دانلود کامل مبانی نظری ارزیابی تاثیر فناوری اطلاعات بر میزان مشارکت سازمان در فرآیند تصمیم گیری از دیدگاه کارکنان

Published on Author adminLeave a comment

مبانی نظری ارزیابی تاثیر فناوری اطلاعات بر میزان مشارکت سازمان در فرآیند تصمیم گیری از دیدگاه کارکنان

هدف از این پژوهش بررسی دیدگاه کتابداران کتابخانه‌های عمومی در مورد تاثیر فناوری اطلاعات بر میزان مشارکت آنان در فرایند تصمیم گیری در کتابخانه‌های عمومی استان یزد با منابع جدید و بصورت کامل و جامع می باشد
دسته بندی مدیریت
بازدید ها ۳۸
فرمت فایل doc
حجم فایل ۶۴۱ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۹۵

مبانی نظری ارزیابی تاثیر فناوری اطلاعات بر میزان مشارکت سازمان در فرآیند تصمیم گیری از دیدگاه کارکنان

فروشنده فایل

کد کاربری ۲

کاربر

دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت

ارزیابی تاثیر فناوری اطلاعات بر میزان مشارکت سازمان در فرآیند تصمیم گیری از دیدگاه کارکنان

چکیده
هدف از پژوهش حاضر، تعیین دیدگاه کتابداران کتابخانه‌های عمومی در مورد تاثیر فناوری اطلاعات بر میزان مشارکت آن‌ها در فرایند تصمیم گیری در کتابخانه‌های عمومی استان یزد بوده-است. در این پژوهش به لحاظ ماهیت موضوع و اهداف پژوهش، از روش توصیفی- پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان یزد که در سال ۱۳۹۰ مشغول به کار بودند و جمعیت آن ها بالغ بر ۱۳۲ نفر بود. به منظور تعیین حجم نمونه از فرمول نمونه‌گیری کوکران بهره جویی شد و تعداد ۹۶ نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. روش نمونه‌گیری، تصادفی ساده متناسب با نمونه بود.
برای گردآوری داده‌ ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده، که در آن از طیف لیکرت بهره جویی شده است. در این پژوهش جهت سنجش روایی درونی از روایی محتوایی، نوع صوری و اعتبار سازه‌ای، نوع تحلیل عاملی استفاده شد. ابتدا پرسشنامه جهت نظرسنجی و اعتبارسنجی توسط اساتید متخصص در این حوزه مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پس از اعمال نظرات و اصلاحات، روایی محتوایی و صوری پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت. در تحلیل عاملی پرسشنامه با استفاده از آزمون کمو و بارتلت کفایت حجم نمونه و توان عاملی متغیر ها بررسی شد. جهت بررسی پایایی، پرسشنامه در یک نمونه ۳۰ نفری اجرا شد و پس از تعیین انحراف معیار جامعه، پایایی آن به روش آلفای کرونباخ ۹۳/۰ محاسبه گردید.
به منظور تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS، در سطح آمار توصیفی از شاخص-های فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و در سطح استنباطی آزمون های تک نمونه‌ای، مستقل، هتلینگ، و تحلیل واریانس یک راهه استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان داد که میزان تاثیر فناوری اطلاعات بر مشارکت کتابداران در فرایند تصمیم‌گیری در حوزه‌های مجموعه سازی، حفاظت و نگهداری، سازماندهی، اشاعه اطلاعات و اداره کتابخانه ها،‌ تاثیر گذار و بیشتر از سطح متوسط بود. نتایج یافته‌های جانبی نیز نشان داد بین نظرات کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان یزد برحسب متغیر‌های جمعیت شناختی جنسیت، سمت، سطح تحصیلات، و سابقه کار تفاوت معناداری وجود ندارد. و تنها تفاوت در حوزه خدمات عمومی وجود داشت به گونه‌ای که کارمندان با تحصیلات کتابداری در مقایسه با کارمندان با تحصیلات غیر کتابداری میزان میانگین این حوزه را بیشتر ارزیابی کرده‌اند. در نهایت پیشنهاداتی در زمینه شیوه‌های تصمیم‌گیری مشارکتی در کتابخانه‌های عمومی ارائه شده است.
کلیدواژه ها:
استان یزد، تصمیم‌گیری مشارکتی، فناوری اطلاعات، کتابخانه‌های عمومی.
اهمیت و ارزش پژوهش
اگر فعالیت‌های مختلف مدیریت مورد بررسی قرار گیرد به وضوح مشاهده می‌شود که جوهر تمامی فعالیت‌های مدیریت تصمیم گیری است (الوانی، ۱۳۷۸). از آن جا که تصمیم گیری در هر سازمان، از مهمترین فعالیت‌های مدیریت محسوب شده، نقش نظام اطلاعاتی و فناوری اطلاعات در اخذ تصمیمات موثر بر کسی پوشیده نیست (مدهوشی، ۱۳۸۱). سازمان‌های مدرن و پیچیده امروزی چنان وسیع و پیچیده شده که مدیریت آن ها از عهده یک فرد به تنهایی بر نمی آید و مدیر مجبور است در تصمیم گیری ها و اداره امور سازمان از دیگران کمک گرفته و با توجه به محدودیت عقلایی که هر انسان دچار آن است ، شاید همکاری و تشریک مساعی گروهی تنها راه دستیابی به یک سیستم تصمیم گیری منطقی منظم و جامع باشد ( سعادت، ۱۳۷۳).
بی گمان کتابخانه ها نیز همچون سازمان ها و موسسه‌های دیگر، به منزله نهادی که در عصر انفجار دانش بیشترین بار رسالت سنگین اطلاع رسانی را به دوش می‌کشند، از دانش مدیریت علمی بی نیاز نخواهند بود؛ و مدیریت علمی نیز بر استفاده از اطلاعات در تصمیم گیری و برنامه ریزی تاکید دارد. در حال حاضر با استفاده از فناوری اطلاعات می‌توان در کوتاه ترین زمان ممکن با اقصی نقاط جهان تماس گرفته و به تبادل اطلاعات پرداخت. با توجه به شرایط موجود و همه‌گیر شدن فناوری اطلاعات در سطح جهان، استفاده از این ابزار برای بقاء در صحنه رقابت جهانی و ادامه فعالیت کتابخانه‌ها اجباری شده است. به عبارتی کتابخانه‌ها با توجه به شرایط حاضر برای ادامه حیات خود، چاره ای جز روی آوردن به این ابزارها ندارند. از سوی دیگر ورود این ابزارها به کتابخانه‌ها تغییراتی را موجب شده که پیش بینی آن تغییرات راهگشای مدیران خواهد بود تا با دیدی گسترده در مورد بکارگیری این تجهیزات اقدام کنند (بیات، ۱۳۸۱).
با توجه به این نکته که بخش مهمی از وقت و کار مدیران کتابخانه ها صرف حل مشکل و تصمیم گیری می‌شود، و وظایف اساسی آن ها همانند برنامه‌ریزی، سازماندهی، رهبری و کنترل مستلزم تصمیم گیری است؛ به همین سبب برای ارتقاءکیفیت و بهره وری مطلوب مدیران کتابخانه‌های عمومی نیاز به استفاده از فناوری اطلاعات برای تسهیل در امر تصمیم گیری مشارکتی دارند؛ لذا در این تحقیق ، به بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر میزان مشارکت کتابداران پرداخته خواهد شد.
فهرست مطالب
فصل دوم: پیشینه پژوهش
مقدمه ۱۱
۲-۱- فناوری اطلاعات ۱۲
۲-۱-۱- فناوری چیست ۱۲
۲-۱-۲- فناوری اطلاعات و تعریف‌های آن ۱۳
۲-۲- مولفه ها و عوامل زیرساختی فناوری اطلاعات ۱۵
۲-۲-۱- مولفه‌های فناوری اطلاعات ۱۵
۲-۲-۱-۱- سخت افزار ۱۵
۲-۲-۱-۲- نرم افزار ۱۶
۲-۲-۱-۳- بانک اطلاعاتی ۱۶
۲-۲-۲- عوامل زیر ساختی فناوری اطلاعات ۱۶
۲-۳- کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان ها ۱۷
۲-۳-۱- کاربرد عملیاتی ۱۷
۲-۳-۲- کاربرد اطلاعاتی ۱۸
۲-۴- ابزارهای فناوری اطلاعات ۱۹
۲-۴-۱- پست الکترونیک ۱۹
۲-۴-۲- دورنگار (فاکس مایل) ۲۰
۲-۴-۳- کنفرانس از راه دور ۲۰
۲-۴-۴- کنفرانس صوتی (شنیداری) ۲۱
۲-۴-۵- کنفرانس ویدیویی (صوتی-تصویری) ۲۱
۲-۴-۶- کنفرانس رایانه ای ۲۱
۲-۴-۷- پست صوتی ۲۲
۲-۴-۸- ویدیوتکس یا پیام نما ۲۲
۲-۴-۹- پایگاه داده‌های عمومی ۲۳
۲-۴-۱۰- شبکه گسترده جهانی ۲۳
۲-۴-۱۱- چت (گفتگو) ۲۳
۲-۴-۱۲- اتوماسیون اداری ۲۴
۲-۵- مزایا و معایب فناوری اطلاعات ۲۵
۲-۵-۱- مزایای فناوری اطلاعات ۲۵
۲-۵-۲- محدودیت‌های فناوری اطلاعات ۲۶
۲-۶- فناوری اطلاعات در کتابخانه ها ۲۷
۲-۶-۱- تاریخچه ورود فناوری اطلاعات به کتابخانه ها ۲۷
۲-۶-۲- تاثیر فناوری اطلاعات بر کتابخانه ها ۲۹
۲-۷- تصمیم گیری ۳۱
۲-۷-۱- تعریف تصمیم گیری و اهمیت آن ۳۱
۲-۷-۲- سبک ها و نظریات تصمیم گیری ۳۲
۲-۷-۲-۱- سبک‌های پنج گانه وروم، و یتون ۳۳
۲-۷-۲-۲- لوین ۳۴
۲-۷-۱-۳- مک گرگو ۳۴
۲-۷-۱-۴- لیکرت ۳۵
۲-۷-۱-۵- آرجریس ۳۷
۲-۷-۱-۶- ماکس وبر ۳۷
۲-۸- مشارکت و سطوح آن ۳۸
۲-۸-۱- مشارکت و تعاریف آن ۳۸
۲-۸-۲- سطوح مشارکت ۴۰
۲-۸-۲-۱- تیم‌های خودگردان ۴۰
۲-۸-۲-۲- تیم‌های کاری نیمه مستقل ۴۰
۲-۸-۲-۳- حلقه‌های بهبود کیفیت ۴۱
۲-۸-۲-۴- کمیته‌های مشورتی مشترک ۴۱
۲-۸-۲-۵- جلسات غیر رسمی ۴۱
۲-۸-۲-۶- تصمیم گیری‌های دو جانبه ۴۱
۲-۸-۲-۷- نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای کارکنان ۴۲
۲-۹- تصمیم گیری مشارکتی ۴۲
۲-۹-۱- تصمیم گیری مشارکتی وتعاریف آن ۴۲
۲-۹-۲- مزایای مشارکت در تصمیم گیری ۴۳
۲-۱۰- کتابخانه‌های عمومی ۴۵
۲-۱۰-۱- اهداف کتابخانه‌های عمومی ۴۷
۲-۱۰-۲- کارکردهای کتابخانه عمومی ۴۸
۲-۱۰-۲-۱- مجموعه سازی یا جمع آوری منابع ۴۹
۲-۱۰-۲-۲- حفاظت و نگهداری منابع ۴۹
۲-۱۰-۲-۳- سازماندهی منابع ۵۰
۲-۱۰-۲-۳-۱- فهرستنویسی ۵۰
۲-۱۰-۲-۳-۲- رده بندی. ۵۰
۲-۱۰-۲-۳-۳- نمایه سازی و چکیده نویسی ۵۰
۲-۱۰-۲-۴- اشاعه اطلاعات ۵۱
۲-۱۰-۲-۴-۱- امانت ۵۱
۲-۱۰-۲-۴-۲- خدمات مرجع ۵۲
۲-۱۰-۲-۴-۳- خدمات اطلاع رسانی ۵۳
۲-۱۰-۲-۵- مدیریت کتابخانه ۵۳
۲-۱۱- مروری بر مطالعات انجام شده ۵۴
۲-۱۱-۱- پژوهش‌های داخلی ۵۴
۲-۱۱-۲- پژوهش‌های خارجی ۵۸
۲-۱۲- جمع‌بندی ۶۲
منابع

مبانی نظری ارزیابی تاثیر فناوری اطلاعات بر میزان مشارکت …

دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت. ارزیابی تاثیر فناوری اطلاعات بر میزان مشارکت سازمان در فرآیند تصمیم گیری از دیدگاه کارکنان. چکیده. هدف از پژوهش حاضر، تعیین دیدگاه کتابداران کتابخانه های عمومی در مورد تاثیر فناوری اطلاعات بر میزان مشارکت آن ها در فرایند تصمیم گیری در کتابخانه های عمومی استان …

ارزیابی تاثیر فناوری اطلاعات بر میزان مشارکت سازمان در …

۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ – مبانی نظری ارزیابی تاثیر فناوری اطلاعات بر میزان مشارکت سازمان در فرآیند تصمیم گیری از دیدگاه کارکنان با آرزوی بهترینها برای شما عزیزانعنوان محصول دانلودی:مبانی نظری ارزیابی تاثیر فناوری اطلاعات بر میزان مشارکت سازمان در فرآیند تصمیم گیری از دیدگاه کارکنان یکی از بهترین فایل ها در این موضوع …

ارزیابی تاثیر فناوری اطلاعات بر میزان مشارکت سازمان در …

۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ – دوست عزیز سلام.به سایت ما خوش آمدید. با سلام حضور مشتریان گرامی.شما به صفحه اختصاصی ارزیابی تاثیر فناوری اطلاعات بر میزان مشارکت سازمان در فرآیند تصمیم گیری از دیدگاه کارکنان وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه توضیحات بیشتر کلیک کنید. هدف از این پژوهش بررسی دیدگاه کتابداران …

ارزیابی تاثیر فناوری اطلاعات بر میزان مشارکت سازمان در …

۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ – کاربران گرامی درود بر شما.به سایت خودتان خوش آمدید. مدیریت سایت آرزوی لحظاتی پر از موفقیت برای شما دارد و پس از تلاشهای مستمر همکاران فایل مارکت مجموعه ارزیابی تاثیر فناوری اطلاعات بر میزان مشارکت سازمان در فرآیند تصمیم گیری از دیدگاه کارکنان برایتان آماده شده است تا بتوانید به اهداف خود برسید و خود را …

برترین فایل ارزیابی تاثیر سولفات منیزیم وریدی در میزان …

۲۹ فروردین ۱۳۹۷ – خرید فایل( مبانی نظری ارزیابی تاثیر فناوری اطلاعات بر میزان مشارکت سازمان در فرآیند تصمیم گیری از دیدگاه کارکنان) هموطنان گرامی سلام.وقت بخیر با سلام حضور مشتریان گرامی.شما به صفحه اختصاصی مبانی نظری ارزیابی تاثیر فناوری اطلاعات بر میزان مشارکت سازمان در فرآیند تصمیم گیری از دیدگاه …

خلاصه کتاب اصول مدیریت تألیف دکتر علی رضائیان – …

در نظریه مدیریت بر مبنای اقتضا نه تنها به وضعیت موجود توجه شده ، بلکه تأثیر راه حلهای ارائه شده بر الگوهای رفتاری سازمان نیز مورد نظر است. از این رو گفته می شود که مدیریت … بیشتر وقت مدیران میانی به تحلیل دادها، آماده کردن اطلاعات برای تصمیم گیری و جهت دادن به نتایج کار مدیران عملیاتی است. مدیران میانی بیشتر وقتها به …

مدیریت منابع انسانی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

در واقع مدیریت منابع انسانی استفاده از نیروی انسانی در جهت اهداف سازمان است و شامل فعالیت‌هایی نظیر کارمندیابی و جذب، آموزش، حقوق و دستمزد و روابط سازمانی می‌شود. … در شرکت‌های بزرگتر، یک گروه تمام کارآمد، با داشتن کارکنانی متخصص در وظایف مختلف منابع انسانی و رهبری وظیفه‌شناس که در تصمیم‌گیری استراتژیک در …

[PDF]الگوی جامع ارزیابی عملکرد سازمان های دولتی – پرتال جامع علوم …

کارآیی و اثربخشی برنامه های سازمان، فرآیندها و نیروی انسانی خود را مورد سنجش قرار … هم چنین ارزیابی عملکرد، به عنوان ابزار با روشی برای اندازه گیری میزان شخصیت … ۴- تعیین میزان اهمیت و وزن هر یک از شاخص ها۔ ۵- ارائه الگوئی جامع برای ارزیابی عملکرد سازمان های دولتی. مبانی نظری پژوهش. روش های متفاوتی برای ارزیابی عملکرد …

[PDF]اصل مقاله

توسط سید موسوی – ‏۲۰۱۴
ﺍﻳﺠﺎ. ﺩ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﻝ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﺪﻳﺪﻱ ﺍﺯ ﻣﺪﻝ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ. ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩﭼﻨﺪ ﻭﺟﻬﻲ ﺑﻨﻴﺎﺩ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮﻥ. ﺍﻳﻦ ﻣﺪﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﻨﺠﺶ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻫﺘﻞ ﻫﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ. ﺍﺳﺖ. ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﻱ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ. ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺗﺮﻳﻦ. ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺩﺭ ﻗﺮﻥ. ۲۱٫ ، ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ. ﺍﺳﺖ. ﺩﺍﻧﺶ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺭﺍ ﺩﺭﺟﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻭ.

بانک اطلاعات پایان نامه ها – سامانه بانک اطلاعات پایان نامه – …

۱۲۹, بررسی نقش و کارکرد روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در میزان رضایت شغلی کارکنان, عبدالحمید بنچاری, دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه, مدیریت رسانه و روابط عمومی, ۱۳۹۶-۱۰-۱۳٫ ۱۳۰, شناسایی فرصت‌ها و تهدیدات جهانی شدن فرهنگ بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران با تاکید بردیپلماسی رسانه‌ از دیدگاه …

[PPT]برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات

برنامهریزی استراتژیک فناوری اطلاعات برای هر سازمان، سندی است که معماری اطلاعات سازمان را در پرتو ملاحظات استراتژیک مانند ماموریت، اهداف و اولویت های سازمان تعیین کرده … و عرضه کنندگان خدمات سخت افزاری خارجی به تناسب سطح، حیطه فعالیت و تخصص خود باید در برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات در سازمان مشارکت نمایند.

دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده مدیریتی – ترجمه فا

گزارشات پایداری در سازمان های بخش دولتی: بررسی ارتباط بین فرایند گزارشگری و مدیریت تغییر سازمانی جهت پایداری (نشریه الزویر) Sustainability … ارزیابی رضایت شغلی با استفاده از یک روش فازی (نشریه الزویر) …. در راستای اولویت بندی نیازها برای حمایت از تصمیم گیری در فرایندهای تغییر سازمانی (نشریه Epub) Towards …

[PDF]پژوهشنامه آموزشی ، شماره ۱۲۰ دی ماه ۱۳۸۹ – پژوهشگاه مطالعات …

سخن سردبیر. ۲٫ بخشی از دیدگاه دکترحاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش درباره پژوهش …. تصمیم گیری است و فعل و انفعاالتی که می تواند به این روحیه خاتمه بخشد، نتایج مستند و مستدل پژوهش ها است. گرایش …. مجموع ۶۱ اثر در فرآیند ارزیابی و داوری قرار گرفته و ۸ اثر نیز بدلیل نواقص و عدم انطباق با مقررات بخشنامه از چرخه داوری حذف …

[PDF]ﭼﮑﯿﺪه ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ا

ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮔﺮاﯾﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ روش ﺳﻨﺘﯽ، ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﯾﺎدﮔﯿﺮی …. ﻣﯿﺰان ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ. روش ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ. و ﻓﻌﺎل ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﺎﻧﻨﺪ روش. ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﯾﺎدﮔﯿﺮی. داﺷﺘﻪ. ،. آﻣﻮزش را ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ و اﺛﺮ ﺑﺨﺶ ﺗﺮ. ﮐﺮده و ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻣﯽ …… داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در.

اخلاق حرفه‌ای؛ ضرورتی برای سازمان | معرفت اخلاقی

۲۱ بهمن ۱۳۸۹ – از آنجا که منشور اخلاقی در هر سازمان طی فرایند گفت‌وگو و مشارکت تمامی کارکنان و رئیسان به وجود آمده است، به منزله یک میثاق عمومی سازمان پذیرفته شده است. به تدریج سازمان گسترش این اصول را جزو اهداف خود می‌پذیرد. بدین منظور، شیوه‌های مختلفی برای آموزش اخلاق حرفه‌ای در سازمان‌ها به وجود آمده است که یادگیری مستقیم، …

آشنایی با فرآیند تصمیم گیری و انواع مدل های تصمیم گیری – …

همچنین فرهنگ خود سازمان نیز باید مطمح نظر قرار گیرد. این فرهنگها بر تصمیم فردی و یا سازمانی ما در قالب هنجارهای مورد قبول جامعه، رویه ها و ارزشها تاثیر می گذارند[۴]. سطوح تصمیم گیری. بصورت خلاصه شکل (۱) سطوح تصمیم گیری را نشان می دهد[۵]. یک مدیر در طول روز اطلاعات زیادی به او می رسد. بصورت کلی می توان گفت که مدیر پس از …

تازه‌ها – موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

لازمه این مهم این است که ابتدا مبانی نظری و مفاهیم اصلی‌ این شاخه از حقوق در اختیار مدیران، کارشناسان و پژوهشگران علاقه‌مند قرار گیرد. … براین اساس، این کتاب به بازنمایی چیستی، چگونگی و چرایی گردآوری داده ها و اطلاعات برای قضاوت و تصمیم گیری درباره عوامل تشکیل دهنده نظام آموزش عالی، به منظور اقدام برای بهبود آن می پردازد.

[PDF]516 K

توسط خوش سیما – ‏۲۰۱۱
۱ خرداد ۱۳۹۰ – ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮی ﭘﮋوﻫﺶ. داﻧﺸﮕﺎه. ﻫﺎی زﻳﺎدی. از ﻣﺪل. ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻨﻌﺖ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﻳـﺰی اﺳـﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺧـﻮد اﺳـﺘﻔﺎده. ﻧﻤﻮده. اﻧﺪ. ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ. ﺗﻮان داﻧﺸﮕﺎه اﻳﺎﻟﺘﻲ ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴـﺎ در ﻣـﻮﻧﺘﺮی. ﺑـﺎی، ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ داﻧﺸـﮕﺎه … ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎی آرﻣﺎﻧﻲ ﭼﺸﻢ. اﻧﺪاز. ی. ﺑﺎ. دو ﻋﻨﺼﺮ اﺳﺎﺳﻲ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺑﻨﻴﺎدی و ﻧﮕﺎه. ﺑﻪ. آﻳﻨﺪه دارﻧﺪ . ]۱۵[. از. دﻳﺪﮔﺎه آﻧﻬﺎ اﻳﻦ دو ﺟﺰء، ﻧﻘﺶ و ارزﺷﻲ ﻫﻤﺴﺎن دارﻧﺪ . ﭼﺸﻢ. اﻧـﺪاز ﺧـﻮب، ﺑـﻴﻦ دو ﻧﻴـﺮوی ﻣﻜﻤـﻞ.

[DOC]بهره وری نیروی انسانی – مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی

در این تعریف کارآیی به معنای نسبت بازده به دست آمده به منابع به کار رفته استو اثر بخشی عبارت است از میزان دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده؛از سوی دیگر، عواملی همانند غیبت، کندی در …. مبینی افشار(۱۳۷۷)نیز در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که بین مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ها و عملکرد رابطه معناداری وجود دارد.

[DOC]بین اعضای یک سازمان وقتی با مفروضات مشترکی نسبت به …

هنر و علم تدوین اجراء و ارزیابی تصمیمات وظیفه ای چند گانه که سازمان را قادر می سازد باهداف بلند مدت خود دست یابند استراتژی قواعد و رهنمودهائی برای تصمیم گیری …. که کارکنان و یا نمایندگان آنها در فرآیند فرموله کردن استراتژی مشارکت داشته باشند فهم بهتری از اولویتها و سیستم پاداش سازمان و یا کسب و کار داشته و بنابراین انگیزه …

[PDF]تبیین دوره دکتری پژوهش محور در چشم انداز سناریوهای بین …

ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری. در ﺣﯿﻄﻪ. ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ . از آﻧﺠﺎ. ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺟﺬب. دوره. دﮐﺘﺮی ﭘﮋوﻫﺶ. ﻣﺤﻮر در ﻣﺆﺳﺴﺎت. ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎﻫﻬﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری …. ۶۶٫ ﺗﺒﯿﯿﻦ دوره دﮐﺘﺮی ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻮر در ﭼﺸﻢ. اﻧﺪاز ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎزی … ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی و. ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ. ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم، در ﺣﯿﻦ ﺟﻨﮓ ﺳﺮد و ﭘﺲ از آن در ﻋﺼﺮ اﻃﻼﻋﺎت و. ﻓﺮاﯾﻨﺪ. ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎزی.

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از …

۱۲ دی ۱۳۸۹ – ۴۱۶۰ – بررسی شاخصهای تصمیم گیری جهت پیشنهاد قیمت یک شرکت تولید کننده انرژی در محیط رقابتی صنعت برق: مقایسه و تحلیل مناقصه های یکنواخت و تمایزی (چکیده) ۴۱۶۱ – شناسایی …… ۴۹۱۲ – بررسی عوامل اثرگذار برکاربست فناوری های اطلاعاتی توسط هیات مدیره ها و تاثیر آن بر عملکرد آنان (چکیده)

[PDF]مجله مهندسی مدیریت – فصلنامه مهندسی مدیریت نوین

این پژوهش تمامی مدیران و کارشناسان دانشگاه دامغان می باشد و نمونه گیری با توجه به شرایط سازمانی. تمام شماری می باشد که تعداد آنها … انسانی، فرهنگ سازمانی، فناوری اطلاعات و تأمین مالی برنامههای مدیریت دانش، و متغییر وابسته (استقرار. مدیریت دانش در دانشگاه … در عملکرد، حل مسئله، تصمیم گیری، یادگیری و. آموزش است. برخی دیگر …

البرز رایانه

-پرسشنامه ارزیابی تاثیر فناوری اطلاعات بر میزان مشارکت سازمان در فرآیند تصمیم گیری از دیدگاه کارکنان -بررسی تحلیلی و انتقادی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی در مورد عسر و حرج زوجه -چارچوب نظری و پیشینه پژوهش کیفیت سود -مبانی نظری شناسایی نظام اخلاقی نخبگان علمی کشور و علل تاثیرگذار بر آن و ارائه …

[XLS]لیست پایان نامه های ارشد مدیریت – دانشگاه اصفهان

۴۱, ۴۱, بررسی نقش سیستم های مدیریت در بهبود تصمیم گیری مدیران سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمانهای تابعه, حبیب الله رحمانی, دکترمهدی جمشیدیان, ۱۳۷۸٫ ۴۲, ۴۲, بررسی میزان اثر بخشی آموزشهای عمومی ضمن خدمت کارکنان ادره کل بنیاد شهید انقلاب اسلامی, احمد ابراهیمی دهشیری, دکتر علی عطافر, ۱۳۷۷٫ ۴۳, ۴۳, بررسی دیدگاه …

خرید فایل( ارزیابی تاثیر فناوری اطلاعات بر میزان مشارکت …

۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ – شما به صفحه اختصاصی ارزیابی تاثیر فناوری اطلاعات بر میزان مشارکت سازمان در فرآیند تصمیم گیری از دیدگاه کارکنان وارد شده اید. … دانلود فایل ( مبانی نظری مشارکت در تصمیم گیری) شعار همیشگی ما مشتری مداری و کسب رضایت شما عزیزان می باشدنام محصول دانلودی: مبانی نظری مشارکت در تصمیم گیری درجه …

دانلود ارزیابی تاثیر فناوری اطلاعات بر میزان مشارکت سازمان …

۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ – امیدواریم از خرید خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شوید. مدیریت سایت آرزوی لحظاتی پر از موفقیت برای شما دارد و پس از تلاشهای مستمر همکاران فایل مارکت مجموعه ارزیابی تاثیر فناوری اطلاعات بر میزان مشارکت سازمان در فرآیند تصمیم گیری از دیدگاه کارکنان برایتان آماده شده است تا بتوانید به اهداف خود …

فایل پروپوزال ارزیابی تاثیر فناوری اطلاعات بر میزان …

۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ – دریافت فایل مبانی نظری ارزیابی تاثیر فناوری اطلاعات بر میزان مشارکت سازمان در فرآیند تصمیم گیری از دیدگاه کارکنان – پرداخت و دانلود آنی لحظات خوشی را برای شما آرزومندیمبه صفحه دانلود فایل(مبانی نظری ارزیابی تاثیر فناوری اطلاعات بر میزان مشارکت سازمان در فرآیند تصمیم گیری از دیدگاه کارکنان)خوش …

دانلود (مبانی نظری ارزیابی تاثیر فناوری اطلاعات بر میزان …

۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ – امیدواریم از خرید خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شوید با سلام حضور پژوهندگان گرامی.شما به صفحه اختصاصی مبانی نظری ارزیابی تاثیر فناوری اطلاعات بر میزان مشارکت سازمان در فرآیند تصمیم گیری از دیدگاه کارکنان وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه ادامه مطلب کلیک کنید. کاربران …

خرید و دانلود مبانی نظری ارزیابی تاثیر فناوری اطلاعات بر …

۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ – به سایت خودتان خوش آمدید هموطن گرامی سلام.به صفحه ی دانلود _مبانی نظری ارزیابی تاثیر فناوری اطلاعات بر میزان مشارکت سازمان در فرآیند تصمیم گیری از دیدگاه کارکنان_خوش امدید.امیدوارم بهره کافی را از مبانی نظری ارزیابی تاثیر فناوری اطلاعات بر میزان مشارکت سازمان در فرآیند تصمیم گیری از دیدگاه کارکنان …

[PDF]عوامل مرتبط با مشارکت پرستاران در تصمیم گیری های بالینی

بیشترین تاثیر مثبت و سابقه کاری بالا و عدم داشتن مسئولیت در بخش، بیشترین تاثیر منفی را در تعیین میزان مشارکت بالینی پرستاران داشتند. پ. پ. نیتند. عمر”. ج … موقعیت های بالینی ویژه توصیه می شود با فراهم آوردن زمینه مناسب در راستای مشارکت بیشتر آنان در فرآیند های تصمیم گیری تلاش شود . کلید واژه ها: تصمیم …

برترین فایل مبانی نظری ارزیابی تاثیر فناوری اطلاعات بر …

۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ – وقت بخیرمدیریت سایت آرزوی لحظاتی پر از موفقیت برای شما دارد و پس از تلاشهای مستمر همکاران فایل مارکت مجموعه مبانی نظری ارزیابی تاثیر فناوری اطلاعات بر میزان مشارکت سازمان در فرآیند تصمیم گیری از دیدگاه کارکنان برایتان آماده شده است تا بتوانید به اهداف خود برسید و خود را به موفقیت…

مبانی نظری ارزیابی تاثیر فناوری اطلاعات بر میزان مشارکت …

مولفه های فناوری اطلاعات مبانی نظری مدیریت مشارکتی عوامل زیر ساختی فناوری اطلاعات مبانی نظری فناوری اطلاعات مبانی نظری تصمیم گیری مشارکتی تاثیر فناوری اطلاعات در فرآیند تصمیم گیری مبانی نظری تاثیر فناوری اطلاعات … ارزیابی تاثیر فناوری اطلاعات بر میزان مشارکت سازمان در فرآیند تصمیم گیری از دیدگاه کارکنان.

File Sell فروشگاه ساز رایگان فروش فایل ورود اعضا

قوانین و شرایط استفاده. شرایط استفاده از سایت · حریم خصوصی اعضا · شرایط فروش فایل · رفع مسئولیت · مصادیق محتوای مجرمانه · قانون جرائم رایانه‌ ای. logo. تلفن: +۹۸۲۱ ۷۷۲ ۶۶۶ ۲۳; فکس: +۹۸۲۱ ۸۹۷ ۷۸۲ ۰۸; ایمیل: info@filesell.ir. تاسیس ۱۳۹۲ ، تمامی حقوق معنوی برای “فایل سل” محفوظ است.

ستاره سهیل

-مبانی نظری و پیشینه تحقیق رایانش ابری -مبانی نظری مطالعه روش پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمانی در صنعت تولید برق -بررسی مدلها، ابزارها و تئوری های مدیریت دانش -پرسشنامه ارزیابی تاثیر فناوری اطلاعات بر میزان مشارکت سازمان در فرآیند تصمیم گیری از دیدگاه کارکنان -پروپوزال تحلیل محتوای کتاب دین و زندگی سال …

وب نیلو

دانلود فایل کامل پرسشنامه نیاز به خاتمه (دی بیکر و کراوسون، ۲۰۰۸) · برترین فایل پاورپوینت عناصر و مفاهیم سازماندهی(فصل هفتم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان) · خرید آنلاین مبانی نظری و پیشینه پژوهش تحول اخلاقی · خرید آنلاین پاورپوینت آشنایی با پشت کج ( Scoliosis ) و کج پشتی دو طرفه (Double scoliosis) · برترین …

تحول آموزش وپرورش – خبربان

سید محمد بطحایی در دیدار با روسای وزیر مجامع خیرین مدرسه ساز سراسر کشور که در سالن اجتماعات سازمان نوسازی،توسعه وتجهیز مدارس برگزارشد،اظهارکرد:هر آجری که توسط …. وی گفت: در مبانی نظری سند تحول بنیادین، رویکردها و چرخش‌های تحول آفرین در آموزش‌وپرورش مطرح شده‌است که یکی از مهم‌ترین چرخش‌های تحول آفرین، تغییر رویکرد …

ویستا رایانه

دریافت فایل پاورپوینت بررسی تصمیمات سرمایه گذاری خارجی و تأمین مالی قراردادهای بین الملل – پرداخت و دانلود آنی. برترین فایل … مبانی نظری ارزیابی جایگزین چارچوب های امنیتی برای خلیج فارس. فایل مقاله …. دانلود فایل کامل مقاله ترجمه شده با عنوان اثر گرایش ها و حالات قدیمی و مدیریت تعارض بر رضایت مشتری و احیای خدمات.

پاورپوینت اثر گلخانه ای | مکتوب آنلاین

۱۷ دقیقه پیش – پاورپوینت آماده با موضوع اثر گلخانه ای در ۴۵ اسلاید همراه با عکس و مطالب زیر تهیه شده: Ò اثر گلخانه ای به تأثیر مستقیم گازهای گلخانه‌ای در جو یک سیاره روی سطح آن گفته می‌شود. در این فرآیند پرتوهای موجود در جو آن سیاره سطح آن‌را به اندازه‌ای گرم می‌کند که گویا اتمسفر در آن موجود نباشد و از این‌رو موجب دگرگونی آب‌وهوا …

پاورپوینت تدوین استراتژی در سازمان ها | مکتوب آنلاین

۵ روز پیش – فهرستتدوین استراتژی در سازمان هامحدودیت منابع محدودیت نیروی انسانیمحدودیت منابع مالیمحدودیت منابع کالبدی (تجهیزات ، فضای فیزیکی و …. )اختلاف اثر گذاری عامل در تحقق هدف، ماموریت و …وسعت اثر برنامه میزان نفوذ برنامه فهرست موضوعی را تعیین کنید معیارها را مشخص کنید معیارها را وزن دهی کنید موضوعات را …

آموزش کار روی فلز /(هنر فلزکاری) – اورجینال – وب نیلو – رز بلاگ

۷ ساعت پیش – برترین فایل نحوه خرید و فروش سهام در بازار بورس · پاورپوینت بررسی چاه ارت (EARTH) · فایل مبانی نظری ارزیابی بهره مندی از مدیریت دانش در تصمیم گیران مدیران · تحقیق استراتژی صلح · فایل تحقیق حوضه های آبریز ایران · برترین فایل جزوه آموزش کامل پرورش ماهی قزل آلا رنگین کمان (پرورش, تکثیر و بیماری …

نور پگاه

"نرم افزار آموزش نقاشی تکنیک آبرنگ استاد عباس بهنیا آنچه در این مجموعه آموزش داده میشود: معرفی تکنیک آبرنگ آشنایی با لوازم آبرنگ کار عملی به روش خیس در خیس استفاده ازسفیدی مقوا در تکنیک آبرنگ لکه یا داغ در آبرنگ اتفاده از دستمال کاغذی در برداشت رنگ یک مدل آبرنگ از طبیعت بی جان آبرنگ از مرداب ترکیب چهار …

گیتی سافت

تار از جمله سازهای زهی مضرابی است که در ساخت آن از چوب، پوست، استخوان، زه، استفاده می‌شود.تار یکی از مهمترین سازهای موسیقی کلاسیک (سنتی) ایران است و از حدود ۲۰۰ سال پیش، از آن به عنوان یکی از سازهای اصلی موسیقی ایرانی نام برده شده است.طول کلی این ساز حدود ۹۵ سانتی متر است. نوازنده تار ایرانی در حالت نشسته ساز را به …

بوم نقاشی

آموزش مفاهیم کتاب درسی و نکات کلیدی آن – بر اساس آخرین تغییرات و طبق ساختار کتاب – آموزش حرفه ای با بهره گیری از اساتید برتر – ویژه معدل سازی به همراه روش های حل مسئله – حل سوالات و تمرینات کتاب به صورت نکته ای – دارای مجوز ارشاد و فرهنگ و ارشاد اسلامی -با قابلیت اجرا در پلیرهای خانگی آنچه در این مجموعه خواهید آموخت:

پرسشنامه ارزیابی تاثیر فناوری اطلاعات بر میزان مشارکت …

به درخواست دانشجویان عزیز فایل پرسشنامه ارزیابی تاثیر فناوری اطلاعات بر میزان مشارکت سازمان در فرآیند تصمیم… به سایت اضافه شد. دانلود پرسشنامه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت ارزیابی تاثیر فناوری اطلاعات بر میزان مشارکت سازمان در فرآیند تصمیم گیری از دیدگاه کارکنان چکیده هدف از پژوهش حاضر، تعیین دیدگاه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *