دانلود کامل مبانی نظری اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر آن

Published on Author adminLeave a comment

مبانی نظری اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر آن

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر پایه دوم دبیرستان شهرستان قاینات استان خراسان جنوبی استپژوهش بصورت کامل و جامع و با منابع جدید ارائه می شود
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید ها ۱۶
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۹۶ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۸۸

مبانی نظری اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر آن

فروشنده فایل

کد کاربری ۲

کاربر

دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

مبانی نظری اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر آن

چکیده:
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر پایه دوم دبیرستان است. این پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون بود. از میان مدارس پسرانه دوره دبیرستان شهرستان قاینات از طریق نمونه‌گیری دردسترس دو مدرسه انتخاب و با اجرای پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی ۳۰ نفر که نمره بالایی در اهمال کاری تحصیلی گرفتند در ‌دو گروه آزمایش و گروه کنترل جایگزین شدند (تعداد هر گروه ۱۵ نفر است). آموزش خودکارآمدی به مدت ۱۰ جلسه در مورد گروه اول اجرا شد، گروه کنترل در لیست انتظار بودند. داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره تجزیه‌وتحلیل شدند. تحلیل کوواریانس تک متغیره نشان داد که بین گروه‌های موردمطالعه در اهمال کاری تحصیلی تفاوت معناداری وجود دارد (۰۱/۰>p). یافته‌ها نشان دادند آموزش خودکارآمدی در کاهش اهمال کاری تحصیلی مؤثر است.
کلمات کلیدی:
خودکارآمدی
اهمال کاری تحصیلی
مقدمه
یکی از اهداف مهم آموزش‌وپرورش ایجاد زمینه برای رشد همه‌جانبه فرد و تربیت انسان‌های سالم، کارآمد و مسئول برای ایفای نقش در زندگی فردی و اجتماعی است. ازآنجا ‌که دانش‌آموزان به‌عنوان رکن اساسی نظام آموزشی کشور، در دستیابی به اهداف نظام آموزشی نقش و جایگاه ویژه‌ای دارند، توجه به این قشر از جامعه ازلحاظ آموزشی و تربیتی، باروری و شکوفایی هر چه بیشتر نظام آموزشی و تربیتی جامعه را موجب می‌گردد. بااین‌وجود از کل دانش‌آموزانی که وارد سیستم آموزش‌وپرورش می‌شوند، تعداد کمی از آن‌ها می‌توانند استعدادهای خود را شکوفا کنند و در این عرصه موفق گردند و عملکرد تحصیلی خوبی از خود نشان دهند. یکی از عوامل بسیار مهم و اثرگذار در عوامل تحصیلی دانش‌آموزان عوامل روان‌شناختی آنان است (میکائیلی ، افروز و قلی زاده ، ۱۳۹۱). ازجمله ویژگی‌های روان‌شناختی مهمی که عملکرد تحصیلی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اهمال کاری است(مطیعی ،حیدری،صادقی ، ۱۳۹۲).
واژه انگلیسیprocrastination در فارسی معادل تعلل، اهمال کاری، سهل انگاری و به تعویق انداختن کارهاست (الیس و نال ، ۱۹۹۷؛ ترجمه فرجاد،۱۳۸۲). اهمال کاری اغلب به عنوان تأخیر غیر منطقی رفتار مورد بررسی قرار می گیرد (کنوس ، ۲۰۰۰،به نقل ازاستیل ، ۲۰۰۷). همچنین بالکیس و دورو (۲۰۰۷) اهمال کاری را به عنوان فروگذاری از انجام وظایف و مسئولیتها در یک شکل و اندازه و زمان به موقع و مورد انتظار، علیرغم اجتناب پذیر بودن و توانایی فرد جهت انجام آن و آگاهی از پیامدهای ناخوشایند طفره رفتن از انجام مسئولیت‌ها تعریف می کنند. اهمال کاری باتوجه به پیچیدگی و مولفه‌های شناختی، عاطفی و رفتاری آن تظاهرات گوناگونی دارد. ازجمله اهمال کاری در تصمیم گیری، اهمال کاری روان رنجورانه، اهمال کاری وسواس- اجباری، اهمال کاری تحصیلی، اهمال کاری عمومی یا کلی،که متداولترین شکل آن در دوران نوجوانی و جوانی اهمال کاری تحصیلی است (سولومون و راثبلوم ، ۱۹۸۴؛ جوکار، ۱۳۸۶).
ارتباط اهمال کاری با اضطراب، خودکارآمدی وعزت نفس پائین در پژوهش‌‌های مختلفی به تأیید رسیده است(جانسون و بلوم ، ۱۹۹۵). از سوی دیگر محققان از این اظهارنظر که اجتناب یک انگیزه اصلی برای اهمال کاری است حمایت می‌کنند. افرادی که در توانایی حل مسأله با مشکل مواجه هستند ، در برابر تکالیف چالش انگیزی که فراتر از منابع در دسترس شان است و یا تکالیف ملال‌آور با شیوه‌ای هیجانی و به صورت مضطربانه برخورد می‌کنند و برای اجتناب از این هیجان ناخوشایند، ازموقعیت‌‌های مستلزم رویارویی با مسأله اجتناب می‌کنند(فراری و دایز مورالز ، ۲۰۰۷).
محیط‌‌های آموزشی (مدرسه و دانشگاه) ، دانش آموزان و دانشجویان را با منابع متغیر و مختلفی از فشارهای تحصیلی مواجه می کنند. از جمله اینکه دانش آموزان را از این نظر که توانایی‌‌هایشان برای درگیری با چالش‌‌ها و تکالیف مورد یادگیری در یک زمان محدود و در مقایسه و رقابت با دیگران مورد ارزیابی قرار می گیرد تحت فشار قرار می دهد. این در حالی است که تحقیقات نشان می دهد که هنوز تعداد زیادی از دانش آموزان و حتی در سطوح بالای تحصیلی دانشجویان ممکن است مهارت‌‌های لازم جهت مواجهه با چنین شرایط چالش برانگیزی را دریافت نکرده باشند (الکساندر و انوگبازی ، ۲۰۰۷).
آموزش خودکارآمدی تحصیلی از اهداف مهم آموزشی و تربیتی است،که از طریق آن می توان افراد را برای مقابله با چالشها و شرایط متغیر آموزشی آماده کرد، فقدان این مهارت‌‌ها به عنوان مانعی بر پیشرفت تحصیلی، می تواند عزت نفس و ادراک خودکارآمدی افراد را نیز در مواجهه با شرایط فوق متاثر، منجر به اضطراب و به دنبال آن اجتناب از انجام وظایف مورد انتظار شود.
فهرست مطالب

اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان متوسطه

فصل دوم ادبیات پژوهش
مقدمه ۱۱
مفهوم اهمالکاری ۱۲
انواع اهمالکاری ۱۳
علل اهمالکاری ۱۵
اهمالکاری به عنوان یک اختلال شخصیتی۱۹
بررسی اهمالکاری به عنوان یک ویژگی شخصیتی . ۲۴
پیشایندهای اهمالکاری. ۲۸
پیامدهای اهمالکاری. ۲۹
سبک‌‌های مقابله ای اهمالکاری ۳۴
خودکارآمدی ۳۷
تعاریف خودکارآمدی. ۳۹
خودکارآمدی تحصیلی. ۴۰
منابع اطلاعاتی خودکارآمدی ۴۲
ابعاد خودکارآمدی ۴۳
عوامل موثر بر خودکارآمدی ۴۴
راهبردهای بهبود خودکارآمدی ۴۴
پیشینه پژوهش. ۴۵
منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع لاتین
چکیده انگلیسی
صفحه عنوان انگلیسی
فهرست نمودارها و شکل‌ها
نمودار ۱-۲٫ شرایط افزایش دهنده احتمال بروز اهمال کاری ۲۶
نمودار۲-۲٫ مدل استیل از علل اهمال کاری تحصیلی. ۲۷
نمودار ۳-۲٫ اهمال کاری و باورهای شناختی ناکارآمد. ۳۶

مبانی نظری اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی – آپارات

▶ ۰:۰۹

۳۰ فروردین ۱۳۹۷ – بارگذاری توسطدانلود فایل
دانلود فایل اصلی https://goo.gl/xmbiwf مبانی نظری اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر آن هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش …

بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی …

تحقیق حاضر با عنوان بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان متوسطه از سری تحقیق های رشته روانشناسی میباشد. این تحقیق با گرایش مشاوره مدرسه در ۱۱۹ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

مبانی نظری اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش …

۳۱ فروردین ۱۳۹۷ – هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر پایه دوم دبیرستان شهرستان قاینات استان خراسان جنوبی استپژوهش بصورت کامل و جامع و با منابع جدید ارائه می شود.

مبانی نظری اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش …

۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ – سلام.به وبسایت ما خوش آمدید.به صفحه دانلود فایل(مبانی نظری اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر آن)خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب بروید.شما پس از پرداخت هزینه ای ناچیز فایل{مبانی نظری اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر آن}را دانلود خواهید کردهدف…

مبانی نظری اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش …

۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ – بیننده گرامی سلام.به وب ما خوش آمدید هموطن گرامی سلام.به صفحه ی دانلود _مبانی نظری اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر آن_خوش امدید.امیدوارم بهره کافی را از مبانی نظری اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر آن ببرید هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش …

خرید فایل( اثر بخشی آموزش مهارت‌های مقابله‌ای بر خودکارآمدی و …

۲۸ فروردین ۱۳۹۷ – دانلود پروپوزال تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان -کامل و جامع هموطنان گرامی سلام.وقت بخیرنام محصول دانلودی: پروپوزال تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال.

کاملترین فایل مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی …

۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ – کاربران گرامی درود بر شما.به سایت خودتان خوش آمدیدبا سلام حضور مشتریان گرامی.شما به صفحه اختصاصی مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه توضیحات بیشتر کلیک کنید.هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش …

[PDF]دریافت

توسط A Fooladi
۹ اسفند ۱۳۹۵ – اﯾﻤﯿﻞ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل: ﭼﮑﯿﺪه. ﻫﺪف اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزش ﺳﺮزﻧﺪﮔﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮ. ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶ. آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ ﺑﻮد. ﺟﺎﻣﻌ. ﮥ. ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻤ. ﮥ. داﻧﺶ. آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ ﭘﺎﯾ ….. ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ در داﻧﺶ. آﻣﻮزان دارای اﺧﺘﻼل ﯾﺎدﮔﯿﺮی در. ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ داﻧﺶ. آﻣﻮزان ﻋﺎدی ﻣﯿﺰان اﻫﻤﺎل. ﮐﺎری ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ. ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻣﯿﺰان ﺳﺮزﻧﺪﮔﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮد. آﻧﺎن ﺑﯿﺎن. ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آﻣﻮزش روش.

مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال …

۱۲ بهمن ۱۳۹۶ – این صفحه به مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان اختصاص دارد. برای مشاهده ادامه توضیحات روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید. معتبرترین ترجمه ها پیرامون مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان را از ما بخواهید. شایان ذکر است که مبانی نظری …

بررسی تاثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر اهمال‌کاری، …

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی بر اهمالکاری، خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی در دانشآموزان سال اول دوره متوسطه دوم شهرستان نورآباد … پس از مطالعه مبانی نظری و پیشینه پژوهشی و همچنین بررسی مقیاس‌های خودتنظیمی موجود، مدل شناختی اجتماعی زیمرمن (۲۰۰۲) به‌عنوان مبنای ساخت مقیاس در نظر گرفته شد.

Cv of Faculty Members

محمود بحرانی, روابط عِلّی بین عوامل اجتماعی کلاس و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان: نقش میانجی‌ خودکارآمدی، عواطف و انگیزش تحصیلی, ۱۳۹۰. فرامرز روانجو, فهم تجارب زیستی … فیروزه رحیمی, مقایسه اثر بخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و آموزش صبر بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان, ۱۳۹۴. زینب حاذقی, یش بینی آمادگی به …

پایان نامه رابطه خودکارآمدی،اهمال کاری و اضطراب امتحان با …

پایان نامه رابطه خودکارآمدی،اهمال کاری و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی چکیده: … یکی از ملاک های کارایی نظام آموزشی، پیشرفت و افت تحصیلی دانش آموزان می باشد و کشف و مطالعه متغیرهای تأثیر گذار بر این متغیر ها ، به شناخت بهتر و پیش …

اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش خودکارآمدی …

۳ روز پیش – لینک مرتبط » اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر آن. دانلود پایان نامه رشته علوم ارتباطات اجتماعی با عنوان جرایم رسانه ای ماهیت شکل پذیری و طراحی لرزه ای اتصالات با رویکردی جدید در قابهای خمشی فولادی بررسی ماهیت و اجزای رضایت شغلی و توسعه منابع انسانی پایان نامه کارشناسی ارشد …

رزومه – جواد اژه ای

بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و ویژگی های شخصیت با ابعاد عشق در دانشجویان دانشگاه تهران، محمد خالقی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۲/۱۱/۰۶; اثربخشی آموزش شناختی … حمایت اجتماعی ادراک شده و درگیری تحصیلی با عملکرد تحصیلی در بین دانش آموزان دبیرستانی شهرستان فراهان، اسماعیل نظری تلخابی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ …

اثربخشی آموزش برون‌ریزی نوشتاری هیجان‌ها بر خودکارامدی و …

توسط مهسا مرادمند
هدف: هدف پژوهش تعیین اثربخشی برون‌ریزی نوشتاری هیجان‌ها بر خودکارامدی و کنترل عواطف در دانش‌آموزان مضطرب بود. روش: روش …. مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی . تهران : رشد. …. نقش کمال گرایی مثبت و منفی، خودکارآمدی، نگرانی مشکل در نظم بخشی هیجانی در پیش بینی اهمال کاری رفتاری و تصمیم گیری. مجله روان …

[PDF]فصلنامه ی پژوهش اجتماعی – تحقیقات مدیریت آموزشی

هدف از این پژوهش بررسی اثر بخشی آموزش مهارت حل مسئله بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان. است. جامعه مورد مطالعه شامل همه دانش آموزان پسر سال … از جمله مشکلاتی که انسان ها به خصوص دانش آموزان با آن مواجه هستند، اهمال. کاری آنان یا تعلل ورزی و مشکلات پیشرفت تحصیلی ایجاد مشکل کرده است. اما. در سال های اخیر به زمینه های ایجاد و دلایل و …

پروپوزال اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش …

۲۸ فروردین ۱۳۹۷ – عنوان این مقاله : پروپوزال اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر آن. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر پایه دوم دبیرستان شهرستان قاینات استان خراسان جنوبی استپژوهش بصورت کامل و جامع و با منابع جدید ارائه می شود. دانلود مستقیم …

ادامه مقالات پذیرفته شده – فصلنامه رویش روان شناسی (علمی …

بررسی اثربخشی آموزش گروهی مهارت های زندگی بر رضایت از زندگی و استرس در دانش آموزان دختر – پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۹/۲۴ … نقش خودکارآمدی و شادکامی در پیش‌بینی خودانتقادگری و اعتماد به خود معلمان – پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۹/۱۲ …. نقش اهمال کاری تحصیلی و احساس تنهایی در فرسودگی تحصیلی دانش‌آموزان – پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۴/۱۱.

[PDF]1360 K – نشریه پژوهش در نظام های آموزشی

براســاس مبانی نظری بیــن خودکارآمدی و اهمال کاری رابطه معنــاداری وجود دارد که. بــا توجه به تعریف خودکارآمدی و بیــان ویژگی های موجود در افــراد دارای خودکارآمدی. پاییــن می توان به این رابطه پی برد. تاکمن )۱۹۹۹( اشــاره می کند که بین خودکارآمدی و. اهمال کاری رابطه معکــوس وجود دارد و چیو و چل )۲۰۰۵( اظهار کردند که خودکارآمدی. باال در دانش …

مقاله بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی …

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر اهمالکاری تحصیلی در میان دانش آموزان پسر سال اول دبیرستان است. بدین منظور … (۱۳۸۸). پیش بینی اهمال کاری دانشجویان بر اساس … نظری، محمد. (۱۳۸۹). برسی ارتباط کمال گرایی، عواطف خودآگاه و … Flett, G. L.; & Blankstein, K. R.; & Hewittand, P. … Lay, C. H. …

ستاره باران

چگونه خانه خود را طراحی کنیم؟ مناسب طراحان دکوراسیون داخلی جذابیت و زیبایی داخلی خانه با طرح های جدید آشنایی با روانشناسی رنگها شما هم میتوانید برای طراحی منزل خود از این مدلها الهام بگیرید شامل ۱۷۰۰۰ تصویر از معماری داخلی و دکوراسیون به همراه ۵۰ ایده برتر از طراحان و معماران داخلی مناسب برای تمام علاقمندان به …

خرید و دانلود مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی …

۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ – به سایت خودتان خوش آمدیدبا سلام،محصول دانلودی +{{مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان}}+آماده ارائه به جویندگان عزیز … هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر پایه دوم دبیرستان شهرستان قاینات استان خراسان جنوبی …

پروپوزال اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش …

۲۶ فروردین ۱۳۹۷ – مبانی نظری و پیشینه تحقیق تسهیم دانش. ۶ ساعت قبل. عنوان این مقاله : پروپوزال اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر آن. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر پایه دوم دبیرستان شهرستان قاینات استان خراسان جنوبی استپژوهش …

کاملترین فایل مبانی نظری اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و …

۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ – لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم اینک شما با جستجوی ((مبانی نظری اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر آن)) وارد صفحه فروش فایل دانلودی -مبانی نظری اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر آن- شده اید. توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی …

اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر کاهش تعلل‌ ورزی تحصیلی …

توسط پورعبدل – ‏۲۰۱۶
به‌عبارت‌دیگر نتایج نشان داد که درمان پذیرش و تعهد موجب کاهش تعلل ورزی تحصیلی دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری می‌شود. نتیجهگیری: با … پورعبدل، سعید؛ صبحی قراملکی، ناصر و عباسی، مسلم (۱۳۹۳)؛ مقایسه اهمال‌کاری تحصیلی و سرزندگی تحصیلی در دانش‌آموزان با و بدون اختلال یادگیری خاص، ناتوانیهای یادگیری، ۴(۳)، ۳۸-۲۲٫

خرید آنلاین پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و …

۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ – برترین پکیج مبانی نظری اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر آن – دانلود فایل با آرزوی بهترینها برای شما عزیزان مدیریت سایت آرزوی لحظاتی پر از موفقیت برای شما دارد و پس از تلاشهای مستمر همکاران فایل مارکت مجموعه مبانی نظری اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش.

کاملترین فایل مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی …

۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ – هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر پایه دوم دبیرستان شهرستان قاینات استان خراسان جنوبی استپژوهش بصورت کامل و جامع و با منابع جدید ارائه می … کاملترین فایل پروپوزال تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان هموطنان گرامی سلام.

خرید آنلاین اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش …

۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ – هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر پایه دوم دبیرستان شهرستان قاینات استان خراسان جنوبی … مبانی نظری اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر آن از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را …

مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال …

عبارت کلیدی: مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان. دانلود این فایل. دانلود پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی. تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان. چکیده: هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر …

مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال …

مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان: دانلود ترجمه مقالات در خصوص مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان اهمال کاری تحصیلی در دانش … هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر پایه دوم دبیرستان است.

مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال …

مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان: راه اندازی سایتی برای جمع آوری مطالب مفید پیرامون مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان اهمال کاری … هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر پایه دوم دبیرستان است.

دانلود (اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش …

۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ – امیدواریم از خرید خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شوید با سلام،محصول دانلودی +{{اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر آن}}+آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر آن و …

مبانی نظری اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش …

۲۶ فروردین ۱۳۹۷ – مبانی نظری اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر آن دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: ۱ بار فرمت فایل: doc حجم فایل: ۲۹۶ کیلوبایت تعداد صفحات فایل: ۸۸٫ هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر پایه دوم دبیرستان شهرستان …

تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش …

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر پایه دوم دبیرستان است. …. تاثیر خودکارآمدی تحصیلی بر اهمال کاری نظریه های خودکارآمدی رابطه خودکارآمدی و اهمال کاری تحصیلی پایان نامه اهمال کاری تحصیلی مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان دانلود …

ستاره سهیل

شما در حال مشاهده بخش فروشگاه اینترنتی سایت هستید ما در این سایت محصولات مفید آموزشی و کاربردی را هم به شما ارائه می کنیم . … -مبانی نظری و پیشینه پژوهش استراتژی های شتاب و معکوس، با استفاده از اثر تقدم- تاخر و تحمل ریسک مقطعی -مبانی نظری و … -پرسشنامه تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان

رابطه خودکارآمدی،اهمال کاری و اضطراب امتحان با پیشرفت …

۳ روز پیش – رابطه خودکارآمدی،اهمال کاری و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان۹۴. فهرست مطالبعنوان صفحه چکیده….۱ فصل اول : مقدمه پژوهش ۱-۱مقدمه…۳-۲ ۱-۲بیان مسئله…..۷-۳ ۱-۳ اهمیت و ضرورت پرسش …..۹-۷ ۱-۴اهداف پژوهش …..۹ ۱-۵ فرضیه های پژوهش……۱۰ ۱-۶ متغیرهای پژوهش….۱۰ ۱-۶-۱ تعریف مفهومی…۱۱

آموزش کامل: دروس چهارم دبستان – اورجینال – وب نیلو – پارت بلاگ

دانلود فایل کامل پاورپوینت تحول اداری در بخش مدیریت دولتی -. دانلود (پروپوزال اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر آن) -. دانلود تحقیق بیمه و نقش آن در بهبود وضعیت اقتصادی ملی -کامل و جامع -. دانلود فایل ( اهداف و کارکردهای کتابخانه های عمومی) -. دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق رابطه بحرانهای بانکی و …

پیشینه تحقیق و مبانی نظری عملکرد تحصیلی |۴۴۰۱| …

۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ – قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه. عملکرد تحصیلی. عملکرد تحصیلی تسلط و یادگیری فرد از مواد آموزشی ارایه شده در یک دوره تحصیلی خاص تعریف شده است … بر پیشرفت تحصیلی مطرح است و در رویکرد دوم از فرایندهای خاص دانش آموز نظیر خودتنظیمی و خودکارآمدی سخن به میان می آید (فولادچنگ و لطیفیان، ۱۳۸۱).

دریافت فایل دانلود مبانی نظری تعاریف و مفاهیم تربیت دینی …

دانلود بهترین فایل دانلود مبانی نظری تربیت دینی(فصل دوم) , مبانی نظری تربیت دینی(فصل دوم) ,دانلود ادبیات نظری تربیت دینی,پیشینه پژوهش تربیت دینی … منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *