان یکی از عوامل افزایش بهره وری و عملکرد کارکنان و رضایت
ارباب …
[DOC] نظارت و کنترل یکی از اجزای اصلی مدیریت محسوب می گردد – حوزه ریاست
– ذخیره شده – مشابه
علاوه بر این دو نوع نظارت، مسئله نظارت عمومی وهمگانی مطرح است و به همه مسلمانان
دستور داده شده است که در مقابل دیگراناحساس مسئولیت کنند و در صورت مشاهده عملکرد
نادرست یا انحراف از اهداف وتخلف از وظایف، تذکر دهند و امر به معروف و نهی از منکر نمایند
. همچنینمسئله نظارت مدیر بر عملکرد کارکنان و اجرای برنامه ها در سازمان به دوصورت
نظارت …
[PDF] بررسی رابطه عملکرد مدیران ارشد ناجا با عملکرد کارکنان چکیده این …
– ذخیره شده – مشابه
این پژوهش با هدف تعیین رابطه عملکرد مدیران ارشد ناجا با عملکرد کارکنان سازمان های
تابع. خود و با تمرکز بر کارکنان سازمان فوریت … فصلنامه نظارت و بازرسی – سال
نهم – شماره ۳۱٫ ۱٫ مقدمه. امروزه اصلی ترین مباحثی که در … آگاهی های نیروهای انسانی
توانمند و نقش تحول آفرین آنها انسان، دیگر در سازمانهای. امروز ابزار تلقی نمی شود؛
بلکه …
[PDF] ﻧﻘﺶ ﻣﺪﯾﺮان در اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﮐﺎرﮐﻨﺎن – بانک سپه
– ذخیره شده – مشابه
۳۱ ا کتبر ۲۰۱۰ … ﭼﮑﯿﺪه. اﻣﺮوزه ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬـﺮه. وری و ﺳـﻮ. د. آوری ﺻـﺮﻓﺎً ﺑـﺎ ﺗﻌـﺪﯾﻼت ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺑـﺎ ﻧـﺼﺐ.
ﻣﺎﺷﯿﻦ. آﻻت ﻣﺪرن و ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﻫﺎی ﻧﺮم. اﻓـﺰاری ﺑﺪﺳـﺖ ﻧﻤـﯽ. آﯾـﺪ و ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اﺻـﻠﯽ و ارزﺷـﻤﻨﺪ. ﺳـﺎزﻣﺎن. ﻫـﺎ.
ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه. ﻫﺎ را ﺑﻪ. ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ . ﻟﺬا ﻣـﺪﯾﺮان ﺑﺎﯾـﺪ در ﺟﻬـﺖ.
ﭘـﺮورش و ﺗﻮﺳـﻌﻪ آﻧﻬـﺎ ﻫﻤـﺖ ﮔﻤـﺎرده و ﻣﺤﯿﻄـﯽ را در ﺳـﺎزﻣﺎن اﯾﺠـﺎد ﮐﻨﻨـﺪ ﮐـﻪ اﺳـﺘﻌﺪاد، ﻣﻬـﺎرت …
[PDF] روش های ایجاد انگیزه در کارکنان – بانک اقتصاد نوین
– ذخیره شده – مشابه
متخصصــان متوجــه نقــش. مهــم پرســنل و منابــع انســانی. در موفقیــت ســازمان ها شــده
و. پژوهش هــای فراوانــی در زمینــه. اصــول مدیریــت منابــع انســانی. انجــام گرفتــه
اســت. در دنیــای. پررقابت امروزی و رقابت تنگاتنگ. ســازمان ها برای ارایه هرچه بهتر.
خدمــات بــه مشــتریان، تنهــا راه. دوام و پویایــی آنهــا بــه شــمار. می رود، نیروی انســانی
به …
آن‌چه باید یک مدیر درباره ارزیابی عملکرد همکاران خود بداند | یاری‌کده
– ذخیره شده – مشابه
امروزه در محیط‌های کاری، ارتقا عملکرد و نقش مدیریت عملکرد موضوعی است که توجه به
آن رو به افزایش است. … هماهنگی مسئولیت‌های روزانه کارکنان با اهداف تجاری راهبردی; –
ابهام‌زدایی و شفاف‌سازی مسئولیت در قبال انتظارات موجود در زمینه عملکرد; –
مستندسازی عملکرد افراد به منظور تقویت روند پرداخت خسارات و پاداش و تصمیمات
مربوط به …
بررسی تأثیر عوامل فردی و سازمانی بر عملکرد ذی … – مدیریت بهره وری
– ذخیره شده – مشابه
با عنایت به اهمیت نقش نظارتی که ذی حسابان در کنترل هزینه‌ها و نگهداری اموال دولتی
دارند، این پژوهش به دنبال بررسی تأثیر عوامل فردی و سازمانی بر عملکرد شغلی ذی …
ارزیابی یا ارزشیابی عملکرد فرآیندی است که توسط آن یک مدیر، رفتار کاری
کارکنان را با اندازه گیری و مقایسه با استانداردهای از قبل تعیین شده ارزشیابی کرده
، …
پورتال-معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی-علمی-پژوهشی/بررسی …
– ذخیره شده
رضایت شغلی یکی از عوامل مهم در موفقیت شغلی است که باعث افزایش کارآیی، بروز
خلاقیت و احساس رضایت فردی می گردد ،اما نارضایتی شغلی منجر به کاهش عملکرد و
اشتباهات کاری زیادی در کارکنان می شود . از این رو مدیران به شیوه های مختلف مترصد
افزایش رضایت شغلی کارکنان خود هستند . نظام اداری به ویژه سرمایه انسانی در آن نقش

[PDF] 7- پاورپونت مدیریت عملکرد
– ذخیره شده
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد. : روﻳﮑﺮدﯼ اﺳﺖ ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮاﻳﻨﺪ. ﺗﻌﻴﻴﻦ اهﺪاف راهﺒﺮدﯼ، ﺳﻨﺠﺶ، ﻧﻈﺎرت،ارزﻳﺎﺑﯽ ،
ﺟﻤﻊ ﺁورﯼ و. ﺗﺤﻠﻴﻞ دادﻩ هﺎﯼ ﻋﻤﻠﮑﺮدﯼ و ﺑﮑﺎرﮔﻴﺮﯼ دادﻩ هﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد. ﺮ. ﻮ. ﺮ و ر ﺮ. ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ.
ارزﺷﻴﺎﺑ …. -۴٫ اﻳﺠﺎد اﻣﮑﺎن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و رﻗﺎﺑﺖ ﺳﺎﻟﻢ. -۵٫ ﺗﻘﻮﻳﺖ روﺣﻴﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن. -۷٫ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ. -۸٫ دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ
راهﮑﺎرهﺎﯼ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ. ۹٫ ل ا اف. ا. ﻟ ﺖ ﺬ. -۹ا ﺎ. اﻳﺠﺎد ﺣﺲ ﻣﺴﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮﯼ ﺑﺮاﯼ وﺻﻮل ﺑﻪ اهﺪاف …
[DOC] شیوه نامه اجرایی ارزیابی عملکرد کارمندان
– ذخیره شده – مشابه
مدیریت منابع انسانی: اعمال نتایج ارزیابی عملکرد کارمندان در وضعیت خدمتی
کارمندان را بر عهده دارد. معاونتهای تخصصی: مسئولیت جمع بندی و تایید اولیه شاخص
های تدوین شده ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان ، تفکیک شاخص های تدوین شده و
ابلاغ به واحد های زیر مجموعه و نیز مسئولیت جمع بندی و ابلاغ نتایج ارزیابی عملکرد
به آنها جهت …
بررسی تاثیر هویت نام تجاری بر رضایت شغلی کارمندان و عملکرد …
– ذخیره شده
بررسی تاثیر مدیریت هویت برند شرکت بر عملکرد برند و رضایت کارکنان با نقش
میانجی تعهد (مطالعه موردی:اعضای انجمن شرکت های ساختمانی و تاسیساتی خراسان
رضوی) … لازم است سازمان‌ها هم راستا با برندسازی محصولات خود، در برندسازی سازمان
به‌ عنوان کارفرما نیز سرمایه‌گذاری نمایند؛ زیرا،کارکنان، مشتریان داخلی آن ها هستند.
ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد – دفتر بازرسی و پاسخگویی به …
– ذخیره شده – مشابه
·ترویج و نهادینه کردن تفکر و عمل پیشگیری از فساد و مقابله با آن توسط مسئولان و
کارکنان در حیطه مسئولیت سالم سازی دستگاه … بالاترین مقام دستگاه اجرایی (یا
یکی از معاونین وی به عنوان جانشین); مدیر حراست; مدیر واحد حقوقی‌; مدیر واحد بازرسی
و مدیریت عملکرد; مدیر مرکز فناوری اطلاعات; ذی‌حساب; رئیس هیأت رسیدگی به
تخلفات …
[PDF] نقش ارزش‌های اخلاقی در بهبود عملکرد کارکنان با تأکید بر معنویت …
– ذخیره شده
۴ آوریل ۲۰۱۵ … ﻫـﺎی ﻣـﺪﯾﺮان. ﮐﺎرآﻣﺪ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﯾﺠـﺎد ﺑـﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮای. ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷـﺎﻏﻞ در ﺗﻤـﺎم
ﺣﺮﻓـﻪ. ﻫﺎﺳـﺖ ﺗـﺎ. آﻧﻬـﺎ. ﺑـﺎ ﺣـﺲ. ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ، در ﺟﺎﻣﻌـﻪ و ﺣﺮﻓـﻪ ﺧـﻮد ﮐـﺎر … ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ
. ) ﻧﻘﺶ ارزش. ﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ در ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ. ﺑﺮ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر. دﮐﺘﺮ. ﻣﺤﻤﻮد. رﺿﺎ
اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ. ،. ﺻﻤﺪ رﺣﯿﻤﯽ اﻗﺪم. ∗. ﮔﺮوه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ،. داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدی و اداری، …
شیوه نامه ارزیابی عملکرد کارمندان | وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
– ذخیره شده – مشابه
ماده۵- شاخص های ارزیابی عملکرد کارمندان بخش غیراداری ۱۱ ماده۶- فرآیند اعتراض به
نتیجه ارزیابی عملکرد سالیانه ۱۱ ماده۷- مزایای حاصل از ارزیابی عملکرد کارمندان ۱۱
ماده ۸ – سامانه ارزیابی عملکرد کارمندان ۱۲ ماده ۹ – مسئولیت اجرا و نظارت ۱۲ پیوست۱-
تعاریف و مفاهیم ۱۳ پیوست۲- فرم شماره (۱) محورها و شاخص های ارزیابی عملکرد مدیران

نقش های مدیران در سازمان،برقراری ارتباط موثر با دیگران،مدیریت و رهبر …
– ذخیره شده – مشابه
مطالب این صفحه : تفاوت ها و توانایی های مدیریت و رهبری آموزشی،نکات کلیدی در
برقراری ارتباط موثر با دیگران ، مدیریت تغییر در نظارت و ارزشیابی منابع انسانی
آموزش و پرورش. نقش های مدیران در سازمان ( قسمت …. ۲- نقش مولد: در این نقش مدیر
مسئولیت ایجاد انگیزه در کارکنان را در جهت اهداف سازمان بر عهده دارد. ب- فعالیت های
مربوط به …
[PPT] وجه تمایز مدیران و کارکنان عملیاتی
– ذخیره شده – مشابه
کارکنان عملیاتی : افرادی هستند که مستقیما انجام یک شغل یا وظیفه ای را بعهده دارند
و هیچ مسئولیتی برای نظارت بر کار دیگران ندارند. ۸٫ وجه تمایز مدیران و … فرآیند :
اصطلاح فرایند نشان دهنده فعالیت های اولیه ای است که مدیر آن را اجرا می کند; این
فعالیت ها در اصطلاح مدیریت ، وظایف مدیریت می نامند. ۱۲٫ تعریف مدیریت. کارآیی و
اثر …
جدیدترین مقالات رشته مدیریت با ترجمه – ترجمه فا
– ذخیره شده – مشابه
جدیدترین مقالات انگلیسی مدیریت با ترجمه : دانلود رایگان مقاله انگلیسی و نمونه
ترجمه + خرید ترجمه آماده تایپ شده با فرمت ورد رشته های مدیریتی. … تاثیر رهبری
خدمت گذار بر روی فرهنگ سازمان، تعهد سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی (OBC) و
عملکرد کارکنان در شرکت ‌های تعاونی بانوان (نشریه الزویر) The Impact of Servant …
پایان نامه‌های دفاع شده – پردیس البرز دانشگاه تهران
– مشابه
دکتر منوچهر انصاری, بررسی مدیریت دانش و تاثیر آن بر خلاقیت سازمانی(مطالعه
موردی بیمارستان آراد), مدیریت منابع انسانی, کارشناسی ارشد, نیما طاهری, ۱۵۰۲۹۴۰۰۷۰
. ۹۶/۱۰/۲۵, دکتر سیدرضا سیدجوادین دکتر غلامرضا طالقانی, بررسی تاثیر هوش
هیجانی بر عملکرد کارکنان (مطالعه موردی شرکت مدیریت تولید برق شهیدرجایی),
مدیریت منابع …
[PDF] بررسی اثربخشی عملکرد سوپروایزران آموزشی از دیدگاه مدیران …
– ذخیره شده – مشابه
۱۴ ژوئن ۲۰۱۲ … ﻫﺎی ﺑﻬﺴﺎزی ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺖ درﻣﺎﻧﻲ ﻣﺒﺎدرت ورزﻧﺪ . اﻳﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﺎ. ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد
ﺳﻮﭘﺮواﻳﺰران آﻣﻮزﺷﻲ از. دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺪﻳﺮان ﭘﺮﺳﺘﺎری رده. ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ … ۴(. ﻧﻈﺎرت.
ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻳﻜﻲ از. ﻣﻬﻢ. ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ. ﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮان ﭘﺮﺳﺘﺎری رده. ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ. وﻳﮋه ﺳﻮﭘﺮواﻳﺰرﻫﺎی ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻣﻲ
. ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺪﻳﺮان آﻣﻮزش. ﭘﺮﺳﺘﺎری. (. ﺳﻮﭘﺮواﻳﺰر آﻣﻮزﺷﻲ. ) از اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
[PDF] مدیریت استراتژیک منابع انسانی و تبیین اهداف و آثار آن
– مشابه
مدیریت تعهد باال؛ در جهت دستیابی به عملکردی بر اساس اعتماد در بین کارکنان و
متعهد شدن. آن ها در برابر اهداف و آرمان های سازمان؛. – مدیریت عملکرد باال؛ اجرای فعالیت
های مختلف مدیریت منابع انسانی جهت تأثیرگذاری بر. عملکرد سازمان در راستای
دستیابی به بهره وری، کیفیت، رشد سود و …؛. – مدیریت درگیر شدن بیشتر افراد با
سازمان؛ که …
[PDF] چالش های فراروی توسعه منابع انسانی و راهکاری برای رفع آن
– ذخیره شده – مشابه
نیز تضمین می کند، منابع انسانی است، نقش انسان در سازمان و نوع نگاه به او، سهم ب
سزایی در موفقیت … مدیریت .)Noe et al,2000,p.30( که رفتار، طرز فکر و عملکرد
کارکنان را تحت تأثیر قرار می دهند. منابع انسانی عبارتست از رویکردی استراتژیک
به جذب، توسعه، مدیریت، ایجاد انگیزش و دست یابی به … پژوهش در مشاغل نیروی
انسانی.
بررسی عوامل موثر بر موفقیت مدیران – سایت خبری شرکت توانیر
– ذخیره شده
۲۲ ژانویه ۲۰۱۱ … ۳-۲: نحوه کنترل و نظارت فعالیتها توسط مدیران برق شهرستانها بر موفقیت آنها در
دستیابی به اهداف سازمانی مؤثر است. ۴-۲: تفویض اختیار کنترل شده به پرسنل زیر
دست ، بر موفقیت مدیران توزیع برق شهرستانها مؤثر است. ۵-۲: ارزشیابی عملکرد
کارکنان توسط مدیران برق و آگاه ساختن آنها از نتایج کارشان، بر موفقیت …
[PPT] مدیریت ارزیابی عملکرد منابع انسانی – دانشگاه شهید بهشتی
– ذخیره شده
مدیریت. منابع. انسانی. نظام منابع انسانی. منظور از ارزیابی عملکرد، فرایندی است که
به وسیله آن. کارِ کارکنان‌. در فوا. صلی معین و به طور رسمی ، مورد بررسی نظارت و …
عملکرد. مورد. توجه. قرار. بگیرد. خود. کنترلی. و. مسئولیت. پذیری. است . ارزیابی‌
عملکرد. کسب نتایج بهتر از سازمان، گروه‌ها و افراد از طریق ارزیابی و مدیریت عملکرد

[PDF] نقش هویت تیمی و هویت سازمانی بر عملکرد شغلی و مسئولیت اجتماعی
– ذخیره شده – مشابه
۱۳ ا کتبر ۲۰۱۴ … پژوهش حاضر بررسی اثر میانجی هویت سازمانی در روابط هویت تیمی با عملکرد شغلی
و مسئولیت اجتماع. ی. است . این پژوهش بر حسب هدف … جامعه آماری پژوهش، کلیه
کارکنان شرکت مخابرات آذربایجان شرقی. در. شهر تبریز. به تعداد. ۰۲۴٫ نفر در سال.
۳۱۳۱٫ بودند. که از میان آنها. نمونه. ای. به حجم. ۳۸۴٫ نفر به روش نمونه گ.
[PDF] بررسی تأثیر دوگانگی وظیفه مدیرعامل بر ارزش شرکتهای پذیرفته …
– ذخیره شده – مشابه
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻭﺿﻌ. ﻴ. ﺖ ﻣﺎﻟ. ﻲ. ﻭ ﺍﺭﺯﺵ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮ،. ﺁﻳﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﺩﺭ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻧﻈﺎﺭﺕ. ﺑﻬﺘﺮ
ﺑﺮ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻭ. ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ،. ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﺭﺯﺵ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻳﺎ. ﺧﻴﺮ ؟ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ، ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ……
ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻛﻪ. ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺍﻋﻀﺎﻱ. ﻫﻴﺄﺕ. ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻘﺶ. ﻫﺎﻱ ﺩﻭﮔﺎﻧﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ،. ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ.
ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻘﺶ. ﻫﺎ ﻭ. ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ. ﻫﺎ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺑﻬﺘﺮﻱ ﺩﺍﺷﺘﻪ .ﺍﻧﺪ. ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺯ. ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ.
[PDF] های ارزیابی عملکرد مدیران مدارس متوسطه مالک
– ذخیره شده
۱۲٫ ۲٫ مقدمه. ارزیابی عملکرد در تسهیل اثربخشی سازمانی یک وظیفه مهم مدیریت منابع
انسانی تلقی می. شود. در سالهای اخیر به نقش. ارزشیابی عملکرد توجه. زیادی معطوف
شده است. به عقیده صاحبنظران یک سیستم اثربخش ارزشیابی عملکرد می. تواند.
انبوهی از مزیت. ها را برای سازمان. ها و کارکنان آنها ارزانی دارد. النجنکر و نیکودیم. ۱٫ )
۱۹۹۶٫
مقاله مدیریت عملکرد و نقش آن در بهبود و ارتقای عملکرد سازمان های آموزشی
– ذخیره شده
امروزه نظام های مدیریت عملکرد به یکی از ابزار های مهم مدیریتی تبدیل شده است و
تبعات مثبت زیاد از جمله انتقال بار مسئولیت عملکرد به کارکنان ، استفادهبهینه از
منابع محدود سازمان و افزایش اثربخشی وبهره وری در سازمان را دارد. مدیریت عملکرد به
عنوان مهمترین نظام مدیریت منابع انسانی نقش مهمی دربهبود عملکرد کارکنان و همسو
نمودن …
[PDF] دستورالعمل ارزیابی عملکرد مدریان و کارکنان دااگشنههای علومزپشکی و خد
– ذخیره شده
و اعطای پاداش به آنها. ، ایجاد انگیزه. برای بهبود عملکرد آنان و سایر کارکنان،. از جمله
علل اصلی ارزیابی عملکرد. می باشد . در گذشته مدیران. ،. ارزیابی. عملکرد را فقط به
…. نظارت بر. حسن. اجرای فرایند ارزیابی. کارکنان. بر اساس شاخصهای تدوین شده. در.
واحدهای تخصصی. موسسه مهمترین. وظیفه این واحد است . همچنین مسئولیت توزیع ،جمع
آوری.
بررسی تأثیر نظام ارزیابی عملکرد کارکنان بر عوامل مؤثر بر بهره وری …
– ذخیره شده – مشابه
هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر نظام ارزیابی عملکرد کارکنان بر بهره وری منابع
انسانی است که ارزیابی عملکرد با توجه به مؤلفه های مدل هرسی و گلد اسمیت مورد … به
سزایی دارد، ارزیابی عملکرد کارکنان است، توجه به ارزیابی عملکرد کارکنان بخش
عمده ای از شغل مدیر است چرا که از طریق آن در مورد واگذاری کارها و مسئولیت ها، ارتقاء و

آیین نامه سازمان زندان ها
– ذخیره شده – مشابه
۷ مه ۲۰۱۵ … ماده ١۵: موسسه های صنعتی، کشاورزی، خدماتی و نظایر آن موسسه هایی هستند که تحت
نظارت سازمان با امکانات لازم از راه سرمایه گذاری دولت یا مشارکت بخش …. مقرر با زندان
همکاری و معاضدت نموده و دستورهای قانونی او را به مورد اجرا می‌گذارد و در غیاب رییس
زندان یکی از معاونان به پیشنهاد وی و تصویب مدیر کل استان مسئولیت امور …
[PDF] اﺳﺘﺎﻧﺪاردهﺎﯼ ﭘﺮﺳﺘﺎرﯼ – معاونت درمان – دانشگاه علوم پزشکی همدان
– ذخیره شده
اﯼ. ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﭼﻬﺎر ﺣﻴﻄﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺮﺳﺘﺎرﯼ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻴﻄﻪ ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ، ﺁﻣﻮزش، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﭘﮋوهﺶ ﻗﺎﺑﻞ. اﺟﺮا هﺴﺘﻨﺪ .
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺎﺧﺺ. : ﺷﺎﺧﺺ. هﺎ،. ﻣﻌﻴﺎرهﺎﻳﯽ. هﺴﺘﻨﺪ آﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آﻴﻔﯽ را در ﻗﺎﻟﺐ آﻤﻴﺖّ. هﺎ ﺑﻴﺎن آﺮدﻩ و ﺁﻧﻬﺎ را ….
در ﻧﻘﺶ ﻣﺪﻳﺮ. -. ﭘﺮﺳﺘﺎر در ﻗﺒﺎل ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﺮﻓﻪ. اﯼ ﺧﻮد و هﺪاﻳﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﺧﻮد؛ اﺣﺴﺎس. ﻣﺴﺌ.
ﻮﻟﻴﺖ ﻧﻤﻮدﻩ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. هﺎ اﺳﺖ. (. اﻟﺘﺰام ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﺮﻓﻪ. اﯼ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺻﺪاﻗﺖ،. ﻳﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ و
اﺣﺘﺮام …
[PDF] سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
– ذخیره شده – مشابه
از شکل گیری حلقه های کارشناسی – پژوهشی با مشارکت. صاحب نظران حوزوی و
دانشگاهی و مدیران و کارشناسان … نیز، در هر گونه تحول هویت، پس از تکوین اولیه آن
نقش. آفرین است. •معلم و مربی. »معلم« و » مربی« )مترادف هم بکار ….. ۹- استقرار نظام
مدیریت اثربخش، کارآمد، مسئولیت پذیر. و پاسخ گو و بستر سازی برای استقرار
نظام کارآمد …
[DOC] شرح شاخص ها
– ذخیره شده – مشابه
۷- به منظور ارزیابی نهایی و رتبهبندی استانهای کشور در مقایسه با یکدیگر،
کمیتهای با مسئولیت معاون نوسازی اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
رییس‌جمهور، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری ذی‌ربط، نماینده معاونت
برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و رییس امور مدیریت عملکرد و بهرهوری به
عنوان دبیر …
تعریف – روابط عمومی
– ذخیره شده
در این راستا اولین قدم شناخت محیط و سازمان است و منظور از این شناخت، شناسایی و
بررسی نقاط قوت و ضعف درونی و بیرونی آن است. عمده ترین هدف سازمانی دانشگاه ها،
ارتقاء امور آموزشی و پژوهشی دانشگاه ها است. دانشگاه از سه طیف دانشگاهی اعم از
استادان، دانشجویان و کارکنان تشکیل شده است. مدیریت دانشگاه مسئولیت هماهنگی
بین این سه …
[PDF] ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺖ ﯿﻔ ﯿﺑﺎﮐ ھﺎی آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﻘﺶ ﮔﺮوه ی رواﺑﻂ ﺳ – نشریه پژوهش در نظام …
– ذخیره شده
ای آﻧﻬـﺎ در ﺟﻬـﺖ دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـﻪ. ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ. ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ (ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز، ارزش، رﺳﺎﻟﺖ، اﻫـﺪاف. و …) آﻣـﻮزش و
ﭘـﺮورش؛. ﯾﻌﻨﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻌﻠﻤﺎن در اﺑﻌﺎدی ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻘـﺶ ﺣﺮﻓـﻪ. ای. ٢. ؛ ارﺗﺒﺎﻃـﺎت. ٣؛. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
اراﺋﻪ دروس. ۴. ؛ ﺗﺪرﯾﺲ و ﻫـﺪاﯾﺖ. ۵. ؛ ﺷﺎﯾﺴـﺘﮕﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ. ۶. ؛ ﻧﻈـﺎرت و ﺗﻀـﻤﯿﻦ. ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺪرﯾﺲ. ٧. ؛ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺑﺎزﺧﻮرد. ٨. ؛ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ. ٩. ؛ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐـﻼس. ١٠. و ﺑـﻪ ﺗﺒـﻊ آن رﺷـﺪ و. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ. (. واﯾﻠﺰ و
ﺑﺎﻧﺪی.
بررسی تأثیرات مدیریت موفق بر عملکرد کارکنان :: انجمن علمی راهبرد
– ذخیره شده – مشابه
با توجه به اهمیت نقش مدیریت در همه سازمان ها،مدیران بایستی با بهره گیری از قوه خلاقه
خویش به پدید آوردن سازمان هایی اقدام نمایند که در آنها شرایط یادگیری و عملکرد بهتر
برای کارکنان و حتی خود سازمان فراهم باشد. ….. ج) برای ترویج روحیه مسؤولیت
پذیری و پاسخگویی مدیران آیین نامه های ویژه ای تدوین گردد و بر اجرای آن نظارت شود.
[PDF] بررسی رابطه بین جو ایمنی و عملکرد ایمنی کارکنان با توجه به نقش …
– ذخیره شده – مشابه
پژوهش حاضر، در پی وارسی رابطه بین جو ایمنی و عملکرد ایمنی کارکنان با توجه به
نقش میانجی دانش مقدمه: ایمنی و … گذار است. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می شود
جو ایمنی کارکنان با تقویت مولفه های موثر بر آن با توجه به … ۱- کارشناس ارشد
مدیریت دولتی، دانش آموخته دانشگاه آزاد اسالمی واحد رفسنجان، گرایش منابع انسانی.
مدیریت منابع انسانی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
– ذخیره شده – مشابه
به عبارتی دیگر مدیریت منابع انسانی تابعی در سازمان است که عملکرد کارکنان را
در خدمت‌رسانی به اهداف استراتژیک کارفرما، به حد اعلا می ساند. … یک گروه تمام کارآمد،
با داشتن کارکنانی متخصص در وظایف مختلف منابع انسانی و رهبری وظیفه‌شناس که
در تصمیم‌گیری استراتژیک در کسب‌وکار نقش دارد، خود را وقف اجرای قوانین می‌کند.
[PDF] عملکرد نیروی انسانی بهبود بررسی نقش مدیریت استراتژیک در محمد …
– ذخیره شده – مشابه
ان شده است . در این مقاله سعی شده تا نقش مدیریت استراتژیک در بهبود عملکرد نیروی
. انسانی مورد بررسی قرار گیرد و نقاط قوت این مدیریت به مدیران سازمان ها شناخته شود
… را در تدوین این پژوهش واقف نمود اینست که ایا با بکارگیری مدیریت استراتژیک
مناسب در سازما. ن عملکرد. کارکنان بهبود پیدا می کند و اثر بخشی سازمان را افزایش …
متن کامل قانون مدیریت خدمات کشوری – وزارت بهداشت
– ذخیره شده – مشابه
۲۲ نوامبر ۲۰۱۱ … ماده ۵- دستگاه اجرائی : کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی ، مؤسسات یا نهادهای عمومی
غیردولتی ، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها …. ماده ۱۴ – امور
زیربنایی با مدیریت‌، حمایت و نظارت دستگاههای اجرائی توسط بخش غیردولتی، (
تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی) انجام خواهد شد و در موارد …
[PDF] ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻈﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎز ﺧﺮاﺳﺎ (
– ذخیره شده – مشابه
۸ آگوست ۲۰۱۱ … وﺟﻮد آن ﭘﯽ ﺑﺮد. ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻧﯿﻮﺗﻦ ﺑﻪ. دﻧﺒﺎل ﺳﺮﻧﺦ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﻈﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد.
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎز ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎی ﻣﺪل ﺑﻠﻮغ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻨ … ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﻼش ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای. ﻧﻈﺎرت، ﺳﻨﺠﺶ،ﮔﺰا. رش، ﺑﻬﺒﻮد و ﭘﺎداش دﻫﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد. ﮐﺎرﮐﻨﺎن را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﯾﺪ. ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ای ﻃﺮح رﯾﺰی ﺷﺪه ﺑﺮای.
[PDF] ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﺳﻼﻣﻲ راﺑﻄﻪ اﺧﻼق ﻛﺎر و رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ در
– ذخیره شده
ﻟﺬا ﻳﻜﻲ از ﻋﻤﺪه. ﺗﺮﻳﻦ دﻏﺪﻏﻪ. ﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮان ﻛﺎرآﻣﺪ در ﺳﻄﻮح. ﻣﺨﺘﻠ. ﻒ، ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻳﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑ. ﺮای
ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺷﺎﻏﻞ در ﺗﻤﺎم. ﺣﺮﻓﻪ. ﻫﺎ اﺳﺖ ﺗﺎ آن. ﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﺲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ و ﺗﻌﻬﺪ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻳﻞ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺣﺮﻓﻪ
…… ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ. دﻳﮕﺮی ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد. ﻛﺎرﻛﻨﺎن در ﭼﻴﻦ اﻧﺠﺎم
ﮔﺮﻓﺖ، ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﻬﺪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن، ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﻴﺰ. ﺑﻬﺒﻮد ﭘﻴﺪا ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ . ﻧﺘﻴﺠﻪ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﻛﻲ از آن
اﺳﺖ …
مدیر کل – دفتر هماهنگی امور اقتصادی
– ذخیره شده
۹ جولای ۲۰۱۷ … سوابق علمی و پژوهشی و مقالات: تأثیر شبکه های اجتماعی بر امنیت اجتماعی جوانان در
دومین همایش بین المللی امنیت انسانی در غرب آسیااردیبهشت۹۴; نقش سرمایه …
بررسی رابطه بین استرس شغلی و بهره وری در کارکنان بانکهای سپه بیرجند; نقش
مدیران و مسئولیت آنها در نظارت بر عملکرد کارکنان ادارات شهرستان سرایان …
مقاله پژوهشی: مدیریت بر مبنای هدف تیمی – مرجع نمایه سازی و اطلاع …
– ذخیره شده
از سوی دیگر، یکی از موارد حساس و پراهمیت که مدیران در آن نقش کلیدی دارند، ارائه کار
تیمی توسط نیروهای تحت مدیریت ایشان است. … در این مقاله ضمن اشاره به مفهوم
مدیریت بر مبنای هدف، تیم های کاری و انواع آن، عملکرد تیم های کاری و عوامل مؤثر بر آن
با استفاده از روش کتابخانه ای با استفاده از منابع مناسب مورد بررسی قرار می گیرد.
[PDF] درﺳﻨﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ارزﺷﯿﺎﺑﯽ دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن – قزوین
– ذخیره شده
درﺳﻨﺎﻣﻪ. دوره آﻣﻮزﺷﯽ. ارزﺷﯿﺎﺑﯽ. ﻋﻤﻠﮑﺮد. ﮐﺎرﮐﻨﺎن. دﻓﺘﺮ آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ. ﺷﻬﺮﯾﻮر. ۱۳۹۲٫ اﺳﺘﺎﻧﺪاری
ﻗﺰوﯾﻦ. ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ … ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻗﻮی و اﻋﻄﺎی ﭘﺎداش ﺑﻪ آﻧﻬﺎ؛ اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺮای
ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد از راه ارزﯾـﺎﺑﯽ درﺳـﺖ. ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﯿﺴﺮ اﺳﺖ . ﻗﺒﻼ. ﻣﺪﯾﺮان. ارزﺷﯿﺎﺑﯽ. را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎر
ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ. دادﻧﺪ اﻣـﺎ اﻣـﺮوزه ﻫـﺪف …. آن ﮐﻢ ﺷﺪن ﻧﻘﺶ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﺮد اﺳﺖ.
اخلاق حرفه‌ای؛ ضرورتی برای سازمان | معرفت اخلاقی
– ذخیره شده – مشابه
۱۰ فوریه ۲۰۱۱ … امروزه اخلاق حرفه‌ای نقش راهبردی در بنگاه‌ها دارد و متخصصان مدیریت استراتژیک،
اصول اخلاقی شایسته در سازمان را از پیش‌‌شرط‌های مدیریت استراتژیک خوب دانسته‌اند.۲
در اخلاق حرفه‌ای، مسئولیت‌های اخلاقی سازمان در قبال محیط داخلی و خارجی است و این
متمایز از حقوق کار است؛ اما حقوق کار نیز در آن وجود دارد. اصول اخلاق خوب از …
پارک بازاریابی ایران | ۱۰ نکته در مورد نحوه نظارت و کنترل کارشناسان …
– ذخیره شده – مشابه
۱۷ مارس ۲۰۱۶ … در هر شرکت و سازمانی لازم است مقیاسهایی وجود داشته باشد تا مدیران و برنامه ریزان آن
شرکت و سازمان بتوانند عملکرد کارمندان را مطابق با آنها بسنجند و نقاط … زیرا در این
صورت آنها نیز نقش خود را مهم قلمداد کرده و این حس که نظرات آنها نیز مهم است موجب
بهبود عملکردشان و احساس مسئولیت بیشتر آنها در قبال شرکت و …
[PDF] منشور اخالقی SGS
– ذخیره شده – مشابه
۲ فوریه ۲۰۱۳ … رشد کرده و وارد زمینههای تخصصی جدید شده است، همچنان به ایفای نقش خود به عنوان یک
شخص ثالث SGS امروزه نیز که. مستقل و حرفهای ادامه میدهد، … کارکنان باید هنگام
تردید در مفاهیم منشور یا کاربرد آن در موقعیتهای ویژه، موضوع را با رسپرست یا مدیر
خود، بخش مدیریت منابع انسانی یا بخش. را میتوان در اینرتنت یافت.
اهداف و شرح وظایف واحد
– ذخیره شده – مشابه
در این راستا مدیریت ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات به عنوان یکی از
مدیریت های ستادی دانشگاه جهت ایفای نقش در محورهای ارزیابی عملکرد ،بازرسی از
واحدهای … خود را در راستای وظایف کلی دانشگاه، همکاری با مراکز آموزشی و پژوهشی و
نظارت بر جریان کار واحدهای آموزشی/پژوهشی تابعه و ارزیابی مستمر فعالیت های آنها به
انجام می رساند.
[PDF] آﻣﻮزش در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ ای ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﻮﺳﻌﻪ ﺣﺮﻓﻪ – فصلنامه آموزش و …
– ذخیره شده – مشابه
۸ فوریه ۲۰۱۵ … Quarterly Journal of Training & Development of. Human Resources Vol.3, No 8,
۲۰۱۶, ۹۷-۱۲۲٫ ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗ. ﻮﺳﻌﻪ ﺣﺮﻓﻪ. ای ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺪﯾﺮان. آﻣﻮزش در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ. اﯾﺮان: ﯾﮏ
ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﯿﻔﯽ. ﺳﻌﯿﺪ ﺻﻔﺎﯾﯽ ﻣﻮﺣﺪ. ۱٫ ﺣﺴﯿﻦ ﻓﻼﺣﯽ …. آﻣﻮزش ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﺳﺖ. اﻫﻤﯿﺖ و. ﺿﺮورت
اﯾﻦ. ﺗﻌﺎدل و ﻫﻤﺴﻮﯾﯽ و ﻧﯿﺰ درک ﺿﺮورت آﻣﻮزش ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻧﻘﺶ آن در ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد.
[PDF] ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ راﻫﻨﻤﺎﻳﺎن آﻣﻮزﺷﻲ از دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺪﻳﺮان و ۱
– ذخیره شده – مشابه
۵ فوریه ۲۰۰۷ … ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ و روش آن ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ. -. آﻣﺎری اﺳﺖ . اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ دارای ﭘﻨﺞ ﺳﺆال ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺠﺰﻳﻪ
و ﺗﺤﻠﻴﻞ د. اده. ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ. ﻛﻪ ﻧﻘﺶ اﻧﺴﺎﻧﻲ. -. اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻧﻘﺶ آﻣﻮزﺷﻲ. -. ﺣﺮﻓﻪ ….. ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻋﻤﻠﻜﺮد.
ﻣﻌﻠﻤﺎن. راﻫﻨﻤﺎ از دﻳـﺪﮔﺎه ﻣـﺪﻳﺮان. و آﻣﻮزﮔـﺎران. ﻣـﺪارس اﺑﺘـﺪاﻳﻲ ﻧـﻮاﺣﻲ. ۲و ۱٫ آﻣـﻮزش و ﭘـﺮورش
ﺑﻨـﺪرﻋﺒﺎس در ﺳـﺎل ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ. -۷۸٫ ۱۳۷۷٫ ﺑﻪ. وﺳﻴﻠﻪ. آﻗﺎی ﻋﻠﻲ دﺑﻴ. ﺮی و ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ آﻗﺎی …
ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان (قسمت دوم) – نیپنا
– ذخیره شده – مشابه
۴ ژانویه ۲۰۱۷ … سه دسته از شاخص های شناخته شده در این زمینه که اکثر مدیران موسسات آنها را ملاک
ارزشیابی کارکنان قرار می دهند شامل نتایج کار فردی، رفتارها و ویژگی های کارکنان
… زیرا او در برابر عملکرد زیردستان مسئولیت دارد، بنابراین معقول این است که
عملکرد آنها را ارزشیابی کند ولی گاهی این استدلال گرفتار ضعف میشود.
ایرنا – ارزیابی عملکرد فرمانداران برای آغاز تغییرات در وزارت کشور
– ذخیره شده
با توجه به اهمیت نقش فرمانداران و جایگاه اداره کل سیاسی وزارت کشور در تعیین و
نظارت بر عملکرد آنها، ارزیابی شما از عملکرد فرمانداران در این انتخابات چیست؟ –
خورشیدی: اجازه بدهید برای روشن شدن موضوع، ابتدا مسئولیت فرمانداری و شرایط آن را
توضیح بدهیم. همانطور که می دانید همچون بسیاری از مسئولیت های دیگر، مسئولیت
فرمانداری …
[PDF] شرح وظایف رئیس دانشکده
– ذخیره شده
دانشکده. های. علوم انسانی در دانشگاه. های دولتی. است. تا بر مبنای. آن، الگویی برای
ارزشیابی از عملکرد رئیس دانشکده ارائه شود. روش پژوهش. توصیفی با. رویکرد …. از
نقش. های. مختلف. از قبیل بودجه. بندی، جمع. آو. ری کمک. ه. ای مالی، مدیریت نیروها. و
کارکنان و محیط کار، نظارت برنامه. ها و ارتباطات عمومی بیرونی، تغییر کرده است.
نقش کلیدی مدیران منابع انسانی در حفظ توسعه پایدار – دنیای اقتصاد
– ذخیره شده – مشابه
۲۷ نوامبر ۲۰۱۴ … وقتی از مدیران ارشد درخصوص نقش حوزه مدیریت منابع انسانی در اجرای برنامه‌های
توسعه پایدار سازمان‌ها پرسیده می‌شود، ۳ درصد از آن به‌عنوان مسوولیت اولیه و تنها …
برای مثال فعالیت‌های مرتبط با مدیریت استعداد‌ها نظیر انتخاب نامزد، ارزیابی عملکرد
یا توسعه شغلی کارکنان و آموزش آنان باید به بخشی از فرآیند گزینش …
شناسایی و اولویت بندی مؤلفه‌های شایستگی‌های مدیران مدارس با تأکید …
– ذخیره شده
چکیده هدف این تحقیق شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های شایستگی‌های مدیران مدارس بر
اساس آموزه های مدیریت اسلامی و با رویکرد دلفی فازی بود. … انگیزه جهت تلاش، بهبود
و ارتقای سطح عملکرد و توانایی کارکنان)، منطقی است که سازمان، نظام شایسته‌سالاری
را نهادینه کند و در کنار آن و به‌عنوان جزئی از آن، شایسته گزینی و شایسته سازی را …
[PDF] بسته مدیریت پرستاری
– ذخیره شده – مشابه
مدیریت. و سازماندهی در. پرستاری. تاریخچه مدیریت. : گرچه مدیریت به مفهوم کلی آن
سابقه ای به قدمت زندگی اجتما. عی انسان و. حتی بیشتر از ان را دارد. اما آنچه که به نام
دانش … از آنان را به عنوان مدیر برگزینند تا روح نظم و. انظباط را بر اجتماع خود حاکم
گرداند و کارها در پناه نظارت و هماهنگی مدیر، نتیجه مطلوب را. به دست آورد . نقش محوری
مدیر.
طرح نقش مدیران و مسئولیت آنها در نظارت بر عملکرد کارکنان |۲۳۶۹۸ …
– ذخیره شده
۹ ا کتبر ۲۰۱۷ … طرح نقش مدیران و مسئولیت آنها در نظارت بر عملکرد کارکنان (۲۳۶۹۸):علت و هدف
تحقیق اهمیت و ضرورت تحقیق طرح نقش مدیران و مسئولیت آنها در نظارت بر … پژوهش:
بررسی و مقایسه عوامل استرس زای سازمانی کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه از دیدگاه
مدیران و کارکنان این پژوهش در ۱۱۴ صفحه با فرمت ورد ارائه شده است.
[DOC] نقش فناوری اطلاعات در نحوه عملکرد مدیریت منابع انسانی
– ذخیره شده
متعاقب آن مدیریت منابع انسانی با شرایط جدید آشنایی لازم را پیدا نموده تا بتواند با
بهره گیری از ظرفیت هایی که فناوری اطلاعات می تواند ایجاد کند، سبب ارتقاء ….
آموزش کارکنان. – تربیت مدیر. – طراحی سیستم های ارزیابی عملکرد، پاداش، حقوق و
دستمزد، شکایات، ایمنی و بهداشت و سیستم انضباط. نقش های فناوری اطلاعات در هر
یک از …
بررسی نقش استقرار رویکرد ایمنی و سلامت در بهره وری سازمان و …
– ذخیره شده – مشابه
بررسی نقش استقرار رویکرد ایمنی و سلامت در بهره وری سازمان و مدیریت منابع
انسانی. … نسرین اوتادی، شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی. چکیده. در سال های اخیر
… در صورت داشتن توجه و به کارگیری این موارد، امنیت شغلی در کارکنان ایجاد شده و
به رضایت شغلی آنها منتهی می‌شود که این امر خود از اهمیت به سزایی بر خوردار است.
ایمنی و …
[DOC] فرم ارزیابی عملکرد کارمندان – دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
– ذخیره شده – مشابه
در چنین شرایطی اهداف سازمان با عملکرد کارکنان گره می خورد و ارزیابی عملکرد به
گونه ای نظام مند با کلیه اجزاء سازمان ارتباط پیدا می کند که نتیجه آن تأثیر مثبت
بر … واحد متولی ارزیابی عملکرد : واحد ارزشیابی کارکنان در مدیریت توسعه سازمان و
منابع انسانی دانشگاه می باشد که مسئولیت برنامه ریزی ، نظارت بر حسن اجرای
فرآیند …
بخش های مختلف مرکز – پایگاه اطلاع رسانی همایش ها و کنفرانسهای علمی …
– ذخیره شده
۱۹ آگوست ۲۰۱۷ … همچنین، این واحد ساختار و عملکرد واحدهای مختلف شرکت را بررسی کرده، ضمن مشخص
نمودن نیازهای پژوهشی و آموزشی هر یک از آن ها، نسبت به اعلام موضوع و یا مشکل موجود
به مدیریت ارشد مرکز جهت طرح در هیأت مدیره و تصمیم گیریهای مدیریتی اقدام می نماید
. اعلام نظر در مورد پروژه های پیشنهادی به شرکت و پاسخ گویی به …
نقش و اهمیت شیوه های مدیریت نوین در اداره بیمارستانها و اثر آن در مصرف …
– ذخیره شده
۷ ا کتبر ۲۰۱۷ … نقش و اهمیت شیوه های مدیریت نوین در اداره بیمارستانها و اثر آن در مصرف بهینه. اندازه
قلم … آنچه در دنیای امروز و در بخش سلامت با آن مواجهیم و سازمان بهداشت جهانی و بانک
جهانی هم بر آن تاکید دارند عبارتند از: – تغییر … و تعریف شود که مدیران و کارکنان
در مقابل چه کسی، چه عملکرد و مسئولیتی را پاسخگو هستند. بعبارت …
پرسشنامه رایگان –
– مشابه
پرسشنامه رایگان بررسی وضعیت موجود پژوهش سراها از دیدگاه مدیر · پرسشنامه رایگان
بررسی وضعیت …. پرسشنامه رایگان نقش ادراک ازمحیط سازنده گرای اجتماعی در
انگیزش پیشرفت دانش آموزان · پرسشنامه رایگان مقیاس تاب‌آوری ….. پرسشنامه
رایگان تاثیر دوره های آموزشی ICDL بر بهبود عملکرد کارکنان · پرسشنامه
رایگان بررسی …
[PDF] بررسی تأثیر فناوری اطالعات بر عملکرد سازمانی با تبیین نقش …
– ذخیره شده
پژوهـش حاضر،. گامـی در جهـت بررسـی تأثیـر فنـاوری اطالعـات و ابعـاد آن )سـرعت،
سـهولت، دقـت و قابلیـت اطمینـان( بـر. عملکـرد سـازمانی بـا تبییـن نقـش متغیـر
میانجـی ….. مدیریت اطالعات. ،. ) ۲۸۸۳٫ (. فناوری اطالعات. ،. موجب بهسازی ساختار
سازمانی و افزایش همکاری. های. متقابل کارکنان در داخل و خارج سازمان. می. شود . زاموتو و
همکاران. ) …
[PDF] آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ؛اﺑﻌﺎد و ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎ – سامانه ۱۸۸۸
– مشابه
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻛﺎﻧﻮن ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮداری و ﻣﺮدم ﻣﻲ. -. ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی در اﻓﺰاﻳﺶ رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪی و اﻋﺘﻤﺎد
ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺟﻠﺐ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻫﻤﻪ. ﺟﺎﻧﺒﻪ آﻧﺎن در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . آﺷﻨﺎﻳﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺑﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﻧﻈﺎرت ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان. (. )۱۸۸۸٫ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻈﺎرت ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ. ﻧﻈﺎرت ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ. ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ
ﭘﺬﻳﺮش ﺣﻖ ﻧﻈﺎرت ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺣﻜﻮﻣﺖ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از آن اﺳﺖ. ﻛﻪ ﺑﺎ ﻇﻬﻮر دﻳﻦ ﻣﺒﻴﻦ
اﺳﻼم …
[PDF] کانون کنترل کارکنان بر رابطه ی کنندگ لی نقش تعد ی بررس ی و …
– ذخیره شده – مشابه
پژوهشی مطالعات. مدیریت. ) بهبود و تحول. (. سال بیست. و. دو. م. ۷۳٫ ،. بهار. ۹۳٫
صفحات. ۱۲۱٫ تا. ۱۴۳٫ بررس. ی. نقش تعد. لی. کنندگ. ی. کانون کنترل کارکنان بر
رابطه …. کارکنان زمان. ی. عملکرد فوق العاد. یاه. خواهند داشت که احساس کنند کار متعلق به
. خود آنها. ست. و تعلق روان. ی. نسبت به سازمان داشته باشند و. ای. یهو. ت. خود را به
سازمان.
[PDF] ارزیابی عملکرد
– ذخیره شده – مشابه
ن. ارزیابی عملکرد بهم. ۱۳۹٫ ۳٫ ارزیابی عملکرد. ارزیابی. عملکرد. فرایندی. است. که.
درآن. مدیران. وسرپرستان. رف. تار. کارکنان. را. مشاهده. و. بررسی. می کنند. تا. بتوانند
. بازخوردهای. زمال. را. درباره. نقاط. قوت. و. ضعف. رفتارشان. به. آنها. ارائه. کنند .
ارزیابی. عملکرد. عبارتست. از. تعیین. درجه. کفایت. و. لیاقت. کارکنان. از. لحاظ.
انجام.
[PDF] استاندارد HAP 2010 در پاسخگویی مسئوالنه و مدیریت … – CHS Alliance
– ذخیره شده
رایزنان و مشاوران، برای ارزیابی و اظهار نظر درباره پاسخگویی مسئوالنه و نظام های
مدیریت کیفیت و. کمک به طراحی و اجرای آنها؛. پیشرفت حرفه ای و آموزش دست
اندرکاران برای پرورش شایستگی در مسئولیت پذیری و نظام های مدیریت. کیفیت؛.
برای ایجاد مبنایی روشن از مسئولیت پذیری در کارهایشان. HAP سایر نهادهای
استاندارد …
معاون آموزشی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد
– ذخیره شده – مشابه
همچنین تدوین و پیشنهاد اصول کلی در مورد برنامه های آموزشی، تنوع بخشی در بخش
آموزش و نظارت بر حسن اجرای آن، تدوین آیین نامه های مختلف آموزشی با کمک مسئولین
ذیربط، ارزیابی کمیت و کیفیت … ۱۵- سنجش رضایتمندی الکترونیکی از عملکرد
وب سایت به عنوان نشان تجاری(نشریه علمی پژوهشی چشم انداز مدیریت-شماره۵-۱۳۸۸).
[DOC] برنامه‌ریزی استراتژیک منابع انسانی
– ذخیره شده
ارزیابی عملکرد کارکنان که معمولاً ناظر به گذشته است فرآیندی است که نقاط ضعف و
قوت کارکنان را روشن نموده و در مقاطع مختلف زمانی امکان هدفگذاری سرپرستان را جهت
کارکنان خود در راستای اهداف کلی سازمان میسر می سازد. مدیریت عملکرد نیز امکان تعامل،
مشارکت و هدفگذاری مدیریت سازمان با کارکنان را فراهم می سازد که نتیجه آن بهبود
عملکرد …
[PDF] 635 K – مدیریت در دانشگاه اسلامی
– ذخیره شده – مشابه
هدف این پژوهش. » بررسی تأثیر مسئولیت. پذیری و هوش اخالقی کارکنان بر سالمت
نظام اداری با. رویکرد اسالمی. « بوده است. روش: روش تحقیق مورد استفاده، توصیفی و
از نوع ….. در پژوهش. خود با عنوان. » بررسی نقش هوش اخالقی مدیران بر عملکرد آنها. ،«.
نشان دادند که هوش اخالقی مدیران و ابعاد آن بر روی عملکرد آنها تأثیر مثبت و معناداری
دارد.
نقش نظارت و راهنمایی مستمر در عملکرد مدارس (معلمان) – پژوهشسرای دانش …
– ذخیره شده
نویسندگان : ۱- دکتر اسد اله خدیوی. استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی تبریز و رییس
پژوهشکده تعلیم و تربیت کاربردی تبریز. ۲- رسول جوادی. کارشناس ارشد مدیریت
آموزشی. این مقاله در تاریخ ۱۳/۴/۸۹ در فصلنامه پویش (فصلنامه تخصصی وابسته به
مرکز پژوهشی تعلیم و تربیت کاربردی تبریز )پذیرش شده است. مقدمه. انسان از
اولین …
[PDF] عنوان مقاله: چکیده – فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه
– ذخیره شده – مشابه
مدیریت منابع انسانی، شاخه ای از علم مدیریت است که ضمن ایجاد روابط با کارکنان،.
بین همه سیاست ها، تصمیم ها و فعالیت های سازمان ارتباط برقرار می کند. محور. روابط
بین کارکنان و کارفرمایان، توجه به جبران خدمات آنها است که نقش اصلی. را در سازمان دارد
. هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی عوامل سازمانی مؤثر بر. جبران خدمات پزشکان
متخصص …
[PPT] توانمندسازی کارکنان
– ذخیره شده – مشابه
توسعه مدیریت. توسعه سازمان. توانمندسازی کارمندان. Employees Empowerment. «
واگذاری مسئولیت به پایین ترین سطوح سازمان بگونه‌ای که بتوان از دانایی، مهارت ،
تجربه و انگیزه آنان برای پیشرفت اهداف سازمان مدد گرفت.» اهداف وماموریت های سازمان.
نقش و انتظار. چرخه اطلاعات در سازمان و. دسترسی به منابع. حیطه نظارت. نظام پاداش دهی.
[PDF] ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ رﻓﺘﺎرﻫﺎی رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻋﻤﻠﮑﺮد رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ – توسعه اجتماعی
– ذخیره شده – مشابه
۳۰ آوریل ۲۰۱۶ … ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ. آن ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ واﺣﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ.
اﻋﺘﻤﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺴﻨﺠﯿﻢ. ﺑﻪ. ﻋﻼوه اﻣﺮوزه ﺑﺎﻧﮏ. ﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎ از ﺷﺪت ﺳﺮﻋﺖ …. ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن
ﺑﺨﺶ. ﻫﺎ در ﺗﻌﺮﯾﻒ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺿﺮوری اﺳﺖ. ﻧﻈﺎرت داﺧﻠﯽ: اﺷﺎره دارد ﺑﻪ ﺟﻤﻊ. آوری و اﻧﺘﺨﺎب اﻃﻼﻋﺎت
از ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن، ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺎ. رت ﺑﺮ ﺗﺤﻮﻻت داﺧﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ.
قانون شوراها – شورای عالی استانها
– ذخیره شده – مشابه
تبصره ۲ – اعضای شوراها باید در محدوده حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار نمایند.
تغییر محل سکونت هر یک از اعضای شورا از محدوده‌حوزه انتخابیه به خارج از آن موجب
سلب عضویت خواهد شد. ماده ۲۷ – اعضای هیأت‌های اجرایی و نظارت انتخابات شوراها از
داوطلب شدن درحوزه‌های انتخابیه تحت مسئولیت خود محروم‌اند. ماده ۲۸ – اشخاص زیر به
واسطه مقام و …
[DOC] اولویت‌های پژوهشی بانک رفاه کارگران سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴
– ذخیره شده
بررسی آثار اجرای بانکداری اسلامی بر مسئولیت اجتماعی بانک(موضوعات اجتماعی،
محیطی، اخلاقی و …) آسیب‌شناسی اجرای بانکداری … طراحی مدل مناسب مدیریت
نقدینگی و پیش‌بینی ریسک نقدینگی در بانک رفاه طراحی مدل زنجیره ارزش هلدینگ
بانک …. شناخت عوامل موثر در بهداشت (جسم و روان) و نقش آن در عملکرد کارکنان
بررسی زمینه‌های …
[PDF] کارکنان ناکارآمد – سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﯾﺰ. ی اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن. ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ. ﻣﺠﺮی. ﺟﻬﺎد
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و راﻫﺒﺮی. اﻣﯿﺪ ﺣﺎﺟﺘﯽ. ﻧﻈﺎرت. ﻗﺎﺳﻢ ﺻﻨﮕﻮری ﺳﻮاری. -. دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺮداد ﻧﯿﮑﻮ
….. اﻣﺎ اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﺪﯾﺮان اﻧﺪﮐﯽ ﺗﻨﺎﻗﺾ دارد. واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از. ﮐﺎرﮐﻨﺎن وﯾﮋﮔﯽ. ﻫﺎ. ی
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی دارد ﮐﻪ در ﻣﯿﺰان ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺑﻬﺮه. وری آﻧﺎن ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده و. رﻓﺘﺎ. ر ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎ آﻧﻬﺎ از ﻗﺎﻋﺪه ﻋﺪاﻟﺖ
و اﻧﺼﺎف …
[DOC] جدول شماره (۳):نمونه فرم پیشنهادی برنامه سالانه مدرسه
– ذخیره شده – مشابه
هدف کلی: مهمترین و اصلی ترین هدف این برنامه ، بهبود فرایند های مدیریت مدرسه به
منظور ارتقاء سطح عملکرد و کیفیت آن است . سایر اهداف : – نهادینه سازی …. اداری: )
نظارت بر حسن اجرای بخشنامه ها،پاسخگویی به موقع نامه ها ،بایگانی مطلوب اسناد ،
تنظیم صحیح دفاتر،تشکیل پرونده کارکنان،ارزشیابی سالانه همکاران و…(. مالی:)
استفاده از سامانه …
اهمیت نقش مشارکت در پیشبرد اهداف سازمان – الی گشت
– ذخیره شده
۲۰ فوریه ۲۰۱۷ … تحقیقات و پژوهش های علمی نشان می دهد که مدیران ارشد و کارکنان رده های پایین سازمان
ها بیش از همه آماده اجرای مدریت مشارکتی هستند و به راحتی می توان مدیران … و قبول
مسئولیت فردی برای کیفیت کار و تولیداتشان، حمایت و پاداش رفتار کارکنان که
از دید آنها لحظه به لحظه ارباب رجوع را ارضاء و عملکرد سازمان را بهبود می …
[PDF] نقش بیانیه رسالت، استراتژی های منابع انسانی و هدف گذاری عملیاتی …
– ذخیره شده
مدیریت عملکرد، استراتژی های منابع انسانی، آستان قدس رضوی، بیانیه رسالت. ۱-
استادیار و … اکثـر آنهـا سیسـتم مدیریـت عملکـرد متـرادف ارزیابـی. عملکــرد یــا …..
روابط کارکنان. جذب و گزینش. هدف های عملیاتی. وظایف و مسئولیت های اصلی. هدف های
عملکردی. تخصیص منابع. بیانیه رسالت. استراتژی ها و طرح ها. هدف های عملیاتی.
مدیریت …
دانشکده علوم ارتباطات – سامانه بانک اطلاعات پایان نامه – دانشگاه آزاد …
– مشابه
۱۳۸, مطالعه آزمایشگاهی و ارزیابی عملکرد انواع بازدارنده ها و جلوگیری کننده از
چسبندگی رس ها به مته و انتخاب مؤثرترین افزایه ها و غلظت های بهینه آن جهت کاهش …..
۲۵۲, نقش روابط عمومی در خلاقیت و نوآوری کارکنان ادارات مرکزی بانک سپه, محسن
محمودیان, دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه, مدیریت رسانه و روابط عمومی, ۱۳۹۶-
۰۶-۱۹٫
[PDF] اصل مقاله (۶۹۳۳ K) – راهبرد مدیریت مالی – دانشگاه الزهرا
– ذخیره شده
یافته های پژوهش. بیانگر آن است که افشای مسئولیت اجتماعی به بهبود کارایی
سرمایه گذاری در شرکتها خواهد انجامید. نتیجه حاصل، مورد حمایت تئوری ذینفعان نیز
می باشد. به طور کلی یافتههای پژوهش، نقش مهم و برجسته. مسئولیت …. مدیریت، به
عملکرد اجتماعی بالا و در نهایت دستیابی به عملکرد مالی بالاتری در شرکت خواهد.
انجامید (واد …
[PDF] آوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺷﻐﻠﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺮرﺳﯽ – همایش
– ذخیره شده – مشابه
ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ. در اﺑﺘﺪا ﻣﯿﺰان ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻦ. آوری اﻃﻼﻋﺎت را در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
داده و ﭘﺲ از ﺣﺼﻮل. اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﮐﺎرﺑﺮد آن،. اﺛﺮاﺗﺶ را ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺷﻐﻠﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑ. ﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮده. اﯾﻢ. …..
ﮔﺮدد ﮐﻪ در آن ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻔﻮﯾﺾ. اﺧﺘﯿﺎر در ﻧﻘﺶ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. ﺧﻮد ﻣﯽ. داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ
ﺑﻪ ﻓﺮد اﻋﻄﺎ ﯾﺎ در ﻧﻘﺶ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ او دﯾﺪه ﺷﻮد. اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی. ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﺷﺘﯿﺎق ﻓﺮد ﺑﺮای ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ واژه.
تعهد سازمانی کارکنان و عوامل موثر بر آن – مجله بسپار
– ذخیره شده – مشابه
۲۵ ژوئن ۲۰۱۶ … یکی از مسئولیتهای هر نهاد اجتماعی، نیل به اهدافی است که علت وجودی آن نهاد را شکل می
دهد . تحقق اهداف سازمانی در گرو همکاری و هماهنگی تمامی عواملی است که تعامل نظام مند آنها
با یکدیگر به وجود سازمان معنا می بخشد. در این میان نیروی انسانی در تمام سطوح
سازمان نقش برجسته تر از سایر عوامل دارد که باید به آن به عنوان یک …
[PPT] وظایف سرپرست
– ذخیره شده – مشابه
۲۶ سپتامبر ۲۰۱۱ … مفهوم سرپرست و سرپرستی; نقش و جایگاه سرپرست; مسئولیتهای سرپرست; ویژگی
های کار سرپرست; ویژگی های ارتباطی سرپرست; وظایف سرپرست; مهارتهای … قوانین،
مقررات و هدفهای سازمان برای کارکنان; بهبود روش کار; اعمال اصول ایمنی و بهداشت در
محیط کار و نظارت بر اجرای آن; آگاهی از استانداردهای عملیاتی کار.
بانک رفاه کارگران-پژوهشهای انجام شده و در دست انجام
– ذخیره شده – مشابه
طرح‌های پژوهشی انجام‌شده در قالب پایان‌نامه … تاثیر عوامل رفتاری کارکنان بانکها بر
رضایت مشتریان- مطالعه موردی: مشتریان بانک های (رفاه کارگران، تجارت، سپه،
صادرات، کشاورزی، مسکن، ملت و ملی) شهرستان اردبیل ….. امکان سنجی استقرار نظام
گردش شغلی و رابطه ی آن با مدیریت عملکرد از دیدگاه مدیران و کارکنان بانک رفاه
کارگران.
[PDF] zemestan 93.indd – فصلنامه مدیریت پرستاری
– ذخیره شده – مشابه
شناســی امور جاری بخش « بدســت آمد که حاصل تجربه و ابعاد عملکرد سرپرستاران. از.
روتین محوری بعنوان رفتار غالب آنها در اداره … می تواند نشان از محدودیت ایفای نقش
آنها باشد که تنها در جهت حفظ وضع موجود انجام. می گیرد که بایســتی پایش مداوم این
روند … نقش آنها با. کارکنان پرستاری و مدیران مافوق )۸(.از این جهت ،سرپرستاران برای
.
[PDF] بررسی رابطه ی ابهام و تعارض نقش و عملکرد شغلی – اکتشاف و تولید
– ذخیره شده – مشابه
سازمانی سهیم هستند بیان شده است. عملکرد. ش غلی همواره به عنوان یک ی از عوامل
مهم. در مدیریت کارکنان به ش مار می رفته اس ت. (.Sethela & Rosli, 2011, 80) …
در صنعت نفت، محقِق بر آن ش د تا پژوهشی. در زمینه ی ارتب اط ابهام و تعارض در
نقش و. عملکرد شغلی انجام دهد. این پژوهش به دنبال. دریافت این موضوع اس ت که آیا …
[PDF] ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ – ResearchGate

وﻇﺎﯾﻒ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ. -. ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ. -. ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﻐﻞ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن و وﯾﮋﮔﯽ. ﻫﺎی آن. -. ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن. -. ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻬﺎی ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ. -. ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺛﺮ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ. ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن. -. ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ …..
آﺷﻨﺎﯾﯽ وآﮔﺎﻫﯽ از ﻧﻘﺶ. ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ درﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﻐﻞ در اروﭘﺎ ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ
اول ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ . در آن زﻣﺎن ﺟﻨﺒﻪ ﻓﻨﯽ و. ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر اﻓﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داﺷﺖ.
چاپ مقاله – بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد کارکنان اوقاف و …
– ذخیره شده – مشابه
۷ آوریل ۲۰۱۶ … چکیده : هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر فن آوری اطلاعات بر عملکرد کارکنان اداره
اوقاف و امورخیریه استان کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از کارت امتیازی متوازن۱ می
…. به گونه ای که امروز به کمتر سازمانی برمی خوریم که بحث فنآوری اطلاعات و
ارتباطات در آنجا مطرح نبوده و به یکی از دغدغه های مدیران آن مبدل نشده باشد.
وظایف مدیر چیست؛ آنچه مدیران تازه‌کار باید بدانند | چطور
– ذخیره شده – مشابه
۲۵ سپتامبر ۲۰۱۷ … وی مسئول نظارت بر تیمی از کارگران بخش تولید است که قطعات یک کنسول بازی را
مونتاژ می‌کنند. برای اینکه او سرپرست موفقی باشد، باید وظایف مدیران مختلف را بر
عهده بگیرد. مدیریت تا حد زیادی با روابط بین فردی مرتبط است؛ روابط بین مدیر و
افراد در داخل و خارج از سازمان مانند کارکنان، سرپرستان هر قسمت، …
راهکارهای توسعه نظام مدیریت مشارکتی درسازمان های آموزشی
– ذخیره شده
چکیده: پژوهش حاضر با هدف شناسایی راهکارهای توسعه نظام مدیریت مشارکتی
درسازمانهای آموزشی به روش پیمایشی اجراشد. … در فرایند تصمیم گیری، دعوت از همه
افراد به قبول مسئولیت فردی برای افزایش کیفیت خدمات وتولید ات آنان و پاداش
رفتار کارکنان که از دید آنها لحظه به لحظه ارباب رجوع ر ا ارضا و عملکرد سازمان را
بهبود می بخشد.
[PDF] ﻌﺔ ﺿﺮورت ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ و ﻧﻘﺶ آن در ﺗﻮﺳ : ﻋﻠﻤ
– ذخیره شده – مشابه
۱۱۲٫ ﺿﺮورت ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ و ﻧﻘﺶ آن در ﺗﻮﺳ. ﻌﺔ. ﻋﻠﻤﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺸﻮر. : ﭘﮋوﻫﺸﻲ. درﺑﺎر. ه
. دور. ه. ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ رﺷﺘ. ﺔ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ داﻧﺸﮕﺎه. ﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر. ﻓﺘﺎح ﺷﺮﻳﻒ. زاده …..
ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ارزﻳـﺎﺑﻲِ. ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﮔﺬﺷـﺘ. ﺔ. ﺳـﺎزﻣﺎن و اﻳـﻦ. ﻛـﻪ در. ﻗﺒـﺎل. دروﻧﺪادﻫﺎ ﭼﻪ. ﺳﺘﺎده. ﻫﺎﻳﻲ. را. ﺑﻪ
. روﺷﻨﻲ. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑـﺮای ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑـﻪ ارﻣﻐـﺎن ﻣـﻲ. آورﻧـﺪ،. ﺟﺎﻳﮕﺎه ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ در ﻧﻈﺮ ﺗﺤﻠﻴﻞ.
پایان نامه بررسی نقش مدیریت تحول در بهبود عملکرد کارکنان
– ذخیره شده
۱۲ ژانویه ۲۰۱۸ … از طرفی هدف تئوریهای عملکرد کارکنان آن است که چگونه با به کارگیری اجزاء محیط ،
دانش ، ادراکات و خصیصه های فردی آنان، قدرت را به آنان منتقل و تواناییهای بالقوه …
کارکنان منطقه برق شهرستان فیروزکوه متعهد با داشتن التزام عملی و احساس
مسئولیت، وظایف خود را به بهترین شکل انجام می‌دهند و موجب افزایش کارایی، …
[PDF] ن های پژوهشی بانک رفاه کارگرا اولویت ۴۹۳۱ : بانکداری اسالمی …
– ذخیره شده – مشابه
بر مسئولیت اجتماعی بانک)موضوعات اجتماعی، محیطی، اخالقی و …(. -. آسیب … یتهای
پژوهشی در حوزه. مالی و اقتصادی. : -. بومی. سازی الگوهای نوین بانکداری در کشور مانند
بانکداری سرمایه گذاری، خصوصی، جامع و … -. طراحی مدل مناسب مدیریت نقدینگی و
پیش …. شناخت عوامل موثر در بهداشت )جسم و روان( و نقش آن در عملکرد کارکنان.
دستورالعمل اجرایی نشریات علمی – پژوهشی دانشگاه
– ذخیره شده – مشابه
ماده‌ ۷ – وظایف‌ و اختیارات‌ مدیر مسؤول‌ الف‌: اجرای‌ سیاستهای‌ مصوب‌ از سوی‌ صاحب‌ امتیاز
ب‌: نظارت‌ بر اجرای‌ مفاد آیین‌نامه‌ اجرایی‌ (اساسنامه‌) نشریه ج‌: تأیید نهایی‌ مطالب‌ ارسالی‌
برای‌ چاپ‌ به‌ لحاظ‌ حقوقی‌ د: تنظیم‌ بودجه‌ سالانه‌ نشریه و پیشنهاد آن‌ به‌ معاون‌ پژوهشی‌
دانشگاه‌ ماده‌ ۸ – نحوه‌ انتخاب‌ سردبیر الف‌: هیأت‌ تحریریه‌ از بین‌ اعضا یک‌ نفر را به‌ …
دانشکده مدیریت – برد پژوهشی-نتایج شورای پژوهشی-۱۲ بهمن ۱۳۹۴
– ذخیره شده
بررسی سیستم ارزشیابی عملکرد و نقش ان در شناسایی عملکرد کارکنان دادگستری
استان مرکزی. تائید … بررسی عملکرد سازمانی دانشگاه بر اساس شاخص های مدیریت
منابع انسانی با استفاده از تکنیک های فازی در دانشگاه ازاد واحد خمین. تائید …
بررسی تاثیر سهم مسئولیت اجتماعی سازمان ها بر انگیزه کارکنان داخلی در شهرداری
درود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *