دانلود کامل مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان

Published on Author adminLeave a comment

مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر پایه دوم دبیرستان شهرستان قاینات استان خراسان جنوبی استپژوهش بصورت کامل و جامع و با منابع جدید ارائه می شود
دسته بندی روانشناسی،علوم تربیتی واجتماعی
بازدید ها ۲۹
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۹۶ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۸۸

مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان

فروشنده فایل

کد کاربری ۲

کاربر

دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان

چکیده:
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر پایه دوم دبیرستان است. این پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون بود. از میان مدارس پسرانه دوره دبیرستان شهرستان قاینات از طریق نمونه‌گیری دردسترس دو مدرسه انتخاب و با اجرای پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی ۳۰ نفر که نمره بالایی در اهمال کاری تحصیلی گرفتند در ‌دو گروه آزمایش و گروه کنترل جایگزین شدند (تعداد هر گروه ۱۵ نفر است). آموزش خودکارآمدی به مدت ۱۰ جلسه در مورد گروه اول اجرا شد، گروه کنترل در لیست انتظار بودند. داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره تجزیه‌وتحلیل شدند. تحلیل کوواریانس تک متغیره نشان داد که بین گروه‌های موردمطالعه در اهمال کاری تحصیلی تفاوت معناداری وجود دارد (۰۱/۰>p). یافته‌ها نشان دادند آموزش خودکارآمدی در کاهش اهمال کاری تحصیلی مؤثر است.
کلمات کلیدی:
خودکارآمدی
اهمال کاری تحصیلی
مقدمه
یکی از اهداف مهم آموزش‌وپرورش ایجاد زمینه برای رشد همه‌جانبه فرد و تربیت انسان‌های سالم، کارآمد و مسئول برای ایفای نقش در زندگی فردی و اجتماعی است. ازآنجا ‌که دانش‌آموزان به‌عنوان رکن اساسی نظام آموزشی کشور، در دستیابی به اهداف نظام آموزشی نقش و جایگاه ویژه‌ای دارند، توجه به این قشر از جامعه ازلحاظ آموزشی و تربیتی، باروری و شکوفایی هر چه بیشتر نظام آموزشی و تربیتی جامعه را موجب می‌گردد. بااین‌وجود از کل دانش‌آموزانی که وارد سیستم آموزش‌وپرورش می‌شوند، تعداد کمی از آن‌ها می‌توانند استعدادهای خود را شکوفا کنند و در این عرصه موفق گردند و عملکرد تحصیلی خوبی از خود نشان دهند. یکی از عوامل بسیار مهم و اثرگذار در عوامل تحصیلی دانش‌آموزان عوامل روان‌شناختی آنان است (میکائیلی ، افروز و قلی زاده ، ۱۳۹۱). ازجمله ویژگی‌های روان‌شناختی مهمی که عملکرد تحصیلی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اهمال کاری است(مطیعی ،حیدری،صادقی ، ۱۳۹۲).
واژه انگلیسیprocrastination در فارسی معادل تعلل، اهمال کاری، سهل انگاری و به تعویق انداختن کارهاست (الیس و نال ، ۱۹۹۷؛ ترجمه فرجاد،۱۳۸۲). اهمال کاری اغلب به عنوان تأخیر غیر منطقی رفتار مورد بررسی قرار می گیرد (کنوس ، ۲۰۰۰،به نقل ازاستیل ، ۲۰۰۷). همچنین بالکیس و دورو (۲۰۰۷) اهمال کاری را به عنوان فروگذاری از انجام وظایف و مسئولیتها در یک شکل و اندازه و زمان به موقع و مورد انتظار، علیرغم اجتناب پذیر بودن و توانایی فرد جهت انجام آن و آگاهی از پیامدهای ناخوشایند طفره رفتن از انجام مسئولیت‌ها تعریف می کنند. اهمال کاری باتوجه به پیچیدگی و مولفه‌های شناختی، عاطفی و رفتاری آن تظاهرات گوناگونی دارد. ازجمله اهمال کاری در تصمیم گیری، اهمال کاری روان رنجورانه، اهمال کاری وسواس- اجباری، اهمال کاری تحصیلی، اهمال کاری عمومی یا کلی،که متداولترین شکل آن در دوران نوجوانی و جوانی اهمال کاری تحصیلی است (سولومون و راثبلوم ، ۱۹۸۴؛ جوکار، ۱۳۸۶).
ارتباط اهمال کاری با اضطراب، خودکارآمدی وعزت نفس پائین در پژوهش‌‌های مختلفی به تأیید رسیده است(جانسون و بلوم ، ۱۹۹۵). از سوی دیگر محققان از این اظهارنظر که اجتناب یک انگیزه اصلی برای اهمال کاری است حمایت می‌کنند. افرادی که در توانایی حل مسأله با مشکل مواجه هستند ، در برابر تکالیف چالش انگیزی که فراتر از منابع در دسترس شان است و یا تکالیف ملال‌آور با شیوه‌ای هیجانی و به صورت مضطربانه برخورد می‌کنند و برای اجتناب از این هیجان ناخوشایند، ازموقعیت‌‌های مستلزم رویارویی با مسأله اجتناب می‌کنند(فراری و دایز مورالز ، ۲۰۰۷).
محیط‌‌های آموزشی (مدرسه و دانشگاه) ، دانش آموزان و دانشجویان را با منابع متغیر و مختلفی از فشارهای تحصیلی مواجه می کنند. از جمله اینکه دانش آموزان را از این نظر که توانایی‌‌هایشان برای درگیری با چالش‌‌ها و تکالیف مورد یادگیری در یک زمان محدود و در مقایسه و رقابت با دیگران مورد ارزیابی قرار می گیرد تحت فشار قرار می دهد. این در حالی است که تحقیقات نشان می دهد که هنوز تعداد زیادی از دانش آموزان و حتی در سطوح بالای تحصیلی دانشجویان ممکن است مهارت‌‌های لازم جهت مواجهه با چنین شرایط چالش برانگیزی را دریافت نکرده باشند (الکساندر و انوگبازی ، ۲۰۰۷).
آموزش خودکارآمدی تحصیلی از اهداف مهم آموزشی و تربیتی است،که از طریق آن می توان افراد را برای مقابله با چالشها و شرایط متغیر آموزشی آماده کرد، فقدان این مهارت‌‌ها به عنوان مانعی بر پیشرفت تحصیلی، می تواند عزت نفس و ادراک خودکارآمدی افراد را نیز در مواجهه با شرایط فوق متاثر، منجر به اضطراب و به دنبال آن اجتناب از انجام وظایف مورد انتظار شود.
فهرست مطالب

اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان متوسطه

فصل دوم ادبیات پژوهش
مقدمه ۱۱
مفهوم اهمالکاری ۱۲
انواع اهمالکاری ۱۳
علل اهمالکاری ۱۵
اهمالکاری به عنوان یک اختلال شخصیتی۱۹
بررسی اهمالکاری به عنوان یک ویژگی شخصیتی . ۲۴
پیشایندهای اهمالکاری. ۲۸
پیامدهای اهمالکاری. ۲۹
سبک‌‌های مقابله ای اهمالکاری ۳۴
خودکارآمدی ۳۷
تعاریف خودکارآمدی. ۳۹
خودکارآمدی تحصیلی. ۴۰
منابع اطلاعاتی خودکارآمدی ۴۲
ابعاد خودکارآمدی ۴۳
عوامل موثر بر خودکارآمدی ۴۴
راهبردهای بهبود خودکارآمدی ۴۴
پیشینه پژوهش. ۴۵
منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع لاتین
چکیده انگلیسی
صفحه عنوان انگلیسی
فهرست نمودارها و شکل‌ها
نمودار ۱-۲٫ شرایط افزایش دهنده احتمال بروز اهمال کاری ۲۶
نمودار۲-۲٫ مدل استیل از علل اهمال کاری تحصیلی. ۲۷
نمودار ۳-۲٫ اهمال کاری و باورهای شناختی ناکارآمد. ۳۶

مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال …

۱۲ بهمن ۱۳۹۶ – این صفحه به مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان اختصاص دارد. برای مشاهده ادامه توضیحات روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید. معتبرترین ترجمه ها پیرامون مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان را از ما بخواهید. شایان ذکر است که مبانی نظری …

دانلود مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش …

۱۲ بهمن ۱۳۹۶ – فایل مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان یکی از بهترین فایل ها در حوزه خودش است. برای مشاهده قسمتی از محتوای فایل روی ادامه مطلب کلیک کنید و سپس در صورت تمایل به خرید آن اقدام فرمایید. همه چی پیرامون مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش …

خرید (مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش …

۱۲ بهمن ۱۳۹۶ – برای خرید مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان کافی است روی گزینه خرید کلیک نموده و سپس دانلود کنید. این صفحه تخصصی به مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان اختصاص داده شده است. برای مشاهده ادامه متن و توضیحات بیشتر روی ادامه …

دریافت مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر …

۱۲ بهمن ۱۳۹۶ – اینک شما با جستجوی مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان صفحه تخصصی ما را یافتید. از سایت ما مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان را دریافت نمایید و امتیاز بگیرید. من سیامک می باشم و با آیدی @Siamak_ADN در تلگرام پاسخگوی …

کاملترین فایل مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی …

۱۲ بهمن ۱۳۹۶ – این صفحه به مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان مربوط است که یکی از کاملترین فایل ها در این حوزه می باشد. برای مشاهده توضیحات کامل درباره مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان روی ادامه مطلب کلیک کنید. مطلب اصلی مبانی نظری …

دانلود فایل: مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر …

۱۲ بهمن ۱۳۹۶ – جهت مشاهده توضیحات کامل روی ادامه مطلب کلیک نمایید. توجه! برای خرید مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان نیاز به رمز دوم کارت بانکی خود دارید. خاطر نشان می شود که فایل مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان در قالب WORD و در ۸۸ صفحه …

خرید و دانلود |مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی …

۱۲ بهمن ۱۳۹۶ – در این صفحه تخصصی لینک دانلود مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان را قرار داده ایم. برای رفتن به صفحه توضیحات کامل بر روی ادامه مطلب کلیک کنید. فروش مستقیم مقالات پیرامون مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان. نام فایل: مبانی …

فایل مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش …

فایل مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان. کانال دانلود مقاله · کانال دانلود مقاله سیامک در تلگرام ۲۰۱۸-۰۲-۰۱٫ برای دانلود جدیدترین مقالات پیرامون روی لینک خرید کلیک نمایید. با عرض سلام و درود. هم میهن گرامی به صفحه اختصاصی مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری …

خرید (مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش …

۱۲ بهمن ۱۳۹۶ – اگر درمورد مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان سوالی دارید، ما به شما کمک خواهیم کرد. درود. شما در حال بررسی فایل مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان جهت خرید آن می باشید. با پرداخت هزینه به صورت اینترنتی مبانی نظری تاثیر آموزش …

خرید فایل( اثر بخشی آموزش مهارت‌های مقابله‌ای بر خودکارآمدی و …

۲۸ فروردین ۱۳۹۷ – شعار همیشگی ما مشتری مداری و کسب رضایت شما عزیزان می باشدمدیریت سایت آرزوی لحظاتی پر از موفقیت برای شما دارد و پس از تلاشهای مستمر همکاران فایل مارکت مجموعه اثر بخشی آموزش مهارت‌های مقابله‌ای بر خودکارآمدی و عزت نفس دانش‌آموزان پسر پایه اول دوره‌ی متوسطه برایتان آماده شده است تا بتوانید به اهداف خود…

مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال …

۲۳ فروردین ۱۳۹۷ – هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر پایه دوم دبیرستان است. این پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون بود. از میان مدارس پسرانه دوره دبیرستان شهرستان قاینات از طریق نمونه گیری دردسترس دو مدرسه انتخاب و با اجرای پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی …

مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال …

۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ – هموطنان گرامی سلام.وقت بخیر. با سلام حضور مشتریان گرامی.شما به صفحه اختصاصی مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه توضیحات بیشتر کلیک کنید. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری …

کاملترین فایل مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی …

۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ – کاربران گرامی درود بر شما.به سایت خودتان خوش آمدیدبا سلام حضور مشتریان گرامی.شما به صفحه اختصاصی مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه توضیحات بیشتر کلیک کنید.هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش …

چاپ – دانشگاه تهران

بررسی اثر بخشی آموزش گروهی شیوه های مقابله با استرس در افزایش رضایت زناشویی زنان، فائزه الهامی نژاد، دانشگاه تهران، ۱۳۹۲/۰۳/۲۸; بررسی اثر بخشی مهارت حل … رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده و درگیری تحصیلی با عملکرد تحصیلی در بین دانش آموزان دبیرستانی شهرستان فراهان، اسماعیل نظری تلخابی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ …

[PDF]1360 K – نشریه پژوهش در نظام های آموزشی

براســاس مبانی نظری بیــن خودکارآمدی و اهمال کاری رابطه معنــاداری وجود دارد که. بــا توجه به تعریف خودکارآمدی و بیــان ویژگی های موجود در افــراد دارای خودکارآمدی. پاییــن می توان به این رابطه پی برد. تاکمن )۱۹۹۹( اشــاره می کند که بین خودکارآمدی و. اهمال کاری رابطه معکــوس وجود دارد و چیو و چل )۲۰۰۵( اظهار کردند که خودکارآمدی. باال در دانش …

پایان نامه رابطه انگیزه پیشرفت، سبک های اسنادی و …

پایان نامه رابطه انگیزه پیشرفت، سبک های اسنادی و خودکارآمدی تحصیلی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهرستان حاجی آباد پایان نامه برای در … از سوی دیگر خودکارآمدی زمانی بر کارکرد تاثیر می گذارد که شخص مهارت های لازم برای انجام کار ویژه را دارا باشد و برای انجام آن کار به اندازه کافی برانگیخته شود …

تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش …

۳ روز پیش – پیشینه تحقیق و مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان. دانلود پایان نامه رشته روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی نظریه های خودکارآمدی دانلود فصل دوم رشته روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی به صورت فایل Word رابطه خودکارآمدی و اهمال کاری تحصیلی اهمال کاری تحصیلی در …

تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش …

۳ روز پیش – لینک مرتبط » تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی با عنوان نقش هوش هیجانی و منبع کنترل در میزان موفقیت اقتصادی شغل بهسازی و مرمت راهها با توجه به مشکلات کنونی روسازی راههای کشور پایان نامه کارشناسی مکانیک گرایش ساخت و تولید …

تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش …

۳ روز پیش – لینک مرتبط » تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان. ویژگی و مشخصات احزاب سیاسی ایران قبل از انقلاب نسبت به بعد از انقلاب پایان نامه کارشناسی مکانیک گرایش ساخت و تولید با عنوان بررسی خواص پوششهای نانو در ابزارهای براده برداری ارزیابی رابطه بین معیار عدم تقارن زمانی سود با …

تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش …

۳ روز پیش – لینک مرتبط » تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی با عنوان نقش هوش هیجانی و منبع کنترل در میزان موفقیت اقتصادی شغل بررسی اثربخشی میزان استفاده از فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی بررسی ارتباط رضایت مندی ازدواج مادر و عزت …

تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش …

۳ روز پیش – لینک مرتبط » تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان. بررسی ارتباط رضایت مندی ازدواج مادر و عزت نفس دختر پایان نامه کارشناسی مکانیک گرایش ساخت و تولید با عنوان بررسی خواص پوششهای نانو در ابزارهای براده برداری بهسازی و مرمت راهها با توجه به مشکلات کنونی روسازی راههای کشور …

تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش …

۳ روز پیش – لینک مرتبط » تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان. دانلود پایان نامه پوشش در اسلام نقد و تحلیل تخیلی نقاشی نقاشان پیشگام معاصر ایران ارزیابی عملکرد مناطق عملیاتی گازی با استفاده از منشور عملکرد و تحلیل پوششی داده ها (۲۶۶) ویژگی و مشخصات احزاب سیاسی ایران قبل از انقلاب …

تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش …

۳ روز پیش – پیشینه تحقیق و مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان. اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان دانلود پایان نامه رشته روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی دانلود فصل اول رشته روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی به صورت فایل Word رابطه خودکارآمدی و اهمال کاری تحصیلی دانلود فصل …

تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش …

۳ روز پیش – لینک مرتبط » تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان. ارزیابی عملکرد مناطق عملیاتی گازی با استفاده از منشور عملکرد و تحلیل پوششی داده ها (۲۶۶) بهسازی و مرمت راهها با توجه به مشکلات کنونی روسازی راههای کشور پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی با عنوان نقش هوش هیجانی و …

تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش …

۳ روز پیش – لینک مرتبط » تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان. تحلیل تطبیقی و مطالعه ژئوشیمیایی چاهها و مخازن گاز بررسی سامانه خرید و انبارداری در یک سازمان تولیدی بررسی اثربخشی میزان استفاده از فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی بررسی ارتباط رضایت مندی ازدواج مادر و عزت نفس دختر …

تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش …

۳ روز پیش – پیشینه تحقیق و مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان. دانلود فصل دوم رشته روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی به صورت فایل Word نظریه های خودکارآمدی اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان دانلود پایان نامه رشته روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی رابطه خودکارآمدی و اهمال کاری …

اولین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی

مقایسه میزان اثر بخشی روش تدریس اکتشافی و فراشناخت در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم دبستان در درس علوم تجربی مورد مطالعه دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر اهواز … اثر بخشی آموزش تکنیک های شناختی_رفتاری بر کاهش اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه اهواز … مبانی فلسفی برنامه درسی تجربه شده.

[PDF]دریافت

توسط F Shokri – ‏۲۰۱۳
۱۱ خرداد ۱۳۹۳ – ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪن ﮐﺎرﻫﺎی درﺳﯽ ﻫﻢ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻌﻠﻞ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ. اﺳﺖ. (. اﺳﭽﺮ و اﺳﺘﺮﻣﻦ،. ۲۰۰۲٫ ). در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﺗﻌﻠﻞ، ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺎﯾﯽ ﺻﻮرت. ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ. ﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﻬﻨﯽ. ﯾﯿﻼق، ﺳﻼﻣﺘﯽ،. ﻣﻬﺮاﺑﯽ. زاده ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ و ﺣﻘﯿﻘﯽ. (. ۱۳۸۵٫ ) اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ. ﺷﯿﻮع ﺗﻌﻠﻞ و ﺗﺄﺛﯿﺮ درﻣﺎﻧﮕﺮی. ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ. -. رﻓﺘﺎری ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ. ﺗﻌﻠﻞ در داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﺎدار.

چارچوب نظری و پژوهش تجربی رضایتمندی تحصیلی (فصل ۲) …

دانلود و دریافت فایل چارچوب نظری و پژوهش تجربی رضایتمندی تحصیلی (فصل ۲),مبانی نظری رضایت مندی تحصیلی,پیشینه عملکرد تحصیلی,پیشینه پژوهش رضایتمندی تحصیلی,پرسشنامه رضایت تحصیلی دانشجویان,تعریف رضایتمندی,تعریف رضایت تحصیلی,رضایتمندی یعنی چه؟,انشا در مورد رضایتمندی,ر.

دانشگاه علامه طباطبائی فناوری آموزش و یادگیری ۲۴۷۶-۳۸۶۱ …

پژوهش حاضر به‌منظور بررسی تأثیر یادگیری تلفیقی مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی بر خودکارآمدی درس ریاضی دانش‌آموزان دختر متوسطه شهرستان قائم‌شهر انجام گرفت. …. استفاده شد، براساس مبانی نظری، پیشینه تجربی و مصاحبه با متخصصان مؤلفه‌های تشکیل و مدیرت گروه، چند رسانه ای بودن، جذابیت آموزشی، امنیت و اعتبار و سهولت …

رزومه علمی آقای دکتر محمدرضا عابدی – سیویلیکا

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد. مقالات ژورنالی. ردیف, عنوان مقاله, نام ژورنال, شماره، دوره و تاریخ. ۱, اثر بخشی مداخله گروهی مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری بر اضطراب امتحان پسران داوطلب …

خرید و دانلود مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی …

۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ – کاربران گرامی درود بر شما.به سایت خودتان خوش آمدیدبا سلام،محصول دانلودی +{{مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان}}+آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری …

بررسی اثربخشی آموزش مولفه های تصمیم گیری مجدد بر کاهش …

۲۴ مرداد ۱۳۹۶ – تحقیق حاضر با عنوان بررسی اثربخشی آموزش مولفه های تصمیم گیری مجدد بر کاهش خودناتوان سازی تحصیلی و افزایش جرات ورزی دانش آموزان از سری ….. kafshdoozak.rasanenow.ir/دانلود-پایان-نامه-ارشد-رابطه-بین-مولفه/ Cachedبررسی رابطه بین خودکارآمدی،اهمال کاری تحصیلی و اضطراب امتحان با پیشرفت … …

کاملترین فایل مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی …

۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ – هموطنان گرامی سلام.وقت بخیرمدیریت سایت آرزوی لحظاتی پر از موفقیت برای شما دارد و پس از تلاشهای مستمر همکاران فایل مارکت مجموعه مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان برایتان آماده شده است تا بتوانید به اهداف خود برسید و خود را به موفقیت برسانید. بخش مهم در خرید های…

بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی …

تحقیق حاضر با عنوان بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان متوسطه از سری تحقیق های رشته روانشناسی میباشد. این تحق.

پروپوزال تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال …

۱۶ فروردین ۱۳۹۷ – هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر پایه دوم دبیرستان شهرستان قاینات استان خراسان جنوبی استپژوهش بصورت کامل و جامع و با منابع جدید ارائه می شود. دانلود پروپوزال تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان. پروپوزال خودکارآمدی …

خرید آنلاین مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر …

۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ – ما بهترین محصولات را برای رضایت شما گرد آورده ایمبا سلام حضور مشتریان گرامی.شما به صفحه اختصاصی مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه توضیحات بیشتر کلیک کنید.هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی …

مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال …

مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان: مقالات تدوین شده پیرامون مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان از دانشگاه های معتبر کشور. اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان پایان نامه اهمال کاری اهمال کاری تحصیلی doc دانلود پایان نامه خودکارآمدی پایان نامه خودکارآمدی …

مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال …

مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان: دانلود ترجمه مقالات در خصوص مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان پایان نامه اهمال کاری اهمال کاری تحصیلی doc دانلود پایان نامه خودکارآمدی پایان نامه خودکارآمدی تحصیلی تاثیر …

مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال …

مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان: راه اندازی سایتی برای جمع آوری مطالب مفید پیرامون مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان پایان نامه اهمال کاری اهمال کاری تحصیلی doc دانلود پایان نامه خودکارآمدی پایان نامه خودکارآمدی …

مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال …

مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان: فایل مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان را در منزل خود تهیه نمایید. اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان پایان نامه اهمال کاری اهمال کاری تحصیلی doc دانلود پایان نامه خودکارآمدی پایان نامه خودکارآمدی تحصیلی تاثیر …

ستاره باران

-پروپوزال تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان -بررسی اعتراض به رای داور در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی -مبانی نظری ارزیابی و طبقه بندی عوامل و مولفه های حیاتی موفقیت در پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمانی -مبانی نظری بررسی سیستم بهای تمام شده و روش ABC در بیمارستان

دریافت فایل مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی …

۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ – کاربران گرامی درود بر شما.به سایت خودتان خوش آمدید دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان || روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان …

برترین فایل پرسشنامه تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی …

از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آورد دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| پرسشنامه تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان || روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید هدف از پرسشنامه حاضر بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری …

فایل تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری …

۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ – سلام.به وبسایت ما خوش آمدید. مدیریت سایت آرزوی لحظاتی پر از موفقیت برای شما دارد و پس از تلاشهای مستمر همکاران فایل مارکت مجموعه تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان برایتان آماده شده است تا بتوانید به اهداف خود برسید و خود را به موفقیت برسانید. بخش مهم در خرید های اینترنتی …

اهمال کاری تحصیلی – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

رابطه بین اهمال‌کاری تحصیلی و فرسودگی تحصیلی با دستاورد آموزشی در میان دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی … چکیده پیش بینی اهمال کاری دانش آموزان براساس سبک‌های حل مسأله با واسطه-گری خودکارآمدی تحصیلی به کوشش: مصطفی زابلی پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سبک‌های حل مسأله و اهمال‌کاری تحصیلی با …

بررسی اثربخشی بسته آموزشی «کاهش اهمال کاری» بر افزای …

اهداف اصلی این پژوهش طراحی و آموزش بسته آموزشی، جهت کاهش اهمال کاری تحصیلی و افزایش پیشرفت تحصیلی دانشجویان است. این پژوهش شبه آزمایشی و از نوع … رابطه خودکارآمدی و اضطراب اجتماعی با اهمال کاری تحصیلی در بین دانش آموزان شهرستان مریوان، پایان نامه ارشد، دانشکده روان شناسی دانشگاه تهران. فاتحی، یونس؛ عبدخدایی، محمد …

بهترین فایل مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی …

۱۲ بهمن ۱۳۹۶ – با سلام. به صفحه اختصاصی مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان خوش آمدید. من سیامک هستم، آماده برای پاسخ دادن به سوالات شما. برای برقراری ارتباط با من می توانید از آیدی @Siamak_ADN در تلگرام استفاده کنید. همچنین باعث افتخار است اگر مطالب کانال من را دنبال کنید.

دانلود مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش …

۱۲ بهمن ۱۳۹۶ – درود، هم وطن گرامی. به صفحه کاملاً تخصصی دانلود مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان قدم رنجه فرمودید. سیامک خان با شناسه کاربری @Siamak_ADN در پیامرسان محبوب تلگرام منتظر پیغام از سمت شما عزیزان است. به علاوه، سیامک برای به اشتراک گذاشتن تجربیات خود کانال …

دانلود فایل: مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر …

۱۲ بهمن ۱۳۹۶ – با عرض سلام و ادب و ضمن خوش آمدگویی، این پیج از سایت مربوط به مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان است. مدیر سایت سیامک در تلگرام با آیدی @Siamak_ADN منتظر دریافت پیام از سوی شماست. همچنین سیامک برای شما کانال دانلود مقاله راه اندازی کرده است. این پیج به مبانی …

ونوس گراف .

کاملترین سری آموزشی مونتاژ و سخت افزار کامپیوتر بصورت کاملا تصویری و کاربردی – اورجینال. کاملترین … -دانلود فایل کامل مبانی نظری کاربرد مدیریت دانش شخصی توسط اعضای هیات علمی دانشگاه‌ بیرجند … -دانلود تغییر حسابرس و عوامل موثر بر دوره تصدی حسابرس با تاکید بر تاثیر حاکمیت شرکتی بر آن – خرید آنلاین و دریافت

مبانی نظری سرزندگی تحصیلی – دانلود رایگان – دانلود …

مبانی نظری پایان نامه درباره خودکارآمدی تحصیلی – ایران دانلود … مبانی نظری و پیشینه … ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ آﻣﻮزش ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮاﮔﯿﺮان را ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. واداﺷﺖ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻧﮕﺮش، اﻧﮕﯿﺰه و. مقایسه‌ی اهمال‌کاری تحصیلی و سرزندگی تحصیلی در دانش‌آموزان با و . …. چکیده, این تحقیق به منظور بررسی تاثیر ادراک از الگوهای ارتباطات خانواده (الگوی ارتباطی …

پژوهش – ۲ – فروشگاه مستر فایل – رز بلاگ

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های مدیران آموزشی – مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک زندگی – مبانی نظری و پیشینه پژوهش سرمایه اجتماعی مبانی نظری و پیشینه پژوهش بهزیستی روانشناختی – نگین …… گل پونه poonehictr.rzb.h5h.ir/ -دانلود (پیشینه تحقیق و مبانی نظری استرس تحصیلی دانش آموزان) -دریافت فایل بازی های .

ستاره سهیل

شما در حال مشاهده بخش فروشگاه اینترنتی سایت هستید ما در این سایت محصولات مفید آموزشی و کاربردی را هم به شما ارائه می کنیم . … -مبانی نظری و پیشینه پژوهش استراتژی های شتاب و معکوس، با استفاده از اثر تقدم- تاخر و تحمل ریسک مقطعی -مبانی نظری و … -پرسشنامه تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان

پروپزال اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی بر افزایش …

۱۰ اسفند ۱۳۹۶ – پروپزال اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی بر افزایش خودکارآمدی تحصیلی و کاهش تعلل ورزی دانش آموزان مقطع چهارم ابتدایی دختر پسر شهر (۴۶۵۲۸):افزایش … باورهای خود کارآمدی پایه اصلی و محور انگیزه انسان محسوب می شوند و به میزان بهره مندی افراد از این باورها، احتمال موفقیت آنها را در انجام کارها را بالا می برد (خواجه و …

مبانی نظری خودپنداره تحصیلی | لاتین ۲۰۱۸

۲۸ اسفند ۱۳۹۶ – مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودپنداره تحصیلی. در ۲۹ صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx. توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش). همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه. توضیحات نظری کامل در مورد متغیر. پیشینه داخلی و خارجی در مورد …

مطالب مرتبط – دانلود رایگان پرسشنامه مدیریت دانش,دانلود …

ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهش تعاریف و مفاهیم توسعه روستایی(فصل دوم),مبانی نظری توسعه روستایی,pdf,پیشینه تحقیق ضرورت توسعه روستایی,پیشینه پژوهش ….. بررسی تأثیر آموزش مادران بر مبنای نظریه دلبستگی بر کاهش اضطراب کودکان,نظریه های دلبستگی,تحقیق کاهش اضطراب کودکان,اضطراب کودکان pdf,مقاله اضطراب …

پرسشنامه اهمال کاری یا تعلل ورزی تاکمن ۱۹۹۱ |۱۰۰۶| …

۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ – برای آزمون و سنجش تعلل یا اهمال کاری، پرسشنامه استاندارد تاکمن (Tuckman 1991) مورد استفاده قرار می گیرد این پرسشنامه یک مقیاس خودگزارشی ۱۶ ماده ای …. والدین با عزت نفس، جرأت ورزی و خودکارآمدی فرزندان آنها در بین دانش آموزان دختر دبیرستان های منطقه ۷ آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصیلی ۸۶-۸۵ است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *