دانلود کامل مقاله رویکردهای قومی و امنیت جمهوری اسلامی

Published on Author adminLeave a comment

مقاله رویکردهای قومی و امنیت جمهوری اسلامی

مقاله رویکردهای قومی و امنیت جمهوری اسلامی
دسته بندی حقوق
بازدید ها ۳۲
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۵ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۴۹

مقاله رویکردهای قومی و امنیت جمهوری اسلامی

فروشنده فایل

کد کاربری ۲۵۳۴۱

کاربر

رویکردهای قومی و امنیت جمهوری اسلامی

فهرست:

چکیده…………………………..

مقدمه…………………………..

سوال اصلی……………………….

سوال فرعی……………………….

فرضیات………………………….

روش تحقیق……………………….

مفاهیم و اصطلاحات…………………

علل انتخاب موضوع…………………

چهارچوب تئوریک…………………..

تعریف قوم و ملت………………….

تفاوت ملت و قوم………………….

قومتها و دولتها………………….

شکافهای اجتماعی و قومیت…………..

عوامل تشدید کننده شکافهای قومی…….

نظریات مربوط به بسیج قوی………….

نظریات مربوط به همگرایی و وحدت سیاسی.

قومت ها در ایران…………………

قوم ترک یا آذری………………….

قوم کرد…………………………

قوم بلوچ………………………..

قوم عرب…………………………

قوم ترکمن……………………….

قوم لر………………………….

قومیت ها و تهدید امنیت ایران………

فرآیند شکل گیری تهدید…………….

رابطه امنیت و تهدید………………

امنیت و امنیت ملی………………..

قومیت ها و تهدید امنیت ملی ایران…..

افزایش هزینه ها در مناطق قومی نشین…

شیوه های حل و فصل منازعات قومی…….

راهکارهای پیشنهادی مدیریت قومی…….

نتیجه گیری و پیشنهادات……………

منابع و ماخذ…………………….

========================

چکیده

قوم یا قومیت در انگلیسی از واژه Ethnie مشتق شده و در زبان یونانی Ethnos به مردمانی اطلاق می شود که بیش از پیدایش دولتهای تک شهری بصورت عشیره ای یا قبیله ای زندگی می کردند. ویژگیهای قوم و ملت تقریباً یکسان هستند که پیوندهای خویشی در اقوام قویتر از ملت است و علاوه بر این ملت به دنبال حاکمیت سیاسی است تفاوت اساسی بین ملت و قومیت بوجود آمدن دولت ملی می باشد. یکی از عوامل تشدید کننده شکافهای قومی زبان می باشد که این تمیز قومی و به تعبیر جان اقوام است. مذهب یکی دیگر از عوامل تشدید کننده گرایشات قومی است نخبگان سیاسی تاثیر زیادی در ناسیونالیسم منفی و کاذب قومی دارند. بی اعتیادی به نارضایتی اقتصادی و سیاسی زمینه اعتراض وشورش را به همراه خواهد داشت و نظریات مختلف نیز در این زمینه قابل توجه است.

رابطه جودری میان امنیت و تهویه مورد توجه قرار گرفته است و نیز به این امر که چه شیوه هایی برای حل و فصل نازمات قومی بکار گرفته می شد. و چندین راپیشنهادی برای مدیریت قومی در نظر گرفته شده است که مفصل در مورد آن اشاره می گردد.

مقدمه:

امروزه امنیت بعنوان اصلی ترین شاخص و عنصر رشد تعالی یک جامعه تلقی می‌گردد امنیت نیز بدون وجود انسجام و وحدت سیاسی تامین نمی گردد، به علاوه چگونگی دست یابی به انجام و وحدت سیاسی نیز وابستگی شدیدی به مدیریت سیاسی جامعه دارد، قومیت در دنیای امروز بعنوان متغیری تقریباً مفار با انجام و وحدت و بدین دلیل تهدید کننده امنیت مطرح می گردد. جمهوری اسلامی ایران بعنوان کشوری که در جرگه کشورهای کثیر القوم قرار گرفته است شاید حادترین شرایط و معضلات امنیتی نهفته قومی را در میان این کشورها دارا باشد. آنچه ایران را از سایر کشورهای کثیر القوم متمایز می نماید استقرار اقوام در حاشیه و نوار مرزی کشور و نیز همسایگی هر یک از آنها با اکثریت قومی آن سوی مرز است.

در چنین شرایطی بسترسازی لازم برای ایجاد و انسجام یکپارچگی و وحدت بین اقوام مستلزم تلاش پیگیر و برنامه ریزی ویژه ای می باشد که مدیریت سیاسی کشور می‌بایستی برای دست یابی به آن اهتمام جدی ورزد تبیین چگونگی تهدید امنیت ملی از ناحیه قومیتها، معرفی اقوام ایرانی و در نهایت راه کارهای حل منازعات قومی عمده‌‌ترین مسایلی هستندکه در این نوشتار بدانها پرداخته خواهد شد.

نگارنده با افزار به بضاعت ناچیز علمی خود، آنچه را در توان داشته در تهیه مطالب و تدوین این رساله به کار گرفته و بالمال از وجود ایران و اشکال نیز مصون نخواهد بود اگر هم موقعیتی در این راه حاصل گشته باشد، مرهون حوصله، دقت و ارشادات ارزنده استاد گرانقدر جناب آقای دکتر امیر محمدحاجی یوسفی می باشد که در طی مدت انجام این پژوهش دلسوزانه حقیر را یاری و از اندوخته علمی خویش بهره مند نموده اند. در اینجا لازم می دانم از قبول زحمتی که فرموده اند نهایت سپاسگزاری و قدردانی را به عمل آورم، همچنین از راهنماییهای استاد مشاور جناب آقای حق پناه و همه عزیزانی که بنده را مورد تشویق و لطف خویش قرار دادند، تشکر و سپاسگزاری می نمایم.

مقاله رویکردهای قومی و امنیت جمهوری اسلامی
– ذخیره شده – مشابه
مقاله رویکردهای قومی و امنیت جمهوری اسلامی مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل
ویرایش می باشد و دارای ۴۷ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود
مقاله رویکردهای قومی و امنیت جمهوری اسلامی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله
مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد …
بررسی رویکردهای قومی و امنیت جمهوری اسلامی – – ساینس لب
– ذخیره شده
۱۶ ژانویه ۲۰۱۸ … بررسی رویکردهای قومی و امنیت جمهوری اسلامی · بررسی-رویکردهای-قومی-و-امنیت-
جمهوری-اسلامی چکیده: قوم یا قومیت در انگلیسی از واژه Ethnie مشتق شده و در زبان
یونانی Ethnos به مردمانی اطلاق می شود که بیش از پیدایش دولتهای تک شهری بصورت
عشیره ای یا قبیله ای زندگی می کردند. ویژگیهای قوم و ملت تقریباً یکسان …
[PDF] ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺗﺤﻮﻻت اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان؛ ﭼﻮﺑﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ – فصلنامه مطالعات راهبردی
– ذخیره شده – مشابه
ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻪ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺑﺴﻂ. ﻣﺤﻮر. ،ا۱٫ ﺣﻔـﻆ. ﻣﺤـﻮر. ۲٫
و. رﺷﺪﻣﺤﻮر. ۳٫ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ. ﻪ اﺳﺖ . ﻫﺮﭼﻨـﺪ ﺗﺎﺟﯿـﮏ در ﻣﻘﺎﻟـﻪ. « ﻣـﺪﺧﻠﯽ ﺑـﺮ ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ و
روﯾﮑﺮدﻫـﺎی اﻣﻨﯿـﺖ ﻣﻠـﯽ. ،». ﺻـﺮﻓﺎً در. ﻧﺘﯿﺠﻪ. ﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﺑﺤﺚ از ﺳﻪ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽ. ﭘﺮدازد و در ﻣﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ
اﺷﺎره. ای ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻤـﺎن. ﻫـﺎ. ﻧﺪارد، اﻣﺎ در آﺛﺎر ﺑﻌﺪی ﺧﻮد اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﮕﺮش را ﺑﺴﻂ داده و ﻟﻮازم و ﻧﺘـﺎﯾﺞ آﻧﻬـﺎ را
ﺑـﻪ ﺗﻔـﺼﯿﻞ.
مجموعه مقالات همایش قومیت و فرهنگ ایران اسلامی – سیویلیکا
– ذخیره شده – مشابه
۱. آموزش چند فرهنگی، رویکردی به سوی وحدت و تعامل اقوام از رهگذر آموزش (فول تکست
دارد) · دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۲ زبان مقاله: فارسی نام نویسندگان مقاله:
حسین حسن خانی – سیروس اسدیان تعداد صفحات مقاله: ۱۰. مقاله کنفرانس علمی داخلی.
۲. آموزش دوزبانه و دو فرهنگی در ایران: فرصت یا تهدیدی برای امنیت و انسجام اجتماعی؟
امنیت ملی و اقلیتهای قومی و دینی در جمهوری اسلامی ایران
– ذخیره شده
جمهوری اسلامی ایران از بدو تشکیل تاکنون مراحل متعدد ناامنی قومی را در مناطق مختلف
کشور تجربه کرده اما واقعیت نیروها و پتانسیل های قومی چیزی نیست که مورد غفلت
…. بنابراین توضیحات، سیاستهای قومی را می توان از اهداف راهبردها، رویکردها، برنامه ها
و اقدامات، روش ها، ابزارها و وسایلی تعریف نمود که از سوی حکومت ها برای مدیریت موثر

پرتال جامع علوم انسانی – امنیت ملی و تهدیدهای قومی
– ذخیره شده – مشابه
در نتیجه تضمین اهمیت ملی به عنوان مهمترین شاخصه های حکومت جمهوری اسلامی ایران در
اینجا نمایان میشود و جلوگیری از تبدیل مشکلات قومی فرقه ای و ادعای …. قومی ارائه
می دهند که آنها را قادر میکند تا پویایی اقدام جمعی قومی و افول آن را توضیح دهند که در
چار چوب چنین رویکردی میتوان به لحاظ تهدیداتی که برای امنیت ملی یک کشور مثل …
[PDF] ﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ در ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﮑﺎف – دانشگاه علامه طباطبائی
– ذخیره شده – مشابه
۳ مارس ۲۰۱۵ … و ﺿﺪاﻧﻘﻼب، اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و. ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﻗﻮﻣﯽ در آن ﻗﻄﺒﯽ. و. ﺣﺎد ﺷﺪ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺮدﺳـﺘﺎن. ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ . ﺄﻣﺴ. ﻟﻪ. ای ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺻﺪد ﺑﺮرﺳﯽ آن ﻣﯽ. ﺑﺎﺷـﺪ ﻋﺒـﺎرت اﺳـﺖ. :از ….. ﻫﺎی ﺑﺰرگ
اﺳﺘﻌﻤﺎری و. ﻋﺪم اﻧﺴﺠﺎم در دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ و. از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﻬـﺎﺟﻢ ر. ژ. ﯾـﻢ. ﺑﻌﺜﯽ ﻋﺮاق ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
و. ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻨﮕﯽ در ﮐﺸﻮر. ،. روﯾﮑـﺮد اﻣﻨﯿـﺖ. ﻣﺤـﻮری ﺑـ. ﻪ. ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ. ،. ﻣﺤﻮر و.
پرتال جامع علوم انسانی – امنیت جمهوری اسلامی ایران
– ذخیره شده – مشابه
عنوان مقاله: تاثیر قراردادهای همکاری ناتو و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس بر
امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران. پدیدآورندگان: … عنوان مقاله: دو چهره امنیت ملی: بررسی
چالش امنیتی فراسوی نظام جمهوری اسلامی ایران در قرن بیست و یکم. پدیدآورندگان: …
عنوان مقاله: امنیت ملی ایران در قرن ۲۱ ، بحران های قومی و امنیت ملی در ایران امروز.
SID.ir | دانشنامه-بهار ۱۳۹۰-دوره –شماره ۸۰ (علوم سیاسی)
– ذخیره شده – مشابه
نمایه مقالات دانشنامه ۸۰ (علوم سیاسی) علمی پژوهشی کشور و امکان دانلود رایگان متن
کامل مقالات در تارگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی.
تغییرهای ساختار جمیعتی جمهوری اسلامی ایران: آسیب شناسی و ظرفیت …
– ذخیره شده – مشابه
هدف این پژوهش، بررسی آسیب‌ها و ظرفیت‌های محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران با توجه
به تغییرهای ساختاری جمعیت است تا از این رهگذر، با درک بهتر مسئله جمعیت و …
پرسش بنیادی این پژوهش آن است که تغییرهای ساختاری جمعیت، چه تأثیری بر
امنیت کشور در مقیاس ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی می‌گذارد. … نوع مقاله: مقاله علمی
پژوهشی.
تاثیر اقوام بر امنیت ملی ایران « با تاکید بر قوم کرد» – دانلود پایان …
– ذخیره شده – مشابه
۴-۳-۴-سیاستهای قومی در دوره قاجار ۵۶ ۴-۳-۵-سیاستهای قومی در دوره ی پهلوی اول ۵۸ ۴-
۳-۵-۱-تخته قاپو، اسکان اجباری ۵۹ ۴-۳-۵-۲-پیامدهای اسکان ۶۰ ۴-۳-۶-سیاستهای
قومی بعد از انقلاب ۶۱ ۴-۳-۶-۱-اهداف و رویکردها ۶۱ ۴-۳-۶-۲-رویکرد واقع گرایانه ۶۲ ۴-
۳-۷-روابط دولت- اقوام در جمهوری اسلامی ایران ۶۳ ۴-۳-۸-روابط دولت- اقوام از بعد اجرایی
۶۴
بررسی سیاست های قومی جمهوری اسلامی ایران در قبال کردها در دولت …
– ذخیره شده – مشابه
شروع جنگ تحمیلی و سپس دوران سازندگی زمینه ی سیاست تثبیت امنیت با رویکرد
سخت افزارانه و اقتصادی را در دستور کار دولتمردان قرار داد. با روی کار آمدن دولت
اصلاحات، تعامل دولت با اقوام و مشارکت متقابل کردها با دولت، سیاست های قومی جمهوری
اسلامی ایران در قبال کردها بر پایه مباحث دموکراتیک تنظیم گردید. این مقاله تلاش
دارد …
تغییرهای ساختار جمیعتی جمهوری اسلامی ایران: آسیب شناسی و ظرفیت …
– ذخیره شده
تغییرهای ساختار جمیعتی جمهوری اسلامی ایران: آسیب شناسی و ظرفیت سنجی مسائل
امنیتی. مقاله ۱۲، دوره ۴۷، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۴، صفحه ۵۵۷-۵۷۵ XML اصل مقاله (
۱۱۹۶ K). نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی. شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jhgr.
۲۰۱۵٫۵۱۲۷۲٫ نویسنده. افشین متقی. استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی
تهران. چکیده.
رویکرد امنیتی ایران در محیط پیرامونی – دیپلماسی ایرانی
– ذخیره شده – مشابه
۵ آوریل ۲۰۰۸ … اختلافات قومی، وجود دولت های اقتدارگرا، بحران مشروعیت، عدم وجود دموکراسی و نهادهای
مدنی به همراه اقتصاد ضعیف در برخی کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز از جمله …. جمهوری
اسلامی ایران بر اساس رویکرد فوق در هر یک از حوزه های محیط پیرامونی خود در پی حل و
فصل چالش های امنیتی با همکاری و مشارکت بازیگران منطقه ای است.
فصلنامه سیاست دفاعی، شماره ۹۸ – Magiran
– ذخیره شده – مشابه
مقالات. امنیت رژیم صهیونیستی در رویارویی با همگرایی در منطقه شامات حسین آجورلو
، سید روح الله حاج زرگرباشی صص ۹-۳۷ چکیده مشاهده متن [PDF 597KB] … بررسی
عوامل موثر همگرایی ایران و عمان و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مهدی نطاق
پور ، محمدرضا بشارتی ، احسان رفیعی صص ۶۳-۸۱ چکیده مشاهده متن [PDF 787KB].
انتخابات ثبات سیاسی و امنیت ملی در جمهوری اسلامی … – خبرگزاری کتاب
– ذخیره شده – مشابه
۲۴ آگوست ۲۰۱۶ … کتاب «انتخابات ثبات سیاسی و امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران» تالیف و گردآوری
میرقاسم بنی‌هاشمی انتخابات را با رویکرد جامعه‌شناختی سیاسی – امنیتی و
بین‌المللی بررسی … در این پژوهش که هر فصل به شکل مقاله است، بنی‌هاشمی تلاش
کرده تا انتخابات در ایران را با توجه به ساختار جامعه ایرانی بررسی کند.
نقش هویت و قومیت در تعامل جمهوری اسلامی ایران با جامعه شیعیان روسیه
– ذخیره شده
شمار شیعیان روسیه را از ۳٪ درصد (ششصد هزار نفر) از جمعیت مسلمانان این کشور تا
حدود سه میلیون نفر (۱۵٪) ذکر کرده‌اند. تاکنون مطالعه جامعی درباره جزئیات زندگی
شیعیان و کیفیت جامعه شیعیان روسیه، انجام نشده است؛ لذا در این مقاله، ابتدا به
کمیت و شمار جمعیت‌های شیعی در روسیه می‌پردازیم. نیز به چگونگی ورود آن‌ها به مناطقی
که در …
فصلنامه مطالعات راهبردی، پیش شماره ۰ – Magiran
– ذخیره شده
مقالات / تحقیق … گفتمانهای امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران (از پیروی انقلاب تا
اتمام دوره ریاست جمهوری آقای رفسنجانی) سید حسن ولی پورزرومی ص ۶۱ چکیده.
پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی یکی از مهمترین وقاع … تاثیر
رویکرد جدید مفهوم امنیت بر امنیت ملی ج.ا.ا.ایران مجتبی عطارزاده ص ۸۳ چکیده. واحدهای
سیاسی و …
[PDF] ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺣﻀﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ( ۲۰۰۱ – ۲۰۱۲ ) ﺗ – فصلنامه مطالعات …
– ذخیره شده – مشابه
۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ … ﻫﺎی. اﻋﻤﺎﻟﯽ ﮐﺎﻣﻼ در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ . اﯾﻦ. ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ
ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﯿﺎﺳـﺖ. ﻫـﺎی ﺗﻬـﺎﺟﻤﯽ آﻣﺮﯾﮑـﺎ در. اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ … اﯾـﻦ
ﮐـﺸﻮر، اﻣﻨﯿـﺖ ﻣﻠـﯽ. ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺣﻀﻮر ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻗﺎﻟـﺐ واﻗـﻊ.
ﮔﺮاﯾـﯽ. ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻮﺿﯿﺢ دارد و. ﺑـﺮ اﺳـﺎس آن ﻣـﯽ. ﺗـﻮان ﺗﺎﺛﯿﺮﮔـﺬاری روﯾﮑـﺮد …
تأثیر همکاری ناتو و شورای همکاری خلیج فارس بر امنیت جمهوری اسلامی …
– ذخیره شده – مشابه
مقاله حاضر با هدف بررسی همکاری سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و شورای
همکاری خلیج فارس و تأثیر آن بر امنیت جمهوری اسلامی ایران نگاشته شده است. در
شرایط کنونی، فعالیت‌های ناتو در منطقه با منافع ملی ایران سازگاری ندارد و نگاه رایج
در ایران به سیاست‌های ناتو به عنوان سازمانی که تحت نفوذ کامل آمریکا قرار دارد
رویکردی …
[PDF] ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﻗﺒﺎل ﺑﺤﺮان ﺪا – فصلنامه علمی …
– ذخیره شده – مشابه
۵ مارس ۲۰۱۶ … ﻫﺪف ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﻗﺒﺎل ﺑﺤﺮان ﺳﻮرﯾﻪ اﺳﺖ . در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﯾﻦ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ روﯾﮑﺮد ﺗﯿﻠﯽ. –. ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ درﺻﺪد ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﯾـﻦ ﺳـﺆال. اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان واﻗﻊ. ﮔﺮاﯾﯽ
ﺗﺪاﻓﻌﯽ ﺗﻮان و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان در ﻗﺒﺎل. ﺑﺤ. ﺮان ﺳﻮرﯾﻪ. را دارد؟ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎی ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﮐﯽ از آن
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﺳﻮرﯾﻪ. ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻐﯿﯿﺮ …
بررسی چگونگی مدیریت شکاف های قومی در کردستان جمهوری اسلامی ایران
– ذخیره شده
… انسجام، امنیت و یکپارچگی ملی ایران بوده است. موضوع اصلی این پژوهش عبارت
است از: “بررسی چگونگی مدیریت شکاف‌های قومی در کردستان جمهوری اسلامی ایران.”
سوال اصلی آن نیز بدین قرار است که مدیریت شکافهای قومی در کردستان چه کاستیها و
ضعفهایی داشته است؟ در تمامی نظامهای سیاسی که از تنوعات فرهنگی – اجتماعی و قومی
بر …
پاکستان – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
– ذخیره شده – مشابه
پاکستان با نام رسمی «جمهوری اسلامی پاکستان» (به زبان اردو: اسلامی جمهوریۂ
پاکستان)، کشوری در جنوب غربی آسیا است و پایتخت آن اسلام‌آباد نام دارد. این کشور
….. در طول دهه ۱۹۸۰ جنبش متحد قومی (MQM) که ضد فئودالی و طرفدار مهاجر اردو |مهاجر
بود توسط ساکنان شهری تحصیل کرده و غیرسنتی ایالت سند و به‌ویژه کراچی آغاز به
کار کرد.
اقلیتهای دینی و مذهبی در ایران (بخش دوم) – مرکز مطالعاتی تبریز
– ذخیره شده – مشابه
۷ سپتامبر ۲۰۱۶ … همانطور که در مقدمه بخش اول مقاله نیز اشاره شد، به دلیل عدم وجود آمار رسمی و رویکرد
امنیتی حاکمیت وقت(جمهوری اسلامی ایران) اطلاع دقیقی از وجود ادیان غیر از اسلام و ….
که از لحاظ خصایص مذهبی-دینی، قومی و زبانی با گروههای حاکم در یک کشور متفاوت
باشند به عنوان اقلیتهای دینی-مذهبی ویا قومی و زبانی تعریف میگردنند.
سامانه بانک اطلاعات پایان نامه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
– مشابه
۱۲۱, تحلیل مقایسه ای گفتارهای “محمود احمدی نژاد” و “حسن روحانی” در رابطه با پرونده
هسته ای جمهوری اسلامی ایران, رضا هاشمی, دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه, علوم
ارتباطات …… ۱۱۷۴, تاثیر قومیت ها بر موسیقی عاشیقی آذربایجان شرقی و غربی با
رویکرد جامعه شناختی, سارا تقی زاده اصل پارام, دانشکده هنر, پژوهشى هنر, ۱۳۹۵-۰۳-
۲۴٫
a فهرست مقالات – فصلنامه روابط خارجی
– ذخیره شده – مشابه
۵, ۱۳۹۵۱۱۲۰۹۲۳۳۳۵۰۰۲۶۸۱, رفتارشناسی رأی‌دهی چین در شورای امنیت سازمان ملل:
مورد ایران و افریقا, ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ … ۳, ۱۳۹۵۰۹۱۴۱۴۵۲۲۴۵۰۰۲۴۸۲, سیاست خارجی
ایتالیا در قبال جمهوری اسلامی ایران: مطالعه موردی پرونده هسته‌ای, ۱۳۹۵/۰۹/۱۴ … ۸,
۱۳۹۵۰۴۲۹۱۲۱۶۵۵۰۰۲۱۱۸, رویکرد اتحادیه اروپا به مسئله هسته‌ای ایران, ۱۳۹۵/۰۴/۲۹
.
پایگاه تحلیلی کردها » سیاست‌گذاری تنوع در جمهوری اسلامی ایران …
– ذخیره شده
این طرح مسأله برگرفته از روح حاکم بر رویکرد اسلام، رهبران انقلاب اسلامی، اسناد
بالادستی و ویژگی‌های حقیقی تنوع در ایران است. در این طرح مسأله، تنوع در ایران به
مثابه فرصت و ظرفیت که علاوه بر تولید امنیت، رفع بسترهای تهدید و ضعف
همبستگی ملی، امکان بهره‌گیری از تنوع قومی برای نیل به اهداف نظام سیاسی جمهوری
اسلامی …
[PDF] اﺳﺎﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻋﻨﻮان ﻓﺎرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل رد
– ذخیره شده
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان درک و ﻓﻬﻢ زﻧﺎن از ﺑﺎروری و ﻋﻮاﻣﻞ اﺛﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ آن ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻗﻮﻣﻴﺖ، ﻧﺰد زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ … ﻋﻨﻮان
ﻓﺎرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ. اﺳﺎﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن. ۳۷٫ ﺑﺮوﺟﻲ ﻛﻮروش. ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻗﺪرت در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ روﻳﻜﺮد اﺳﻼﻣﻲ. ﺣﺴﻴﻦ ﺗﺎج
آﺑﺎدی، ﻛﻮروش ﺑﺮوﺟﻲ. ۳۸٫ ﺑﻬﺮام زﻫﻲ رﺣﻤﻦ ﺑﺨﺶ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﺷﻔﺎف ﺳﺎزی در اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدم ﺑﺎ
ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺤﻠﻲ در ….. ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎی ﮔﻔﺘﻤﺎن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ در ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاری اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻲ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان.
بررسی تطبیقی رویکرد امنیتی اسلام با رویکرد امنیتی رئالیسم و …
– ذخیره شده – مشابه
تفاوت در مبانی هستی‌شناسی دو رویکرد رئالیسم و لیبرالیسم بهعنوان دو جریان
اصلی در روابط بینالملل منجر به رویکرد امنیتی متفاوت این دو جریان شده است؛ اسلام
نیز به عنوان … ازاینرو، مکتب اسلام با دعوت به همزیستی مسالمتآمیز براساس آموزههای
قرآن کریم از بدو ظهور با تبعیضهای نژادی، قومی، طبقاتی و عصبیتهای کور و جاهلانه
و …
موانع همکاری دولت و ملت و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
– ذخیره شده
چکیده تحقیق حاضر با الهام از نگرش سیستمی و رویکرد های آسیب‌‌شناسانه به بررسی
موانع همکاری دولت و ملت پرداخته و به تبیین این مساله میپردازد که موانع… … واژگان
کلیدی. آسیب شناسی، همکاری، موانع همکاری دولت و ملت، دولت، ملت، امنیت ملی و جمهوری
اسلامی. … برتون، رولان (۱۳۸۰)، قوم شناسی سیاسی، ناصر فکوهی، تهران، نشر نی؛ ۹٫
[PDF] تأثیر اقلیت گرایی مذهبی بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران
– ذخیره شده – مشابه
تأثیر اقلیت گرایی مذهبی بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران)با تأکید بر نقش
سلفیت(. تأثیر اقلیت گرایی مذهبی بر … یکی از مهم ترین تهدیدهای امنیت ملی در
کشور، رویکرد خاصی از فرقه گرایی مذهبی. مبتنی بر برجستگی هویت …. گسست
قومی مذهبی میان اهل سنت ایران با گرایش های قومیتی مختلف مانند. بلوچی، ترکمنی و
… با نظام …
نقش هویت و قومیت در تعامل جمهوری اسلامی ایران با جامعه شیعیان … – قطره
– ذخیره شده
۱۸ ژانویه ۲۰۱۸ … تاکنون مطالعه جامعی درباره جزییات زندگی شیعیان و کیفیت جامعه شیعیان روسیه،
انجام نشده است؛ لذا در این مقاله، Ø. … مطالب مرتبط: تهاجم نظامی آمریکا به عراق و ﺗﺄثیر
آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران – بخش اول پیوستگی امنیت ملی با امنیت منطقه
ای · رییس مجلس سوریه در دیدار ظریف بیان کرد ایران شریک اصلی …
وزارت امور خارجه – جمهوری اسلامی ایران
– ذخیره شده
۱۲ دسامبر ۲۰۱۷ … سیدعباس عراقچی در همایش ملی قدرتهای بزرگ و امنیت منطقه ای غرب آسیا با بیان
اینکه منطقه غرب آسیا با تهدیدات مختلف و عوامل تنش آفرین متعددی مواجه است …. که
برجام به تقویت اقتدار ایران در منطقه کمک زیادی کرده است و این رویکرد را در مقالات
متعدد، اظهارات رئیس جمهوری و بسیاری از آمریکایی ها مشاهده می کنیم.
تحلیل تهدیدهای دولت و جامعه ی پاکستان علیه امنیّت ملّی جمهوری اسلامی …
– ذخیره شده
چکیده. تحلیلگران همواره در بررسی تهدیدهای دولت و نیروهای اجتماعی پاکستان علیه
امنیّت ملی ایران، دیدگاهی حداقلی داشته و صرفاً به تبیین تهدیدها یکی از دو حوزه ی
دولت یا جامعه ی این کشور بسنده نمودهاند. در مقاله ی پیشرو، علاوه بر بازشناسی
تهدیدهای امنیتی دولت و نیروهای اجتماعی پاکستان، تهدیدهایی که ناشی از کنش و
واکنش دو حوزه …
[DOC] تهدیدات امنیتی داعش بر محور مقاومت و تاثیرآن برامنیت ملی جمهوری …
– ذخیره شده
از آنجایی که واقعیات ژئوپلیتیکی و ویژگی های قومی و مذهبی جمهوری اسلامی ایران یه
گونه ای است که امنیت آن را با محور مقاومت پیوند زده است، لذا بی ثباتی های ناشی از
این گروه در محور مقاومت باعث تهدید سرمایه های راهبردی ایران در منطقه شده است و
تهدیدات امنیتی موسعی را علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت ایجاد کرده
است.
۷ – فروشگاه مقالات حقوق
– ذخیره شده
رویکردهای قومی و امنیت جمهوری اسلامی ایران ( ۴۶ صفحه). رویکردهای قومی و امنیت
جمهوری اسلامی ایران ( ۴۶ صفحه) چکیده قوم یا قومیت در انگلیسی از واژه Ethnie مشتق
شده و در زبان یونانی Ethnos به مردمانی اطلاق می شود که بیش از پیدایش دولتهای تک
شهری بصورت عشیره ای یا قبیله ای زندگی می … ۶۰,۰۰۰ ریال. مشاهده کامل …
فرایند دولت-ملت سازی در عراق و تاثیر آن بر امنیت ملی ج.ا.ایران
– ذخیره شده – مشابه
در خصوص نوع رویکرد و روابط گروه‌های کرد عراق با ایران، مسئله از پیچیدگی
بیشتری برخوردار می‌باشد. از یک سو، رهبران کرد کنونی در زمان حاکمیت بعثی‌ها از
حمایت جمهوری اسلامی ایران بهره‌مند بوده‌اند و در نگاهی وسیع‌تر با توجه به احساس
نزدیکی قومی نژادی بیشتر نسبت به ایران در منطقه، در مقایسه با ترک‌ها و اعراب
دارای رویکردی …
[PDF] ﺗﺤﻮﻻت ژﺋﻮﭘﻠﺘﯿﮏ ﻗﻔﻘﺎز و اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﻣﻨﯿﺖ ﺟﻤﻬﻮری – فصلنامه مطالعات آسیای …
– ذخیره شده
۱۰ ا کتبر ۲۰۱۵ … ﺗﻮان ﺑﺮ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار داﻧﺴﺖ . ﻟﺬا ﺳﻮال ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺒﻨ. ﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ
ﺗﻐﯿﯿﺮات ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮏ ﻗﻔﻘﺎز ﭼـﻪ ﺗـﺄﺛﯿﺮی. ﺑﺮ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان دارد؟ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
وﯾﮋﮔﯽ. ﻫﺎی ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿـﮏ. ﻗﻔﻘـﺎز. ﺟﻨﻮﺑﯽ. ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺗﻨﺶ. زا ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﺿﻌﻒ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮای ﺟﻤﻬﻮری.
ﻫﺎی ﻗﻔﻘﺎز و ﺟﺬاﺑﯿﺖ آﻧﻬﺎ. ﺑﺮای ﻗﺪرت. ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ. ای و ﻓﺮاﻣﻨﻄﻘﻪ. ای ﺑﻪ. ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ …
تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
– ذخیره شده – مشابه
۲۸ ژوئن ۲۰۱۶ … هدف از این مقاله با عنوا «تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر امنیت ملی جمهوری
اسلامی ایران در دهه ۱۳۸۰»، بررسی تأثیر اینترنت و تلفن همراه به عنوان دو نماد … این
رویکرد نقطه مقابل رویکرد سلبی و دولت محور به امنیت ملی است که در آن نگرانی
پیوسته در رابطه با تهدیدهای بیرونی است تا آسیب های درونی و نگرانی ای در …
مطالعات راهبردی تابستان ۱۳۷۷ – پیش شماره دوم – پایگاه مجلات … – نورمگز
– ذخیره شده – مشابه
مقاله: گفتمانهای امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران (از پیروزی انقلاب تا اتمام دوره
ریاست جمهوری آقای رفسنجانی). نویسنده: ولی … مقاله: تأثیر رویکرد جدید مفهوم امنیت
بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران. نویسنده: عطار … مقاله: قومیت و امنیت (تأثیر
سیاستهای قومی رژیم پهلوی در پیدایش جنبش های قومی دسته جمعی در ایران). نویسنده:
امیر …
[PDF] اﻣﻨﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ؛ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻓﺮاﺳﻮی اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ و اﻣﻨﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ
– ذخیره شده – مشابه
اﻣﻨﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ؛ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ. ﻓﺮاﺳﻮی اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ. و اﻣﻨﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ. اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﻮزه ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ، ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎی
اﺻﻠﯽ و ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد. اﻣﻨﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳــﯽ ﻗﺮار داده و ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﻣﺮزﺑﻨﺪ ی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ. ﺑﺮای
آن دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ. … ﻣﻔﻬﻮم اﻣﻨﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻠﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺷــﺪه اﺳﺖ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ روﯾﮑﺮد اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ. اﻣﻨﯿﺖ اﻧﺴــﺎﻧﯽ و
اﻣﻨﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ … در ﺟﻤﻬــﻮری اﺳــﻼﻣﯽ اﯾﺮان از ﭼﻪ اﻟﮕﻮی راﻫﺒﺮدی ﻣﯽ ﺗــﻮان ﺑﻬﺮه ﺑﺮد؟ اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﺑﺎﯾﺪ دارای
ﭼﻪ.
معمای امنیتی منطقه و منافع امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران – خبرآنلاین
– ذخیره شده – مشابه
۲۴ دسامبر ۲۰۱۵ … مناقع امنیت ملی ج اا (جمهوری اسلامی ایران)، موضوعا و مفهوما، امری بسیار تفسیر پذیر
است، و در عین حال، بشدت “متن محور” نیز هست. … یکم- جریان تروریسم ایدئولوژیک
بدون مرز و بی هویت داعش، متمرکز در قلب اکوسیستم و با ماموریت درهم شکستن مرزهای
سرزمینی، هویتی، قومی و ملی، و برجاگذاشتن سرزمین سوخته.
سلفی گری در عراق و تأثیر آن بر جمهوری اسلامی ایران – پایگاه …
– ذخیره شده – مشابه
در این میان،عراق با موقعیت حساس و وابستگی های عمیق ژئوپلتیکی متقابل با
جمهوری اسلامی ایران،یکی از معدود کشورهایی است که همواره از بدو شکل گیری ایدهء … ۹
از منظر مقاله حاضر،پیش از هرچیزی،نوعی«جریان»در تاریخ متأخر اسلامی به شمار می رود
که در عین ارتزاق از سلف گرایی،مبتنی بر مناسبات خاصی از قدرت سیاسی با
رویکرد …
چالش‌های امنیتی مرزهای غربی جمهوری اسلامی ایران
– ذخیره شده – مشابه
۱۸ ژوئن ۲۰۱۶ … جالب توجه اینکه به دلیل وجود قومیت‌های متنوع و وجود اقلیت‌های مذهبی، برخی از گروه‌ها
فعالیت‌های زیادی برای برهم زدن امنیت این مناطق انجام می‌دهند. پیش از پیروزی انقلاب
اسلامی به این اقلیت‌های قومی و مذهبی به عنوان یک تهدید نگریسته می‌شد، اما جمهوری
اسلامی ایران و سپاه پاسداران به این قومیت‌ها و مذاهب به عنوان یک فرصت …
همایش بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروندی|منشور حقوق …
– ذخیره شده
ماده ۱۴- شهروندان حق دارند در صورت تعرض غیرقانونی به آزادی و امنیت خود، در حداقل زمان
ممکن و با نهایت سهولت به مراجع و مأموران تأمین‌کننده امنیت عمومی، دسترسی داشته …..
ماده ۳- اصول ده و بیست و یکم قانون اساسی، منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام
جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی – سیاست‌ها و راهبردهای …
منابع فرهنگیِ قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در عراق نوین
– ذخیره شده – مشابه
سوال اصلی مقاله این است؛ با توجه به نفوذ جمهوری اسلامی ایران در کشور عراق و اهمیت
عراق جدید در محیط راهبردی ایران، منابع فرهنگی قدرت نرم افزاری ایران در این کشور چه
… در محیط امنیتی و استراتژیک جمهوری اسلامی ایران، کشور عراق نیز به عنوان عضوی
از دو منطقه خلیج فارس و خاورمیانه، در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی، بر محیط …
مقالات | Radio pars رادیو پارس
– ذخیره شده
آموزش و بالا بردن سطح آگاهی ‌های عمومی و رفع تبعیضات ناروا در اصل ۳، حقوق
فرهنگی زبان و خط ملی و قومی در اصل ۱۵ ،سلامت محیط زیست در اصل ۵۰ ، اداره امور محلی
در ….. در این سالها نوکیشان مسیحی زیادی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه
نظام و ارتباط با شبکه کلیسایی خارج از کشور در زندانهای مخوف جمهوری اسلامی به
حبس …
دکتر مجتبی مقصودی – انجمن علوم سیاسی ایران
– ذخیره شده – مشابه
۲۲-مقاله: بررسی سیاست های قومی جمهوری اسلامی ایران در قبال کردها در دولت اصلاحات،
پژوهشنامه علوم سیاسی، سال هفتم، شماره ۲۸(۴)، پاییز ۱۳۹۱ ۲۳- معرفی و نقد …. ۶-
سخنرانی با عنوان: «جهان آینده، وضعیت اقوام در جهان آینده؛ رویکردهای نظری»، طرح‌های
ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و کتاب ماه علوم اجتماعی، ۲۳/۱۰/۱۳۸۲٫ ۷- سخنرانی با

بررسی انسجام اجتماعی در حفظ امنیت مرزی با تأکید بر تنوع قومی …
– ذخیره شده – مشابه
بررسی انسجام اجتماعی در حفظ امنیت مرزی با تأکید بر تنوع قومی مذهبی مطالعه
موردی: شهرستان زابل. فصلنامه علمی – پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای. مقاله ۷، دوره ۵،
شماره ۱۹، پاییز ۱۳۹۴، صفحه ۵۷-۷۰ XML اصل مقاله (۹۵۳ K). نویسندگان. محمودرضا
میرلطفی؛ سیدامیرمحمد علوی زاده؛ خورشید هدایتی امین. ۱استادیار جغرافیا و برنامه
ریزی …
نگاهی گذرا به زندگینامه‌ی حضرت آیت‌ الله‌العظمی سید علی حسینی …
– ذخیره شده – مشابه
۲۱ مارس ۱۹۸۹ … نگاهی گذرا به زندگینامه‌ی حضرت آیت‌الله‌العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای رهبر انقلاب
اسلامی ایران ۱. خاندان …. همچنین، پایان‌نامه‌ها، رساله‌ها، مقالات و کتابهای گوناگونی ناظر
به افکار و اندیشه‌های ایشان تألیف و تدوین شده است. … از این پس تا پیروزی انقلاب
اسلامی فعالیتهای وی همواره تحت کنترل مأموران امنیتی قرار داشت.
تحولات بحرین؛ بررسی چالش ها و فرصت های پیش روی امنیت ملی جمهوری …
– ذخیره شده
این مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی در پی واکاوی تحولات بحرین و تبیین چالش
ها و فرصت های پیش روی امنیت ملی ایران سامان یافته است. … خاورمیانه و با در نظر
گرفتن پنج متغیر مستقل دخیل در این رویکرد (ترکیبی از متغیر های نظامی و
غیرنظامی)، به تاثیر تحولات بحرین بر امنیت و جایگاه منطقه ای جمهوری اسلامی ایران
بپردازد.
[PDF] ﻧﻘﺶ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ در ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان – باغ موزه دفاع مقدس
– ذخیره شده – مشابه
و ﺟﻬﺎن ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﻠﯿﺪی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد، ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮده اﯾﻢ . در اداﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺗﻬﺪﯾﺪاﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ.
اﺳﺖ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﺗﻨﮕﻪ ﺑﺮای ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺣﺎدث ﺷﻮد را در دو روﯾﮑﺮد ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﻓﺮاﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺑﺎ.
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﻬﺪﯾﺪات اﻣﺮﯾ. ﮑﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﯾﻢ . ﻣﻦ. ﺣﯿﺚ اﻟﻤﺠﻤﻮع اﯾﻦ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ راه آﺑﯽ و دروازه دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺛﺮوت. ﻋﻈﯿﻢ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس اﺳﺖ،
وﺳ.
TISRI-چکیده مقالات اولین کنفرانس امنیتی تهران – ابرار معاصر
– ذخیره شده – مشابه
از سوی دیگر، برخی از قدرت‌های منطقه‌ای، مانند جمهوری اسلامی ایران، با هدف مدیریت
منازعات، درصدد حفظ و سپس اصلاح وضع موجود و برقراری نظم امنیتی پایدار هستند. به
نظر این دسته از بازیگران، حفظ ثبات و امنیت منطقه‌ای اولویت و ارجحیت دارد. همچنین،
برخی از بازیگران منطقه‌ای رویکرد یکجانبه به نظم امنیتی منطقه‌ای دارند در حالی‌که
گروه …
ارزیابی و نقد نظریه‌های امنیت در جهان سوم – تحول در علوم انسانی
– ذخیره شده – مشابه
این پژوهش، مطالعه زمینه‌ها، بافت و ضرورت طرح نظریه‌های امنیت در جهان سوم و نقد مبانی
و رویکرد این نظریه‌ها نسبت به امنیت براساس نگاه اسلامی و زیست‌بوم جمهوری اسلامی
ایران است. … نوع مقاله: مقاله پژوهشی ….. این پنج مؤلفه عبارتند از: امکانات نظامی،
مشروعیت، توانمندی اقتصادی، مدارا و همزیستی قومی مذهبی و دسترسی به مواد خام
حیاتی.
[PDF] مجله حقوقی، نشریه دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران
– ذخیره شده – مشابه
۲۷ فوریه ۲۰۱۲ … ﻛﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺑﺮوز ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻬﺪﻳﺪات ﻋﻠﻴﻪ اﻣﻨﻴﺖ، از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺮاﺋﻢ ﻓﺮاﻣﻠﻲ و ﺗﺮورﻳﺴﻢ. ﻣﻲ. ﮔﺮدد . ۱٫ ﭘﺲ. از
ﭘﻴﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان، اﺻﻼح ﻧﻈﺎم اداری ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﺻﻞ و ﺿﺮورت ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ. اﻧﻜﺎر ﻣﻮرد
ﺑﺤﺚ و ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺪور ﻓﺮﻣﺎن ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی. )۱۰/۲/۱۳۸۰ (. ﺑﺮای.
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد اداری و اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﺮدﻳﺪ . ۲٫ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﭘﻲ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﻘﺶ ﻓﺴ. ﺎد اداری در ﺟﻮاﻣﻊ و …
[PDF] ی و اﺟﺮا ﻦ ﯿﯿﺗﺒ ی ﺑﺮا ﯾﯽ ؛ اﻟﮕﻮ ﺮان ﯾا ﯽ اﺳﻼﻣ ی ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮر – سامانه مدیریت …
– ذخیره شده
ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در روﯾﮑﺮد و راﻫﺒﺮد اﻣﻨﯿﺘﯽ. ﺑﻪ. « اﻣﻨﯿﺖ. ﭘﺎﯾﺪار. » ﺑﻮده اﺳـﺖ. (. Buzan and etall, 1998: 21-
۲۳; Smith, 2008 .) ﺛّﺄﻣﺘ. ﺮ از اﯾﻦ اﻟﺰاﻣﺎت در ﺳﯿﺎﺳﺖ. ﻫـﺎی ﮐـﻼن. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ. ؛. ﻓﺼﻠﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﻋﻤﻠﯽ. ﺷﺪن اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ. ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻼش ﻧﻈﺮی در ﺑﺎزﻧﻤـﺎﯾﯽ اﯾـﺪه.
ﻫـﺎ. ،. و ﺗﺒﯿـﯿﻦ اﻟﺰاﻣـﺎت راﻫﺒـﺮدی و. روﯾﮑﺮد ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺎز دارد . ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ رﻓﻊ اﯾﻦ ﻧﯿﺎز. ﺑﺎ ﻃﺮح اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ
اﺳﺖ …
[PDF] 3 – کتاب رهنمای جمهوری اسلامی افغانستان از الف تا یا – مرکز اطلاعات و …
– مشابه
به لحاظ قومی متوازن که شمارشان به ۶۲۰۰۰ نفر برسد، بوجود آید. شمار نیروهای پولیس
در اپریل ۲۰۰۷ در اثر وخیم. شدن وضع امنیتی در جنوب افغانستان توسط بورد مشترک
انسجام و نظارت به ۸۲۰۰۰ نفر ارتقاء یافت و کمی بعد تر قبل. از انتخابات ریاست
جمهوری ۲۰۰۹ شمار نیروهای پولیس به ۹۶۸۰۰ نفر افزایش پیدا کرد. البته در جنوری …
خرید و دانلود مقاله رویکردهای قومی و امنیت جمهوری اسلامی – nikandl98
– ذخیره شده
شعار همیشگی ما مشتری مداری و کسب رضایت شما عزیزان می باشد اینک شما با
جستجوی ((خرید و دانلود مقاله رویکردهای قومی و امنیت جمهوری اسلامی)) وارد صفحه فروش
فایل دانلودی -خرید و دانلود مقاله رویکردهای قومی و امنیت جمهوری اسلامی- شده اید.
توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب مقاله
رویکردهای …
دوماهنامه میهن | الگوهای امنیت ملی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی
– ذخیره شده – مشابه
۱۵ آگوست ۲۰۱۶ … در رابطه با سیاست خارجی وامنیتی جمهوری اسلامی تا به امروزنظریه ابطال پذیری پیدا
نشده و برای جامعه جهانی هنوز معلوم نیست که طرف صحبت معتبر و ضمانت دار واقعی در
مسائل مربوط به امنیت و سیاست خارجی ایران کدام نیروی مسئول می تواند باشد. در این
رابطه هرچند توازن ناپایدار قدرت نقش آفرینان فرادست در شبکه های …
[DOC] عنوان مقالات پذیرش شده در همایش قومیت و فرهنگ ایرانی اسلامی ردیف کد …
– ذخیره شده – مشابه
عنوان مقالات پذیرش شده در همایش قومیت و فرهنگ ایرانی اسلامی … عنوان مقاله, نام
نویسنده مسئول, نتیجه نهایی. ۱, ۱۷۳A, جایگاه فرهنگی قوم کرد در برنامه های توسعه در
ایران, فاطمه دوله و معصومه دوله, پذیرش. ۲, ۱۵۴A, بررسی رابطه قومیت با …. ۶۳, ۹۰۸E,
واکاوی نقش موثر قومیت گرایى بر امنیت ملى جمهوری اسلامی ایران, صادق سلیمی بنی
و.
[PDF] اﯾﺮان ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ آن ﺑﺮ اﻣﻨﯿﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و اﺳﺮاﺋ
– ذخیره شده – مشابه
ﻦاﯾ. ﻣﻔﺮوﺿﺎت. ﺳﺌﻮاﻻت اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ. اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در اﻓﺰاﯾﺶ رواﺑﻂ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن. –
. اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﺪاﻣﻨﺪ و اﯾﻦ رواﺑﻂ ﭼﻪ ﺗ. ﺎﺛﯿﺮی ﺑﺮاﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺟ. ﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ. اﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .؟ در اﯾﻦ. ﻣﻘﺎﻟﻪ.
ﺳﻌﯽ. ﺷﺪه. اﺳﺖ ﺑﺎ روﯾﮑﺮدی واﻗﻌﮕﺮاﯾﺎﻧﻪ. و ﻧﮕﺮﺷﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ. و ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ. رﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎرﯾﻬﺎ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت دوﮐﺸﻮر
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و. اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن ﺑﺮ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﻮد. ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮏ. ﻗﻔﻘﺎز.
رهیافت‌های تحقق منافع امنیت ملّی جمهوری اسلامی در محیط رقابت خارجی …
– ذخیره شده
۱۶ ژانویه ۲۰۱۸ … مقاله پیش رو تلاش دارد تا از این منظر، تحقق منافع امنیت ملّی را با نگاه به وجود خطر
جریان تکفیری و با تأکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) به بوته نقد
بکشاند.
مؤلفه هویت و تأثیر آن بر سیاست خارجی عربستان سعودی در قبال …
– ذخیره شده – مشابه
عربستان سعودی یکی از کشورهای مهم و تأثیرگذار در منطقه خاورمیانه است که از
ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، سیاست خارجی خصمانه و تقابل‌گرایانه‌ای در قبال
جمهوری اسلامی ایران در پیش گرفته است. سؤال مقاله حاضر این است که محرک اصلی
رفتار عربستان در قبال جمهوری اسلامی ایران به چه عاملی بر‌می‌گردد؟ فرضیه نویسنده
این است که …
دانلود مقاله ایدز
– ذخیره شده
دانلود مقاله ایدز مقدمه در حالی که کشورهای پیشرفته جهان در طی چند دهه اخیر مشکل
بیماری های واگیردار را تا حد زیادی حل کرده و تمامی توان و امکانات خود را برای مبارزه
با بیماری های غیر واگیر منجمله بیمارهای قلبی – عروقی و سرطان ها متمرکز کرده بودند
، ن.
سیاست خارجی و امنیتی ج.ا.ا. – سفارت جمهوری اسلامی ایران –مادرید
– ذخیره شده
۱۳ ژانویه ۲۰۱۷ … علاوه بر این تحول عظیم سیاسی در ایران، موقعیت جغرافیایی نیز در تعیین
رویکردهای سیاست خارجی و امنیتی ایران نقش آفرین بوده است. جمهوری اسلامی ایران در
منطقه ای واقع شده که به لحاظ استراتژیکی و بین المللی، از جمله مهمترین مناطق جهان
محسوب می شود منطقه ای که در گذر زمان، شاهد تحولاتی مهم و متنوع، اختلافات و …
رشته حقوق Archives – مقاله | بازارچه تحقیقاتی
– ذخیره شده
نام پروژه ::رویکردهای قومی و امنیت جمهوری اسلامی حجم فایل :: ۲۸ کیلو بایت دسته
بندی:: رشته حقوق قضایی فرمت :: Word صفحات :: ۴۷ قیمت : ۴۸۰۰تومان زمان ارسال
همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب: چکیده مقدمه سوال اصلی سوال فرعی فرضیات روش
تحقیق مفاهیم و اصطلاحات علل انتخاب موضوع چهارچوب تئوریک تعریف قوم […]
توضیحات …
اقوام واقلیت ها درجمهوری اسلامی ایران – ستاد حقوق بشر
– ذخیره شده – مشابه
۱ آگوست ۲۰۱۰ … پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی (ره ) زمینه ساز تکوین رویکردهای
نوینی برمبنای اخلاق،معنویت واموزه های توحیدی قرآنی درحوزه مدیریت سیاسی … چالش
های قومی درایران نیز شد ودشمنان جمهوری اسلامی ایران از این شکاف ها به مثابه فرصتی
برای تحریک احساسات ناسیونالیستی وقومی سوءاستفاده می کنند.
[XLS] لیست پایان نامه های ارشد روابط بین الملل
– ذخیره شده – مشابه
۱۷, ۱۵, تنوع قومی و تاثیر آن بر تحولات سیاسی عراق ۲۰۰۶ ـ۱۹۹۱ م «۱۳۸۵ ۱۳۷۰»,
حسین کشاورز قاسمی, علی امیدی, ۱۳۸۶, ۵۲۹۹٫ ۱۸, ۱۶, تاثیر بحران … ۳۴, ۳۲,
مدیریت نظم منطقه ای خلیج فارس پس از ۱۱ سپتامبر و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری
اسلامی ایران, سارا خداکرمی, سید جواد امام جمعه زاده, ۱۳۸۸, ۵۳۳۳٫ ۳۵, ۳۳, تحلیل رابطه
میان …
مقاله ظریف در نشریه روابط خارجی آمریکا – فرارو
– ذخیره شده – مشابه
۲۲ آوریل ۲۰۱۴ … جمهوری اسلامی ایران از زمان تاسیس خود توسط یک انقلاب مردمی در سال ۱۹۷۹ با این
چالش ها دست به گریبان بوده است. سیاست خارجی ایران در دوره بعد از انقلاب بر شماری
از آرمانها و اهداف محبوب مندرج در قانون اساسی کشور شامل حفظ استقلال ایران، تمامیت
ارضی، امنیت ملی و نیل به توسعه ملی پایدار بلند مدت مبتنی بوده است …
ریاست پژوهشکده – پژوهشکده شورای نگهبان
– ذخیره شده
خلاصه سوابق پژوهشی ، آموزشی واجرایی ریاست پژوهشکده. نام و نام خانوادگی : سیامک(
حسن) ره پیک متولد : ۱۳۴۲ تحصیلات: دکترای تخصصی حقوق خصوصی از دانشگاه
تربیت مدرس در سال ۱۳۷۴ شغل: استاد دانشگاه علوم قضایی تخصص اصلی: حقوق مدنی
، حقوق قراردادها، حقوق مسؤولیت مدنی تخصص فرعی: حقوق اسلامی، حقوق اساسی، حقوق

پاسخ ایران به سیاست های جدید رئیس جمهور امریکا – Sputnik Afghanistan
– ذخیره شده
۱۳ ا کتبر ۲۰۱۷ … در همین چارچوب، برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران دفاعی و با رویکرد بازدارندگی در
برابر تهدیدات است و برد و دقت آن متناسب با محیط امنیتی و نوع تهدیدات و صرفا
برای حمل سلاح‌های متعارف طراحی شده و با قوت و بر اساس برنامه های دفاعی کشور ادامه
یافته و هیچگاه قابل مذاکره نبوده و نخواهد بود. در حالی که شرکای امریکا …
امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه – حقوق اسلامی – پژوهشگاه …
– ذخیره شده
در این رویکرد، امنیت سیاسی افراد، دارای این «موضوعات» است و به عبارت دیگر، با
این شاخص‌ها قابل شناسایی می‌باشد: حق بر به‌کارگیری و ابراز هر عقیده سیاسی، حق
…. یا اخلال در نظم و امنیت جامعه یا برانگیختن اختلافات قومی، مذهبی یا سیاسی بشود
؛* در این باره، عمومات وجوب حفظ نظام، حرمت اختلال نظام، تفرقه و بی‌نظمی می‌تواند مورد

[PDF] ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ) ﺷﺮﻗﻲ ﻣﺮزﻫﺎی اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺑﺮﺟﻐﺮاﻓﻴﺎی آن ﺗﺎﺛ
– ذخیره شده – مشابه
۱۳ سپتامبر ۲۰۱۰ … ۱۳۸۹٫ Quarterly Journal of Research on Addiction, Vol. 4, No. 16, Winter 2010.
ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﭘﮋوﻫﺸﻲ. Research. 57. 57. ﻫﻼل. ﻃﻼﻳﻲ. و. ﺗﺎﺛﻴﺮ. آن. ﺑﺮﺟﻐﺮاﻓﻴﺎی. اﻣﻨﻴﺘﻲ. ﻣﺮزﻫﺎی. ﺷﺮﻗﻲ. (.
ﺑﺮرﺳﻲ … ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺨﺘﺼﺎت و ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ ﻛﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان دارد ﺑﺎﻳـﺪ ﮔﻔـﺖ ﻛـﻪ ﻣـﻮاد ﻣﺨـﺪر. ﻳﻜﻲ از ﺟﺪی
… ﺗﺪﺑﻴﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﻓﻘﺪان روﻳﻜﺮدی ﻓﺮاﮔﻴﺮ، و ﻫﻤﻪ ﺳﻮ ﻧﮕـﺮ و ﻣﺒﺘﻨـﻲ ﺑـﺮ ﻣﻨﻄـﻖ. « ﺗﻌﻴـﻴﻦ.
همایش – کنفرانس امنیتی تهران
– ذخیره شده
از سوی دیگر، برخی از قدرت‌های منطقه‌ای، مانند جمهوری اسلامی ایران، با هدف مدیریت
منازعات، درصدد حفظ و سپس اصلاح وضع موجود و برقراری نظم امنیتی پایدار هستند. به
نظر این دسته از بازیگران، حفظ ثبات و امنیت منطقه‌ای اولویت و ارجحیت دارد. همچنین،
برخی از بازیگران منطقه‌ای رویکرد یکجانبه به نظم امنیتی منطقه‌ای دارند در حالی‌که
گروه …
دکتر محمدرضا حافظ نیا – فصلنامه مطالعات ملی
– ذخیره شده – مشابه
درباره فصلنامه: “فصلنامه مطالعات ملی” به‌منظور تولید دانش تخصصی درباره “هویت و
همبستگی ملی” و همچنین در راستای طرح و تبیین مباحث نظری و پژوهش اصیل در حوزه
های هویت ملی، وفاق اجتماعی، انسجام و همبستگی ملی، پیوستگی تاریخی، گستره
جغرافیای فرهنگ و تمدن ایرانی، تنوع فرهنگی کشور و تحقیق پیرامون مولفه های هویت

راهبرد ملی » چشم انداز مهمترین چالش ها و تهدیدات داخلی و منطقه ای
– ذخیره شده
۲۹ جولای ۲۰۱۷ … برغم این فرصت ها آنچه به عنوان تهدید از سوی این کشور همسایه می تواند امنیت جمهوری
اسلامی ایران را با خطر روبرو کند موضوع واگرایی سیاسی داخلی کشور ، منازعات قومی
، قبیله ایی و مذهبی، اختلافات درونی اکراد و رویکرد استقلال طلبانه دولت اقلیم
کردی رقابت های بازیگران منطقه ای درعراق است . این موضوع می تواند …
بحران عراق و قدرت منطقه ای جمهوری اسلامی ایران | مرکز تحقیقات راهبردی …
– ذخیره شده – مشابه
بحران عراق ناشی از ظهور داعش و سپس تشکیل ائتلاف بین المللی ضد داعش توسط
آمریکا از جمله تحولات منطقه ای هستند که سیاست خارجی جمهوری اسلامی را تحت تاثیر
قرار … ظهور داعش در سوریه و عراق یکی از بحران های امنیتی منطقه است که غیر از اینکه
یک تهدید نظامی مشخص علیه عراق و سوریه بشمار می رود، تهدیدی برای حفظ انسجام
قومی …
عراق جدید و استراتژی سیاسی-امنیتی ایران – پیشکسوتان جهاد و شهادت
– ذخیره شده – مشابه
۸ آوریل ۲۰۱۱ … پژوهش ذیل در پی تحلیل رویکردهای سیاسی – امنیتی ایران در قبال تحولات عراق
نوین می باشد و با بررسی فرصت ها و چالش های امنیتی ایران در این کشور، سعی در
ارایه رویکردهای بهینه استراتژیک در … در این تحقیق سعی می شود استراتزی جمهوری
اسلامی ایران را در قبال این رخدادها وفضای فعلی عراق تبیین نماییم .
[DOC] سایر مقاله های در حال انتشار – Association for Iranian Studies
– ذخیره شده
بررسی تأثیر تحولات پس از پیروزی انقلاب اسلامی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران و چگونگی بازنگری آن. نمره ۲۰٫ ۸- پایان …. ۱۳- قومیت در نگرش خبرگان قانون
اساسی:پژوهشنامه علوم سیاسی،سال سوم،شماره ۴،شماره پیاپی۱۲،پاییز۱۳۸۷،صص۷۳-
۱۱۹٫ ۱۴- بررسی …. ۵- رویکرد تاریخی به آسیب شناسی روند توسعه سیاسی در ایران.
هویت و سیاست خارجی خاورمیانه‌ای ایران و ترکیه در سوریه – سیاست جهانی
– ذخیره شده
این پژوهش بررسی روشمند ابعاد هویت ملی و تبلور هویت در رفتارهای سیاست خارجی
دوکشوررا در پرتو یک رویکرد اپیستمولوژیک دوگانه با چارچوبی سازه‌انگارانه مورد
مداقه قرار داده است. یافته‌های پژوهش مبتنی بر این نکته است که جمهوری اسلامی ایران
با نگاه خاصی که به هویت و سیاست خارجی دارد عملاً با عمده روندهای جاری منطقه‌ای و …
[PDF] اصل مقاله (۲۱۷ K) – مطالعات توسعه اجتماعی ایران
– ذخیره شده – مشابه
ﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ و. ﻣﻌﻤﺎی. ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ. دﮐﺘﺮ. ﻏﻼﻣﻌﺒﺎس ﺗﻮﺳﻠﯽ. ۱٫ ،. ﻣﻬﺪی اﺻﻞ زﻋﯿﻢ. ۲٫ ﭼﮑﯿﺪه. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ راﺑﻄﻪ
ﻣﺘﻐﯿﺮ. ﻫﺎی. ﻫﻮﯾﺖ ﻗﻮﻣﯽ ، ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. در ﯾﮏ. ﻣﺪل ﻧﻈـﺮی. ﺑﺮاﺳﺎس راﺑﻄﻪ
ای دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ. و. ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺒﻨﺎ. ﺗﺤﻠﯿﻞ. ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ اﺳﺘﻮار. ﺷﺪه. اﺳﺖ ﮐﻪ
اﮔﺮ. دوﻟﺖ. در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺸﻮر. ،. روﯾﮑﺮدی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ. ،. ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﺑـﻪ ﺗﻤـﺎﻣﯽ اﻗـﻮام و ﮔﺮوﻫﻬـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ.
تحولات غرب آسیا ونگرانی‌های امنیتی رژیم صهیونیستی – کیهان
– ذخیره شده
۲۸ سپتامبر ۲۰۱۶ … فریده شریفی اشاره تحولات ژئوپلتیک غرب آسیا و شمال آفریقا بویژه آغاز بیداری
اسلامی از سال ۲۰۱۱ میلادی با توجه به ویژگی‌های خاص و منحصر به فرد خود، مرحله
نوینی در حیات سیاسی، اجتماعی و امنیتی کشورهای منطقه ایجاد کرد و فضای امنیتی
آن را با توجه به واقعیات موجود تغییر داد. در این میان، رژیم صهیونیستی …
جایگاه سیاسی جمهوری اسلامی ایران در فضای بین الاذهانی و پسا انقلابی …
– ذخیره شده
لذا در این مقاله تلاش خواهیم کرد تا بخشی از واقعیت های تحولات کشورهای عربی منطقه
به ویژه در نسبت با سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای درک و برداشت های …
اگر در رویکرد واقع گرایانه، سیاست خارجی دولتها ریشه در ملاحظات عقلایی و منافع
ملی دارد، در نظریه سازه انگاری، نوع رفتار ناشی از هنجارهایی است که دیگران از دولت …
نگاهی گذرا به زندگینامه‌ی حضرت آیت‌الله‌العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای
– ذخیره شده – مشابه
۲۱ مارس ۲۰۱۴ … رهبر انقلاب اسلامی ایران ۱. خاندان ۲. شخصیت علمی و فرهنگی ۱.۲. تحصیل و تدریس ۲
.۲. آثار ۳. حیات سیاسی و اجتماعی ۱.۳. دوران مبارزات پیش از انقلاب ۲.۳. دهه‌ی اول انقلاب
اسلامی: بهمن ۱۳۵۷ – خرداد ۱۳۶۸ ۱.۲.۳. فعالیت‌های سیاسی ۲.۲.۳. فعالیت‌های ارشادی و
تبیینی ۳.۲.۳. ترور نافرجام توسط منافقین ۳.۳. دوران ریاست جمهوری
تاریخچه‌ مرکز مطالعات جامعه و امنیت – گروه پژوهشی امنیت و جامعه
– ذخیره شده
تاریخچه‌ی فعالیتهای مرکز مطالعات جامعه و امنیت: در ایران رویکرد اجتماعی به امنیت
به دلیل تناسب مبانی آن با اصول معرفتی در حوزهٔ مطالعات اسلامی…
شبکه های اجتماعی مجازی و قومیت؛ فرصت ها و تهدیدهای پیش رو
– ذخیره شده
در پژوهش حاضر، با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، ضمن شناسایی ابعاد
فعالیت گروه‌های قومی در شبکه‌های اجتماعی، فرصت‌ها و تهدیدهایی که استفاده از این
شبکه‌ها می‌تواند برای هویت و امنیت ملی به دنبال داشته باشد، بررسی شده است.
اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه با ۲۰ نفر از صاحبنظران حوزه قومیت و رسانه
جمع‌آوری شده است.
اکثر مسئولین ارشد جمهوری اسلامی ایران از کدام قوم و استان می باشد …
– ذخیره شده
۳ مارس ۲۰۱۷ … آذوح – جنبش دانشجویی آذربایجان جنوبی – مرجع خبر گزارش مقاله تحلیل بیانیه.
تاثیر تحریم های اقتصادی امریکا بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
– ذخیره شده – مشابه
این جدال ها بر رویکردهای متفاوت و حتی متضاد رهبران و مقامات عالیه دو کشور استوار
می باشد. نوع رفتار واتهامات متقابل ایران و امریکا به گونه ای نمایان گردیده که مبتنی
بر رنجش عمیق سیاسی آنان می باشد. چنین روندی از حوادث، بر توانمندی و مؤلفه های
امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران تاثیرات قابل توجهی برجای گذاشته است. جدال های
سیاسی …
دولت و امنیت اجتماعى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران – انقلاب اسلامی
– ذخیره شده
از آنجا که دولت در جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب در بهمن ۵۷ «اسلامی» شد
در این زمینه اندیشه های سیاسی اسلام خصوصاً تشیع و بحث انقلاب و ایدئولوژی انقلاب
… این ایده در مقابل رویکرد تحلیلی قرار دارد که با توجه به اینکه بحث امنیت در حوزه
های حقوقی (جانی و مالی) در گذشته مطرح بوده اما سرایت و گسترانیدن آن در قالب امنیت

همگرایی منطقه ای قفقاز جنوبی: موانع و چالشها از منظر جمهوری اسلامی
– ذخیره شده
مقاله حاضر به بررسی موضوع همگرایی منطقه ای در منطقه قفقاز جنوبی بر اساس نظرات
همگرایی می پردازد. در حقیقت، … نظر به مجاورت جمهوری اسلامی ایران با کشورهای قفقاز
جنوبی و موقعیت ژنوپلینیک این منطقه در عرصه جهانی، وضعیت کشورهای قفقاز
جنوبی از نظر سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی برای ایران بسیار مهم تلقی می
شود.
در مقابله با روشنفکرانی که امپریالیسم ایران را توجیه می کنند، در …
– ذخیره شده
ک و کودتای نظامی نافرجام اخیر) برای برجسته کردن نوع داخلی‌اش، می تواند بسیار
مقبول باشد تا هر بنی بشری را قانع کند که “مگر بهتر از جمهوری اسلامی هم در این …
مصداق روشنفکرانه ی وطنی چنین رویکردی را می توان در هشداری دید که جواد طباطبایی
به بهانه ی حوادث پاریس، در خصوص تهدید ظهور بنیادگرایی قومی در ایران می دهد (۵)؛ و …
سیاست خارجی امریکا در قبال تروریسم و تأثیر آن بر امنیت خلیج فارس
– ذخیره شده – مشابه
۶ دسامبر ۲۰۱۵ … مقاله حاضر به بررسی رویکرد سیاست خارجی امریکا در مبارزه با تروریسم و تأثیر آن
بر ترتیبات امنیتی خلیج فارس می‌پردازد. ….. مطمئناً با نگاهی به عملکرد و ساختار
این سازمان نمی‌توان ادعا کرد آنان از خط مشی فعالیت‌های افراطی خود دست کشیده‌اند بلکه
ایالات متحده تنها برای تحت‌فشار قراردادن جمهوری اسلامی ایران این …
[PDF] ﻫﺎی ﺭادﯾﮑﺎﻟﯿﺴﻢ اﺳﻼﻣﯽ دﺭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻬﺪﯾﺪ اﻣ – پژوهش ملل
– ذخیره شده
۱۴ ا کتبر ۲۰۱۷ … ﺍﻧﺪ. ﺍﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺩﺭﺻﺪﺩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺩﺭ ﻗﺪم ﺍول ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺭﯾﺸﻪ. ﻫﺎی ﺑﺤﺮﺍن و ﺩﺭ ﻗﺪم. ﺩوم ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﯿﺮی ﺗﺌﻮﺭی. ﻫﺎی
ﻧﻮﯾﻦ ﺩﺭ ﺣﻮﺯه ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ. ﺍی و ﺍﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﻦ. ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﯿﺪﺍﯾﺶ ﺗﺮوﺭﯾﺴﻢ. ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺩﺭ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ …
ﺍﮐﺜﺮﯾﺖ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎی ﺳﻨﯽ ﻣﺬﻫﺐ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮﺩﯾﺪه و. ﺣﺘﯽ ﺍﺻﻞ ﺻﺪوﺭ ﺍﻧﻘﻼﺏ، ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎی ﺍﻫﻞ ﺗﺸﯿﻊ.
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺗﻀﺎﺩ ﺑﺎ ﺍﯾﺮﺍن ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩه ﺍﺳﺖ. ﺍﻣﺎ ﺟﻤﻬﻮﺭی. ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍن ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺳﯿﺎﺳﺖ.
کالبدشناسی احزاب و گروه های سیاسی عراق و تاثیر آنها بر روابط ایران …
– ذخیره شده
۳۱ دسامبر ۲۰۱۷ … حضور شیعیان و اکراد در ساخت قدرت بغداد، حذف رژیم بعثی، تغییر رویکرد «عربی-
سنی» به «عربی- شیعی- کردی» در فضای سیاسی عراق، فرصت‌های به وجود آمده در این
کشور را در جهت منافع ملی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌دهد. سؤال این مقاله آن است که
گروه‌های فرهنگی و سیاسی حاضر درصحنه سیاسی امروز عراق که …
[PDF] ﺳﻠﻔﯽ ﮔﺮﯼ ﺩﺭ ﻋﺮﺍﻕ ﻭ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺁﻥ ﺑﺮ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ
– ذخیره شده – مشابه
ﻓﺘﻮﺍﻫﺎ ﻭ ﻓﺸﺎﺭ ﺩﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎﻥ ﻭ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮﯼ ﯾﺎﻓﺖ ﻭ ﺍﺯ. ﺳﻮﯼ ﺩﯾﮕﺮ،ﺿﻤﻦ
ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﻗﺒﯿﻞ ﻗﺘﻞ ﻋﺎﻡ ﺷﯿﻌﯿﺎﻥ ﺩﺭ ﻋﺮﺍﻕ،ﺗﻬﺪﯾﺪﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ. ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻭ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻋﯿﻨﯿﺖ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺍﯾﻦ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﺯ ﺟﻬﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ،ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺩﺍﻣﻨﻪﺀ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩﺀ ﺍﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ،ﺩﺍﯾﺮﻩﺀ
ﺁﻥ ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮﻭ ﺧﺎﺻﯽ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﺮﯾﺎﻥ. ﺳﻠﻔﯽ ﮔﺮﯼ ﺑﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮊﺋﻮﭘﻠﺘﯿﮏ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﻨﺰﻟﺖ

[DOC] تحول سیاست خارجی و امنیتی مشترک در معاهده قانون اساسی
– ذخیره شده – مشابه
چنین رویکردهایی حاکی از نقش آفرینی ساختارهای انگاره ای نظام، در رفتار خارجی آن
هستند تا ساختارهای مادی. از این رو، هدف این مقاله، واکاوی منابع و عناصر هویت ساز
سیاست خارجی جمهوری اسلامی است تا از این مسیر یکی از سازه های هنجاری تأثیرگذار
مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت بتوان برخی رویکردها، کنش ها و واکنش ها را در
سیاست …
مقاله های فرهنگی – معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی
– ذخیره شده – مشابه
۱, ارائه چارچوبی برای نظام و محدوده خط مشی گذاری، تصمیم گیری و عمل در فضای مجازی
. ۲, بدون دیگران (فرهنگ در فضای مجازی). ۳, دوفضایی شدن آسیب ها و ناهنجاری های
فضای مجازی: مطالعه تطبیقی سیاست گذاری های. فضای مجازی و اخلاق. ۱, بررسی ماهیت
مسائل اخلاقی پژوهش در فضای مجازی. فضای مجازی و هویت. ۱, هویت طلبی قومی در
فضای …
راهبرد سیاسی
– ذخیره شده
جستجوی مقاله (جستجوی پیشرفته). در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از
خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نمونه و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید
. جستجو … محدودیت های دارویی ناشی از تحریم های اقتصادی بین المللی علیه جمهوری
اسلامی ایران و نقض استانداردهای حقوق بشر بین المللی …
بررسی تأثیر فرقه تصوف در امنیت جمهوری اسلامی ایران | پژوهش های …
– ذخیره شده
۲۹ ژانویه ۲۰۱۷ … تعریف مشخص از امنیت در جمهوری اسلامی ایران، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، این امر
بدون در نظر گرفتن آموزه‌های دینی و فرهنگ بومی امکان‌پذیر نیست. …. اما اگر تصوف
به این معنی باشد که فردی روش‌های آن حضرت را احیاء کرده و همان چیزهایی که در زمان آن
حضرت بوده است را زنده نگهدارد، در درست بودن این روش شکی نیست.
مسائل حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران | Human Rights Watch
– ذخیره شده
۲۹ آگوست ۲۰۱۱ … یک نمونه عدم همکاری دولت، رویکرد خصمانه آن به روند بررسی دوره ای جهانی سازمان ملل از
وضعیت حقوق بشر در آن کشور می باشد که در فوریه ۲۰۱۰ برگزار شد. … [۱۴]دیده بان
حقوق بشر گزارشات موثقی در دست دارد که نشان می دهد ده ها تظاهر کننده، که اکثریت
آنان از جمله گروه قومی عرب بودند، توسط نیروهای امنیتی در استان …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *