دانلود کامل مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی

Published on Author adminLeave a comment

مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی

مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی
دسته بندی حقوق
بازدید ها ۲۸
فرمت فایل doc
حجم فایل ۵۵ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۲۲۱

مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی  در آیین دادرسی مدنی

فروشنده فایل

کد کاربری ۲۵۳۴۱

کاربر

مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی

ایراد و آثار آن بر دادرسی

فصل اول – کلیات………………………. ۴

بخش اول – مقدمه………………………. ۴

بخش دوم – تعریف ایراد و انواع آن……….. ۶

بند اول – ایراد چیست………………….. ۶

بند دوم – انواع ایراد…………………. ۸

بند سوم – تفکیک ایراد از دفاع ماهوی…….. ۱۱

بخش سوم – احکام کلی راجع به ایرادات…….. ۱۲

بند اول – چه کسی می تواند ایراد را مطرح نماید ۱۳

بند دوم – ایراد در کدامیک از مقاطع و مراحل دادرسی قابل طرح است….۱۶

بند سوم – آثار طرح ایراد………………. ۱۹

بند چهارم – اثر پذیرش و رد ایراد……….. ۲۱

فصل دوم – انواع ایرادات و احکام مربوطه….. ۲۳

بخش اول – مقدمه………………………. ۲۳

بخش دوم – ایراد عدم صلاحیت……………… ۲۵

بخش سوم – ایراد عدم صلاحیت ذاتی…………. ۳۸

بخش چهارم – ایراد عدم صلاحیت نسبی……….. ۴۳

بخش پنجم – ایراد عدم صلاحیت شخصی………… ۵۱

بخش ششم – ایراد امر مطروحه…………….. ۵۴

بخش هفتم – ایراد دعوای مرتبط…………… ۵۹

بخش هشتم – ایراد عدم اهلیت…………….. ۶۳

بخش نهم – ایراد عدم توجه دعوا………….. ۶۷

بخش دهم – ایراد عدم سمت……………….. ۷۱

بخش یازدهم – ایراد امر مختومه………….. ۷۶

بخش دوازدهم – ایراد عدم اثر قانونی دعوا…. ۸۱

بخش سیزدهم – ایراد عدم مشروعیت…………. ۸۴

بخش چهاردهم – ایراد عدم جزمیت………….. ۸۷

بخش پانزدهم – ایراد عدم ذی نفعی………… ۹۰

بخش شانزدهم – ایراد مرور زمان………….. ۹۴

بخش هفدهم – ایراد رد دادرس…………….. ۹۷

بخش هیجدهم – ایراد عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست ۱۰۱

بند اول – لزوم پرداخت هزینه دادرسی……… ۱۰۲

بند دوم – لزوم الصاق تمبر اوراق پیوست دادخواست ۱۰۳

بند سوم – لزوم برابر با اصل کردن اوراق پیوست دادخواست……..۱۰۵

بند چهارم – لزوم الصاق تمبر وکالتی بر روی وکالتنامه های وکلای دادگستری………۱۰۶

بند پنجم – سایر نواقص مربوط به دادخواست…. ۱۰۷

بخش نوزدهم – ایراد تفکیک دعوا………….. ۱۰۷

بخش بیستم – ایراد اناطه……………….. ۱۰۹

بخش بیست و یکم – اعتراض (ایراد) به بهای خواسته ۱۱۲

بخش بیست و دوم – سایر ایرادات………….. ۱۲۹

بخش بیست و سوم – نتیجه ۱۳۰

======================= بخشهایی از متن:

بسمه تعالی

فصل اول – کلیات

بخش اول مقدمه

مبحث ایرادات از مهمترین مباحث آیین دادرسی مدنی است که فصل مستقل و مواد متعددی از قانون آیین دادرسی مدنی سابق و فعلی در خصوص آن تدوین گردیده است. این مبحث در محاکم و دادگاههای دادگستری و سایر مراجع قضایی و اداری نیز دارای جایگاه ویژه ای است و همواره مورد توجه قضات، وکلای دادگستری و اصحاب دعوا بوده است. همچنین علمای حقوق نیز در تقریرات و تألیفات خود به طور مرتب فصلی برای این موضوع تخصیص داده اند و در واحدهای درسی دانشکده های حقوق و در ضمن درس آیین دادرسی مدنی نیز مورد تدریس قرار گرفته است.

با این حال و علیرغم اینکه این موضوع مرتباً در تمامی جنبه های علمی و عملی حقوق مورد توجه حقوقدانان قرار داشته، باز هم پرداختن به این مبحث و مسایل آن و یافتن پاسخی مناسب برای مسائل وابهامات مربوطه بسیار لازم و ضروری می نماید زیرا:

اولاً – قوانین مربوط به ایراد از آغاز تدوین تا کنون دستخوش تغییرات متعددی قرار داشته و بدیهی است که پاسخ بسیاری از ابهامات را از طریق بررسی تاریخی موضوع می‌توان حاصل نمود. ضمناً این موضوع تا کنون بطور مستقل و دقیق موردتوجه قرار نگرفته است و تحقیق در خصوص آن ضروری به نظر می رسد. بعلاوه در سالهای اخیر نیز، قواعد مربوط به ایرادات به شکل جدی تری مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته اند و با سیستم دادگاههای عمومی هماهنگ شده اند و خود این امر نیز بررسی تطبیقی قانون سابق و فعلی را ضروری می نمایاند. از طرف دیگر، تعدادی از ایرادات و احکام و قواعد مربوط به آنها در قانون آیین دادرسی مدنی به شکل پراکنده تدوین شده اند و در نتیجه دستیابی به کلیه ایرادات برای حقوقدانان قدری مشکل است. بنابراین جمع آوری و تدوین آنها در یک مجموعه می تواند مفید و منشأ آثار علمی و عملی قرار گیرد.

بخش سوم – احکام کلی راجع به ایرادات:

پس از شناخت و تعریف ایراد و تفکیک آن از دفاعیات ماهوی، نوبت آن است که احکام کلی ایرادات را مورد بررسی قرار دهیم. ابتدائاً ذکر این نکته ضروری است که در قوانین جدید و فعلی، بیش از ده مورد از انواع ایرادات برشمرده شده اند که بعضاً دارای آثار و احکام متفاوتی می باشند، اما در هر حال به لحاظ ماهیت یکسان آنها، دارای احکام کلی و مشترکی نیز می باشند که این احکام با توجه به قانون سابق و قانون جدید بررسی خواهند شد. بدیهی است که احکام، شرایط و آثر هر یک از انواع ایرادات به طور جداگانه در فصل مربوطه مورد توجه و تدقیق قرار خواهند گرفت. با توجه به این مقدمه، احکام کلی ایرادات را در چهار بند ذیل مورد بررسی قرار می دهیم:

بند اول – چه کسی می تواند ایراد را مطرح نماید.

بند دوم – ایراد در کدامیک از مقاطع و مراحل دادرسی قابل طرح است؟

بند سوم – آثار طرح ایراد چیست؟

اول – آثار طرح ایراد در جلسه اول دادرسی

دوم – آثار طرح ایراد بعد از جلسه اول دادرسی

بند چهارم – آثار پذیرش یا رد ایراد چیست؟

بند اول – چه کسی می تواند ایراد را مطرح نماید؟

منظور از سؤال فوق این است که کدامیک از اصحاب دعوا و یا قاضی رسیدگی کننده به دعوا، حق طرح ایراد را دارا می باشند. صدر ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی به نحوی تدوین گردیده که به نظر می رسد، طرح ایراد صرفاً توسط خوانده امکانپذیر است. اما باید گفت که این امر اساساً مورد نظر قانونگذار نبوده بلکه طرح نمودن ایراد در برخی از موارد توسط خوانده و یا قاضی محکمه نیز امکانپذیر است، لیکن با توجه به اینکه ایراد به طور معمول توسط خوانده طرح می گردد و اساساً واجد و دربرگیرنده یک نوع دفاع مهم از سوی خوانده می باشد، لذا قانونگذار نیز با در نظر گرفتن وجه غالب اقدام به تدوین و تصویب قانون نموده است. در هر حال جهت روشن تر شدن موضوع، امکان طرح ایراد توسط خواهان، خوانده و قاضی بررسی می گردد.

اول – طرح ایراد توسط خوانده:

در اولین نگاه و مطالعه قوانین مربوطه، خوانده به عنوان اولین و صالحترین مرجع در یک دادرسی جهت طرح ایراد به نظر می رسد و حتی ممکن است تصور شود که طرح ایراد صرفاً از حقوق خوانده می باشد زیرا آنچه در نظر اول از بررسی ایراد به ذهن متبادر می گردد این است که طرح کردن ایراد متضمن یک نوع دفاع می باشد و از آنجائیکه «دفاع» به طور معمول از سوی خوانده ارائه می گردد، بنابر این طرح ایراد نیز مختص خوانده بوده و سایر اشخاص حق طرح ایراد را ندارند. نگارش قدیم و جدید قانون آیین دادرسی مدنی نیز این موضوع را به نحوی تأیید می نماید، در ماده ۱۹۷ از عبارت «مدعی علیه» و در ماده ۸۴ عبارت «خوانده» قید گردیده است و به نظر می رسد که قانونگذار طرح ایراد را صرفاً در صلاحیت خوانده قرار داده است. در هر حال اگر چه همانگونه که در مباحث بعدی خواهیم دید، طرح ایراد توسط سایر مراجع نیز امکانپذیر است، اما باید به این نکته توجه داشت که طرح اکثر و غالب ایرادات صرفاً توسط خوانده موضوعیت می یابد و طرح آنها توسط قاضی و خواهان اساساً منتفی است. شاید همین وجه غالب ایراد می باشد که باعث گردیده اکثر حقوقدانان آن را به عنوان یک نوع دفاع از سوی خوانده قلمداد نمایند….


مقاله ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی
– ذخیره شده – مشابه
در فصل اول ایراد عبارت است از اشکال قانونی وارد بر دعوا که در صورت مطرح شدن، مانع
رسیدگی به دعوا به شکل موقت یا دائم می‌گردد. مبحث ایرادات از مهمترین مباحث آیین
دادرسی مدنی است که این مبحث در محاکم و دادگاههای دادگستری و سایر مراجع قضایی و
اداری نیز دارای جایگاه ویژه ای است. پس از شناخت و تعریف ایراد و تفکیک آن از
دفاعیات …
نکاتی در مورد مبحث ایرادات و آثار آن بر دادرسی – پایگاه حقوقی ویج ایران
– ذخیره شده
۴ مه ۲۰۱۲ … مبحث ایرادات از مهمترین مباحث آیین دادرسی مدنی است که فصل مستقل و مواد متعددی از
قانون آیین دادرسی مدنی سابق و فعلی در خصوص آن تدوین گردیده است. این مبحث در
محاکم و دادگاههای دادگستری و سایر مراجع قضایی و اداری نیز دارای جایگاه ویژه ای است و
همواره مورد توجه قضات، وکلای دادگستری و اصحاب دعوا بوده است.
نکاتی درموردمبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی
– ذخیره شده – مشابه
نکاتی درموردمبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدن ،. مبحث ایرادات از
مهمترین مباحث آیین دادرسی مدنی است که فصل مستقل و مواد متعددی از قانون آیین
دادرسی مدنی سابق و فعلی در خصوص آن تدوین گردیده است. این مبحث در محاکم و
دادگاههای دادگستری و سایر مراجع قضایی و اداری نیز دارای جایگاه ویژه ای است و همواره
مورد توجه …
انواع ایرادات دادرسی | دادآزمون
– ذخیره شده – مشابه
۹ نوامبر ۲۰۱۳ … یک وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص ایرادهای دادرسی می‌گوید:
مبحث سوم از فصل سوم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی … در امور
مدنی به بیان مصادیق و شرایط و آثار طرح آن و نحوه رسیدگی دادگاه از این ایرادها نام برده
شده است، می‌گوید: اما باید گفت معنای حقوقی ایراد از معنای لغوی آن دور …
ایرادات و موانع رسیدگی (ماده ۸۴ تا ۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی)
– ذخیره شده
مواد پیشین ابلاغ اوراق دعوا (ماده ۶۷ تا ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی). قانون آیین دادرسی
مدنی. ایرادات و موانع رسیدگی (ماده ۸۴ تا ۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی). مبحث سوم –
ایرادات و موانع رسیدگی. ماده ۸۴- در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ … ۷- دعوا بر
فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض. ۸- مورد دعوا مشروع
نباشد.
مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی | پرشین مقاله
– ذخیره شده – مشابه
۳ جولای ۲۰۱۶ … مبحث ایرادات از مهمترین مباحث آیین دادرسی مدنی است که فصل مستقل و مواد متعددی از
قانون آیین دادرسی مدنی سابق و فعلی در خصوص آن تدوین گردیده است. این مبحث در
محاکم و دادگاههای دادگستری و سایر مراجع قضایی و اداری نیز دارای جایگاه ویژه ای است
و همواره مورد توجه قضات، وکلای دادگستری و اصحاب دعوا بوده است.
[PDF] قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) – WIPO
– مشابه
آﯾﯿﻦ. دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺻﻮل و ﻣﻘﺮراﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎم. رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر ﺣﺴﺒﯽ و ﮐﻠﯿﻪ دﻋﺎوی ﻣﺪﻧﯽ و
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ در دادﮔﺎﻫﻬﺎی. ﻋﻤﻮﻣﯽ،. اﻧﻘﻼب، ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ، دﯾﻮان. ﻋﺎﻟﯽ. ﮐﺸﻮر و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ. ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن
…… ﻣﺤﺮز. ﺷﻮد ﮐﻪ اوراق ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﺨﺎ. ﻃﺐ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ . ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم. -. اﯾﺮادات و ﻣﻮاﻧﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ. ﻣﺎده. ۸۴٫ –
. در ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ ﺿﻤﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ دﻋﻮا. اﯾﺮاد ﮐﻨﺪ. : -۱٫ دادﮔﺎه ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
انواع ایرادات دادرسی
– ذخیره شده
یک وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص ایرادهای دادرسی می‌گوید:
مبحث سوم از فصل سوم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
۱۳۷۹ … تعریفی از ایراد ارائه نشده و صرفا در ماده ۸۴ تا ۹۲ قانون آیین دادرسی
دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به بیان مصادیق و شرایط و آثار طرح آن و نحوه
رسیدگی دادگاه از …
حقیقت – سوالات آئین دادرسی مدنی
– ذخیره شده – مشابه
مبحث :آئین دادرسی مدنی. به راهنمایی استاد عالیقدر جناب حاج آقای الهامی نیک قاضی
محترم محاکم تجدیدنظر استان. سوالات ؛. ۱) صلاحیت را تعریف کنید : صلاحیت
اختیار یا اقتدار قانونی مراجع قضایی است ،برای رسیدگی به دعاوی وحل وفصل آنی
ونیز رسیدگی به امور حسبی واتخاذ تصمیم در مورد آن. ۲) اقسام صلاحیت را بنویسید:
صلاحیت …
قانون آیین دادرسی مدنی – مشاوره حقوقی – مشاوره حقوقی تلفنی غیر رایگان
– ذخیره شده
‌ماده ۶ – عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین
شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست. ‌ماده ۷ – به ماهیت هیچ دعوایی نمی‌توان در
مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده
باشد، مگر‌به موجب قانون. ‌ماده ۸ – هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم
دادگاه را …
پیشنهاد های اصلاحی کمیسیون آیین دادرسی مدنی (منتشر در شماره۵و۶و۷ …
– ذخیره شده – مشابه
۲۸ فوریه ۲۰۱۵ … با یک ملاحظه اجمالی در این تعاریف و مواد قامونی مشخص می‌گردد که ایراد، امری است
منصرف از رسیدگی ماهوی و نه تنها از حقوق خوانده و در برخی موارد خواهان، بلکه در مواردی
حق و تکلیف دادگاه در اعمال آنها در دادرسی می‌باشد و به همین لحاظ، قانونگذار در مبحث سوم
از فصل سوم قانون جدید آیین دادرسی مدنی، برخلاف قانون سابق، از عبارت …
قانون آیین دادرسی مدنی – ویکی‌نبشته
– ذخیره شده – مشابه
۲۲ ا کتبر ۲۰۱۵ … قانون آیین دادرسی مدنی – مصوب ۲۵ شهریور ۱۳۱۸ مجلس شورای ملی … ‌ماده ۶ – عقود
قراردادهایی که مخل نظام عمومی یا برخلاف اخلاق حسنه است در دادگاه قابل ترتیب اثر
نیست. … ۳.۸.۱ مبحث اول – در ایرادات; ۳.۸.۲ مبحث دوم – رد دادرسان; ۳.۸.۳ مبحث سوم – در
تأمینی که اتباع دولتهای خارجه باید بدهند; ۳.۸.۴ مبحث چهارم – در تأمین خواسته.
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی – ویکی‌نبشته
– ذخیره شده – مشابه
۱ نوامبر ۲۰۱۵ … ۱.۴.۳.۳ مبحث سوم – ایرادات و موانع رسیدگی …… آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و
مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در
دادگاههای عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون
موظف به ….. v ۷- امضای دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضاء، اثر انگشت او.
نکاتی درموردمبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی
– ذخیره شده – مشابه
۲۴ آوریل ۲۰۱۲ … مبحث ایرادات از مهمترین مباحث آیین دادرسی مدنی است که فصل مستقل و مواد متعددی از
قانون آیین دادرسی مدنی سابق و فعلی در خصوص آن تدوین گردیده است. این مبحث در
محاکم و دادگاههای دادگستری و سایر مراجع قضایی و اداری نیز دارای جایگاه ویژه ای است و
همواره مورد توجه قضات، وکلای دادگستری و اصحاب دعوا بوده است.
مرکز پژوهشها – قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی)
– ذخیره شده – مشابه
‌قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (‌در امور مدنی) ‌کتاب اول – در امور مدنی ‌کلیات
‌ماده ۱ – آیین‌دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور …..
‌مبحث دوم – ابلاغ ‌ماده ۶۷ – پس از دستور دادگاه دایر به ابلاغ اوراق دعوا، مدیر دفتر یک
نسخه از دادخواست و پیوستهای آنرا در پرونده بایگانی می کند و نسخه‌دیگر را با ضمایم
آن و
الف – جای خالی مرور زمان در آیین دادرسی مدنی
– ذخیره شده
۲۹ سپتامبر ۲۰۱۳ … در آیین دادرسی مدنی سابق زمانی به مرور زمان توجه می شد که دعوا مورد ایراد مرور زمان از
سوی خوانده یا وکیل وی می شد و دادگاه رأسا” حق استناد و استنکاف از رسیدگی … دور از
ذهن نیست که در مانحن فیه باید که نظم عمومی و آسایش اجتماعی را پیش انداخت و به
برقراری مجدد مبحث مرور زمان در دعاوی مدنی همت گماشت که کاری شایسته در …
تاثیر انتقال دعوی دادرسی مدنی با تاکید بر ورشکستگی
– ذخیره شده – مشابه
در این مقاله ضمن آنکه به این پرسش پاسخ دادهشده که آیا واگذاری مال موضوع دعوی موجب
انتقال دعوی از مالک پیشین مال بهمالک جدید می گردد یا خیر، به واگذاری دعوی و آثار آن
… مبحث انواع قائم مقامی یعنی قائم مقامی عام و قائم مقا می خاص مورد بررسی قرار …..
عبدالله شمس، آیین دادرسی مدنی (دوره بنیادین)، ج ۱، انتشارات دراک، تهران، ۱۳۸۷ ،ص
۷۹
[PDF] قانون آیین دادرسی مدنی
– مشابه
آﯾﯿﻦ. دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺻﻮل و ﻣﻘﺮراﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎم. رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر ﺣﺴﺒﯽ و ﮐﻠﯿﻪ دﻋﺎوی ﻣﺪﻧﯽ و
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ در دادﮔﺎﻫﻬﺎی. ﻋﻤﻮﻣﯽ،. اﻧﻘﻼب، ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ، دﯾﻮان. ﻋﺎﻟﯽ. ﮐﺸﻮر و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ. ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن
…… ﻣﺤﺮز. ﺷﻮد ﮐﻪ اوراق ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﺨﺎ. ﻃﺐ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ . ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم. -. اﯾﺮادات و ﻣﻮاﻧﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ. ﻣﺎده. ۸۴٫ –
. در ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ ﺿﻤﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ دﻋﻮا. اﯾﺮاد ﮐﻨﺪ. : -۱٫ دادﮔﺎه ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
آیین دادرسی مدنی – موسسه حقوقی راهیان
– ذخیره شده – مشابه
آیین دادرسی مدنی. قانون آیین دادرسی‌دادگاههای‌عمومی‌وانقلاب‌ مصوب ۱۳۷۹. کتاب اول در
امور مدنی‌. کلیات‌. ماده ۱ آیین دادرسی‌مدنی‌، مجموعه اصول و مقرراتی است که درمقام … ماده
۱۱ دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده‌، در حوزه‌قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده
در ایران اقامتگاه نداشته باشد،در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در

text – ماده ۶۱ تا ۱۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی
– ذخیره شده – مشابه
ماده ۶۱ تا ۱۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی. فصل دوم – بهای خواسته ماده ۶۱ – بهای خواسته از
نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است،
مگر این که قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد. ماده ۶۲ – بهای خواسته به ترتیب
زیر تعیین می شود: ۱ – اگر خواسته پول رایج ایران باشد، بهای آن عبارت است از مبلغ

آثار تأمین خواسته در حقوق ایران – دانلود پایان نامه های دانشگاهی …
– ذخیره شده
۲۲ مبحث دوم: شرایط خواسته……………..……………. ۲۲ گفتار اول : منجز بودن
خواسته………….…………….. ۲۲ گفتار دوم : معلوم و معین بودن خواسته ۲۴……. فصل
سوم: موارد صدور قرار تأمین خواسته…. ۲۶ مبحث اول : صدور قرار بدون سپردن تأمین….
۲۶ گفتار اول: موارد مصرح در قانون آیین دادرسی مدنی……… ۲۶ بند اول : دعوا مستند به
سند …
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ – کانون وکلای دادگستری …
– ذخیره شده – مشابه
ماده ۱۵- پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت، زیان دیده از جرم می‌تواند تصویر یا
رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم
کند و تا قبل از اعلام ختم دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند.
مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین‌دادرسی مدنی است.
[PDF] 3 دادرسی مدنی
– ذخیره شده
مبحث اول. : طواری دادرسی ناشی از طرح ایرادات در دعوی. اصلی. •. جریان. عادی. دادرسی.
مراحل. مختلفی. دارد. که. با. تقدیم. دادخواست. شروع. می. شود . امر. طاری. آن. اتفاقی.
است. که. الزاما. در. این. جریان. مطرح. نمی. شود. بلکه. به. طور. اتفاقی. در. دادرسی. حادث.
می. گردد . •. ایراد. در. معنای. اصطالحی. حقوق. آئین. دادرسی. مدنی. و. به. صورت. خاص،.
عبارت.
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی( قانون آیین …

ماده – ۱ – آیین دادرسی مدنی ، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور
حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه های عمومی ، انقلاب ، تجدیدنظر ، دیوان …
ماده – ۶ – عقود و قرارداد هایی که مخل نظم عمومی یا برخلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین
شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست . ….. مبحث – سوم – ایرادات و موانع رسیدگی
.
آیین دادرسی مدنی – وبلاگ تخصصی حقوق ایران
– ذخیره شده – مشابه
نکاتی درموردمبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی. نکاتی درموردمبحث
ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی ” مبحث ایرادات از مهمترین مباحث آیین
دادرسی مدنی است که فصل مستقل و مواد متعددی از قانون آیین دادرسی مدنی سابق و فعلی
در خصوص آن تدوین گردیده است. این مبحث در محاکم و دادگاههای دادگستری و سایر مراجع

دفتروکلا – آیین دادرسی مدنی( کاربردی برای دانشجویان رشته حقوق ) ۲
– ذخیره شده – مشابه
بطور کلی درخواست ، قید و بندهای دادخواست را ندارد و صرف تنظیم درخواست بر روی
فرم های چاپی ( دادخواست ) سبب نمىشود که احکام و آثار دادخواست بر آن بار شود . مبحث
چهارم _ شرایط دادخواست : مطابق ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی مدنی ، دادخواست باید به زبان
فارسی و در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد : ۱٫
دعاوی مرتبط و آثار آن – پرسش و پاسخ حقوقی
– ذخیره شده – مشابه
این فرمولی است که قانون آیین دادرسی مدنی در مبحث دعوی متقابل اتخاذ کرده و می
تواند در سایر مباحث ازجمله در ایراد مطرح بودن دعوی مرتبط در دادگاه دیگر مورد استفاده
واقع شود. البته باید دانست که قانونگذار علاوه بر تعیین ضابطه ارتباط کامل برای
تجمیع دعاوی ضابطه “متحد المنشاء بودن”دعاوی را نیز برای طرح و تجمیع این دعاوی …
آیین دادرسی مدنی – ایران ۲۰
– ذخیره شده – مشابه
۲ دسامبر ۲۰۱۰ … مبحث اول ایرادات. ایراد در لغت به معنی رد کردن و اشکال وارد کردن است و از نظر قضائی
عبارت است از پاسخی که یکی ازاصحاب دعوی با دفاع در ماهیت دعوی ویا بدون دفاع
درماهیت به طرف مقابل … مطابق ماده ۸۸ قانون آئین دادرسی مدنی درصورت ایراد دادگاه
مکلف است دراولین جلسه دادرسی قبل از ورود در ماهیت دعوی رسیدگی می نماید .
ورود شخص ثالث در دادرسی مدنی ایران
– ذخیره شده – مشابه
دخالت ثالث آثاری همچون اطاله دادرسی، انحراف از قاعده صلاحیت محلی و خوانده محسوب شدن
ثالث دارد که در این نوشته (به نقل از نشریه دادرسی) سعی بر تبیین شق اول دخالت
ثالث در دادرسی یعنی ورود ثالث بوده … قانون آیین دادرسی مدنی نه فقط شیوه دادرسی را
توضیح می‌دهد بلکه شیوه طرح دعاوی، دفاع از دعوا یا ایراد در برابر آن را نیز آموزش می‌دهد
.
حقوق – “بررسی تناقضات وابهامات تقنینی درقانون آیین دادرسی مدنی و …
– ذخیره شده – مشابه
حقوق – “بررسی تناقضات وابهامات تقنینی درقانون آیین دادرسی مدنی و راه حلهای رفع
وتعدیل آن” – ” باران باش و ببار و نپرس کاسه های خالی از آن کیست ” … اگر چه که
چنین رویه ای نیز نمی تواند ایراد وارده در فوق را منتفی نماید اما در مقام رفع تعارض و
تناقض موجود می تواند صرفا” راه حلی موقتی تلقی گردد. “مبحث سوم: تعارض مواد پنجم
و نهم …
ماده ۵۱۵ ق.د.م. و ماده ۱۴ ق.د.ک و جبران خسارت ناشی از نقض تعهدات قراردادی …
– ذخیره شده – مشابه
۲۶ نوامبر ۲۰۱۵ … علی الظاهر، مهمترین مواد مورد استناد در جبران خسارت قراردادی، ماده ۵۱۵ قانون آئین
دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (ق. …. این تمایز واجد اثر حقوقی قابل توجه
است زیرا منفعت فوت شده عین، همانگونه که خسارت به خود عین نیز قابل مطالبه است،
می تواند مورد ادعای خواهان قرار گرفته و جبران آن مطالبه شود؛ در نتیجه در …
آئین دادرسی مدنی(کاربردی ) قسمت اول | حقوق
– ذخیره شده – مشابه
در این صورت سعی می شود با طرح موضوعات کاربردی و ارائه نمونه تصمیمات اداری ،
قرارهای اعدادی و نمونه آرای مربوط به قواعد شکلی آئین دادرسی مدنی ، مفاهیم این درس
آموزش داده شود . ولی در این جزوه … در این مبحث ، سه موضوع اصلی شامل ، مفهوم صلاحیت و
انواع آن ، قواعد صلاحیت نسبی و ملاک های صلاحیت ، مورد بررسی و مطالعه قرار مىگیرد
.
[PDF] اداری ﮐﺎوﺷﯽ اﻧﺘﻘﺎدی در ﻻﯾﺤﮥ ﺗﺸﮑﯿﻼت و آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دﯾﻮان ﻋ – پژوهش حقوق عمومی
– ذخیره شده – مشابه
اﮐﻨـﻮن ﭘـﺲ از ﻣﺠﻤﻮﻋـﺎً ﭼﻬـﺎر ﺑـﺎر. ارﺳﺎل ﺑﻪ ﺷﻮرا و ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﯾﺮادات آن،. ۱٫ ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻣﺒﻨﯽ. ﺑﺮ ﻗﻄﻊ
ﻓﺮآﯾﻨـﺪ ﮔﻬـﻮاره. ای ﻣﯿـﺎن. ﻣﺠﻠﺲ و ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن و ارﺟﺎع ﻣﻮاد اﺧﺘﻼﻓﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﺠﻤـﻊ. ﺗﺸـﺨﯿﺺ.
ﻣﺼـﻠﺤﺖ ﻧﻈـﺎم در. اﻧﺘﻈﺎر. ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ . در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺠﻠـﺲ ﺑـﺎ
روﯾﮑـﺮد. ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺗﺸﮑﯿﻼت، ﺻﻼﺣﯿﺖ و آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دﯾﻮان در ﻣﺘﻨﯽ واﺣﺪ، ﺿﻤﻦ ﺗﮑﺮار ﺻﺮف ﺑﺮﺧـﯽ از. ﻣﻮاد
ﻗﺎﻧﻮن دﯾﻮان و …
[DOC] لایحه آیین دادرسی کیفری

آیین دادرسی کیفری ترتیبات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم،
تحقیقات مقدماتی، میانجی گری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق
اعتراض …. ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی
در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری
از فرار و …
مشاور حقوقی – قانون آیین دادرسی مدنی (استرداددعوی)
– ذخیره شده – مشابه
مبحث سوم : وضعیت استرداد دعوی در قانون آ.د.م دادگاه های … م که من بعد و جز در
مواردمصرح منظوراز قانون ، قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)
مصوب ۱۳۷۹ می باشد معلوم میگردد. … به موجب این اثر یک وضعیت تاسیسی حادث می
شود که اختیار اولیه خواهان را در چگونگی اقامه دعوی مقید می نماید و آزادی وی تا حدودی
سلب می گردد.
[PDF] GHANOON 3 ORDIBEHESHT
– مشابه
۲۰ آوریل ۲۰۱۴ … ﺭﻩﺷﻤﺎ. ١۶۵٢. /. ٩٩. ٢٠. /١/. ١٣٩٣. ﺣﺠﺖ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﻱ ﺩﻛﺘﺮ ﺣﺴﻦ ﺭﻭﺣﺎﻧﻲ. ﺭﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮﻡ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ. ﻋﻄﻒ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ. ١٩۴١٧٣. /. ٣٨۶۴٩. ﻣﻮﺭﺥ. ٢۴. /. ١٠. /. ١٣٨٧. ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺻﻞ
. ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ. ﺳﻮﻡ. (. ١٢٣. ) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ. ﺍﺳﻼﻣﻲ. ﺍﻳﺮﺍﻥ. ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ. ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮﻱ. ﻣﺼﻮﺏ
ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮﺭﺥ. /۴. ١٢. /. ١٣٩٢. ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺠﻠﺲ. ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ …
bary – دستور موقت
– ذخیره شده – مشابه
۱۵ آوریل ۲۰۱۶ … قانون آیین دادرسی مدنی دستور موقت را تحت عنوان دادرسی فوری شناخته واین تسامح
است چون دستور موقت دادرسی نیست و علتش هم این است که براساس ماده ۳۱۷ این … ۴-
اثر چهارم این است که با صدور رأی بدوی حتی اگر علیه خواهان باشد از دستور رفع اثر
نمی شود بلکه تا ابلاغ رأی نهایی این دستور به اعتبار خودش باقی است .
متن کامل قانون – سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران-پایگاه …
– ذخیره شده
‌قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (‌در امور مدنی). ‌کتاب اول – در امور مدنی ‌کلیات.
‌ماده ۱ – آیین‌دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی
و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای‌ … ‌ماده ۶ – عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی
یا بر خلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.
ابلاغ به ترتیب دیگر از جمله تلفن، پست الکترونیک و پیام کوتاه …
– ذخیره شده – مشابه
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه : با توجه به این که در قانون آیین دادرسی دادگاههای
عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال۱۳۷۹ مبحث خاصی به ابلاغ اختصاص یافته و
نحوه … دادنامه و رونوشت آن برابر مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و سایر اوراق رسمی
خواهد بود و با عنایت به آثار حقوقی مترتب بر ابلاغ اوراق قضائی که تاریخ آن مبداء
مهلتهای …
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) – Ghavanin.ir
– ذخیره شده – مشابه
ماده ۱ – آئین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرائم و
تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رای و تجدیدنظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و
… هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی پس از صدور حکم قطعی گذشت کند اجرای حکم موقوف می
شود و چنانچه قسمتی از حکم اجراء شده باشد بقیه آن موقوف و آثار حکم مرتفع می شود …
[PDF] ق. آ.د.م . طا
– مشابه
۵ نوامبر ۲۰۰۹ … ﺗﺎرﯾﺦ واﺧﻮاﺳﺖ ﻋﺪم ﺗﺄدﯾﻪ در اﺳﻨﺎد ﺗﺠﺎری ﯾﺎ ﻣﻬﻠـﺖ دو ﻣﺎﻫـﮥ. دﻋﻮای ﻧﻔﯽ ﺑﻠﺪ . (. ﻣﺎده. ۱۱۶۳٫ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ. ) -.
دﻋﻮا ﻣﺨﺘﻮﻣﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﺸﻮد . -. ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ. ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده. ۸۴٫ -. دﻋﻮا ﺑﺮ ﻓﺮض ﺛﺒـﻮت، اﺛـﺮ. ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
…. ﺗﻠﺨﯿﺺ آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ دﮐﺘﺮ ﺷﻤﺲ. ۹٫ ﻧﺴﺦ، ارادی اﺳﺖ . اﻣﺎ ﻣﻨﻔﺴﺦ، ﻏﯿﺮ ارادی ا. ﺳﺖ . ﻣﺮور زﻣﺎن ﺑﻪ
ﻣﺪﺗﯽ اﻃﻼق ﻣﯽ. ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از آن ﻣﺪت دﻋﻮا. ﺑﻪ ﺷﺮط اﯾـﺮاد ﺧﻮاﻧـﺪه در. اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﮥ رﺳﯿﺪﮔﯽ.
انواع قوانین -قانون آیین دادرسی مدنی از ماده ۵۱ تا ۱۰۷
– ذخیره شده – مشابه
انواع قوانین -قانون آیین دادرسی مدنی از ماده ۵۱ تا ۱۰۷٫ … مبحث دوم – شرایط دادخواست
ماده ۵۱ – دادخواست باید به زبان فارسی در روی برگ های چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی
نکات زیر باشد : – نام ، نام خانوادگی ، نام پدر ، سن ، اقامتگاه و حتی الامکان شغل خواهان .
تبصره – در … ۷ – امضای دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضاء ، اثر انگشت او .
متن قانون جدید آیین دادرسی کیفری (مصوب سال ۱۳۹۲)؛ مواد ۸۹ – ۱۸۵
– ذخیره شده – مشابه
متن قانون جدید آیین دادرسی کیفری (مصوب سال ۱۳۹۲) فصل چهارم – وظایف و اختیارات
بازپرس مبحث اول – اختیارات بازپرس و حدود آن ماده ۸۹- شروع به تحقیقات مقدماتی از
سوی بازپرس منوط به ارجاع دادستان است. چنانچه بازپرس، ناظر وقوع جرم باشد
تحقیقات را شروع میکند، مراتب را فوری به اطلاع دادستان میرساند و در صورت ارجاع
دادستان، …
[PDF] اصل مقاله (۳۳۳ K) – حقوق خصوصی – دانشگاه تهران
– ذخیره شده
از مصادیق دیگر تأثیرگذاری اراده مشترک اصحاب دعوا در شروع دادرسی مدنی، مبحث
ابالغ …. قواعد آیین دادرسی مدنی فدرال، دادگاه باید در ابتدای دادرسی … شود در این
نوشتار اراده مشترک ا حاب دعوا در شروع دادرسی مدنی واکاوی. شده است، درحالی. که در
بخش تحدید توافقی حن دادخواهی هنوز دادرسی به معنای دقین وقوع نیافته است . این
ایراد رفع.
[PDF] PDF: اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران | مهم مقاله!
– ذخیره شده
ﻣﺒﺤﺚ اﯾﺮاد و آﺛﺎر آن ﺑﺮ دادرﺳﯽ در آﯾﯿﻦ q. ﻣﺒﺤﺚ اﯾﺮاد و آﺛﺎر آن ﺑﺮ دادرﺳﯽ در آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮاد و آﺛﺎر
آن ﺑﺮ دادرﺳﯽ ﻓﺼﻞ اول – ﮐﻠﯿﺎت ۴ … ﺑﺨﺶ. اول – ﻣﻘﺪﻣﻪ ۴ … ﺑﺨﺶ دوم – ﺗﻌﺮﯾﻒ اﯾﺮاد و اﻧﻮاع آن .. ﺑﺮرﺳﯽ
اﺻﻞ ﺑﺮاﺑﺮی ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮی در آﯾﯿﻦ… q. ﭼﮑﯿﺪه: ﺑﺮاﺑﺮی ﯾﮑﯽ از زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ واژه ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ و رﯾﺸﻪء درﺧﺖ ﺗﻨﺎور
آزادی ﻫﺎ اﺳﺖ. ﺗﺤﻘﻖ آن ﺛﻤﺮهء ﻣﺒﺎرزات. ﺧﻮﻧﯿﻦ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮی ﺑﻮده و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ.
آئین دادرسی مدنی | گروه وکلای بازرگان
– ذخیره شده
چون مواد (۵۴، ۵۵ و ۵۶) قانون آیین‌دادرسی مدنی که مرجع حل اختلاف را مجلسی مرکب از ۷
نفر در شعبه اول دیوان عالی کشور قرار داده است در مبحث سوم زیر عنوان ترتیب حل …..
قرار عـدم استماع دعوی صادر گردیـده، ایرادات و اعتراضات به عمل آمده انطباق با بندهای
ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ندارد تا موجبات حصول
علم …
آثار سکوت و عدم حضور مدعی علیه در جلسه دادرسی … – چهره حقوقی کشور
– ذخیره شده – مشابه
فصل حاضر در ۲ مبحث ذیل مورد بررسی قرار می گیرد: مبحث اول:عدم حضور مدعی علیه
در جلسه رسیدگی حقوقی. پس از تقدیم دادخواست و احراز تکمیل بودن از جهت شرایط
اعلامی از سوی قانونگذار مضبوط در ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی از سوی مدیر دفتر
دادگاه، پرونده در اختیار دادگاه قرار می گیرد و قاضی رسیدگی کننده پس از تأیید
عملکرد …
قانون جدید آیین دادرسی کیفری با آخرین اصلاحات
– ذخیره شده – مشابه
۲۷ جولای ۲۰۱۵ … ماده ۱- آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب
متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی،
طرق …. ماده ۲۸- ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در
کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و …
کتابخانه: حل تعارض ماده ۳۵۲ و ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی
– ذخیره شده – مشابه
۲۷ ا کتبر ۲۰۱۳ … قواعد مربوط به صلاحیت دادگاه ها در قانون آیین دادرسی مدنی آمده است و دکتر عبدالله
شمس به طور مبسوط در جلد اول کتاب آیین دادرسی مدنی به آن پرداخته است ما در این …
رای صادره از دادگاه فاقد صلاحیت محلی را نقض می کند که نسبت به آن ایراد شده باشد(
ماده ۳۷۱ در مبحث فرجام خواهی آمده است) در حالی که دادگاه تجدیدنظر چه ایراد …
یداله عسگری – آئین دادرسی مدنی کاربردی – قسمت نهم و دهم
– ذخیره شده – مشابه
مبحث نهم – فرجام خواهی مطابق ماده ۳۶۶ قانون آ . د . م . ، رسیدگی فرجامی عبارت است از
تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات
قانونی . مسائلی که در این مبحث مورد مطالعه قرار مىگیرند عبارتند از : آرای قابل فرجام
خواهی ، جهات فرجام خواهی ، ترتیب و مهلت فرجام خواهی . الف – آرای قابل فرجام خواهی :
اصل …
قانون آیین دادرسی مدنی – حقوقی و امور مجلس
– ذخیره شده
قانون آیین دادرسی مدنی. قانون آیین دادرسی … ماده ۶ – عقود قراردادهایی که مخل نظام عمومی
یا برخلاف اخلاق حسنه است در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست. ماده ۷ – رسیدگی … ماده ۱۷
– به جز آنچه که مطابق مبحث فوق داخل در صلاحیت نسبی دادگاه ها بخش است دادگاه های
شهرستان به کلیه دعاوی مدنی به طریقی که در مبحث سوم مقرر است رسیدگی می نمایند.
قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی … – روزنامه رسمی
– ذخیره شده – مشابه
۱۱ نوامبر ۲۰۱۴ … ماده۵۷۵ـ هرگاه در اثر وقوع جرم، ضرر و زیان مادی به نیروهای مسلح وارد شود، یگان مربوط
مکلف است تمام ادله و مدارک خود را به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز تا قبل‏ … مطالبه
ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین‌دادرسی مدنی است اما
نیازی به پرداخت هزینه دادرسی ندارد. ….. مبحث چهارم قرار بازداشت موقت.
اصلی/اعسار در نظام حقوقی ایران – سازمان قضایی نیروهای مسلح
– ذخیره شده
مبحث دوم: انواع اعسار. گفتار اول) اعسار از هزینه‌ی دادرسی. هزینه‌ی دادرسی مخارجی است
که مدعی برای طرح و تعقیب دعوا تا صدور حکم قطعی پرداخت می‌نمایند ماده (۵۰۲) قانون
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر می‌دارد: «هزینه‌ی دادرسی عبارت
است از:». ۱- هزینه‌ی برگ‌هایی که به دادگاه تقدیم می‌شود؛. ۲- هزینه‌ی قرارها و احکام دادگاه.
توصیف حقوقی اولین جلسه دادرسی و چگونگی تشخیص آن – راه دانا
– ذخیره شده – مشابه
۱۸ ژانویه ۲۰۱۶ … از جمله حقوق دیگر اصحاب دعوا به غیر از ایرادات دادرسی می توان به تغییر نحوه دعوا یا
خواسته از سوی خواهان ، طرح دعوی تقابا از سوی خوانده و جلب شخص ثالث از سوی …. در
مواد مختلفی از آیین دادرسی مدنی از جمله مواد ۸۷ ، ۶۲، ۹۰، ۹۷، ۹۸، ۱۰۷ ، ۱۱۶، ۱۳۵، ۱۳۶،
۱۴۳، ۱۴۴، ۲۱۷ به جلسه اول دادرسی اشاره شده است اما درموارد مذکور آثار …
حقوق – قانون آیین دادرسی مدنی سابق(ماده ۱ الی ۳۲۲)
– ذخیره شده – مشابه
قانون آیین دادرسی مدنی سابق(ماده ۱ الی ۳۲۲). ‌فصل سوم – در اختلافات راجعه به
صلاحیت و ترتیب حل آن ‌مبحث اول – در اختلافات راجعه به صلاحیت ‌ماده ۴۶ – تشخیص
صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوی که به آن رجوع شده است با خود آن دادگاه
است مناط صلاحیت تاریخ‌تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شود. ‌ماده ۴۷
– هر …
مقالات آئین دادرسی مدنی – بانک مقالات حقوقی , نشر عدالت
– ذخیره شده – مشابه
مقالات آئین دادرسی مدنی. … آنچه که در ادامه میخوانیم. آرای قابل اعتراض ثالث اصحاب
دعوای اعتراض ثالث مهلت اعتراض ارتباط اجرای حکم و اعتراض ثالث اعتراض ثالث
اصلی اعتراض ثالث طاری آثار اعتراض ثالث. ادامه مطلب . … مبحث اول:مراجع مختلف
قضاوتی با صلاحیت های مختلف، آری یا خیر؟ مبحث دوم:ویژگی های قواعد صلاحیت ذاتی
.
اخذ تأمین از اتباع بیگانه – دیده بان هشتم
– ذخیره شده
۲۵ ا کتبر ۲۰۱۷ … این موضوع در مواد ۲۱۸ تا ۲۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی سابق مصوب سال ۱۳۱۸ در مبحث
سوم از فصل هشتم و تحت عنوان «در تأمین که اتباع دولت‌های خارجی باید بدهند» … اخذ
تأمین از اتباع بیگانه، نوعی ایراد از سوی خوانده دعوی محسوب می‌شود در حقیقت مقنن
برای حمایت از حقوق اتباع ایرانی به آنها اجازه داده است که رسیدگی به …
۱۰۰ نکته مهم آیین دادرسی کیفری » موسسه طرح نوین اندیشه
– ذخیره شده – مشابه
۳ آوریل ۲۰۱۵ … نکته ۱: آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای : ۱٫کشف جرم، ۲٫
تعقیب متهم، ۳٫تحقیقات مقدماتی، ۴٫میانجیگری و صلح میان طرفین، ۵٫نحوه …. دک این
قانون، تا پیش از حضور و مداخله بازپرس، دادستان برای حفظ آثار و علائم، جمع‌آوری ادله
وقوع جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم اقدامات لازم را به‌عمل …
فرشته عدالت – آیین دادرسی مدنی کاربردی(۶)
– ذخیره شده – مشابه
بلکه هر دو موضوع تحت یک مبحث بیان شده اند . از جهتی عدم تفکیک بین ایرادات و موانع
رسیدگی کار درستی است ، زیرا بسیاری از ایرادات مانع رسیدگی هم مىشوند . اما آنچه که
حقیقتاً مانع رسیدگی توسط دادرس یا قاضی دادگاه مىشود موارد رد دادرس است که در ماده
۹۱ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی برشمرده شده اند . زیرا با …
edalatpishegan – دفاع شکلی و ایرادات
– ذخیره شده – مشابه
(متین دفتری،آیین دادرسی مدنی و بازرگانی،ج۲،ص۲۰۸) معمولا حقوقدانان متذکر می
شوند که ایرادات به طور نامحصور بوده و فراتر از موارد مصرح در ماده ۸۴ قانون آیین
دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی می باشد و هر دفاعی را که اثر ایراد داشته
باشد می توان در عداد ایرادات قرار داد.(شمس، آیین دادرسی مدنی،ج ۱،ص ۴۶۸) ولی از
آنجایی که ایراد در …
قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ – متن منقح – سامانه هوشمند قوانین
– ذخیره شده – مشابه
ماده ۸۳ – در کلیه مواردی که به موجب مقررات این مبحث اوراق به غیر شخص مخاطب ابلاغ
شود درصورتی دارای اعتبار است که برای دادگاه‌محرز شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده
است. … ادامه مطلب. ماده ۸۴ – در موارد زیر خوانده می‌تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا
ایراد کند: ۱ – دادگاه صلاحیت نداشته باشد. ۲ – دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا
دادگاه …
قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب سال ۱۳۹۲) – شناسنامه قانون
– ذخیره شده – مشابه
۶ آوریل ۲۰۱۴ … ماده ۱- آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب
متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی،
طرق …. ماده ۲۸- ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان
در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمعآوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و …
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) | دفتر حقوقی …
– ذخیره شده
ماده ۱ – آیین دادرسی مدنی ، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور
حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی ، انقلاب ، تجدید نظر ، دیوان
عالی … ماده ۶ – عقود و قرار دادهایی که مخل نظم عمومی یا برخلاف اخلاق حسنه که مغایر با
موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست ۰ ….. مبحث سوم – ایرادات و موانع
رسیدگی
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (دادرسی نخستین) – وکیل
– ذخیره شده
۲۲ آگوست ۲۰۱۶ … ۴ – در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان دردادخواست معین کرده و
خوانده تا اولین جلسه دادرسی به‌آن ایراد و یا‌اعتراض نکرده مگر اینکه قانون ترتیب
دیگری معین …. ‌مبحث سوم – ایرادات و موانع رسیدگی …. مطالبه خسارت دراین مورد بدون
رعایت تشریفات آیین‌دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می‌گیرد.
[PDF] آیین دادرسی مدنی فراملی
– ذخیره شده
اثر »دکتللر مجید غمامی« آیین دادرس ی مدن ی فراملی کتللاب. و »دکترحسللن
محسللنی« از اعضای هیأت علمی دانشللکده حقوق. دانشگاه تهران در زمینه ی آیین دادرسی
فراملی است. دکتر مجید غمامی، نویسللنده ی کتاب، عضو هیأت علمی، اسللتاد. دانشللکده
حقوق دانشگاه تهران و اسللتادیار گروه حقوق خصوصی و. اسالمی است. و مس ئولیت مدن
ی …
درسنامه آئین دادرسی مدنی ویژه امور و دعاوی خانوادگی منتشر شد …
– ذخیره شده
۱۵ فوریه ۲۰۱۳ … «درسنامه آئین دادرسی مدنی ویژه امور و دعاوی خانوادگی» ضمن طرح نقاط ابهام و اجمال،
تعارض و تغایر قوانین و مقررات جاری در زمینه آئین دادرسی امور و دعاوی خانوادگی،
پیشنهادهایی جهت انتظام دادن به دعاوی خانوادگی ارائه می دهد. به گزارش خبرگزاری مهر،
این اثر با هدف روشن نمودن ویژگیها و زوایای آئین دادرسی ویژه امور و دعاوی …
بررسی مبحث ایرادات – حقوق پلاس | آزمون های آنلاین حقوقی رایگان …
– ذخیره شده
۱۰- ایراد بی‌نفعی خواهان: خواهان در دعوای مطروحه ذی‌نفع نباشد. ۱۱- ایراد به زمان اقامه دعوا:
دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد. برخی از حقوقدانان معتقدند که ایراد قابل
پذیرش، ایرادی نیست که الزاماً در قانون آیین دادرسی مدنی صراحتاً پیش‌بینی شده
باشد، بلکه هر دفاعی که دارای آثار ایراد باشد، حتی اگر مستند به سایر مقررات باشد،
ایراد …
[PDF] مختصر آیین دادرسی مدنی – فروشگاه اینترنتی انتشارات چتر دانش
– ذخیره شده – مشابه
مهردار قائم مقامی، گلریز، ۱۳۶۹ -. سرشناسه. : ایران. قوانین و احکام. عنوان قراردادی.
عنوان و نام پدیدآور : مختصر آیین دادرسی مدنی/ مولف گلریز مهردارقائم مقامی. : تهران:
چتر دانش، ۱۳۹۵. مشخصات نشر. : ۴۲۷ ص. مشخصات ظاهری. ۹۷۸-۶۰۰-۴۱۰-۰۶۳-۲ : شابک.
وضعیت فهرست نویسی : فیپا. : کتابنامه: ص. ۴۲۷. یادداشت. : آیین دادرسی مدنی —
ایران.
[سایت حقوق] آیین دادرسی مدنی از مواد ۴۷ تا ۱۰۴
– ذخیره شده – مشابه
۱۸ جولای ۲۰۰۵ … باب سوم دادرسی نخستین فصل اول دادخواست مبحث اول تقدیم دادخواست ماده ۴۸
شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست ( ۴۲ ) می باشد . … ماده ۶۹۰ قانون آیین
دادرسی مدنی در مورد معافیت دولت ازپرداخت هزینه دادرسی نسخ شده است ، علی هذا بانک
ملی ایران در تعقیب شکایت کیفری موظف به تادیه هزینه دادرسی می باشد …
مبحث اول مفهوم و سیر تطور اصول دادرسی کیفری

– اصول دادرسی …
– ذخیره شده – مشابه
اصول دادرسی مزبور از قبیل اصل تساوی افراد در مقابل قانون و دادگاه ها، اصل علنی
بودن رسیدگی و محاکمه، اصل قانونی بودن دادرسی، اصل دو درجه ای بودن رسیدگی و اصل
برائت، در طول تاریخ تطور آیین دادرسی در جوامع بشری مضبوط و مورد پذیرش قرار
گرفته است. در نظام دادرسی اسلامی که نظامی مستقل و مبتنی بر کرامت انسانی است،
اصول …
قانون آیین دادرسی مدنی » دادگستران تدبیر عدالت
– ذخیره شده
کلیات ماده ۱ آیین دادرسی مدنی ، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به
امورحسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی ، انقلاب ، تجدیدنظر ، دیوان
عالی کشور و سایر مراجعی که به.
نشریه حقوقی – آیین دادرسی مدنی
– ذخیره شده – مشابه
به نام خدا آیین دادرسی مدنی کاربردی علمی ترین بحث در آیین دادرسی مدنی را در مبحث
دادخواست می توان جستجو کرد بر این اساس مباحث این درس تحت عنوان بخش اول :دعوا ….
م دادگاه مکلف نیست علیهده از مهیت دعوی نسبت به آن رأی دهد اما چنانچه ایراد مطروحه جزو
قواعد آمره باشد و در اولین جلسه دادرسی عنوان نشوند دادگاه مکلف است در صورت پذیرش

قانون آیین دادرسی مدنی مواد ۳۶۶ تا ۴۵۳
– ذخیره شده – مشابه
۶ دسامبر ۲۰۱۵ … اب پنجم فرجامخواهی فصل اول فرجامخواهی در امور مدنی ( ۲۰۵ ) مبحث اول فرجامخواهی
و آرای قابل فرجام ماده ۳۶۶ – رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم
انطباق رای مورددرخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی . زیر نویس : ۲۰۵ –
فصلی تحت عنوان فرجام خواهی در امور کیفری ( فصل دوم – فرجام خواهی در …
مقاله مقایسه اعاده دادرسی در قانون آیین دادرسی کیفری قدیم با قانون …
– ذخیره شده
در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده
پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد. … دست یافته, مهدیه سادات و محمود مالمیر،
۱۳۹۵، مقایسه اعاده دادرسی در قانون آیین دادرسی کیفری قدیم با قانون آیین دادرسی
کیفری جدید، دومین کنفرانس سراسری پژوهش های … اثر اعاده دادرسی و اعتراض شخص .
جزوه دادرسی مدنی :: وبلاگ حقوقی شعیب نظری
– ذخیره شده
کتاب اول. در امور مدنی. ماده – ۱ آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام
رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی، انقلاب،
تجدیدنظر، دیوانعالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن
میباشند به کار میرود. امور حسبی مربوط به احوال شخصیه است و در آن به اموری نظیر
قیمومت، ترکه …
حل تعارض ماده ۳۵۲ و ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی [آرشیو] – سایت …
– ذخیره شده – مشابه
قواعد مربوط به صلاحیت دادگاه ها در قانون آیین دادرسی مدنی آمده است و دکتر عبدالله
شمس به طور مبسوط در جلد اول کتاب. … م نباید به آن ترتیب اثر داد. … به آن ایراد شده
باشد(ماده ۳۷۱ در مبحث فرجام خواهی آمده است) در حالی که دادگاه تجدیدنظر چه ایراد شده
باشد چه نشده باشد رای صادره از دادگاه فاقد صلاحیت محلی را نقض کند.
[PDF] 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸
– ذخیره شده – مشابه
۱۹ سپتامبر ۱۹۹۹ … ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﺣﻜﻢ ﺍﺟﺮﺍء ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻘﻴﻪ ﺁﻥ ﻣﻮﻗﻮﻑ ﻭ ﺁﺛﺎﺭ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻣﮕﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ. ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺮﺗﻴﺐ … ﺍﺯ
ﺍﻋﻼﻡ ﺧﺘﻢ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺿﺮﺭ ﻭ ﺯﻳﺎﻥ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ. ﻣﺪﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎﺩﻩ. ۱۲٫ – ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺍ ﻣﺠﺮﻡ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﻫﺪ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺿﻤﻦ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﺟﺰﺍﻳﻲ ﺣﻜﻢ ﺿﺮﺭ …. ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﻥ
ﻣﻘﺪﻭﺭ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻓﻊ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻗﺎﺿﻲ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻗﺪﺍﻡ.
[PDF] قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامور مدنی
– ذخیره شده
۹ آوریل ۲۰۰۰ … ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻭﻝ – ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻲ. ﻛﻠﻴﺎﺕ. ﻣﺎﺩﻩ. ۱٫ – ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺗﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻲ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﺩﻋﺎﻭﻱ ﻣﺪﻧﻲ ﻭ. ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺍﻧﻘﻼﺏ، ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ، ﺩﻳﻮﺍﻥ …
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﺛﺮ ﻧﻴﺴﺖ. ﻣﺎﺩﻩ. ۷٫ – ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻫﻴﭻ ﺩﻋﻮﺍﻳﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻧﻤﻮﺩ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺩﻋﻮﺍ ﺣﻜﻤﻲ. ﺻﺎﺩﺭ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ. ﻣﺎﺩﻩ. ۸٫ – ﻫﻴﭻ ﻣﻘﺎﻡ ﺭﺳﻤﻲ ﻳﺎ …
تخصصی حقوق و فقه – حقوق و تکالیف خواهان دعوا در اولین جلسه دادرسی
– ذخیره شده – مشابه
در مبحث اول،حقوق خواهان در جلسه اول یا قبل از آن و در مبحث دوم،تکالیف خواهان در این
جلسه بررسی می شود. … ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مدنی مقرر می دارد:«در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد
کند…۶-دعوای طرح شده و سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام
آنان …
وکلا و چکونگی طرح دعوا توسط وکیل در دعاوی کیفری و حقوقی | سازمان …
– ذخیره شده – مشابه
۷ دسامبر ۲۰۱۶ … بدین ترتیب مبحث وکالت در این مقاله تحت عناوین ؛ وکلا و چگونگی طرح دعوا توسط
وکیل دردعاوی کیفری و مدنی، وکالت در آیین دادرسی مدنی و مراجع حقوقی …. اگر با سند
عادی و غیررسمی عقد وکالت تنظیم شود، در مورد وکالت‌نامه‌های تنظیمی در ایران وکیل
می‌تواند زیر وکالت‌نامه تأیید کند که وکالت‌نامه را موکل شخصاَ در حضور او …
ورود شخص ثالث در دادرسی مدنی ایران(۱) – راسخون
– ذخیره شده – مشابه
دخالت ثالث آثاری همچون اطاله دادرسی، انحراف از قاعده صلاحیت محلی و خوانده محسوب شدن
ثالث دارد که در این نوشته (به نقل از نشریه دادرسی) سعی بر تبیین شق اول دخالت
ثالث در دادرسی یعنی ورود ثالث … مواد ۱۳۰ تا ۱۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و
انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مدنی به مبحث «ورود شخص ثالث» اختصاص یافته
است.
خلاصه ی کتاب آیین دادرسی مدنی ۲ ( عبدالله شمس ) + تست – مرجع مقالات …
– ذخیره شده
۱۱ نوامبر ۲۰۱۶ … دانلود کتاب و جزوه آیین دادرسی مدنی ۲ رشته حقوق – دانلود برتر …
دانلود رایگان کتاب آئین دادرسی مدنی جلد دوم شمس. … دانلود جزوات و قوانین
حقـــــــــــــوقی www. criminal-law70.blogfa.com/category/1 هر جزوه یا مقاله ی حقوقی
که می خواهید را …. خلاصه ای کوتاه از مقاله مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین
دادرسی مدنی را .
قانون اجرای احکام مدنی – مشاهده جزئیات
– ذخیره شده – مشابه
مبحث اول – مقدمات اجرا. ماده ۱ – هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا
گذارده نمی‌شود مگر این که قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که‌قانون معین می‌کند
صادر … ماده ۹ – در مواردی که ابلاغ اوراق راجع به دعوی طبق ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی
مدنی به عمل آمده و تا قبل از صدور اجراییه محکوم‌علیه‌محل اقامت خود را به دادگاه اعلام نکرده
باشد …
[DOC] مقررات شکلی در نحوه ابلاغ اوراق قضایی
– ذخیره شده – مشابه
مبحث ابلاغ کرد در مواد و قوانین مختلف ذکر شده است و یکی از ارکان اصلی شروع و
اقدام قضایی است ولی مبحث ابلاغ در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ وظایف مامورین
… یا بی توجهی منشی در تنظیم اوراق قضایی یا عدم ارسال به موقع اوراق مزبور به مرجع
ابلاغ یا عدم اعاده به موقع انها ، باعث بروز مشکلات و کندی کار مراجع قضایی خواهد شد .
پایان نامه مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی
– ذخیره شده
پایان نامه مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی بسمه تعالی فصل اول –
کلیات بخش اول – مقدمه مبحث ایرادات از مهمترین مباحث آیین دادرسی مدنی است که
فصل مستقل و مواد متعددی از قانون آیین دادرسی مدنی سابق و فعلی در خصوص آن تدوین
گردیده است.
آئین دادرسی مدنی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
– ذخیره شده – مشابه
به بیانی دیگر آیین دادرسی مدنی، قواعدی است که اصحاب دعوا اعم از خواهان و خوانده،
قضات محاکم و اشخاص وابسته به آنها در امر قضا، در جریان دادرسی از آغاز تا فرجام
رسیدگی دادگاه و صدور حکم باید رعایت کنند. منظور از اشخاص وابسته به دستگاه
قضایی، مدیران دفاتر، مأمورین اطلاع و اجرای احکام، وکلاء، کارشناسان و مترجمین رسمی
هستند.
فایل ورد (Word)مقاله ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی …
– ذخیره شده
۲۳ ا کتبر ۲۰۱۷ … فایل ورد (Word)مقاله ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی دارای ۱۳۳ صفحه می
باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت … مبحث
ایرادات از مهمترین مباحث آیین دادرسی مدنی است که فصل مستقل و مواد متعددی از قانون
آیین دادرسی مدنی سابق و فعلی در خصوص آن تدوین گردیده است.
[PDF] PDF: مقایسه و تطبیق قرارهای تأمین کیفری در قانون آیین دادرسی …
– ذخیره شده
ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ word و ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ و ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت: ۳۳ ﺷﺮاﯾﻂ رای ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺎده دادرﺳﯽ در آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ.
ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﭼﮑﯿﺪه ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﺣﻞ دادرﺳﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ از راﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ.
ﺻﺎدر ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ﻃﺮق ﺷﮑﺎﯾﺖ از رأی را ﺑﻪ ﻃﺮق ﻋﺎدی و.
ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻃﺮق ﻋﺎدی… ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺒﺤﺚ اﯾﺮاد و آﺛﺎر آن ﺑﺮ دادرﺳﯽ در آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ.
کار تحقیقی ۲: دادرسی الکترونیکی در سیستم قضایی ایران |۲۹۱۲۴ …
– ذخیره شده
۱۸ دسامبر ۲۰۱۷ … بلاگ; مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی… مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی
در آیین دادرسی مدنی، ۱۳۳صفحه ورد بخش اول – مقدمه مبحث ایرادات از مهمترین مباحث
آیین دادرسی مدنی است که فصل مستقل و مواد متعددی از قانون آیین دادرسی مدنی سابق و
فعلی در خصوص آن تدوین گردیده است. این مبحث در محاکم و دادگاههای …
سوالات آیین دادرسی مدنی ۳ پیام نور | پروژه داغ
– ذخیره شده
۹ دسامبر ۲۰۱۷ … دسته بندی: ورد نوع فایل: doc (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه: ۳۳ صفحه
قسمتی از متن. doc: شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه
چکیده یکی از مراحل دادرسی مرحله شکایت از رایی است که توسط یکی از مراجع قضایی
… تحقیق مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی.
سوالات آیین دادرسی مدنی ۳ پیام نور | مقالات انگلیسی داغ
– ذخیره شده
۸ دسامبر ۲۰۱۷ … دسته بندی: ورد نوع فایل: doc (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه: ۳۳ صفحه
قسمتی از متن. doc: شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه
چکیده یکی از مراحل دادرسی مرحله شکایت از رایی است که توسط یکی از مراجع قضایی
… تحقیق مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی.
Tcuir.xyz 30 دفاع ماهوی چیست
– ذخیره شده
پایان نامه مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی. بند اول – ایراد چیست؟
در هیچیک از قوانین آیین دادرسی مدنی که تاکنون تدوین و تصویب گردیده، تعریف
صریح و دقیقی از «ایراد» ارائه نشده است و قانونگذار صرفاً به …. اثر ایراد جلوگیری
از جریان رسیدگی در قالب صدور قرارهای قانونی است، اما اثر دفاع ماهوی، رد یا پذیرش
دعوا …
مباحثی از آیین دادرسی مدنی | دانشجویان خشنود
– ذخیره شده
۱ جولای ۲۰۱۷ … در مباحث مربوط به آیین دادرسی مدنی حقوقدانان طرق شکایت از رأی را به طرق عادی و
فوق العاده تقسیم می کنند. طرق عادی شکایت شامل واخواهی و تجدید نظر است و طرق فوق
العاده شامل فرجام خواهی, اعتراض ثالث و اعاده دادرسی. دراین مقاله سعی شده است تا آرایی
که مطابق… مقاله مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین… دانلود مقاله …
آیین دادرسی مدنی نموداری شمس هر سه جلد – دانلود رایگان
– ذخیره شده
مستقیم فایل آیین دادرسی مدنی نموداری شمس هر سه جلد اینجا کلیک کنید … آیین
دادرسی مدنی | فروشگاه اینترنتی فورکیا فایل. دانلود تحقیق مبحث ایراد و آثار آن
بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی. نویسنده … آیین دادرسی مدنی نموداری شمس هر سه جلد …
جزوه آیین دادرسی مدنی دکتر شمس جلد ۱و۲و۳. نموداری بایگانی – تخفیفستان فایل.
کار تحقیقی در مورد آیین دادرسی کیفری |۷۱۸۴۵| بوت فایل
– ذخیره شده
کار تحقیقی در مورد آیین دادرسی کیفری (۷۱۸۴۵):بخشی از متن اصلی: جلسه اول آیین
دادرسی کیفری شاخه ای از حقوق عمومی داخلی است و سازمان و طریقه ای از کشف جرم و
تعقیب آن و اجرای جرم را مورد برسی قرارمی دهد یعنی در واقع اتصالی ایجاد می کند بین
جرم و مجازات لازمه تاریخ انجام جرم تا اجرای مجازات تشریفاتی را دارد این تشریفات بر

فایل صوتی قانون آیین دادرسی مدنی با کیفیت عالی |۹۴۴۲۵| خورشید …
– ذخیره شده
فایل صوتی قانون آیین دادرسی مدنی با کیفیت عالی (۹۴۴۲۵):فایل صوتی قانون
آیین دادرسی مدنی با کیفیت عالی در هر مکانی وحین انجام هر کاری قانون آیین دادرسی
مدنی را ماده به ماده و با کیفیت عالی گوش کنید!
بررسی و مطالعه تطبیقی گزارش اصلاحی در قانون آیین دادرسی مدنی …
– ذخیره شده
۱۲ نوامبر ۲۰۱۷ … بررسی و مطالعه تطبیقی گزارش اصلاحی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران و فقه
فرانسه (۵۵۲۵۹): … تحقیق درمورد مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آئین دادرسی مدنی
دسته بندی: حقوق فرمت فایل: ورد (قابلیت ویرایش) قسمتی از محتوی متن پروژه…
تعداد صفحات: ۲۱۹ صفحه مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی …
A B C D File – مرجع دانلود و خرید فایل های کمیاب
– ذخیره شده
لطفا برای دانلود فایل دانلود تحقیق و مقاله مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین
دادرسی مدنی از طریق لینک زیر اقدام نمایید. به همین منظور پس از کلیک در کادر آبی
رنگ پایین به صفحه خرید و سایت فروشنده منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه می
توانید فایل را دانلود نمایید. دانلود تحقیق و مقاله مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در
آیین …
بررسی تطبیقی آیین دادرسی کیفری با قوانین دیگر | پیتر دانلود
– ذخیره شده
۲ مه ۲۰۱۷ … ۴ مبحث اول ادله ی اثبات سنتی.. ۴ مبحث دوم دوم ادله ی الکترونیکی.. ۵ فصل …
Download… مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی… مبحث ایراد و آثار آن بر
دادرسی در آیین دادرسی مدنی، ۱۳۳صفحه ورد بخش اول – مقدمه مبحث ایرادات از مهمترین
مباحث آیین دادرسی مدنی است که فصل مستقل و مواد متعددی از قانون آیین …
فایل صوتی قانون آیین دادرسی مدنی با کیفیت عالی | پیتر دانلود
– ذخیره شده
۲۷ مارس ۲۰۱۷ … در مباحث مربوط به آیین دادرسی مدنی حقوقدانان طرق شکایت از رأی را به طرق عادی و
فوق… مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی درآیین دادرسی مدنی بخشی از متن اصلی: فهرست
ایراد و آثار آن بر دادرسی فصل اول – کلیات ۴ بخش اول – مقدمه ۴ بخش دوم – تعریف ایراد
و انواع آن ۶ بند اول – ایراد چیست ۶ بند دوم – انواع ایراد ۸ بند سوم …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *