دانلود کامل پایان نامه بررسی رابطه بین انگیزش پیشرفت تحصیلی با ویژگیهای اجتماعی و آموزشگاهی دانشآموزان مقطع راهنمایی

Published on Author adminLeave a comment

پایان نامه بررسی رابطه بین انگیزش پیشرفت تحصیلی با ویژگیهای اجتماعی و آموزشگاهی دانشآموزان مقطع راهنمایی

پایان نامه بررسی رابطه بین انگیزش پیشرفت تحصیلی با ویژگیهای اجتماعی و آموزشگاهی دانشآموزان مقطع راهنمایی
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید ها ۷۰
فرمت فایل docx
حجم فایل ۲۶۷ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۸۵

پایان نامه بررسی رابطه بین انگیزش پیشرفت تحصیلی با ویژگیهای اجتماعی و آموزشگاهی دانشآموزان مقطع راهنمایی

فروشنده فایل

کد کاربری ۲۵۲۵۳

کاربر

پایان نامه بررسی رابطه بین انگیزش پیشرفت تحصیلی با ویژگیهای اجتماعی و آموزشگاهی دانشآموزان مقطع راهنمایی

چکیده

در پژوهش حاضر رابطه عوامل اجتماعی و آموزشگاهی با انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان راهنمایی بررسی شد. از میان عوامل آموزشگاهی جو کلاس و از میان عوامل اجتماعی، طبقه اجتماعی،‌ ارزشها (چهار بعد علمی، خانوادگی، مالی و حرفه‌ای) و دیگری مهم دانش‌آموزان انتخاب و رابطه آن با انگیزش پیشرفت تحصیلی بررسی شد.

این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است و با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم انتخاب شده است. نتایج نشان می‌دهد که بین جو کلاس و انگیزش پیشرفت تحصیلی نیز رابطه معنی‌دار وجود داشته است (۰٫۰۰۰ = سطح معنی داری، R=0.316).

بین طبقه اجتماعی دانش‌آموزان و انگیزش پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد ( ۰٫۰۴۱= سطح معنی​دار، R= 0.131 ).

بین ابعاد مختلف ارزش‌های دانش آموزان (علمی، خانوادگی، مالی، حرفه‌ای ) نیز به طور جداگانه با انگیزش پیشرفت تحصیلی رابطه وجود داشته و این رابطه در هر چهار بعد معنی‌دار بوده است.

بین دیگری مهم دانش‌آموزان با انگیزش پیشرفت تحصیلی رابطه معنی‌دار وجود نداشته است. با توجه به عدم ارتباط دیگری مهم با انگیزش پیشرفت تحصیلی می‌توان گفت احتمالأ در شرایط اجتماعی لازم شخصیت های خاصی برای همه دانش‌آموزان ( چه آن‌هایی که انگیزش پیشرفت تحصیلی بالایی دارند و چه آن‌هایی که ندارند ) به عنوان مهم معرفی کردند و از این جهت بین دانش آموزان تفاوت مهمی وجود ندارد. با توجه به رابطه جو کلاس و انگیزش پیشرفت تحصیلی پیشنهاد می‌شود در دوره‌های ضمن خدمت فرهنگیان راهکارهای ایجاد جو مطلوب کلاس آموزش داده شود.

واژگان کلیدی : انگیزش پیشرفت تحصیلی، جو کلاس، دیگری مهم، طبقه اجتماعی

رابطه فرسودگی تحصیلی و انگیزش پیشرفت با عملکرد تحصیلی …
– ذخیره شده – مشابه
هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه فرسودگی تحصیلی و انگیزش پیشرفت با عملکرد
تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه شهرستان اردبیل در سال تحصیلی ۹۲- ۹۱ می باشد.
… نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین ابعاد فرسودگی تحصیلی
وعملکرد تحصیلی رابطه منفی وجود و بین انگیزش پیشرفت وعملکرد تحصیلی
رابطه …
بررسی رابطه مهارت های اجتماعی و اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی …
– ذخیره شده – مشابه
هدف از این پژوهش بررسی رابطه مهارت های اجتماعی و اضطراب امتحان با عملکرد
تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه شهر مرودشت بود به لحاظ ماهیت و اهداف، این پژوهش از
نوع ….. رابطه بین درونگرایی و برونگرایی و منبع کنترل با پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان مقطع راهنمایی شهر تهران، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و
علوم …
[PDF] پیش بینی پیشرفت تحصیلی از روی خودکارآمدی – تحقیقات مدیریت …
– ذخیره شده – مشابه
پسران، عالمت ضرایب بتای به دست آمده در دختران نشان داد که متغیر خودکارآمدی با
پیشرفت تحصیلی. همبستگی مثبت و معنادار دارد و در …… پایان نامه دکتری.
دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی شیراز. قاجارگر، مرتضی )۱۳۷۳(. بررسی رابطه
بین انگیزش و خودتنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان. پایان. نامه کارشناسی
ارشد.
نقش متغیرهای کارایی خانواده، حرمت خود، خودکارآمدی و شخصیت در …
– ذخیره شده – مشابه
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش متغیرهای کارایی خانواده، حرمت خود، خودکارآمدی و
شخصیت در انگیزش پیشرفت تحصیلی ‌در دانش‌آموزان انجام شد. روش پژوهش
توصیفی- … نتایج نشان داد که بین انگیزش پیشرفت تحصیلی با کارآیی خانواده و
مؤلّفه‌های آن، حرمت خود، برون‌گرایی و خودکارآمدی رابطه مثبت معنادار وجود دارد. همچنین
بین …
[PDF] دوره راهنمایی آموزان: نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش شهر تهران
– ذخیره شده – مشابه
۲۹ آگوست ۲۰۰۱ … پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره
راهنمایی شهر تهران. صورت گرفت. …. خانواده با عملکرد مدرسه فرزندان رابطه دارند و اگر
معلمان به نقش والدین در عملکرد مدرسه. حساس باشند، … اجتماعی و عملکرد تحصیلی
دانش آموزان بیشتر است؛ از بین حیطه های جو عاطفی متغیرهای. محبت کردن، …
رابطه ی رفتار مطلوب انضباطی با عملکرد خانواده، منبع کنترل و عزت …
– ذخیره شده
بررسی رابطه ی بین مفاهیم منبع کنترل، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی در دانش
آموزان، پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشکده ی ر وان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه
علامه طباطبائی. بیدلی، مسعود( ۱۳۸۲ ). بررسی رابطه ی بین عملکرد خانواده با
سازگاری فردی، تحصیلی و اجتماعی فرزندان، پایان نام هی کارشناسی ارشد، دانشگاه
آزاد اسلامی …
[XLS] لیست پایان نامه های علوم تربیتی – دانشگاه شهید بهشتی
– مشابه
۱۲, ۱۱, بررسی رابطه عوامل انگیزش تحصیلی با موضع کنترل در میان دانشجویان
مرکز آموزش عالی ضمن خدمت فرهنگیان و مراکز تربیت معلم استان زنجان, فریمان …. ۴۲
, ۴۱, بررسی رابطه بین برخی از ویژگیهای اجتماعی ، اقتصادی خانواده با موفقیت و
افت تحصیلی دانش آموزان سال سوم راهنمایی شهرستان میانه در سال تحصیلی ۷۵ – ۷۴,
بهرام …
[PDF] مدیریت آموزشی – معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
– ذخیره شده – مشابه
عنوان پایان نامه. استاد راهنما. تاریخ دفاع. نمره. ۱٫ ابوالقاسم. بصیری. بررسی کیفیت
عملکرد مدیران هنرستانهای فنی. و حرفه ای استان یزد در رابطه با وظایف. مدیریت در ….
خداداد نژاد. بررسی رابطه بین اضطراب امتحان وانگیزه. پیشرفت با عملک. رد
تحصیلی دانش آموزان دوره. متوسطه نظری شهرستان گچساران. د. اصغر رضویه. ۴۸٫ حسام
الدین.
مقایسه فضای آموزشی مدارس دولتی و غیر دولتی، مورد: مدارس متوسطه شهر …
– ذخیره شده
مقدمه. آموزش و پرورش زیربنای توسعهی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی هر جامعه
است. بررسی عوامل مأثر بر پیشرفت و ترقی جوامع پیشرفته نشان می‌دهد که همهی این
کشورها آموزش و پرورش توانمند و کارآمدی داشته‌اند. همچنین در هر نظام آموزشی عوامل
بسیاری با یکدیگر عمل می‌کنند تا یادگیری و پیشرفت تحصیلی برای دانش‌آموزان
حاصل …
[PDF] منابع و مآخذ – دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
– ذخیره شده
مساله و سازگاری دانش آموزان پسر مدارس شبانه روزی با عادی، پایان نامه کارشناسی ارشد
، دانشکده علوم تربیتی و … (۱۳۹۰). رابطه بین سبکهای تربیتی والدین با سازگاری
اجتماعی و حل مساله بین دانش آموزان دبیرستانی شهر. تبریز، … (۱۳۷۷). بررسی رابطه
سبکهای فرزند پروری و اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی.
[PDF] پایان نامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی – دانشگاه اصفهان
– ذخیره شده – مشابه
بررسی نظرات مدیران مقطع ابتدائی شهر تبریز در رابطه با پیامدهای عدم ثبات
مدیریت مدارس/ …. شماره پایان نامه. مشخصات پایان نامه. سهامی. ،. غالمرضا. تاثیر
کاربرد اهداف رفتاری در یادگیری. و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس ادبیات
پایه. پنجم ابتدایی شهر شیراز در سال …. کرمان در ارتباط با عوامل موثر در افزایش
انگیزش شغلی.
[PDF] فایل کامل پایان نامه خوب.PDF – دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی …
– ذخیره شده
بررسی آثار پنهانی مولفههای برنامه درسی بر عواطف دانش آموزان مقطع ابتدایی، پایان.
نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد. – بهرامی، فاطمه و رضوان، شیوا (۱۳۸۵).
بررسی رابطه ی بین انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و. پسر دوره
متوسطه شهر اصفهان با ویژگی های آموزشگاهی آنان، پژوهشهای تربیتی و روانشناختی، (
۲) ۲، …
رابطه خودکارآمدی و انگیزش باپیشرفت تحصیلی – روزنامه اطلاعات
– ذخیره شده – مشابه
۱۶ نوامبر ۲۰۱۳ … در پژوهشی که نمونه آن از جامعه‌ آماری شامل تمامی دانش‌آموزان پسر مدارس راهنمایی منطقه ۱۶
آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصیلی ۹۰ـ۸۹ بوده، پژوهشگر به این نتیجه دست
یافته است که بین خودکارآمدی و مؤلفه‌های آن شامل استعداد، پشتکار، عدم وابستگی
اجتماعی، و تفاوت بین فردی با انگیزش پیشرفت دانش‌آموزان پسر دوره …
روانشناسی , علوم تربیتی و اجتماعی – پارس پروژه
– ذخیره شده – مشابه
OL70-بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر
مقطع پیش دانشگاهی مدارس عادی و غیر انتفاعی در شهرستان نیشابور · OL71-بررسی
میزان آشنایی دانش آموزان با روشهای صحیح مطالعه و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی ·
OL72-بررسی رابطه میزان اضطراب در میان دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی.
پرسشنامه رایگان –
– مشابه
پرسشنامه رایگان وی‍ژگی شخصیتی دروغگویی، برونگرایی، پرخاشگریی، و
نوروتیک در دانش آموزان … پرسشنامه رایگان بررسی رابطه اولین قاعدگی با اضطراب و
افسردگی در دختران …. پرسشنامه رایگان نقش ادراک ازمحیط سازنده گرای اجتماعی در
انگیزش پیشرفت دانش آموزان …
[PDF] داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
– ذخیره شده – مشابه
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ. در داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻘﻄﻊ. اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﺮﮐﺰ
آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﺮﮔﺲ. ﭘﺎﺳﺪاران. اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷـﺎﻣﻞ. ۹۰٫ داﻧـﺶ آﻣـﻮز. ﭘﺎﯾﻪ. اول ، ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ.
ﻣﻘﻄﻊ … ل ﺧﺸﻢ و اﺣﺴﺎﺳﯽ ﺑـﻮدن را. از ﺟﻤﻠﻪ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻫﻮش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﺿﺮورت دارد ﮐﻪ
ﺳـﺎزﻣﺎن آﻣـﻮزش و. ﭘﺮورش ﮐﺸﻮر داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺴﺘﻌﺪ و ﻣﺪﯾﺮان آﯾﻨﺪه ﮐﺸﻮر را ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﺪ . ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه.
باورهای انگیزشی – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
– ذخیره شده – مشابه
این نوع یادگیری در فرایند تدریس موجب درگیری ذهنی فراگیران و افزایش میزان
یادگیری و بالا رفتن انگیزش و عملکرد تحصیلی می‌شود . بر همین اساس در این پژوهش
… چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه باورهای معرفت شناختی، باورهای
انگیزشی و خودکارآمدی ریاضی با پیشرفت ریاضی دانش آموزان انجام شد. در این پژوهش
نمونه ای با …
فراتحلیل متغیرهای همبسته با خلاقیت – ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی
– ذخیره شده – مشابه
رابطه ابعاد جهت‌گیری هدفی با خلاقیت در دانش آموزان دبیرستانی شاغل به تحصیل در
مدارس استعدادهای درخشان. مجله مطالعات آموزش و یادگیری، ۲(۱): ۴۹-۶۷٫ بهروزی، ناصر (
۱۳۷۵). بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی با خلاقیت و خلاقیت با پیشرفت
تحصیلی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه …
رزومه – مظفرالدین واعظی
– ذخیره شده – مشابه
راهنمایی پایان نامه. بررسی رابطه بین دارایی های رشد دهنده و خودکارآمدی تحصیلی در
دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه تهران، رسول اسماعیلی، کاربردی، دانشگاه تهران،
۱۳۹۳/۰۴/۰۸; بررسی رابطه بین ویژگی های دانشجویان و کاربرد فناوری اطلاعات و
ارتباطات در دانشکده های علوم رفتاری و اجتماعی دانشگاه تهران، رضا محمودی، کاربردی،

نقش خودکارآمدی ریاضی، خودپنداره ریاضی و ادراک از محیط کلاس در …
– ذخیره شده – مشابه
هدف این مطالعه، بررسی نقش خودکارآمدی ریاضی، خودپنداره ریاضی و ادراک از محیط
کلاس بر پیشرفت تحصیلی با کنترل نقش جنسیت بود. … (۱۳۸۴). بررسی رابطه
بین متغیرهای وضعیت اقتصادی- اجتماعی خانواده، متغیرهای فردی با پیشرفت
ریاضی بر اساس داده‌های تیمز ۲۰۰۳ ، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم.
پوراصغر، …
آرشیو کامل پایان نامه های سایت | دانلود پروژه|پایان نامه|تحقیق
– ذخیره شده – مشابه
… بررسی نگرش دبیران و دانش اموزان دختر مقطع متوسطه نسبت به اجرای طرح لباس
متحدالشکل در شهرستان نیشابور ۱۲; هویت و عزت نفس ۱۳; تجارت زنان ۱۴; بررسی
نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دیر آموز شهرستان مینودشت ۱۵; بررسی
رابطه بین رشته تحصیلی با رضایت شغلی معملین مقطع راهنمائی شهید کسائیان و
شهید …
مرکز ملی مطالعات بین المللی تیمزوپرلز – پژوهش ها
– ذخیره شده
بررسی، شناخت و رتبه‌بندی عوامل فردی، خانوادگی و آموزشگاهی پیش بینی کننده
عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان ایرانی در درس علوم پایه چهارم دبستان در تیمز ۲۰۰۷ با
استفاده از ….. ناهید ولدوند(۱۳۸۹)بررسی رابطه بین متغیرهای ویژگیهای شغلی معلم
با پیشرفت سواد خواندن دانش‌آموزان پایه چهارم ابتدایی براساس داده های پرلز ۲۰۰۶
پایان نامه …
[PDF] شاخصه های مهم در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان » مطالعه ای مورد پژوهانه در
– ذخیره شده
همچنین رابطه آن با یادگیری و پیشرفت تحصیلی، همواره توجه پژوهشگران را به خود
جلب کرده و به تدریج برخی مفاهیم. مرتبط. با آن نیز پا به عرصۀ …… بررسی رابطه
راهبرده. ای شناختی و فراشناختی با میزان موفقیت تحصیلی دانش آموزان شهری. و
روستایی مقطع متوسطه. « پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی. -. حافظی،
فریبا؛ …
[PDF] بررسی رابطه بین باورهای خودکارآمدی و امید به آینده با پیشرفت ) رامیان د
– ذخیره شده
بررسی رابطه بین باورهای خودکارآمدی و امید به آینده با پیشرفت. تحصیلی. ) مطالعه
موردی. : دانش آموزان مقطع متوسطه شهر. رامیان. (. محمد صادقلو. ) کارشناس ارشد مشاوره
مدرسه. ،. دانشگاه آزاد اسالمی. ،. واحد قوچان. (. صادق بای. ) دانشجوی دکترای تخصصی
مشاوره و راهنمایی. ،. دانشگاه آزاد اسالمی. ،. واحد. رودهن. ( sadegh.bay@chmail. ir. میالد
رجبلو. ).
پایان نامه با موضوع بررسی نقش خودکارآمدی در انگیزش پیشرفت …
– ذخیره شده – مشابه
۵ آوریل ۲۰۱۶ … چکیده: هدف پایان نامه حاضر بررسی نقش خودکارآمدی در انگیزش پیشرفت تحصیلی
دانش آموزان مقطع راهنمایی بود.جامعه آماری …. در این میان شناسایی عوامل مهم و مؤثر در
انگیزش پیشرفت تحصیلی در ارتباط با ویژگیهای آموزشگاهی و اجتماعی افراد کمک
شایان توجهی به بهبود وضعیت تحصیلی دانش آموزان خواهد کرد. انگیزش …
[PDF] The Effect of Achievement Goals, and Academic Burnout on …
– ذخیره شده
تأثیر اهداف پیشرفت، فرسودگی تحصیلی. بر عملکرد تحصیلی. بررسی نقش
میانجی یادگیری خودنظم بخش. مرضیه جمالی. کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی،
دانشگاه علوم و تحقیقات. علیرضا کیامنش …. اجتماعی و باورهای انگیزشی همچون جهت
گیری هدفی، اضطراب امتحان که به سبب داشتن رابطه غیر خطی با. خودنظم بخشی بر
عملکرد …
فهرست طرح ها و پایان نامه های موجود در مرکز(۴) – چکیده پایان نامه های مرکز …
– ذخیره شده – مشابه
مقایسه سه گروه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه خوزستان با ترجیح رنگ های تیره،
روشن و بینابین برای پوشش مدرسه از لحاظ سازگاری فردی- اجتماعی، انگیزه
پیشرفت و عملکرد تحصیلی. روان شناسی. دکتر حسین شکرکن. حسین سپاسی.
بررسی تاثیر آزمون های تکوینی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کلاس سوم
راهنمایی در درس ریاضیات.
[PDF] تأثیر افزایش عزت نفس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
– ذخیره شده – مشابه
سال های گذشته، این تحقیق کوشیده است به بررسی و مقایسه رابطه عزت نفس و
پیشرفت تحصیلی دانش آموزان. بپردازد و … کلیدواژه ه ا: عزت نف س، پیش
رفت. تحصیلی، مقطع تحصیلی. متوسطه، پروتکل درمانی. *. تأثیر افزایش عزت
نفس. بر پیشرفت تحصیلی. دانش آموزان … همراه با زیس تن در شرایط اجتماعی،
نیاز به احساس.
[PDF] روانشناسی عمومی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
– ذخیره شده
عناوین پایان نامه روانشناسی عمومی … A بررسی رابطه رضایت مندی شغلی و سلامت
روانی با تعهد سازمانی در بین معلمان مقطع ابتدایی مدارس … و انگیزش پیشرفت
تحصیلی دانش آموزان. دختر تیزهوش مقطع متوسطه شهر همدان. ۹ ۳ رابطه هوش هیجانی و
سلامت روان با انگیزش تحصیلی دانش آموزانت راهنمایی شهر گرگان در سال. تحصیلی
۹۲ – ۹۳.
دانلود پایان نامه و سمینار ارشد – عصر جدید » لیست پایان نامه های دانلودی …
– ذخیره شده
پایان نامه های سایت علم یار : دانلود رایگان متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی:
بررسی عوامل مختلف در ارتباط با کاهش انگیزه پرسنل شرکت رینگ سازی · پایان نامه
ارشد : مقایسه میزان افسردگی در بین دانشجویان رشته روانشناسی و سایر رشته های
تحصیلی دانشگاه پیام نور مرکز ساری · پایان نامه ارشد : بررسی ارتباط ی بین هوش …
روانشناسی – موضوع پایان نامه
– ذخیره شده – مشابه
روانشناسی – موضوع پایان نامه – “همه چیز در درون توست” ۰۹۳۷۶۹۰۶۳۰۲٫ … ۶۱۰ :
بررسی رابطه‌ بین راهبردهای یادگیری خود تنظیم و انگیزش پیشرفت تحصیلی
دانش‌آموزان دوره‌ متوسط شهر اصفهان با عملکرد تحصیلی آنان در درس ریاضی. ۶۱۱ :
بررسی رضایت … ۶۱۴ : بررسی رفتار میان فردی معلمان با دانش آموزان مدارس راهنمایی
دخترانه تهران.
آرشیو کامل پایان نامه های سایت | پایان نامه , پروژه و پروپوزال دانشجویی
– ذخیره شده – مشابه
لیست پایان نامه ها. بررسی و مقایسه‌ میزان اضطراب دانشجویان پسر دانشگاه تبریز
قبل از امتحانات و در ایام امتحانات در سال تحصیلی ۸۶-۱۳۸۵ ۱; بررسی رابطه منبع
کنترل … بررسی نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دیر آموز شهرستان
مینودشت ۱۵; بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با رضایت شغلی معملین مقطع
راهنمائی شهید …
[PDF] بسمه تعالی لیست پایان نامه های : رشته برنامه ریزی درسی دانشجو استاد …
– ذخیره شده – مشابه
گلستانه. ناصر امینی خوئی. بررسی اثربخشی برنامه مشاوره ت. حصیلی بر. انگیزش
تحصیلی. ۲۲٫ آزاده آموزگار. عباس قلتاش. محمد بهروزی. آسیب شناسی درسی آموزش زبان
انگلیسی از. دیدگاه معلمان و دانش آموزان. ۲۳٫ شهناز. قاسم پور. سیدموسی. گلستانه.
ناصر امینی خویی. رابطه بین هوش هیجانی و مدیریت تعارض. کارکنان تامین اجتماعی.
[PDF] بنام خدا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
– ذخیره شده – مشابه
ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻲ : •. ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺮﻭﺩﺷﺖ (. ﺗﻤﺎﻡ ﻭﻗﺖ. ) ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﻲ : ﺍﺳﺘﺎﺩﻳﺎﺭ. ﭘﺎﻳﻪ. :
۱۹٫ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺯﺑﺎﻥ ﻏﻴﺮﻓﺎﺭﺳﻲ : ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ. ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ : ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ. ﺭﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ. ﻣﺤﻞ ﺍﺧﺬ ﻣﺪﺭﻙ …..
ﺑﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻭ ﭘﺴﺮ. ﺳﺎﻝ ﺩﻭﻡ ﺩﻭﺭﻩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ. ۳٫ ﺷﻴﺮﺍﺯ ﺩﺭ ﺩﺭﺱ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺠﺮﺑﻲ.
ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻣﺸﺎﻭﺭ : ﺩﻛﺘﺮ ﭘﺮﻭﻳﻦ ﻏﻴﺎﺛﻲ. ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ: ﺩﻛﺘﺮ ﺣﺠﺖ ﺍﻟﻪ ﻓﺎﻧﻲ. ﺯﺍﺭﻉ، ﻋﺒﺎﺱ،. ۱۳۸۷٫ ، ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ

دانلود رایگان پروژه و پایان نامه و مقالات – پایان نامه های روانشناسی و علوم …
– ذخیره شده – مشابه
۱۱ نوامبر ۲۰۱۳ … دانلود رایگان پایان نامه,پایان نامه,پایان نامه کارشناسی ارشد,پورپوزال,پروژه,پایاننامه,
دانلود رایگان تحقیق,تحقیق,مقاله,مقالات,تحقیق آماده,دانلود رایگان پاورپوینت,
پاورپوینت,تحقیق پاورپوینت … بررسی میزان آشنایی معلمان علوم تجربی سال چهارم
ابتدایی با اهداف درس علوم و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان.
سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز
– ذخیره شده – مشابه
۵۵, بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و انگیزه پیشرفت با سبک‌های یادگیری
و ارتباط متغیر اخیر با عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز, علوم
تربیتی, راهنما, کارشناسی ارشد, رجبعلی محمدزاده, ۱۳۸۵/۰۱/۰۱٫ ۵۶, مقایسه عوامل
شخصیتی ، خانوادگی و آموزشگاهی دانش آموزان دختر آزاررسان ، آزارپذیر و گروه گواه در

بررسی تأثیر شادابی و نشاط در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه …
– ذخیره شده – مشابه
لذا، این پژوهش به بررسی تأثیر شادابی و نشاط در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان
متوسطه ی شهرستان ساری و ارائه ی راهکار به منظور افزایش شادابی و نشاط در
برنامه‌ریزی آموزشی پرداخته بود. جامعه آماری این تحقیق را کلیه دانش‌آموزان دوره متوسطه
شهر ساری به تعداد ۱۷۷۹۲ نفر تشکیل دادند. شیوه نمونه‌گیری تصادفی طبقه ای بود.
با استفاده …
موضوعات روش تحقیق .پایان نامه. انتخاب موضوع. نگارش. مشاوره و …
– ذخیره شده
۱۳- بررسی رابطه سطح تحصیلی و رشته تحصیلی والدین با انتخاب رشته تحصیلی
فرزندان ۱۴- بررسی میزان آشنایی دانش آموزان پایه سوم دوره راهنمایی با روش های صحیح
مطالعه و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی ۱۵- بررسی میزان رضایت دانش آموزان دختر
مقطع راهنمایی نسبت به فعالیتهای پرورشی ۱۶- تربیت کودک از دیدگاه اسلام
رابطه علّی هوش کلی و هوش هیجانی با عملکرد تحصیلی با میانجی¬گری …
– ذخیره شده – مشابه
هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه علّی متغیرهای هوش کلی و هوش هیجانی با عملکرد
تحصیلی، با میانجیگری اضطراب امتحان و سازگاری، در دانش‌آموزان سال اوّل
دبیرستان‌های دولتی شهرستان بروجرد بود. نمونه این … رابطه هوش هیجانی با سازگاری
اجتماعی و پیشرفت تحصیلی (پایان نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه تبریز، تبریز،
ایران. سپهوندی، …
[DOC] سوابق تحصیلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
– ذخیره شده – مشابه
۵ جولای ۲۰۱۵ … متون روانشناسی به زبان انگلیسی ۱و۲ ( کارشناسی و کارشناسی ارشد ) اختلالات
یادگیری ( کارشناسی و کارشناسی ارشد ) نظریه های انگیزش در تعلیم و تربیت (
کارشناسی ارشد )-. روانشناسی … رابطه تاب آوری و جو روانی – اجتماعی کلاس با
پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمای شهر تهران; گنجی ،ک. نیوشا،ب.
پایان نامه بررسی رابطه ی بین خودکارآمدی پیشرفت تحصیلی دانشجویان
– ذخیره شده – مشابه
۲۲ سپتامبر ۲۰۱۶ … عملکرد تحصیلی به عنوان مبنای قضاوت در ارتباط با مطلوبیت های کسب شده توسط
دانشجویان در طول دوره ای خاص می باشد که در تمام دنیا در راس برنامه های …. عوامل مهم و
موثر در انگیزش پیشرفت تحصیلی در ارتباط با ویژگیهای آموزشگاهی و اجتماعی
افراد کمک شایان توجهی به بهبود وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان خواهد کرد.
پایان نامه بررسی رابطه سبک یادگیری با عملکرد تحصیلی و انگیزه …
– ذخیره شده
۱- بین سبکهای یادگیری با عملکرد تحصیلی و انگیزه پیشرفت دانش آموزان دختر
وپسر مقطع متوسطه رابطه وجود دارد. … دانش آموزان دوره راهنمایی شهر اصفهان با عملکرد
تحصیلی آن ها در دروس ریاضی و علوم، نشان دادند که بین سبک یادگیری و
عملکردتحصیلی دانش آموزان دختر و پسر در این دروس رابطه ی مثبت و معنادار وجود دارد؛
همسو میباشد.
بررسی رابطه خود تنظیمی با پیشرفت – مرکز تخصصی انجام پایان نامه …
– ذخیره شده
۲۲ سپتامبر ۲۰۱۷ … بررسی و مقایسه باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی برای یادگیری
درمیان دانشآموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی مراکز تیزهوشان شیراز. مجله علوم اجتماعی
… بررسی رابطه بین انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دختر و پسر دوره
متوسطه شهر اصفهان با ویژگیهای آموزشگاهی آنان. دانشکده علوم تربیت و …
[PDF] و آوری اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻦ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﻮزان ﻣﻘﻄ – فصلنامه فن آوری …
– ذخیره شده – مشابه
۱۴ مه ۲۰۱۱ … ﭼﮑﯿﺪه. اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ راﺑﻄﻪ. ی. ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻦ. آوری اﻃﻼﻋـﺎت. و ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ آﻣﻮزﺷـﯽ داﻧـﺶ
. آﻣـﻮزان. ﻣﻘﻄﻊ. ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ . روش ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ از ﻧـﻮع ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ و از ﻧﻈـﺮ …. ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ درﯾﺎﮐﻮﻟﻮ و ﻫﻤﮑـﺎران. ۳٫ )۲۰۱۰(. ﻧﯿـﺰ ﺑﯿـﺎﻧﮕﺮ اﯾـﻦ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺑـﯿﻦ. ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ داﻧـﺶ
. آﻣـﻮزان و روش ﺗـﺪرﯾﺲ ﺑـﺎ ﻓـﻦ. آوری اﻃﻼﻋـﺎت و ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ. ﻣﻌﻨﯽ.
بررسی رابطه بین اهمال‌کاری و عزّت نفس با انگیزش پیشرفت …
– ذخیره شده – مشابه
پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین اهمال کاری و عزّت نفس با انگیزش پیشرفت
دانشآموزان دختر در سال ۱۳۹۰ انجام گرفت. … تحقیقات انجام شده در این زمینه، مسگران (
۱۳۷۸) در پژوهشی به بررسی رابطه بین انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان سال سوم مقطع متوسطه شهرستان کرج پرداخت نتایج نشان میدهد بین
انگیزش …
[PDF] اصل مقاله (۳۷۵ K) – نشریه پژوهش در نظام های آموزشی
– ذخیره شده
مدارس و معلمان نقشــی فرهنگی در رشــد و توسعه علمی دانش آموزان و کسب پیشــرفت
های آموزشی آن ها بر عهده. دارند. از آن جمله … می تواند در رابطه بین ارتباط معلم – دانش آموز
و تصمیم به ادامه و ترک تحصیل نقش واسطه ای داشته باشد)۰۱/۰>P(. نتایج نشان داد …
که افراد با انگیزه عالوه بر هدفمند بودن،دارای این ویژگی ها هســتند: برای به دســت
آوردن.
[PDF] الفبایی عنوان.xlsx – دانشگاه شاهد
– ذخیره شده – مشابه
اﻋﺘﺒﺎر و ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﯾﺎﺑﯽ ﺳﻼﻣﺖ (ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه ۳۶ ﺳﻮاﻟﯽ) در دو ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ۱۰۶٫ ۲۴- اﻋﺘﺒﺎر ﯾﺎﺑﯽ
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ … ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ و ﻃﺒﻘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻬﺎرﮔﺬاری ﮔﺮوﻫﯽ از داﻧﺶ
آﻣﻮزان ﻣﻘﻄﻊ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز ۱۴۷٫ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در … ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ اﻧﮕﯿﺰش ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ آن ۱۷۹٫ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ رﻋﺎﯾﺖ
ﺗﻮﺻﯿﻪ …
فروشگاه فایل بلبل | مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره فعالیت های …
– ذخیره شده
فروش پاورپوینت مبانی نظری پیشینه تحقیق طرح توجیهی پروژه مهندسی نرم افزار
کارآموزی سورس کد پایان نامه دانلود جزوه سوالات استخدامی درسنامه ریاضی پایه
کاروفناوری. … استوار، ابرقویی، فاطمه صغری،(۱۳۸۰)، بررسی رابطه بین فعالیت
های فوق برنامه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، پایان نامه کارشناسی ارشد،
پژوهشکده تعلیم و …
پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش
– ذخیره شده – مشابه
بررسی رابطه برخی ویژگیهای شخصیتی (نیمرخ روانی) مادرباپرخاشگری وافسردگی
دربین دانش آموزان پایه سوم تاپنجم مدارس ابتدایی شهرستان خرم‌آباد/ فیروز غضنفری.
– به راهنمایی … بررسی رابطه بین انگیزش پیشرفت با سلامت روان و پیشرفت
تحصیلی دانش آموزان سوم متوسطه شهر فسا/ سعید زارعی کوشک قاضی.- به راهنمایی
نوشاد …
آموزش در هزاره سوم – موضوعات پروپوزال و پایان نامه های رشته علوم تربیتی
– ذخیره شده – مشابه
۳۲) پایان نامه بررسی رابطه بین امکانات رفاهی و افت تحصیلی در بین دانش آموزان
شهر ابهر و روستای عمیدآباد و سنبل آباد. ۳۳) پایان نامه بررسی رابطه بین انگیزه
پیشرفت و شیوه فرزندپروری در بین دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان. ۳۴) پایان نامه
بررسی رابطه بین پذیرش اجتماعی و ویژگی های شخصیت در بین دانشجویان. ۳۵)
پایان نامه …
دکتر علی فتحی آشتیانی – مجله طب‌نظامی
– ذخیره شده
تحقیقات انجام شده به عنوان ناظر: ۷ مورد. راهنمایی پایان نامه دانشجویان: ۳۲ مورد … ۱۴-
علی فتحی آشتیانی. بررسی ویژگیهای شخصیتی نوجوانان و رابطه آن با موفقیت
تحصیلی . … ۳۷- علی فتحی آشتیانی. بررسی میزان موفقیت طرح تحصیل همزمان در
دانشجویان مستعد و ارایه راهکارهایی برای بهبود وضع موجود مجله استعدادهای درخشان.
۱۳۸۳٫
[PDF] سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
– ذخیره شده – مشابه
که تحصیل آن مرتبه برای عموم افراد جامعهالزم یا شایسته. باشد . دستیابی به این
مرتبه از آمادگی برای تکوین وتعالی. پیوسته هویت دانش آموزان )با تاکید بر وجوه
مشترک انسانی،. اسالمی و ایرانی( ضمن مالحظه ویژگی های فردی و غیر. مشترک و نیز در
راستای شکل گیری و اعتالی مداوم جامعه. صالح اسالمی مستلزم آن است که تربیت
یافتگان این …
رهبری در هزاره سوم – عنوان پایان نامه
– ذخیره شده – مشابه
بررسی تأثیر آموزش مدیریت بحران بر عملکرد کارکنان زندانهای شیراز ۸۸-۸۷٫
بررسی رابطه بین عزت نفس سازمانی با سازگاری شغلی میان کارکنان آموزش و پرورش
شهر شیراز در سال تحصیلی ۸۸-۸۷٫ بررسی رابطه حیطه های آموزشی (شناحتی – روانی-
حرکتی) و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دحتر مقطع راهنمایی شهر سپیدان سال
تحصیلی …
[DOC] ارتباط سبکهای یادگیری وابسته / نابسته به زمینه با پیشرفت …
– ذخیره شده – مشابه
ارتباط سبکهای یادگیری وابسته / نابسته به زمینه با پیشرفت تحصیلی زبان
فارسی دانش آموزان سال سوم راهنمایی شهر سقز درسال تحصیلی ۸۷-۸۶ …. انگیزه.
نگرش. شخصیت. ج – عوامل حرکتی. ۲- عوامل و موقعیت های اجتماعی و فرهنگی.
یادگیری زبان درموقعیت طبیعی. یادگیری زبان درموقعیت آموزشی. ۳- ویژگی های
زبان اول و دوم.
[XLS] کودکان استثنایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
– ذخیره شده – مشابه
۸, بررسی رابطه بین سبکهای حل مسئله و تفکرات غیر منطقی با رضایت مندی
زناشویی, زینب خجسته رحیمی, ۸۸۰۸۶۴۹۸۳, حمیدرضا آقا محمدیان … … ۱۳, تاثیر
آموزش جرات ورزی بر پیشرفت تحصیلی و مهارتهای اجتماعی دانش آموزان دختر
دبیرستان های قوچان, مهسا شهاب, ۸۸۰۶۷۹۴۵۹, ابوطالب سعادتی, احمد حیدر نیا, ۱۳۸۹/
۱۲/۱۸ …
تحقیق بررسی تاثیر هوش هیجانی بر پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان
– ذخیره شده – مشابه
این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی در جامعه آماری
دانش آموزان مناطق ۲۰ گانه آموزش و پرورش شهر تهران مقطع متوسطه با روش نمونه گیری …
۳-۴ عوامل فردی، آموزشگاهی، خانوادگی و اجتماعی مؤثر بر پیشرفت تحصیلی ۲۵ ۴- هوش
هیجانی و پیشرفت تحصیلی ۲۷ ۵- انگیزه ۳۱ ۵-۱ تعریف انگیزه ۳۱ ۵-۲ تأثیر …
پایان نامه بررسی رابطه خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
– ذخیره شده – مشابه
۱۱ نوامبر ۲۰۱۶ … پژوهش حاضر تحت عنوان بررسی رابطه خلاقیت و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان
دوره ابتدایی انجام شده است. جامعه پژوهش عبارت است از کلیه دانش آموزان ابتدایی که از
بین آنها ۱۰۰ آزمودنی با استفاده ازروش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. ابزار
اندازه گیری در این تحقیق عبارت است از آزمون سنجش خلاقیت (MPPT ) …
پایان نامه بررسی میزان تأثیر سطح سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی …
– ذخیره شده – مشابه
تحقیق انجام شده پیرامون میزان تأثیر سطح سواد والدین با پیشرفت تحصیلی دانش
آموزان نشان می دهد که سطح سواد پدر با موفقیت و عدم موفقیت دانش آموزان اثر قطعی دارد
و سطح سواد مادر نیز در این …. ۹- پایان نامه طباطبایی یزدی، عباس – بررسی چگونگی
رابطه بین تحصیلات والدین و پیشرفت تحصیلی مقطع دبیرستان در سال ۱۳۷۱٫
cv | Welcome to the site of academic doctor Ismail Zarei Zvarky
– ذخیره شده – مشابه
Application of Educational Technology in Special Education; طراحی آموزشی مبتنی
بر وب; آموزش از راه دور با تاکید بر آموزش الکترونیکی; تکنولوژی آموزشی با …..
م‍ع‍ل‍م‍ان‌ و دان‍ش‌ آم‍وزان‌ م‍ق‍طع‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ش‍ه‍ر ق‍م‌ در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌۱۳۸۳-۸۴، احمد خوش کنار،
کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی; ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ وی‍ژگ‍ی‌ ف‍ردی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ دان‍ش‌
ام‍وزان‌ ب‍ا …
[PDF] راﺑﻄﺔ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮی و ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻬﺎر ﺑﺎ ﺧﻮدﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ و ر – ResearchGate
– ذخیره شده
در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ راﺑﻄﺔ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮی و ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻬﺎر ﺑﺎ ﺧﻮدﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ و راﺑﻄﺔ ﺧﻮدﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺧﻼﻗﻴﺖ در
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﭼ. ﻤﺮان. اﻫﻮاز ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﻤﻮﻧﺔ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ. ۲۴۰٫ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷ ….. ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﺷﻴﻮه ﻫﺎ و ﻧﮕﺮش ﻫﺎی ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری ﺑﺎ ﺧﻼﻗﻴﺖ و راﺑﻄﺔ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺧﻴﺮ ﺑﺎ ﻫﻮش و. ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان. اول دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﭘﺴﺮاﻧﺔ اﻫﻮاز . ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﺔ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ . داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز
. . ۹٫
بررسی عوامل موثردرکاهش میزان علاقه دانش آموزان – مقالات و پایان نامه های …
– ذخیره شده – مشابه
بررسی عوامل موثردرکاهش میزان علاقه دآنش آموزان … این تمایل نداشتن به ادامه تحصیل
خود می تواند دلایل زیادی داشته باشد:از قبیل اینکه عوامل خانوادگی،عوامل شخصیت
دانش آموز،عوامل آموزشگاهی ،عوامل اجتماعی واقتصادی و. فرهنگی که …. بین فرهنگ
وتحصیلات والدین با کاهش انگیزه دانش آموزان به ادامه تحصیل در مقطع راهنمایی رابطه
وجود دارد .
راهنمایی و مشاور پایان نامه – پریناز بنیسی
– ذخیره شده
راهنمایی و مشاور پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد: ۱- بررسی توسعه زیر ساخت‌های آموزش
مجازی بر عملکرد دبیران، افسانه جباریان، شهریور ۱۳۸۷٫ ۲- تأثیر دوره‌های ICDL بر…
فراسوی نت
– ذخیره شده
سرمه دوزی یکی از رودوزیهای شاخص و فاخر ایرانی است، نخ سرمه به عنوان مواد اولیه
اصلی این هنر نخی است که با استفاده از طلا و یا …. خرید آنلاین بررسی رابطه بین
عملکرد خانواده با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پردیس علامه طباطبایی اردبیل در
سال ۹۳-۹۴ · فصل دوم پایان نامه وضعیت روانی · دانلود فایل کامل گزارش کارورزی بانک
صادرات …
پایان نامه بررسی رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی وباورهای …
– ذخیره شده
پایان نامه بررسی رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی وباورهای انگیزشی با
پیشرفت تحصیلی دانش¬آموزان سوم متوسطه ناحیه ۲ شهر بندرعباس در سال تحصیلی
۹۲-۹۱ گروه روانشناسی پایاننامه جهت دریافت مدرک … بین انگیزش دانشآموزان و
استفاده آنها از راهبردهای یادگیری رابطه وجود دارد (برگر، کارابینگ[۳۳] ،۲۰۱۰ ؛
فتاحی، ۱۳۸۹).
پایان نامه بررسی رابطه بین انگیزش پیشرفت تحصیلی با ویژگیهای …
– ذخیره شده
۱۷ ژوئن ۲۰۱۷ … پایان نامه بررسی رابطه بین انگیزش پیشرفت تحصیلی با ویژگیهای اجتماعی و
آموزشگاهی دانشآموزان مقطع راهنمایی چکیده در پژوهش حاضر رابطه عوامل اجتماعی و.
پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس و خلاقیت با پیشرفت تحصیلی …
– ذخیره شده
پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس و خلاقیت با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دورۀ
متوسطه شهر اردبیل پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی روانشناسی عمومی چکیده :
هدف … همگرائی بین دو تصویر خود، به منزله شاخص عزت نفس و یکی از ویژگیهای مهم
شخصیت است که بر جوانب گوناگون زندگی از جمله پیشرفت تحصیلی تاثیر
می‌گذارد( …
پایان نامه میزان اثربخشی و انگیزش معلمین راهنما در پیشرفت …
– ذخیره شده
پایان نامه میزان اثربخشی و انگیزش معلمین راهنما در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
مدارس ابتدایی و راهنمایی شهرستان اردبیل مقدمه در دهه های اخیر به این مطلب تأکید شده
است که آموزش و پرورش زیربنای توسعه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی هر جامعه
است. بررسی ع.
پایان نامه رابطه روش تدریس معلم و پیوند با مدرسه در دانش آموزان …
– ذخیره شده
هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه روش تدریس تحولی و پیوند با مدرسه و عملکرد
تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان مشگین شهر می باشد،که دانش آموزان
دبیرستان این … وضعیت اجتماعی- اقتصادی خانواده دانش اموز) دانسته است و نشان داده
شد که پیوند دانش آموزان با مدرسه در گذر از مقطع ابتدایی به راهنمایی و سپس متوسطه
کاهش می یابد.
بایگانی‌های علوم تربیتی – فروشگاه فایل بلبل
– ذخیره شده
۲۰ ژانویه ۲۰۱۸ … نتیجه گیری :میان برخی از مولفه های هوش هیجانی و هوش معنوی و برخی از ویژگی های
شخصیت رابطه چندگانه مثبت و معناداری وجود دارد. کلید واژه ها :هوش هیجانی، هوش ……
پایان نامه با موضوع بررسی رابطه بین انگیزش پیشرفت تحصیلی با ویژگیهای
اجتماعی و آموزشگاهی دانش آموزان مقطع راهنمایی. پایان نامه با موضوع بررسی …
مرجع دانلود متن کامل پایان نامه | لیست پایان نامه های دانلودی رشته …
– ذخیره شده
۲۹ مارس ۲۰۱۶ … بررسی رابطه حمایت اجتماعی با سلامت روانی در بین دانشجویان دانشگاه ۵۰ برگه.
بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی ۷۵صفحه. بررسی رابطه بازی
های رایانه ای خشن بر پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی ۷۵صفحه. بررسی رابطه
اضطراب و انگیزه پیشرفت در بین دانشجویان دختر و پسر ۸۰صفحه.
تحقیق مقاله رابطه عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر
– ذخیره شده
تحقیق مقاله رابطه عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر رابطه عزت نفس
و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقدمه : مردم معدن هایی هستند همچون طلا و نقره . …
یافته ها حاکی از وجود ارتباط تنگاتنگ و تعاملی منابع حمایت اجتماعی با عزت نفس
در نوجوانان بوده و از سوی دیگر بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی نیز رابطه ای
وجود …
فایل ورد (Word)تحقیق بررسی رابطه بین کمرویی و عزت نفس با …
– ذخیره شده
۱۳ نوامبر ۲۰۱۷ … فایل ورد (Word)تحقیق بررسی رابطه بین کمرویی و عزت نفس با پیشرفت
تحصیلی در دانش آموزان دختر و پسر دارای ۱۳۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و
فهرست کامل در microsoft word … بررسی میزان شیوع و علل کمرویی در دانش آموزان
دختر سال سوم راهنمایی شهریار،پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *