دانلود کامل پژوهش اثر آگاهی بر عملکرد فرد

Published on Author adminLeave a comment

پژوهش اثر آگاهی بر عملکرد فرد

پژوهش اثر آگاهی بر عملکرد فرد
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید ها ۴
فرمت فایل doc
حجم فایل ۴۵ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۲۰

پژوهش اثر آگاهی بر عملکرد فرد

فروشنده فایل

کد کاربری ۲۵۳۴۱

کاربر

پژوهش اثر آگاهی بر عملکرد فرد

چکیده

هدف در این بررسی مشاهده از آگاهی بر عملکرد می باشد.

این آزمایش از نوع طرح های بازگشتی «ABA» و جزو مطالعات موردی (Case study) می باشد. این آزمایش در سه مرحله صورت گرفت، بدین صورت که در هر مرحله آزمودنی با چشم های بسته تعدادی خط را می بایست مابین دو خط افقی به نام های خط پایه و خط معیار رسم می کرد. حالت مطلوب خطوط به اندازه cm 10، یعنی فاصله بین دو خط پایه و معیار بود. در مرحله دو متغیر مستقل که آگاهی دادن به آزمودنی از عملکردش بوسیله آزماینده بود اعمال شد. نتیجه تجزیه و تحلیل های آماری نشان داد که آگاهی بر عملکرد این آزمودنی تأثیر خاصی نداشته است. البته اجرای این آزمایش خالی از نقاط ضعف نبود.

مقدمه:

هر فرد در طول زندگی روزمره خود با موقعیت های گوناگونی مواجه می شود که باید واکنش های خاصی را از خود بروز دهد. در این میان واکنش فرد نمی تواند در همه موارد خود انگیخته و غریزی باشد، چون در این صورت این تعداد معدودی پاسخ برای تمام واکنش ها موجود می بود. بلکه این واکنش ها به صورت های گوناگون در برابر محرک‌های متفاوت و حتی در مقابل یک محرک در شرایط متفاوت متغیر است. عوامل متعددی بر روی این تغییرات پاسخ ها نقش دارند که از جمله آنها می توان به یادگیری، آگاهی، عادت …. اشاره کرد.

متن تحقیق:

این آزمایش از نوع بررسی های موردی (Case study) می باشد که در محل آزمایشگاه روانشناسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی در مورخه ۶/۱۲/۸۱ بر روی یکی از دانشجویان رشته روانشناسی بالینی صورت پذیرفته است.

فرضیه تحقیق:

فرضیه تحقیق ما بدین صورت است که «آگاهی از عملکرد که به صورت بازخورد توسط آزماینده ارایه می شود بر عملکرد بعدی آزمودنی موثر است(اثر مثبت دارد)

متغیرهای آزمایش:

این آزمایش در سه مرحله صورت پذیرفت. متغیر مستقل دادن باز خورد از نحوه عملکرد آزمودنی است یعنی میزان فاصله ای که انتهای خط رسم شده بوسیله آزمودنی با خط معیار دارد و متغیر وابسته طول خط های رسم شده است. متغیر مستقل فقط در مرحله دوم اعمال می گردد. …

اثر آگاهی از نتایج بر عملکرد | انجمن تاپ فروم
– ذخیره شده – مشابه
۲۴ آوریل ۲۰۱۱ … ما برای پی بردن به اثر آگاهی از نتایج بر عملکرد آزمایشی را ترتیب داده ایم که این
آزمایش شامل ۳ مرحله می باشد در مرحله اول از آزمودنی خواسته شد با چشمهای بسته خطوط
۱۰ سانتی متری رسم کند ،در مرحله ۲ … ما برای کسب اطلاع از میزان یادگیری به
رفتارهای قابل مشاهده یا به اصطلاح دقیق تر به عملکرد فرد مراجعه می کنیم .
آگاهی بر عملکرد | پرشین مقاله
– ذخیره شده
۱۴ جولای ۲۰۱۶ … در این میان واکنش فرد نمی تواند در همه موارد خود انگیخته و غریزی باشد، چون در این
صورت این تعداد معدودی پاسخ برای تمام واکنش ها موجود می بود. … ادبیات پژوهش. در این
پژوهش، هدف بررسی اثر آگاهی روی عملکرد افراد می باشد. پس به نظر لازم می رسد که در
رابطه با چند واژه مربوط به این تحقیق توضیحاتی ارایه گردد.
بررسی رابطه آگاهی از اهداف سازمان با عملکرد کارکنان با میانجی گری …
– ذخیره شده
۲۰ سپتامبر ۲۰۱۷ … توجه به اهداف و اثراتی که این مهم می تواند بر عملکرد کارکنا ن بر جای بگذارد اساس
کار این مقاله را تشکیل میدهد در این مقاله سعی شده با استفاده از تئوری هدف گذاری
تاثیر آگاهی از اهداف سازمان بر عملکرد کارکنان با میانجی گری تعهد سازمانی مورد
بررسی قرار گیرد. روش پژوهش از نظر شیوه گرد اوری داده ها توصیفی و از …
[PDF] تاثیر آموزش بر آگاهی، نگرش و عملکرد مدرسان پرستاری و مامایی …
– ذخیره شده
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻣﻮزش ﺑﺮآﮔﺎﻫﻲ، ﻧﮕﺮش و. ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪرﺳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎری و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ در زﻣﻴﻨﻪ
رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﺛﺮﺑﺨﺶ. آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ . روش. ﻫﺎ. اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ روش. ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ در ﺳﺎل. ۱۳۸۱٫
در ﺗﺒﺮﻳﺰ اﻧﺠﺎم. ﮔﺮﻓﺖ . روش ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﻴﺮی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮﺷﻤﺎری. ۲۵( n= ). و اﺑﺰار. ﮔﺮدآوری داده. ﻫﺎ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ. : ﻣﺸﺨﺼﺎت. ﻓﺮدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺳﺆاﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﮔﺎﻫﻲ در زﻣﻴﻨﻪ
رﻓﺘﺎرﻫﺎی …
[PDF] تأثیر آموزش در زمینه فعالیت فیزیکی برآگاهی ، نگرش و عملکرد …
– ذخیره شده – مشابه
آﻣﻮزش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺮ آﮔﺎﻫﯽ، ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﻣﻨﺪ. اﺣﻤﺪی ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ. و ﻫﻤﮑﺎران. ﻣﺠﻠﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ
ﭘﮋوﻫﺶ و ﺳﻼﻣﺖ. دوره. ۲٫ ، ﺷﻤﺎره. ،۱٫ ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن. ۱۳۹۱٫ ۱۳۷٫ ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻣﻮزش. در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
ﺑﺮآﮔﺎﻫﯽ ….. ر= ۸۴ .۰/. ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻓـﺮدی، ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ دارای. ۱۰٫ ﺳﻮال ﺑﺼﻮرت ﺻـﺤﯿﺢ. ،.
ﻏﻠـﻂ و ﻧﻤـﯽ داﻧـﻢ ﺑـﺮای ﺳـﻨﺠﺶ. آﮔﺎﻫﯽ،. ۱۱٫ ﺳﺆ. ال ﭘﻨﺞ ﮔﺰﯾﻨﻪ ای ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﻧﮕﺮش. (. ﻃﯿﻒ ﭘﻨﺞ. درﺟﻪ ای
دو ﻗﻄﺒﯽ.
[PDF] تأثیر آموزش گروهی بر آگاهی، نگرش و عملکرد مادران در تربیت جنسی …
– ذخیره شده
مقاله پژوهشی. ﺄت. ثیر آﻣوزش. گروهی. بر آگاهی، نگرش و. عمﻠکرد ﻣادران در تربیت جنسی
دختران نوجوان. ناهید ﻣستوفی: دانشجوی دوره کارشناسی ارشد، گروه آموزش بهداشت و …..
هدف این بود که. اثر. متقابل. بین گروه مطالعه و. ویژگی فردی مورد نظر را آزمون کنیم.
جهت بررسی از. آزمون آنالیز واریانس دو طرفه استفاده. گردید. (سطﺢ معنی. -. دار آماری. ٢٠
. )%.
[PDF] تاثیر دوره‌های آموزش اصناف بر تغییر آگاهی و عملکرد بهداشتی متصدیان و
– ذخیره شده – مشابه
توزیع مواد غذایی شهر مشهد در سال ۱۳۹۱ است. در این مطالعه مقطعی، ۵۱۳ نفر از
متصدیان و کارکنان مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی در شهر مشهد از لحاظ آگاهی و عملکرد
روش بررسی: بهداشتی در سه محور بهداشت فردی، ساختمانی و ابزار کار مورد ارزیابی
قرار گرفتند. داده های این پژوهش از طریق مصاحبه، مشاهده و تکمیل. چک لیست جمع آوری
گردید.
[PDF] بررسی تاثیر برنامه آموزشی مدون بر آگاهی، نگرش، عملکرد و میزان …
– ذخیره شده – مشابه
ﻛﻤﺒـﻮد آﮔـﺎﻫﻲ. و. ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻠﻜﺮد. ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در زﻣﻴﻨﻪ. آﻟـ. ﻮدﮔﻲ ﺑـﻪ ﺷـﭙﺶ. ﺳﺮ. و. رﻋﺎﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ. ﻓـﺮدی در
داﻧـﺶ آﻣـﻮزان. ) ۲۳(. و. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار داﺷـﺘﻦ آﻟـﻮدﮔﻲ ﺷـﭙﺶ ﺳـﺮ ﺟـﺰ. اﻟﻮﻳﺖ. ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﺪارس
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر. ، ﻟﺰوم ﺑﺮرﺳﻲ. و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در زﻣﻴﻨـﻪ ﻛـﺎﻫﺶ و ﭘﻴـﺸﮕﻴﺮی از. ﺷـﭙﺶ. ﺳـﺮ. از. ﻃﺮﻳﻖ آﻣﻮزش
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ . ﺑﻨــﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﺷــﻴﻮع ﺑــﺴﻴﺎر ﺑــﺎﻻ. ی اﻳــﻦ. آﻟــﻮدﮔﻲ ﺑــﻮﻳﮋه در ﻣﻨﻄﻘــﻪ ﻣــﻮرد
ﭘــﮋوﻫﺶ …
[PDF] بررسی تاثیر آموزش اصول بهداشت فردی به دانش آموزان بر آگاهی و …
– ذخیره شده – مشابه
نتایج پژوهش نشان داد که آموزش به دانش آموزان باعت افزایش آگاهی و بهبود در نحوه
عملکرد بهداشتی والدین آنها با اختالف معنی دار. ) P<.05. ( نسبت به گروههای شاهد شده است . واژگان کلیدی. : تاثیر آموزش، اصول بهداشت فردی. ،. آگاهی ،. عملکرد. مقدمه. : از آرزوهای بزرگ انسان که شعله هایش میلیاردها ساال وجاودش را. فراگرفته غلبه بر بیماریها وسوانح ... [PDF] بررسی تأثیر آموزش بر میزان عملکرد زنان میانسال در مورد یائسگی در ... - ذخیره شده - مشابه ﯾﺎﺋﺴﻪ. ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ. اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ . اﺑﺘﺪا اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ. ﻋﻤﻠﮑﺮد. واﺣﺪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ. در ﻣﻮرد ﯾﺎﺋﺴﮕﯽ. ﻗﺒﻞ از اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ،. از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻤﻊ آوری ﮔﺮدﯾﺪ . ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ. اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﻮن اوﻟﯿﻪ. و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ واﺣﺪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ،. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ آﻧﻬﺎ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺮدﯾﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻃﯽ. دو. ﺟﻠﺴﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺘﻪ و ﺑﺼﻮرت ﭼﻬﺮه ﺑﻪ ﭼﻬﺮه و ﻓﺮدی ﺟﻬﺖ آﮔﺎﻫﯽ از ﻣﺎﻫﯿﺖ،. ﻋﻼﺋﻢ،. [PDF] ی ورزش عملکرد بر آگاهی ذهن ه مراقب تأثیر - مطالعات روانشناسی ورزشی - ذخیره شده - مشابه چندین پژوهش تجرهـی نیـ. نشان داده. اند که رویکردهای مبتنی هر ذهن. _. آگاهی. یم. ت ان. دن . هر عملکرد ورزشی در. رشته. هـا. ی مختلـ اثـر هارارنـد و هاعـ. پایبندی هه ورزش. نش .د .... انتخاب. شـده )ت جـه. گ ینشی( . در نظارت هاز، فرد ذهن خـ د را هـه سـمت. وقایع. ی. مثل صداهای اطرا. هازکرده. ،. نسبت هه همـ. ه. صداهای ظری ، فضای هین ص. داها و سک ت آگـاهی. می. یاهد. [PDF] و عملکرد پرستاران بخش اورژانس در زمینه تریاژ بیماران آگاهی ... - ذخیره شده - مشابه این اثر،. متعلق به دانشگاه علوم پزشکی. و خدمات بهداشتی درمانی. شهید. بهشتی. می باشد. 04. مقاله اصیل. تاثیرآموزش بر. آگاهی. و عملکرد پرستاران بخش اورژانس در زمینه ... بودند و طی شش ماه قبل از آغاز پژوهش هم درهیچ کارگاهی مربوط به تریاژ شرکت نکرده بودند وارد مطالعه شدند. .... این منظور پژوهش گر و فرد آموزش دیده دیگری عملکرد. 14. بررسی تاثیر آموزش بر ارتقاء آگاهی و رفتارهای بهداشتی دوران عادت ... - ذخیره شده زمینه و اهداف: بلوغ دورهای از رشد روانی، جسمی، عاطفی و اجتماعی فرد است که ثبات و تکون شخصت در آن صورت میگیرد. این پژوهش با هدف تعیین تاثیر آموزش بر ارتقاء آگاهی و رفتارهای بهداشتی دوران عادت ماهیانه دانش آموزان دختر در سال تحصیلی 95-94 انجام گرفت. مواد و روشها: پژوهش حاضر یک مطالعه مداخله ای نیمه تجربی با گروه کنترل ... [PDF] تحقیقی آگاهی، نگرش و عملکرد پرستاران در خصوص مهارت های ارتباط ... - ذخیره شده - مشابه و تاثیر بر. فشار خون و قند خون را گزارش ک. رده اند. در مطالعه ای. 44. درصد. بیماران ارتباط با تیم مراقبتی به خصوص پرستاران را. کمک کننده و موثر دانسته اند. ) 12. (. علی رغم .... جهت آگاهی. /82. 0. ، نگرش. 81. 0/. و عملکرد. 78. %. بدست آمد و. چک لیست مشاهده ای. عملکرد. مهارت های ارتباطی پرستاران در امر آموزش به بیمار با. حضور پژوهشگر. [PDF] تأثیر برنامه آموزش مداوم بر دانش، نگرش و عملکرد گزارش نویسی ... - ذخیره شده - مشابه تعیین تأثیر برنامه آموزش مداوم بر دانش، نگرش و عملکرد گزارش نویسی پرستاران هدف: این پژوهش به صورت تجربی دوگروهی، با اندازه گیری قبل و بعد است که در نمونه ای مشتمل بر 62 پرستار شاغل در بیمارستانهای شهر روش: کرمان انجام ش د ... ثب ت ضعیف، فقدان دان ش و آگاهی الزم پرس تاران از نحوه ثبت. صحیح می-باش د ... [PDF] تأثیر آموزش والدین بر آگاهی، نگرش و عملکرد آنان کارآزمایی یک : در ... - ذخیره شده سشنامه فردی و. مامایی، پرسشنامه آگاهی، پرسشنامه نگرش و پرسشنامه. عملکرد توسط پدران و مادران تکمیل شد . پژوهشگر. مادران واجد شرایط گروه مداخله را از نظر وضعیت. پستان. ها، تغذیه، خواب و استراحت مورد بررسی قرار داد. و پرسشنامه. ها قبل از مداخله آموزشی توسط پدران و. ما. دارن تکمیل گردید و بعد از آن به مادران و پدران گروه. مداخله آموزش ... مقایسه تاثیر دو روش آموزشی احیای نوزادان بر آگاهی و عملکرد کارکنان ... - ذخیره شده آموزش بایستی به افزایش آگاهی، ارتقاء مهارتها و عملکرد نیروی انسانی منجر شود. برای رسیدن به این هدف باید روش های مناسب در برنامه ریزی آموزشی مدنظر قرار گیرند، زیرا روش تدریس و یادگیری مطلوب با هم در ارتباط مستقیم هستند (14). شعبانی معتقد است که یادگیری عبارتست از تغییراتی نسبتاً ثابت در رفتار فرد که بر اثر ... [PDF] تکلیف تولید نیرو در عملکرد اجتماعی بر - بازخورد تطبیقی اثر ذهنی ... - ذخیره شده - مشابه اشاره دارد )آدامز. 3،. 1911. (. آگاهی از نتیجه. ای. ویژه. ، زمانی که فرد به طور موفقیت. آمیزی به. هدف دست یافته باشد، می. تواند تأثیر مثبتی بر روی یادگیری. آن فرد. داشته باشد. )ثوراندایک. 6،. 1921. (. یکی از نقش. های بازخورد، نقش انگیزشی آن است که نسبت به نقش. اطالعاتی آن در پژوهش. ها کمتر مورد توجه قرار. گرفته است )اشمیت و لی. بررسی میزان آگاهی نگرش و عملکرد بهورزان در ارتباط با بیماری ... - ذخیره شده هدف از این مطالعه بررسی وضعیت فعلی آگاهی، نگرش و عملکرد بهورزان شهرستان آمل درباره این بیماری است. روش کار: در این پژوهش توصیفی-تحلیلی 194 نفر از بهورزان شرکت داشتند. پرسشنامه‌ای مشتمل بر چهار بخش و دارای سؤالات باز و بسته جهت ثبت و سنجش اطلاعات فردی و میزان آگاهی، نگرش، عملکرد طراحی و طی چهار جلسه در محل مرکز ... [PDF] بررسی تاثیر آموزش بر آگاهی ، نگرش و عملکرد دانش آموزان دختر مقطع ... - ذخیره شده - مشابه 23 ژانویه 2011 ... ﻫﺎی اﯾﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ. ،. اﺟـﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ آﻣﻮزﺷـﯽ ﺑﻠﻨـﺪ ﻣـﺪت و اﺳـﺘﻔﺎده از روش. ﻫـﺎی. ﻣﺨﺘﻠـﻒ. آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺨﺼﻮص آﻣﻮزش. ﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪ. ای. ،. ﺑﺮای ارﺗﻘﺎء. آﮔﺎﻫﯽ، ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻠﮑـﺮد داﻧـﺶ آﻣـﻮزان در ارﺗﺒـﺎط ... دﻫﺪ. [. 1،4،6،10. -. 12،21،23. ]. ﻋﻮاﻗﺐ اﯾﻦ ﮐﻢ. ﺧﻮﻧﯽ در ﺳﻨﯿﻦ. ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ، ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ ﻋﻤ. ﻠﮑﺮد ﺑﺎروری ﻓﺮد در آﯾﻨﺪه. و ﺧﻄﺮ ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮزاد ﮐﻢ. وزن، زاﯾﻤﺎن زودرس، ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ. و زﺟﺮ ﺟﻨﯿﻦ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ. [PDF] اثر بخشی درمان ذهن آگاهی بر کیفیت خواب و سلامت روان زنان مبتلا به ... - ذخیره شده ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻭ ﻫﺪﻑ: ﺑﻲ. ﺧﻮﺍﺑﻲ ﺍﺯ ﺷﺎﻳﻊ. ﺗﺮﻳﻦ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺧﻮﺍﺏ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺩﺭﻣﺎﻥ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ. ﺁﺳﻴﺐ. ﻫﺎﻱ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩﻱ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ. ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺯﻧﺪﮔﻲ. ﻓﺮﺩ. ﻣﻲ. ﺷﻮﺩ. ﺍ. ﻳ. ﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺫﻫﻦ. ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮﺍﺏ ﻭ ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺍﻥ ﺯﻧﺎﻧﻲ ﺩﭼﺎﺭ ﺑﻲ. ﺧﻮﺍﺑﻲ ﻣﺰﻣﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ. ﺭﻭﺵ. ﻫﺎ: ﻳﺍ. ﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﭘﻴﺶ ﺁﺯﻣﻮﻥ. -. ﭘﺲ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﮔﺮﻭﻩ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺑﻮﺩ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ. ﻱ. ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ. ۲۰. ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ ... [PDF] تأثیر سه روش آموزشی سخنرانی، بازی و ایفای نقش بر آگاهی و عملکرد ... - ذخیره شده ﻧﺘﻴﺠﻪ. ﮔﻴﺮی. : ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ. ﮔﺮدد در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺪارس، ﺧﺼﻮﺻﺎٌ. آﻣﻮز . ش. ﺗﻐﺬﻳﻪ دوران ﺑﻠﻮغ از روش. ﻫﺎی. ﭘﻮﻳﺎﺗﺮ و ﻣ. ﺛﺮﺆ. ﺗﺮی ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺎزی و ﺑﻪ. وﻳ. ﮋه اﻳﻔﺎی ﻧﻘﺶ. ،. ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ. ﺑﺎ. اﻫﺪاف رﻓﺘﺎری آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻓﻌﺎل ﻓﺮاﮔﻴﺮان را در ﻓﺮ. آ. ﻳﻨﺪ آﻣﻮزش ﻓﺮاﻫﻢ. ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد، ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزده آﻣﻮزﺷﻲ،. ﻣﻮﺟﺐ. ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری. ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺛﺮات آﻣﻮزش ﺑﺮ. آﮔﺎﻫ. ﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮔﺮد .د. تأثیر آموزش راهبردهای فراشناختی در افزایش خلاقیت و بهبود عملکرد ... - ذخیره شده - مشابه پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر آموزش راهبردهای فراشناختی در افزایش خلاقیت و بهبود عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان در شهر تبریز انجام شد. ... راهبردهای فراشناختی، مهارت های بازبینی هستند که در خلال یادگیری و آموزش فعال می شوند و اگر فرد نداند چگونه پاسخ هایش را وارسی کند، چگونه وقت کافی برای مطالعه صرف کند و یا چگونه در صدد ... بررسی تأثیر آموزش مراقبت در منزل بر آگاهی و عملکرد بیماران کلیوی ... - ذخیره شده - مشابه پیش زمینه و هدف: هدف این مطالعه تعیین تأثیر آموزش مراقبت در منزل بر آگاهی و عملکرد بیماران کلیوی تحت همودیالیز ترخیص شده از بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم ... در مرحله اول در هر دو گروه، سوالاتی در مورد مشخصات فردی واحدها و سپس سوالاتی در رابطه با اهداف پژوهش جهت تعیین میزان آگاهی و نحوه عملکرد از واحدهای مورد پژوهش ... [PDF] ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﺑﺮ ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﺶ آﻣﻮزان - مجله علمی دانشگاه علوم ... - ذخیره شده - مشابه 1381. ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﺑﺮ ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ. در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺖ دوران ﺑﻠﻮغ. ﻋﻠﯽ ذﺑﯿﺤﯽ. ∗. ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎری داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﺑﻞ. ﺳﺎﺑ. ﻘﻪ. و. ﻫ. ﺪف. : ﺑﻠﻮغ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ دوران زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ . در اﯾﻦ دوره ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺴﻤﯽ و ﺗﺤﻮﻻت رواﻧﯽ در ﻓﺮد. اﯾﺠﺎد ﻣﯽ. ﺷﻮد . اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ دوران ﺑﻠﻮغ دﺧﺘﺮان دﻗﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﻻزم ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در آﯾﻨﺪه از ﺳﻼﻣﺖ،. آﮔﺎﻫﯽ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ... [PDF] اصل مقاله - فصلنامه علمی پژوهشی عصب روانشناسی - ذخیره شده Received: (Apr. 22, 2017). Accepted: (Jun. 18, 2017). چکیده: مقدمه: این پژوهش. به. منظور. بررسی. تأثیر. تحریک مستقیم الکتریکی مغز از. روی جمجمه و آموزش آگاهی. واج. شناختی ... معناداری در بهبود عملکرد فرد در بعد دیداری/فضایی حافظه. کاری نسبت به ... مجموع مطالعه حاضر نشان داد که تحریک آندی سبب بهبود عملکرد فرد. در حافظه ... [PDF] بررسی میزان آگاهی، خود کار آمدی و عملکرد پرستاران در زمینه احتیاطات اس - ذخیره شده - مشابه 4 سپتامبر 2013 ... ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺮد را. در ﺧﺼﻮص اﺗﺨﺎذ. رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪه از ﻋﻔﻮﻧﺖ. ﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ. ﺑﺮ. ا. ﺳﺎس اﺣﺘﯿﺎﻃﺎت اﺳﺘﺎﻧﺪارد. ﻣﯽ. ﺳﻨﺠﯿﺪ . اﻣﺘﯿﺎزﮔﺬاری. ﭘﺮﺳﺶ. ﻧﺎﻣﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻮال ﺑﻮدﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ..... ﺳﻮاﯾﭽﺮا. و. ﻫﻤﮑﺎران در. ﺿﻤﻦ ﭘﮋوﻫﺸﯽ. ﺑﺮ روی. ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﺑﺮ. آﮔﺎﻫﯽ، ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻧﮕﺮش ﮔﺮوه. ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎرﮐﻨﺎن. ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺳﻼﻣﺖ در ﻣﻮرد ﻋﻔﻮﻧﺖ. ﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ. رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ آﻣﻮزش اﺛﺮ. ی. [PDF] ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻣﻮزش از راه دورﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑ - نشریه پژوهش در نظام های ... - ذخیره شده ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻣﻮزش از راه دورﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻮک ﺑﺮﻋﻤﻠﮑﺮد ... 7. ﭘﺎﮐﺰاد ﮐﻮﻫﺴﺎره. (. 1390. ) ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و. اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ. ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر ﻣ. ﺮﮐﺰ ﺗﻬﺮان از ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﺑﺎز و از راه دور و. ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ آﻧﺎن اﻧﺠﺎم داد . ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد آﮔﺎﻫﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از. وﯾﮋﮔﯽ. ﻫﺎی ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش از دور. (. ﯾﺎددﻫﻨﺪه، ﻣﺤﺘﻮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی، و ﻓﻨﺎوری. ﻫﺎی. ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده. ) و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ آﮔﺎﻫﯽ آﻧﺎن از ... اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر پردازش شناختی خودکار - ذخیره شده - مشابه به این ترتیب یافته‌های پژوهش حاضر نشان‌دهنده اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر افزایش انعطاف‌پذیری شناختی و کاهش پردازش شناختی خودکار است. ... می‌توان انتظار داشت اگر آموزش ذهن آگاهی توانایی سرمایه‌گذاری توجه فرد بر لحظه کنونی را بهبود بخشد، در اثر تمرین بتواند با افزایش انعطاف‌‌پذیری شناختی، پردازش‌هایی را دوباره تحت کنترل ... [PDF] )مطالعه استراتژی مدیریت سبز و عملکرد سازمان بررسی تأثیر آگاهی ... - ذخیره شده - مشابه بررسی تأثیر آگاهی مدیریت سبز بر. استراتژی مدیریت سبز و عملکرد .... سپس در مورد عملکرد سازمان که استراتژی مدیریت سبز را بازگو می کند بحث می شود. مدل تئوری. رفتار. برنامه ریزی شده به ... هنجارهای ذهنی تحت تأثیر باورهای فرد در مورد انتظارات دیگران و نیز انگیزه او برای برآوردن این انتظارات می. باشند. )پاکپور حاجی آقا و ... تاثیر آموزش راهبردهای فراشناخت بر میزان آگاهی های فراشناختی و ... - ذخیره شده - مشابه هدف از اجرا, اگر تاثیر مثبت آموزش راهبردهای فراشناختی بر افزایش عملکرد تحصیلی و آگاهی های فراشناختی دانشجویان اثبات شود، استفاده از رویکرد فراشناختی در آموزش توسط اساتید برای بهبود عملکرد تحصیلی دانشجویان موثر خواهد بود. فرضیات یا سوالات پژوهشی, 1- آموزش راهبرد های فراشناخت باعث افزایش آگاهی های فراشناختی ... [PDF] تاثیر مداخله آموزشی بر اساس مدل بزنف بر عملکرد ... - مجله علمی پژوهشی - ذخیره شده 9 جولای 2007 ... ﺑﺤﺚ. و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی. : ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ. دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﺑﺰﻧﻒ ﺑﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ. ﻧﻤﺮه آﮔﺎﻫﯽ، ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﮔﺮان در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدی ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. و ﺑﺮای ارﺗﻘـﺎء. اﯾﻤﻨﯽ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻃﺮاﺣﯽ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪﻟﻬﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ اﺳﺖ. Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir at 10:24 IRST on Saturday January 13th 2018 ... [PDF] بهبود عملکرد بر ر آن ی نقش آموزش ضمن خدمت در ... - ResearchGate - ذخیره شده فردی و گروهی. خواهد شد . این مقاله. بر. نقش آموزش ضمن. خدمت بر یادگیری و. بهبود عملکرد کارکنان. در شرکت فرودگاه. های کشور. تمرکز دارد . نتایج. این تحقیق. نشان. می. دهد. که ... گیرد . آگاهی. از میزان اثربخشی دوره. های آموزشی و. ارزیابی. تاثیر آن بر. عملکرد. کارکنان. ، برای مدیران بسیار. حائز. اهمیت است. آموزش. های ضمن خدمت. بمنظور. تأثیر تمرین‌های آمادگی جسمانی و تمرین ذهنی و تمرین ذهن‌آگاهی بر تعادل ... - ذخیره شده ینگ هواکی و همکاران (2012) نشان دادند توجه ذهن آگاه به کنترل حرکتی بر عملکرد تعادل تأثیر مطلوب دارد و آن را بهبود می‌بخشد [12]. .... مدت تمرین ذهنی در هر جلسه 15 دقیقه بود که 5 دقیقه اولیه تمرین‌های آرام‌سازی شامل روش‌هــای آرام‌ســازی تنفســی برای افزایــش آرامــش و راحتــی و تمرکــز فــرد و آمادگــی ســالمند بــه منظــور انجــام تمریــن ذهنــی ... بررسی رابطه ی بین مولفه های هوش هیجانی مدیران و عملکرد کارکنان در ... - ذخیره شده در ارتباط با فرضیه ی پنجم بین آگاهی اجتماعی مدیران و عملکرد رابطه وجود دارد. در بین مولفه ها، خود مدیریتی و آگاهی اجتماعی تاثیر مستقیم و خود آگاهی و مدیریت رابطه تاثیر غیر مستقیم برعملکرد کارکنان دارند. ازجمله پیشنهادهای مهم این پژوهش، اجرای آزمون هوش هیجانی قبل از انتصاب مدیران در پست مدیریت و برگزاری دوره های آموزش هوش ... [PDF] ﻣﻌﺘﺎد ﺮ ﻫﻤﺴ دارای زﻧﺎن در ﺧﺎﻧﻮاده ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﻫﺎی ﻣ - ذخیره شده - مشابه 3 آگوست 2010 ... 1389. Quarterly Journal of Research on Addiction, Vol. 4, No. 16, Winter 2010. ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﭘﮋوﻫﺸﻲ. Research. 25. 25. ﺗﺄﺛﻴﺮ. آﻣﻮزش. ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎی. زﻧﺪﮔﻲ. ﺑﺮ. ﻋﻤﻠﻜﺮد. ﺧﺎﻧﻮاده. در. زﻧﺎن. دارای ... ﻓﺮدی آﻧﺎن و. ﻧﻘﺶ. ﻫﺎﻳﻲ. ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻤﺴﺮ، ﻓﺮزﻧﺪان و ﺟﺎﻣﻌﻪ دارﻧﺪ. از ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﺮوه. ،. ﺿﺮوری اﺳﺖ . زﻧﺎن دارای ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻌﺘﺎد ﻋﻼ. وه ﺑﺮ اﻣﻮر ﺧﺎﻧﻪ. [PDF] ﺑﺮ آﮔﺎﻫﯽ و ﺗﺌﻮری رﻓﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ - بانک اطلاعات نشریات ... - ذخیره شده 30 ژانویه 2014 ... و آﻣﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﯿﺮدﻫﯽ. اﻧﺤﺼﺎری ﺑﺎ ﺷﯿﺮﻣﺎدر در ﮐﺸﻮر و ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان،. ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﺮ آن ﺷﺪ ﺗﺎ. ﺗﺎﺛﯿﺮ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ. ﺑﺮ. اﺳﺎس. ﺗﺌﻮری رﻓﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﯾﺰی ﺷﺪه. ﺑﺮ آﮔﺎﻫﯽ و. ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﯿﺮدﻫﯽ. در زﻧﺎن ﺑﺎردار. ﻧﺨﺴﺖ. زا ... ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗ. ﻐﺬﯾﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﺮ. ﻣﺎدر وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ. ،. درﻣﺎن. و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ. ﺑﻮد . ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ. 5. ﺑﺨﺶ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدی و. ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ، آﮔﺎﻫﯽ، ﻧﮕﺮش، ﮐﻨﺘﺮل رﻓﺘﺎر درک ﺷﺪه و. [PDF] اصل مقاله (1137 K) - دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی - ذخیره شده و عزت نفس با عملکرد تحصیلی معنی دار است. مسیرهای مستقیم. هوش طبیعت گرا، هوش درون فردی، هوش میان فردی، هوش. موسیقایی، هوش فضایی، هوش زبانی و خودپنداره با عزت نفس. معنیدار است. اثر مستقیم و غیر مستقیم هوش درون فردی بر. عملکرد تحصیلی و عزت نفس معنادار بود (به ترتیب ۰/۰۰۳ ،. ۰/۰۲ و ۰/۰۴ ،۰/۰۰۱ ). اثر مستقیم هوش ... [PDF] تاثیر برنامه آموزشی براساس مدل بزنف بر عملکرد تغذیه ای دانش آموزان - ذخیره شده - مشابه آدرس ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل. : اﺻﻔﻬﺎن، داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ email: a_pirzadeh@hlth.mui.ac.ir. 23. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ. ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ. ﺑﺮاﺳﺎس. ﻣﺪل ﺑﺰﻧﻒ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻐﺬﻳﻪ. ای داﻧﺶ. آﻣﻮزان. ﺳﻴﺪ. ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪی ﻫﺰاوه. ای، ... .14. ﺟﻬﺖ اﺻﻼح رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻏﻠﻂ ﺗﻐﺬﻳـﻪ. ای. و اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﻲ در. داﻧﺶ. آﻣﻮزان، آﻣﻮزش ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴـﻴﺎر ﻣـﻮﺛﺮ واﻗـﻊ. ﺷﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ، ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻣ. ﻮزش ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺮ ﺑﻬﺒـﻮد. ﻋﻤﻠﻜﺮد. ﺗﻐﺬﻳﻪ. مقایسه ی تأثیر روش‌های آموزشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی و ... - ذخیره شده (2008) در پژوهشی تحت عنوان «تأثیر ذهن آگاهی بر کاهش اضطراب امتحان، افزایش مهارت‌های اجتماعی و عملکرد تحصیلی»، که روی 34 نفر از افراد مبتلا به اضطراب امتحان و ناتوانی یادگیری به مدّت پنج هفته به روش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی انجام داد، به این نتیجه رسید که این درمان علاوه بر بهبود عملکرد ... [PDF] تأثیر خودآگاهی و توجه بر افت عملکرد بازیکنان بسکتبال - ذخیره شده ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﻣﺪل ﺣﻮاﺳﭙﺮﺗﻲ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ . ﺷﻜﺴﺖ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﻬﺎرت ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد ﻛـﻪ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻣﺤـﻴﻂ اﺟـﺮا، ﺗﻮﺟـﻪ را. ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ. دﻫﺪ و ﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻬ. ﺎرت ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد . ﻛﻠﻴﺪ. واژه. :ﻫﺎ. اﻧﺴﺪاد، ﻣﻬﺎرت، ﺧﻮدآﮔﺎﻫﻲ، ﺗﻮﺟﻪ .... ی ﻧﮕﺎه دﻳﮕـﺮان ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ. ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ روی ﺧﻮد ﻓﺮد ﻣﻲ. ﺷـﻮد. (. ﺑﺨﺸـﺎﻳﺶ و ﻫﻤﻜـﺎران،. 2010. ؛ ﮔﺮاو،. ).2004. ﺧﻮدآﮔﺎﻫﻲ، ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ اﺣﺴـﺎس آﮔـﺎﻫﻲ. درﺑﺎره. ی ﺧﻮد و ﻧﻴ. Simon Lewis: سایمون لوئیس: آگاهی را بدون توجه نگذارید. | TED Talk ... ► 22:17 6 جولای 2011 - 22 دقیقه و بعنوان اولین اثر هنری بر روی زمین شناخته شده است و دلیلی که امروز این اثر ما را با آگاهی ارتباط می دهد این است که همه ما هنوز، اولین شکلی که بعنوان ... [PDF] متن کامل - نشریه آموزش پرستاری - ذخیره شده برای نجات جان فردی که دچار ایست قلبی-ریوی شده، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به عالوه آموزش احیاء قلبی-ریوی در مدارس به. منظور ترویج آن در جامعه بسیار مؤثر و مقرون به صرفه می باشد. لذا این مطالعه با هدف بررسی تاثیر آموزش احیاء قلبی-ریوی بر آگاهی و. عملکرد دانش آموزان انجام شده است. در این مطالعه نیمه تجربی 40 نفر دانش آموز ... [PDF] تاثیر آموزش مدیریت احیا، قلبی ریوی مغزی بر میزان آگاهی پرستاران - ذخیره شده - مشابه اﺑﺰار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ای ﺷﺎﻣﻞ. 20. ﺳﺆال ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ. ﭘﺮﺳﺘﺎران از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺣﯿﺎ، ﻗﻠﺒﯽ رﯾﻮی ﻣﻐﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ رواﯾﯽ ﻣﺤﺘﻮا و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آن ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪ و ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزش، ﺑﯿﻦ ..... در ﻣـﻮرد ﺗـﺄﺛـﯿـﺮ. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺣﯿﺎء ﻗﻠﺒﯽ رﯾﻮی ﻣﻐﺰی در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از اﺣﯿﺎء اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ اﺟﺮای ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺣـﯿـﺎء. ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ و ... [DOC] تخصیص بهینه منابع پاداش با استفاده از ارزیابی عملکرد بر بهره وری ... - ذخیره شده - مشابه 1- پژوهشی با عنوان تأثیر نوآوری و خلاقیت بر ارتقاء بهره وری کارکنان شرکت خدماتی داگلی در سال 2008 توسط بن اشتگارتز و رونی سالر در دانشگاه کلن آلمان صورت گرفت اهداف این پژوهش در زیر آمده است: آگاه ساختن ... فرضیه سوم: نظام ارزشیابی عملکرد آگاهی فرد از عملکرد خود بر کارایی نیروی انسانی تأثیر مثبت دارد. روش تحقیق ... [PDF] بررسی نقش خستگی و نارسایی شناختی در پیش بینی آگاهی از ... - ذخیره شده 12 ژوئن 2016 ... پژوهش هــا نشــان داده انــد کــه یکــی از عوامــل مؤثــر بــر بــروز آســیب های شــغلی، آگاهــی کارکنــان مقدمــه: از موقعیـت .... می شــود کــه عملکــرد فــرد ناشــیانه و بــا مشــکل مواجــه شــود. تــا .... نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی به منظور بررسی اثر خستگی و نارسایی شناختی بر آگاهی از موقعیت کاری جدول 4: متغیر. B. [PDF] رابطـهی مهارت هـای ارتباطـی بـا عملکرد آموزشـی- پژوهشـی اعضـای هیأت ع - ذخیره شده - مشابه بـا همـکاران(، بـا عملکـرد آموزشـی- پژوهشـی نمونه آمـاری مورد بررسـی معنی دار می باشـد کـه گویـای ارتباط مثبـت و معنادار. مهـارت هـای ارتباطـی اعضـای ... فـرد بسـتگی فراوانـی بـه مهـارت هـای ارتباطـی او دارد و اگـر. مهـارت هـای ارتباطـی بیشـتر از ..... و لک دیزجی، س. )1389(. تأثیر آموزش بر آگاهی، نگرش و عملکرد مدرسان پرستاری و مامایی. روان‌شناسی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد - ذخیره شده - مشابه این رویکرد به شدت تحت تأثیر کار و مطالعات فیلسوف، دانشمند و روان‌شناس آمریکایی بنام ویلیام جیمز استوار بود. وی باور داشت که علم روان‌شناسی می‌بایست ارزش کاربردی داشته باشد و دریابد که ذهن چطور می‌تواند به منفعت فرد عمل کند. در سال ۱۸۹۰ ویلیام جیمز درکتاب خود با نام «اصول روان‌شناسی» به بسیاری از پرسشهای مطرح شده در ... [XLS] لیست پایان نامه های ارشد مدیریت - دانشگاه اصفهان - ذخیره شده - مشابه 32, 32, ارزیابی تاثیر مدیریت مشارکتی بر اثر بخشی کارکنان در شرکت نفت تهران, رحیم رنجبر, دکتر حسن لباف, 1377. 33, 33, بررسی عوامل موثر بر ارتقاء کیفیت آموزش ضمن خدمت کارکنان بانک ملت استان اصفهان, پریز معینی فرد, دکتر علی عطافر. 34, 34, سرمایه گذاری در تکنولوژی اطلاعات و تاثیر آن بر عملکرد تجاری موسسات ... [PDF] مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه آگاهی و رفتارهای ایمن کارگران در ایران - ذخیره شده - مشابه هدف از این پﮋوهش، ﺑررسﻲ تﻌدادی از مطالﻌاتی است کﻪ سنجش آگاهی و رفتارهای ایمن ..... در مقابل ایمنی، درک کارگران نسبت به علل حوادث و اعتقاد. آنان نسبت به جهیزات حفاظت فردی می شود. اما این تاثیر در. گروه های شغلی، سنی، سابقه کار و تحصیالت متفاوت است. )10(. ..... تنفسی و وسایل حفاظت فردی تنفسی باالتر باشد عملکرد آنها. [PDF] تأثیر آموزش بر اساس مدل بزنف در ایجاد عملکرد خود آزمایی پستان در ... - ذخیره شده 7 مارس 2015 ... ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ. ، ١۴. ١٣٩۴،٧٨٠ -٧۶٩. ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﺑﺰﻧﻒ در اﯾﺠﺎد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد آزﻣﺎﯾﯽ ﭘﺴﺘﺎن در. زﻧﺎن. 45. -. 20. ﺳﺎل ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﯿﺮﺟﺎن. : ﯾﮏ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯽ. آﻣﻮزﺷﯽ. رﺿﺎ ﺻﺎدﻗﯽ. 1 ... ﻣﺪاﺧﻠﻪ،. ﻧﻤﺮات. آﮔﺎﻫﯽ. در. ﻫﺮ. دو. ﮔﺮوه. ﻣﺪاﺧﻠﻪ. و. ﺷﺎﻫﺪ. اﻓﺰاﯾﺶ. ﯾﺎﻓﺖ . ﻧﮕﺮش، ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی. اﻧﺘﺰاﻋﯽ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎدر ﺳﺎز ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از. ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎن داد. (. 001. 0/ p<. ) ... [PDF] ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺳﺘﺮس و ﻓﺸﺎرﻫﺎی رواﻧﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﺒ - مطالعات رسانه ای - ذخیره شده - مشابه ﻧﺘﯿﺠﮥ دﯾﮕﺮ ﭘﮋوﻫﺶ. ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻐﻠﯽ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران را ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ t. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ در ﻣﻌﺎدﻟ. ﻪ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻣﻌﻨﺎدار ... ﻓﺸﺎر و ﻓﺮد اﺳﺖ . ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮاد ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ واﺣﺪ را اﺳﺘﺮس. زا. ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽ. ﮐﻨﻨﺪ و اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﺮدی آﻧﺎن از ﻧﻈﺮ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ. و. ﺗﺠﺎرب زﻧﺪﮔﯽ، ﭘﺎﺳﺦ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ ﺗﺤﺖ. اﻟﺸﻌﺎع. ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ. دﻫﺪ . (. ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ. [PDF] اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزش ذﻫﻦ آﮔﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪی ﺟﻨﺴﻲ زﻧﺎن ﺳﺮﻃ - ذخیره شده - مشابه 7 سپتامبر 2012 ... اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزش ذﻫﻦ آﮔﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪی ﺟﻨﺴﻲ زﻧﺎن. ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ. ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن. ﺳﺎرا ﻣﺤﻤﺪی زاده. 1. ، ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮادی ﺟﻮ. 2. ، ﺳﻠﻮی ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻨﻲ. 3. و زﻫﺮا ﺟﻤﺸﻴﺪی ﻓﺮ. 4. از دﺳﺖ دادن ﭘﺴﺘﺎن در ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی از دﺳﺖ دادن ﻫـﻮﻳﺖ زﻧﺎﻧﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻋﻤﻠﻜﺮد. ﺟﻨﺴﻲ. اﻓﺮاد را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد . ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ،. ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزش ذﻫﻦ آﮔ. ﺎﻫﻲ ﺑﺮ. ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪی ﺟﻨﺴﻲ زﻧﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ... [PDF] ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺎزﺧﻮرد ﺧﻮدﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎزﺧ - ذخیره شده - مشابه 15 سپتامبر 2010 ... ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺛﺮ ﺑﺎزﺧﻮرد ﺧﻮدﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎزﺧﻮرد ﻏﻴﺮ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ. (. ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺮاواﻧﻲ آﮔﺎﻫﻲ از ﻧﺘﻴﺠـﻪ. ) ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺧﻄﺎی ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﺮو ﺑﻮد . ﺑﺮای دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ. اﻳﻦ ﻫﺪف ... ﻫﺎ داری ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﺘﺮی ﺑﻮد . ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻲ. ﺗﻮان ﺑﻪ. اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳـﻴﺪ ﻛـﻪ دادن. ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻪ آزﻣﻮدﻧ. ﻲ. ﻫﺎ در درﻳﺎﻓﺖ ﺑﺎزﺧﻮرد ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺰاﻳﺎی ﻛﻪ دارد ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺧﻄﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺮاواﻧﻲ. مجله پژوهش آب در کشاورزی، - Magiran - ذخیره شده - مشابه فصلنامه دارای رتبه علمی - پژوهشی (کشاورزی) سال سی و یکم، شماره 3، 1396. مقاله پژوهشی. تاثیر کیفیت آب آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد چهار ژنوتیپ گلرنگ ابوالفضل ناصری ، طاهره مسعودی ، محمدباقر ..... میلاد فرمانی فرد ، هوشنگ قمرنیا ، مقداد پیرصاحب ، نظیر فتاحی صص 493-508 چکیده مشاهده متن [PDF 807KB]. در کشورهای خشک ... [PDF] " شناسایی عوامل موثر بر بکارگیری تجارت الکترونیکی: مطالعه بین ... - ذخیره شده ه. ای تحقیقاتی و هم در زمینه. های کاربردی به بروز نوآوری. های بسیاری منجر شده است. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر عوامل. استراتژیک )تسلّط فردی، رهبری تحولی، چشم. انداز مشترک، پیش. گامی و محیط( بر عملکرد سازمانی با تأکید بر نقش میانجی. کارآفرینی در شرکت گاز شهر بندرعباس. می. پردازد. این پژوهش بر حسب هدف از نوع پژوهش. [PDF] ﮐﺎر ﺗﯿﻤﯽ ﭘﻮﯾﺎ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ - ذخیره شده - مشابه ﺗﯿﻤﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﺳﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن اداره ﮐﻞ راه. آﻫﻦ اﺻ. ﻔﻬﺎن ﺑﺮ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ. ﮐﺎر ﺗﯿﻤﯽ. و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎن. ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ . ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻓﺮدی ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺪارﻧﺪ ﻟﯿﮑﻦ ..... اﻧﺠﺎم . ﮐﺎر ﺗﯿﻢ، ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﻮاره ﻣﺸﺘﺎق ﻧﻮآوری در ﺗﯿﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ. -. در ﻧﻬﺎ. ﯾﺖ. ، اﺳﺘﻔﺎده. از. ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﻫﺎی. ارزﺷﯿﺎﺑﯽ. ﻋﻤﻠﮑﺮد. ﮐﺎرﮐﻨﺎن. ﺑﺎ. روﯾﮑﺮد. ﺣﻤﺎﯾﺖ. از. اﻧﺠﺎم. ﮐﺎرﻫﺎی. ﺗﯿﻤﯽ. ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ. ﺷﻮد . -. ﻟﺰوم. آﮔﺎﻫﯽ. دادن. [PDF] ررسی اثر جو سازمانی بر عملکرد سازمانی ادراک شده ب با نقش میانجی ... - ذخیره شده هدف از انجام این پژوهش. ،. بررسی نقش واسطه. ای رضایت شغلی بر رابطه ی بین ابعاد جو سازمانی و. عملکرد سازمانی ا. دراک. شده می باشد . هدف اصلی. . بررسی تاثیر جو .... کند . رضایت. شغلی. مفهومی. پیچیده. و. چندبعدی. است. و. با. عوامل. روانی. ،ج. سمانی. ،. اجتماعی. رابطه. دارد. ،به. این. معنا. که. نمی. توان. احساس. رضایت. شغلی. یک. فرد. را. [PDF] ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻣﻮزش آﮔﺎﻫﻲ واج آﻣﻮزان ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺎﻫﺎی اﻣﻼ - ذخیره شده - مشابه 28 دسامبر 2010 ... ﻓﺮد. 1. ‹œƒ†‹ˆƒ”†. ﭼﻜﻴﺪه. „•–”ƒ…–. :ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺄﺛ. ﺮﻴ. ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷ. واج ﻲآﮔﺎﻫ ﻲ. ﺷﻨﺎﺳﻲ. ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺎﻫﺎ. داﻧﺶ یاﻣﻼ ی. آﻣﻮزان دارای. اﺧﺘﻼل ﻧﻮﺷﺘﻦ در ﭘﺎ. ﻪﻳ. ﺳﻮم اﺑﺘﺪا. ﻳﻲ ..... ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻣﻼ وﺟﻮد دارد . ﻟﺬا ﻣﻲ. ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ روش. ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ آﮔﺎﻫﻲ واج. ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻛـﺎﻫﺶ. ﺧﻄﺎﻫﺎی اﻣﻼی داﻧﺶ. آﻣﻮزان دارای اﺧﺘﻼل ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻲ . ﺷـﻮد. ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎی اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ... تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر کارکرد خانواده زنان دارای همسر معتاد - ذخیره شده - مشابه مهارتهای زندگی شامل : مهارتهای خود آگاهی ، همدلی ، مقابله با استرس و هیجانات منفی ، کنترل خشم ، ارتباط موثر و بین فردی ، تصمیم گیری و حل مساله است . فقدان مهارتها و ... این یافته ها بر اساس پژوهش هایی است که در رابطه با کارکرد خانوادههای معتاد صورت گرفته و حاکی از افت عملکرد و جنبه های کنشی خانواده است. (نوری 1387،احسانی ... [PDF] اثر توانبخشی شناختی بر کارکردهای شناختی، حافظه، افسردگی و ... - ذخیره شده 22 فوریه 2016 ... از پژوهش حاضر بررسی اثر توانبخشی شناختی بر عملکرد شناختی، حافظه، افسردگی، و اضطراب. شش بیمار با معیارهای تشخیصی .... شــناختی بــا تأثیــر بــر توانایی هــای اجتماعــی فــرد می توانــد. وی را در معــرض خطــر افســردگی .... مسـائل روزمـره و شـخصی، آگاهـی نسـبت بـه زمـان و مـکان. )جهت یابــی(، کنتــرل ذهنــی، ... [PDF] بررسی میزان تاثیر آموزش تغذیه با شیر مادر در مراجعین نخست زا به ... - ذخیره شده 24 ژوئن 2010 ... )000/0= p). در زﻣﻴﻨﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد. 5/30. درﺻﺪ از واﺣﺪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﻗﺒﻞ از آﻣﻮزش ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﺷـﻴﺮ ﻣـﺎدر از. ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﻮب. ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزش، اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻪ. 5/70. درﺻﺪ. رﺳﻴﺪ . آزﻣﻮن آﻣﺎری ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﻣﻴـﺰان. ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزش ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ. )001/0= p. ). ﻣﻴـﺰان ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﺑـﻴﻦ آﮔـﺎﻫﻲ و ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻗﺒـﻞ و ﺑﻌـﺪ از. آﻣﻮزش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺳﭙﻴﺮﻣﻦ ﻣﻮرد ﻣﺤ. اثرات عوامل محیطی بر عملکرد بازاریابی سبز؛ مطالعه موردی: شرکت ... - ذخیره شده تعریف جامع از بازاریابی سبز بر ویژگی‌های اساسی آن دلالت دارد که عبارت‌اند از صداقت، نوآوری، ابتکار و آگاهی (Kim & Chintagunta, 2012). هر فعالیت که ... با توجه به اینکه امروزه مسائل زیست‌محیطی یکی از مسائل مهم و قابل‌تأمل می‌باشد بنابراین در این پژوهش استراتژی زیست محیطی[1] بر عملکرد بازاریابی سبز بررسی خواهد شد. [PDF] شناسایی و ارزیابی تاثیر عوامل موفقیت کلیدی فرهنگ سازمانی بر ... - ذخیره شده شناسایی و ارزیابی تاثیر عوامل موفقیت کلیدی فرهنگ سازمانی. بر عملکرد سازمانی از طریق ... فرهنـگ و عملکـرد سـازمانی نپرداختـه اسـت، ایـن پژوهـش در نـوع خود بسـیار خالقانـه و جدیـد اسـت و می تواند راه. را بـرای پژوهشـگران آینـده ... موفقیـتکلیـدی فرهنگ سـازمانی پرداخته و از این طریق بر رفتار فردی در سـطح. سـازمانی تاثیـر گذاشـته ... بررسی وضعیت و رابطه بین هوش اجتماعی و عملکرد شغلی مدیران ... - ذخیره شده هدف: هدف پژوهش، بررسی وضعیت هوش اجتماعی و عملکرد شغلی (وظیفه‌ای و زمینه‌ای) مدیران کتابخانه‌های آستان‌قدس‌رضوی و وجود رابطه بین این دو متغیر است. ... عملکرد شغلی هر فرد در هر موقعیتی که قرار دارد، نشانگر بینش و آگاهی آن شخص نسبت به آن موقعیت و یا حلّ مسئله خاص است که در مورد آن مورد ارزیابی قرار میگیرد (قره؛ فردوسی و ... بررسی تأثیر نظام ارزیابی عملکرد کارکنان بر عوامل مؤثر بر بهره وری ... - ذخیره شده - مشابه تحقیقی تحت عنوان "مقایسه رابطه نظام ارزشیابی عملکرد و بهره وری منابع انسانی در امور مالیاتی شرکت سهامی مخابرات استان اردبیل انجام داده است هدف اصلی در این پژوهش سنجش میزان تأثیر نظام ارزشیابی عملکرد بر بهره وری منابع انسانی است که ارزشیابی عملکرد با توجه به دو بعد عادلانه بودن و آگاهی فرد از عملکرد خود مورد سنجش قرار ... [PDF] تاثیر درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر ... - بیهوشی و درد - ذخیره شده - مشابه پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان اثربخشی درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی ) MBSR( بر کیفیت زندگی بیماران زمینه و هدف: مبتال به کمر ... فـرد تاثیـر می گذارد . زندگی کـردن با درد مزمن مسـتلزم تحمل. فشـار عاطفـی قابـل توجهـی اسـت و همچنیـن درد توانایی های. عاطفـی و هیجانـی فـرد را کاهش می دهد و خواسـت مـداوم فرد. بـرای رهایـی از آن ... [PDF] بررسی میزان آگاهی پرستاران در ارتباط با مهارت ارتباط شفاهی موثر در ... - ذخیره شده - مشابه ارتباطی شفاهی و تاثیر آن در زندگی فردی و اجتماعی، متخصصین ... جامعه مورد پژوهش را کلیه پرستاران شاغل که در کنگره اخالق در پرستاری شرکت کرده بودند تشکیل می داد که 160 نفر از آنان به. عنوان نمونه ... آنها از آگاهی نسبی نسبت به این دو مهارت قرار دارند و این در حالی است که مهارت ارتباط شفاهی با توجه به اهمیت آن در زندگی روزمره. [PDF] تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد سازمان با نقش میانجی نوآوری )مطالعه مورد - ذخیره شده - مشابه ایـن تحقیـق بـا هـدف بررسـی تأثیـر ارتبـاط فرهنـگ سـازمانی بـر عملکـرد سـازمان بـا نقـش میانجـیِ نـوآوری،. نگاشـته شـده اسـت. .... »بـا وجـود یـک فرهنـگ قـوی و منسـجم و وجـود خاقیـت افـراد، ضمـن کسـب آگاهـی بیشـتر پیرامون ... در نحـوه ارائـه خدمـات سـازمان و تحقـق اهـداف آن دارد، ایـن پژوهـش بـر آن شـد تـا ضمـن ارائـه مدلـی. مناسـب، بـه بررسـی ... [PDF] ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﭼﻜﻴﺪﻩ: - ذخیره شده ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻰ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮﺷﻨﺎﺧﺘﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻰ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻓﺮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ. ﻓﺸﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﺤﻴﻄﻰ، ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﺷﻐﻠﻰ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻰ ﺩﻫﺪ. ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ، ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ. ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻫﻮﺵ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﺷﻐﻠﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ. ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ... ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﺷﻐﻠﻲ ﺩﺍﺭﺩ، ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻱ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ. 45 ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ... ﺁﺛﺎﺭ ﻣﺜﺒﺖ ﺁﻥ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﻧﮕﻴﺰﺵ، ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻭ ﻟﺬﺕ ﻓﺮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﺪ. [DOC] بررسی تاثیر آموزش مدول بر میزان آگاهی مراقبین وسیر بهبود زخم ... - ذخیره شده زمینه و هدف: زخمهای فشاری یکی از عوارض جدّی در بیماران ضایعه نخاعی است که ممکن است در سراسر عمر فرد، با وی همراه باشد و ضررهای اقتصادی و انسانی بسیار زیادی برای ... یافته ها: در این پژوهش، آموزش باعث افزایش میزان آگاهی مراقبت دهندگان و عملکرد آنان شد. ... هر ساله هزاران نفر، در اثر حوادث مختلف قربانی صدمات نخاعی می شوند (1). روش تحقیق آزمایشی - دانشنامه روانشناسی مردمی - ذخیره شده - مشابه ج) وارد کردن متغیرهای ناخواسته به پژوهش (اثر آنها را نیز بررسی کنیم) ... ۳) به حداقل رساندن واریانس خطا: واریانس خطا ناشی از ابزار اندازه گیری و تفاوت های فردی است . .... ۸: اثر هاوثورن: عواملی مثل تازگی ، آگاهی از مشارکت در تحقیق ، تغییر محیط به علت حضور مشارکت کنندگان ، روش های ویژه و الگو های جدید روابط اجتماعی و اطلاع از ... [PDF] متن کامل (PDF) - دانشگاه علوم پزشکی لرستان - ذخیره شده - مشابه ﻫﺎ در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺑﻲ. ﺗﺤﺮﻛﻲ ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﻲ. ﺷﻮد . ﻫﺪف از اﻳﻦ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺪاﺧﻠﺔ آﻣﻮزش در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﺑﺮ آﮔﺎﻫﻲ، ﻧﮕﺮش و رﻓﺘﺎر راﺑﻄﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ .. ﻣ. ﻮاد و. روش. :ﻫﺎ. اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ. ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﻛﻤ. ﻲ از ﻧﻮع ﻧﻴﻤﻪ ... ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ، اﻣﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻣﺘﻴﺎزات دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن و ﭘﺲ آزﻣﻮن در ﻣﻮرد آﮔﺎﻫﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻔﺎوت آﻣﺎری ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه. ﻧﺸﺎن داد .... ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻓﺘﺎر ﻓﺮدی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮد ﭘﺎﻳﺸﻲ، ﺑﺎزﺧﻮرد، ﻳﺎدآوری و. [PDF] ذهن اگاهی بر سازگاری شغلی معلمین زن مقطع ابتدایی آموزش اثر بخشی ... - ذخیره شده - مشابه 28 ژوئن 2014 ... پژوهشی پژوهشنامه تربیتی. سال. نهم. ، تابستان. 1393. -. شماره. 39. صفحات. 130. -. 117. اثر بخشی. آموزش. ذهن اگاهی بر سازگاری شغلی معلمین زن مقطع ابتدایی .... و عملکرد مؤثر است . شواهن عینی دیگری وجود دارد که رنایت شغلی بر سالمت جسمانی و طول. عمر کارکنان اثر می. گذارد. عنم رنایت شغلی می. توانن، عالئم جسمانی ... رسانه ها و اثرات مثبت و منفی آن بر فرد و اجتماع – قسمت اول - ذخیره شده - مشابه 14 مارس 2016 ... که هر کدام این بالنوبه اثرات مثبت و منفی از خود بجا گذاشته است؛ که در این مقاله به برخی از این آثار نیک و بد پرداخته شده اینک جوانب مثبت ومنفی آنرا به ... در زندگی روزمره مان و کارهای خانه بیشتر به رسانه ها و در جریان اخبار قرار گرفتن و اینکه چه چیزهایی اهمیت دارند و باید از آنها آگاهی داشته باشیم، مشغول هستیم. طرح‌های اجرا شده - دانشگاه تربیت مدرس - ذخیره شده - مشابه بررسی تأثیر برنامه آموزش بهداشت بر آگاهی و نگرش و عملکرد پدیکولوزیس سر در بین دانش‌آموزان دختر ابتدایی شهر چابهار (1388) - بررسی تأثیر برنامه آموزش مدون در ... 3- تفاهم‌نامه همکاری‌های آموزشی- پژوهشی فی‌مابین دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی زاهدان، 1388(تجدید قرارداد در 1393) 4- تفاهم‌نامه همکاری‌های ... [PDF] ﻫﺎی آﮔﺎﻫﻲ، ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﺧﺼﻮص ﺑﺮرﺳﻲ و ﺳﻨﺠﺶ - Bimonthly ... - ذخیره شده - مشابه آﮔﺎﻫﻲ، ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﺧﺼﻮص ﺑﺮرﺳﻲ و ﺳﻨﺠﺶ درد ﻧﻮزاد. ﻓﺮﻳﺒﺎ اﺳﺪی ﻧﻮﻗﺎﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران. ﻣﺠﻠﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن،. ﺳﺎل ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ، ﺷﻤﺎره ﭘﻨﺠﻢ، آذر و دی. 1391. 405. ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻮﺷﺶ در ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻓﺘﺎر، ﺑﺮ ﻧﮕﺮش ﺗ. ﺄ. ﺛﻴﺮ ﮔﺬاﺷـﺘﻪ. ﺷﻮد. ).22(. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﺪم ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﺤﻴﺢ درد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺴﻜﻴﻦ. ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ درد ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﺪ. اﺛﺮات ﺑﺪی روی رﺷﺪ ﺟﺴﻤﻲ و ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﻧﻮزاد. داﺷ. ﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ،. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫـﺪف ﺗﻌﻴـﻴﻦ آﮔـﺎﻫﻲ،. [PDF] ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان) 5 ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺷﻬ - ذخیره شده - مشابه اﺛﺮ. ﻣﯽ. ﮔﺬارد. ﮐﻪ آن ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﮐﻮﺷﺶ و ﮐﺎرﮐﺮد او ﺗﺎﺛﯿﺮ. ﮔﺬار اﺳﺖ. ﺑﻨﺎ. ﺑﺮ. ﺗﺌﻮری وروم ﻧﯿﺰ. 3. ﻋﺎﻣﻞ ارزش ﭘﺎداش. ﻫﺎ، ارﺗﺒﺎط ﭘﺎداش. ﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد. ﻣﻮردﻧﯿﺎز. و ﺗﻼش. ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬارﻧﺪ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﮕﯿﺰش ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی از. ادراﮐﺎت. اﻓﺮاد از ﻧﺘﺎﯾﺞ رﻓﺘﺎر ﺗﺎﺛﯿﺮ. ﻣﯽ. ﭘﺬﯾﺮد. و اﯾﻦ ﺧﻮد ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ ﺑـﺮ رﻓﺘـﺎر. آﯾﻨﺪه ﻓﺮد ا. ز ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻌﻬﺪ او ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺎرﺷﺎل ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ... [PDF] اثر هوش تجاری بر چابکی و عملکرد سازمان از طریق ... - سیویلیکا - ذخیره شده ﺍﺻﻼﺡ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻓﺮﺩﯼ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ، ﮐﻠﯿﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺩﺭ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺍﺳﺖ. ﻫﺪﻑ. ﺍﺯ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺍﺛﺮ ﻫﻮﺵ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﺑﺮ ﭼﺎﺑﮑﯽ ﻭ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﯼ ﻫﺎﯼ ﻧﻮﯾﻦ ﺩﺭ. ﺻﻨﻌﺘﺒﺎﻧﮑﺪﺍﺭﯼ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺁﻥ ﺍﺯ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﻫﻮﺵ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﻭ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﯼ ﻫﺎﯼ ﻧﻮﯾﻦ. ﺑﺮ ﭼﺎﺑﮑﯽ ﻭ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺁﮔﺎﻫﯽ ﯾﺎﻓﺖ. ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻫﺪﻑ، ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﯼ. ﻭ ﺍﺯ ﺣﯿﺚ ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ ﻭ ﺑﺼﻮﺭﺕ ... [PDF] پروری بر عملکرد کارکنان بر اساس کارت امتیازی متوازن با توجه ... - ذخیره شده - مشابه پژوهش. حاضر. کارت. امتیازی. متوازن. به. عنوان. سیستم. سنجش. عملکردی. که. می. تواند. این. خواسته. سازمان. را. فراهم. کند،. معرفی. می. شود. کارت. امتیازی. متوازن. با. نمایش سطح. عملکرد. سازمان. ها،. مدیران. را. در. راستای. بهبود. عملکرد. واحد. مربوط. یاری . می. رساند . این در حالی است که پژوهش. های انجام شده درباره موضوع جانشین. پروری و اثر ... [PDF] 69 لویتهای پژوهشی معاونت بهداشتی در سال وا • - ذخیره شده وژیک خودکشی و عوامل موثر بر آن. ) اطلس خودکشی( در استان البرز. •. بررسی تاثیر مهارت. توانمندسازی فردی در زنان خشونت دیده در استان البرز. •. بررسی اثر ... ای ارائه شده توسط کارشناسان تغذیه واحدهای بهبود تغذیه مراکز خدمات جامع. سالمت استان البرز در کاهش. و کنترل. بروز بیماریهای غیر واگیر. •. بررسی. آگاهی،. نگرش. و. عملکرد. [PDF] ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻐﻠﯽ ﻫﺎی ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ - پرتال جامع علوم انسانی - ذخیره شده - مشابه 13 ژانویه 2016 ... ﻣﺴﺌﻠ. ﮥ. اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻣﻮزش. ﻫﺎی ﺿﻤﻦ. ﺧﺪﻣﺖ ﺣﺮﻓﻪ. ای ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪی و ﻋﻤﻠﮑـﺮد. ﺷﻐﻠﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در. ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ. ای. اﺳﺖ . در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻣﺪل. CIPP. ﺑﺮای ارزﯾـﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿـﺖ ..... ﺷﻤﺎره ﻣﺴﻠﺴﻞ. 118. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ، آﻣﻮزش ﺿﻤﻦ. ﺧـﺪﻣﺖ در ﺳـﺎزﻣﺎن. ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ. ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را. در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، وﻟﯽ ازآﻧﺠﺎﯾﯽ. ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫـﺎی ﺣﺮﻓـﻪ. ای و. ﻓﺮدی ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﯽ. [PDF] ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺛﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺮﮐﺖ ا - ذخیره شده - مشابه 20 مه 2014 ... ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ. ﺑﺎ. ﻫﺪف. ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ. در. ﻧﻈﺮﮔ. ﺮﻓﺘﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ. اﺳﺘﺮاﺗﮋی. ﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺻﻮرت. ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . اﯾﻦ. ﭘﮋوﻫﺶ ..... ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ. ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی رﻗﺎﺑﺘﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ. ﻋﻤﻠﮑﺮد، داﻧﺶ و آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﻓﯽ از ﺻﻨﻌﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ . ﻫﺎ اﺛﺮ ﻫﺮ ﯾﮏ از. ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ را درک ﮐﻨﻨﺪ، ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻗﺮارﮔﯿﺮی در ﯾﮏ ... [PDF] اثر بخشی آموزش آگاهی واج شناختی بر مولفه های خواندن دانش آموزان نارسا - ذخیره شده - مشابه پژوهش ح. اضر به منظور تعیین اثر بخشی برنامه آگاهی واج شناختی بر دقت دانش. آموزان نارساخوان انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه کارآزمایی بالینی، از دانش ... شود ) وفایی،. 1394. (. خواندن دریافت عقاید،. تجربیات، احساسات، هیجانات و مفاهیم است. فعالیتی. است که به فرد اجازه می. دهد تا دانش وسیعی را به دست. 1 .Dyslexia. 2 - lerner. 3 . [PDF] اثربخشی رویکرد امید درمانی بر عملکرد خانواده: همسران معتادین هدف. از. این. پژوهش. بررسی. تاثیر. آموزش. گروهی. امید. محور. بر. عملکرد خانوادگی زنان. همس. ر. معتاد. بود. روش. پژوهش. در. این. مطالعه. به. صورت. شبه. آزمایشی. با. طرح. پیش. آزمون،. پس. آزمون. باو. گروه. کنترل. بود. جامعه. آماری. شامل. کلیه. زنان. شوهر. معتادی. اس. ت که در جلسات نارانان جنوب تهران شرکت می کنند و. م. تقاضی. شرکت. در. [PDF] های ارزیابی عملکرد مدیران مدارس متوسطه مالک - ذخیره شده هرم مدرسه نقش ایفا می نماید و ارزیابی ایشان برای این است که مشخص شود این فرد در این جایگاه تا چه اندازه نیازهای. معینی که برای تحقق اهداف مدارس شرط شده را برآورده می. سازد. آگاهی از کارکردهای کلیدی مدیریت و اشراف بر وظایف. تعریف شده این سمت از سوی مدیران، اثر مستقیم بر عملکرد ایشان در مسئولیت های محول شده می گذارد)غفوریان ،. [PDF] بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی با عملکرد شغلی کارکنان رسته های ... - ذخیره شده - مشابه بودن و عملکرد شــغلی کارکنان رســته های مأموریتی )آگاهی، راهور، انتظامی( فرماندهی انتظامی تهران بزرگ. رابطه معناداری وجود ندارد و ... ویژگی های شــخصیتی اغلب تحت تأثیر یادگیری های فرد از محیط خانواده و اجتماع. می باشــد زیرا فرد ..... پژوهش های انجام شده و در محافل مختلف تحقیقاتی و آموزشی، یکی از مهم ترین عوامل. پیش بینی کننده ... [PDF] آگاهی و نگرش زنان درخصوص مراقبت قبل از بارداری - مجله دانشگاه علوم ... - ذخیره شده و بسیاری از اختالالتی. که اثر. منفی روی سرانجام. بارداری. دارند )مانند سوءتغذیه مزمن ،. کم. خونی، عفونت. یا فشارخون غی. ر. طبیعی. و رشد نامناسب. ،(. قبل از. حاملگی. قابل ... آگاهی. ،. نقش مهمی. در نحوه نگرش، رفتار و اعمال فرد ایفا. می. کند که در نهایت، از طریق کسب دانش و تغییر. در نگرش،. عملکرد مطلوب امکان. پذیر. می. شود. (8). [PDF] بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد پرتوکاران به اصول حفاظت ... - ذخیره شده - مشابه 20 دسامبر 2015 ... مقاله پژوهشی. بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد پرتوکاران به اصول حفاظت پرتویی در استان خوزستان در. سال 1393. تشعشع به عنوان یک مخاطره مداوم و همیشگی ... بر اساس نتایج میزان آگاهی و عملکرد پرتوکاران استان خوزستان در سطح متوسط، اما سطح نتیجه گیری: ... اثرات مضر این پرتوها می تواند در فرد تابش دیده. [PDF] نقش واسطه‌ای هوش هیجانی در رابطه علّی ابعاد فراهیجانی والدین و تاب‌آوری ... - ذخیره شده - مشابه ﭼﮑﯿ. ﺪه: ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺎﯾﻪ. ﮔﺬار ﻣﻬﻢ ﺑﺨﺸﯽ. از ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ا. ﻧﺴﺎن اﺳﺖ و در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺒﮏ. زﻧﺪﮔﯽ آﯾﻨﺪه، ﺳﻼﻣﺖ. ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و رواﻧﯽ. و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺮد ﻧﻘﺶ ﺑﺰرﮔﯽ. دارد . ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﭼﻮن ﺷﺨﺼﯿﺖ واﻟ. ﺪﯾﻦ،. ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ و ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ آﻧﻬﺎ، ﺷﯿﻮه. ﻫﺎی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه در داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻮاده،. ﻓﺮزﻧﺪان را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار. ﻣﯽ. دﻫﺪ . ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ. ،. ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ. ﻧﻘﺶ واﺳﻄﻪ. ای ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ در. راﺑﻄﻪ. ﺑﯿﻦ. اﺑﻌﺎد ﻓﺮاﻫﯿﺠﺎﻧﯽ واﻟﺪﯾﻦ. ﯾﻌﻨﯽ. آﮔﺎﻫﯽ و ﻫﺪاﯾﺖ. ﮔﺮی،. و. ﺗﺎب. [PDF] صفحات عملکرد بینی پیش تبیین نقش هوش هیجانی با ... - مدیریت مدرسه - ذخیره شده بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد شغلی آنان با درنظرگرفتن اثر میانجی. گری. یادگیری سازمانی. بپردازد. که در پژوهش. های کمتری به آن توجه شده است . پژوهش. ها نشان. داده ..... سازگاری. فرد. با. مردم. و. محیط. پیوند. دارد . بنابراین براساس. یافته. یم. توان. نتیجه. گرفت. که. با تقویت. مهارت. های خودآگاهی،. خودمدیریتی، آگاهی اجتماعی و مهارت. [PDF] بررسی اثربخشی عملکرد سوپروایزران آموزشی از دیدگاه مدیران ... - ذخیره شده - مشابه 14 ژوئن 2012 ... ﻫﺎی ﺑﻬﺴﺎزی ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺖ درﻣﺎﻧﻲ ﻣﺒﺎدرت ورزﻧﺪ . اﻳﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﺎ. ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻮﭘﺮواﻳﺰران آﻣﻮزﺷﻲ از. دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺪﻳﺮان ﭘﺮﺳﺘﺎری رده. ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ..... ﺑﻴﺎن ﻣﻲ. دارد ﻛﻪ ﺳﻮﭘﺮواﻳﺰر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﻛﺰ. ﺛﻘﻞ ﻧﻈﺎرت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻬﻤﻲ در رﺷﺪ ﭘﺮﺳﻨﻞ دارد . وی ﺑﺎ. ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮﺳﻨﻞ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺤﺚ و آﻧﺎﻟﻴﺰ، ارزش. دﻫﻲ. ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت. ﻫﺎی ﻓﺮدی، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻬﺎرت. [PDF] بررسی آگاهی و عملکرد زنان ایرانی از سرطان دهانه رحم - ذخیره شده - مشابه ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ آﻧﺎن از اﯾﻦ ﺳﺮﻃﺎن اﺛﺮ ﻣﻌﻨﯽ داری داﺷﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺤﺼﯿﻼت، ﺳﻦ و ﺷﻨﺎﺧﺖ از اﯾﻦ ﺳـﺮﻃﺎن ﺑـﺮ. ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﺎن اﺛﺮ ﻣﻌﻨﯽ داری داﺷﺖ. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ ﻟﺰوم آﻣــﻮزش زﻧـﺎن در زﻣﯿﻨـﻪ ﺷـﻨﺎﺧﺖ اﯾـﻦ. ﺳﺮﻃﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎی ﻧﻮﯾﻦ آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺳﺮﻃﺎن دﻫﺎﻧﻪ رﺣﻢ ، آﮔﺎﻫﯽ، اﻋﺘﻘﺎد، ﻋﻤﻠﮑﺮد، ﭘﺎپ اﺳﻤﯿﺮ. ﮔﻞ واژﮔﺎن: ﺗﻬﺮان ، ﺧﯿﺎﺑﺎن آزادی، روﺑﺮوی ﭘﺎرک اوﺳﺘﺎ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷــﺖ، درﻣـﺎن و ... [PDF] فراتحلیل نقش اضطراب درپیشرفت تحصیلی درس ریاضی - ذخیره شده - مشابه پژوهش انتخاب گردید. نتایج فراتحلیل نشان. داد که اثر متغیر اضطراب). 05. 5/. =- r. ( بر پیشرفت تحصیلی ریاضی معنادار است. لذا اضطراب دانش آموزان. 05. درصد اثر بخشی بر ... کسب چنین فرایندی مستلزم شناخت، درک و آگاهی بیشتر نسبت. به. پد. یده ... معینی فراتر رود بر عملکرد فرد تأثیر منفی بجا می. گذارد . در صورتی که فرد ... [PDF] ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺆﺛﺮ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ - ذخیره شده - مشابه 5 جولای 2012 ... ﻓـﺮدی. و ﮔﺮوﻫﻲ و ﻣﺮاوده ﺑﺮای اﻓﺰاﻳﺶ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ از ﻃﺮﻳﻖ آن ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ. ﻲﻣ. ﺷﻮد . ﻫﺪف اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﻲ. ﻳﻜﻲ از. ﻋﻮاﻣﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ. ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ. ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاری ﺑـﺮ. ﻋﻤﻠﻜـﺮد. ارﺗﺒﺎﻃﻲ. ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎ. را دار .د. اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ... ﻧﻮع ﻛﺎﻧﺎل ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﻓـﺮاد در ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑـﺮای اﻧﺠـﺎم. ﻓﻌﺎﻟ. ﺖﻴ. ﻫﺎ. ی. ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب. ﻲﻣ. ﻛﻨﻨﺪ . ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮ. ﮔـﺬار ﺑـﺮ ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ،. ﺑﻬﺘﺮ. ﻲﻣ. ﺗﻮان. ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﻲ. ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎ. [PDF] اثر تمرین مقاومتی بر تصویر بدنی، اختلال خوردن و عملکرد جنسی زنان ... - ذخیره شده چکیده. هدف از پژوهش حاضر تعیین اثر تمرینات مقاومتی بر تصویر بدنی، ا. ختلال خوردن و عملکرد جنسی زنان لاغر. غیر. ورزشکار بود . بدین. منظور،. 62. زن لاغر غیر. ورزشکار. با عملکرد جنسی پایین به. صورت در. دسترس انتخاب شدند و. با آرایش تصادفی در دو گروه کنترل و تجربی قرار گرفتند. گروه تجربی به. مدت هشت هفته در ... [PDF] حجازی راهنما: خانم بررسی تاثیر آموزش بهداشت لنز بر میزان آگاهی و عملکر - ذخیره شده - مشابه بررسی تاثیرآموزش مراقبت از خود بر میزان اگاهی و عملکرد بیماران مبتال به پارکینسون مراجعه کننده به. درمانگاه اعصاب داخلی بیمارستان ..... مقایسه تاثیر آموزش مراقبت از خود به دو روش فردی و گروهی بر میزان آگاهی و عملکرد مبتالیان به. انفارکتوس میوکارد بستری در ..... به مراکز آموزشی پژوهشی درمانی. دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال. [PDF] اثربخشی روان درمانی 4 عاملی )آگاهی افزایی ، امید.،رابطه درمانی و نظم ده - ذخیره شده اده ها. حاکی از تفاوت معنادار گروه آزمایش در مقیاس کیفیت زندگی و زیر مقیاس های سالمت عمومی ، عملکرد هیجانی ، عملکررد. جنسی و کاهش عالئم بود. هم چنین. نتایج پژوهش. تاثیر. روان درمانی. 4. عاملی را به عنوان یکی از مشاوره های روانشناسی و حمرایتی. در افزایش سالمت روانی زن. ان مبتال به سرطان پستان نشان داد. واژه های کلیدی : روان درمانی. [PDF] بررسی رابطه ی ابهام و تعارض نقش و عملکرد شغلی - اکتشاف و تولید - ذخیره شده - مشابه تعارض بین فرد. با نق ش وی، تع ارض درون نقش و تعارض. بین نقش س بب ایجاد تع ارض کلی در نقش. می شود. ب ا این وج ود در جامعه ی م ورد پژوهش. )ش رکت ملی مناطق نفت خیز جنوب( در این. خصوص تحقیقات اندکی انجام شده است. با. توجه به فراگیری استرس شغلی و تأثیرات آن. بر عملکرد ش غلی در اکثر مشاغل و ... [PDF] گذاری بر اهداف پیشرفت و انگیزه پیشرفت اثر آموزش هدف - دوفصلنامه ... - ذخیره شده - مشابه یپ. شرفت. و اهداف تسلط. -. گرایش و اهداف. عملکرد. -. گرایش. دا. نشجویان. در گروه آزما. ی. ش،. در مقا. ی. سه. با گروه کنترل. می. شو. د. نتیجه گیری: با آموزش هدف گذاری و در نتیجه افزایش انگیزه پیشرفت، اهداف عملکردی و تسلطی می توان کارایی. فردی و سازمانی را. افزایش داد. کل. ی. دواژه. :ها. آموزش. هدف. گذاری. ،. اهداف پیشرفت. ،. انگ. ی. زه . یپ.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *