دانلود کامل فایل چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اثربخشی مدیریت دانش

Published on Author adminLeave a comment

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اثربخشی مدیریت دانش

دانلود چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اثربخشی مدیریت دانش بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدیداین فایل بصورت انحصاری برای فروشگاه فایلینا تولید شده و در هیچ جای دیگه ای بجز این فروشگاه پیدا نمی شود
دسته بندی مدیریت
بازدید ها ۲
فرمت فایل doc
حجم فایل ۴۳۰۰ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۱۰۵

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اثربخشی مدیریت دانش

فروشنده فایل

کد کاربری ۶۸۰

کاربر

دانلود مبانی نظری پایان نامه رشته‌ مدیریت

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی مدیریت دانش

* با قیمت دانشجویی، ارزان و مناسب 🙂

** فایل منحصر به فرد، بصورت جامع و کامل و با منابع بروز و جدید خریداری کنید.

*** این فایل بصورت انحصاری برای فروشگاه فایلینا تولید شده و در هیچ جای دیگه ای بجز این فروشگاه پیدا نمی شود.


پشتیبانی همیشگی توسط : maryam.alkasir70@gmail.com

چکیده
به جهت مدیریت مناسب دانش سازمانی، ابزاری مناسب نیاز است که بتوان با استفاده از آن از میزان اثربخشی مدیریت دانش در یک سازمان آگاه شد. این آگاهی از وضعیت مدیریت دانش به سازمان کمک می نماید تا نقاط ضعف و کاستی ها ی مدیریت دانش خود را در جهت حفظ برتری های رقابتی و یا افزایش آن، به درستی تشخیص و اقدامات مناسبی در جهت آن انجام دهد.
روند رو به رشد رقابت در عرصه اقتصاد جهانی موجب تحولی عظیم در رویکرد سازمان ها برای خلق ارزش های رقابتی پایدار بوده است (بونتیس و همکاران ،۱۹۹۹). در ابتدای عصر صنعتی شدن، سازمان ها اثربخشی، کارایی و همچنین برتری رقابتی خود را از طریق اتوماسیون، کاهش ضایعات و حذف فرآیند های اضافی افزایش دادند؛ ولی در حال حاضر و در عصر دانش و دانش کاری، سازمان ها در صدد سازماندهی مجدد جهت حذف مشاغل و نیروهای اضافی هستند. این جنبش از طریق مهندسی مجدد و مدیریت کیفیت جامع و مانند این‌ها انجام می شود که سازمان های روان‌تری را به ارمغان می آورد.
در اینجاست که نقش دانش و مدیریت دانش روشن می شود و سازمان ها در پی تحقق و استفاده ِیکی از مهم‌ترین دارایی های ناشناخته و راکد خود بنام دانش بر می آیند. لذا، مدیریت دانش در این راستا باید از سویی همراه با اثربخشی و کارایی و از سوی دیگر باید بتواند به خوبی از عهده کسب، حفظ و نگهداری و انتشار دانش در سطح سازمان برآید. مسلماً به کارگیری مناسب این سرمایه در صورت وجود معیار ها و شاخص های مناسب موجب می شود از سویی کارایی و اثربخشی مدیریت دانش افزایش یافته و از سوی دیگر میزان تأثیر آن بر عملکرد سازمان مشخص شود و فقط مورد ارزیابی کیفی قرار نگیرد (شائمی برزکی،۱۳۸۴).
امروزه مؤسسات آموزش عالی با چالش های فراوانی از جمله تغییرات سریع فنّاوری، گسترش سیستم ها، تقاضای متنوع جامعه، افزایش هزینه های آموزشی و نیاز به تطبیق با عصر دانش و اطلاعات مواجهند. یکی از ابزارهایی که برای مقابله با این شرایط بکارگرفته می شود، مدیریت دانش است. مدیریت دانش در آموزش عالی مجموعه ای از فرآیندهای سازمانی است که از ایجاد و انتقال دانش در این مؤسسات حمایت کرده و دست‌یابی به اهداف سازمانی و دانشگاهی را ممکن می سازد (صادقی آرانی،۱۳۸۷). نقش اصلی این مؤسسات، مدیریت کردن دانش (هم دانش ضمنی و هم دانش آشکار) است تا بتوانند عملکرد دانش را جهت توسعه و پیشرفت جامعه افزایش دهند (حمیدی زاده،۱۳۸۷).
فهرست مطالب
فصل دوم: ادبیات پژوهش
۲-۱- مقدمه.
۲-۲- مدیریت دانش.
۲-۲-۱-گذری بر مدیریت دانش
۲-۲-۲-دانش
۲-۲-۲-۱- روابط داده،اطلاعات و دانش
۲-۲-۲-۲- داده.
۲-۲-۲-۳-اطلاعات .
۲-۲-۳-طبقه بندی انواع دانش.
۲-۲-۴-منابع دانشی سازمان.
۲-۲-۵-تعاریف مدیریت دانش
۲-۲-۶- اهمیت به کارگیری مدیریت دانش.
۲-۲-۷-اهداف مدیریت دانش.
۲-۲-۲-۸-فرآیند های مدیریت دانش
۲-۲-۹-مدیریت دانش در آموزش عالی.
۲-۳-سنجش مدیریت دانش.
۲-۳-۱- سنجش اثربخشی مدیریت دانش.
۲-۳-۲- انواع رویکرد های سنجش مدیریت دانش.
۲-۳-۳- ابزارهای سنجش مدیریت دانش.
۲ -۳-۳-۱- کارت امتیازی متوازن
۲-۳-۳-۲- جهت یاب اسکاندیا
۲-۳-۳-۳- نظارت بر دارایی‌های نامشهود.
۲-۳-۳-۴- حسابداری منابع انسانی.
۲-۳-۳-۵- روش شناسیKP3.
۲-۳-۳-۶- شاخص عملکرد مدیریت دانش.
۲-۳-۳-۷- سیستم مبتنی بر رضایت کاربر
۲ -۳-۴–مقایسه ابزار های سنجش مدیریت دانش.
۲-۴- مدل تحقیق و اجزای آن.
۲-۴-۱-کارت امتیازی متوازن. .
۲-۴-۲-. شاخص عملکرد مدیریت دانش.
۲-۴-۳-. فرآیند تحلیل شبکه‌ای.
۲-۵- دانشگاه مازندران.
۲-۶-مروری بر تحقیقات انجام شده.
۲-۶-۱-تحقیقات خارجی.
۲-۶-۲-تحقیقات داخلی.
۲-۷-خلاصه فصل دوم
منابع و مأخذ
فهرست شکل‌ها
۱۷ شکل۲-۱- اثر اطلاعات و دانش بر تصمیم گیری
۴۰ شکل۲-۲- رابطه بین مولفه های اصلی در متدلوژیKp3 برای تعیین سهم دانش در عملکرد شرکت.
۴۶ شکل۲-۳- مدل اولیه تحقیق.
۴۸ شکل۲-۴- ارتباط کارت امتیازی متوازن با مدیریت دانش.
۵۱ شکل۲-۵- تفاوت ساختار سلسله مراتب و شبکه.
۵۴ شکل۲-۶- فرمت استاندار سوپر ماتریس.
۵۸ شکل۲-۷- مدل سنجش اثر بخشی مدیریت دانش.
۵۹ شکل۲-۸- مدلANP سنجش عملکرد مدیریت دانش.
۶۰ شکل۲-۹- مدل وو و ونگ برای ارزیابی موفقیت مدیریت دانش
۶۲ شکل۲-۱۰-توانمندی مدیریت دانش به منظور اثربخشی مدیریت دانش.
۶۵ شکل۲-۱۱-مدل مفهومی ارزیابی و آسیب‌شناسی مدیریت دانش در مؤسسات آموزش عالی.
۶۸ شکل۲-۱۲-مدل عوامل تأثیر گذار بر موفقیت سیستم مدیریت دانش و همچنین پیامدها آن
۷۳ شکل۲-۱۳-چارچوب مرور ادبیات پژوهش
فهرست جداول
۳۳ جدول ۲-۱- رویکرد های متفاوت ارزیابی مدیریت دانش.
۳۶ جدول ۲-۲- شاخص های کارت امتیازی متوازن.
۳۷ جدول ۲-۳- شاخص های جهت یاب اسکاندیا.
۳۸ جدول ۲-۴- شاخص های نظارت بر دارایی های نا مشهود
۳۹ جدول ۲–۵ شاخص های حسابداری منابع انسانی.
۴۰ جدول ۲-۶- شاخص های متدلوژی Kp3
۴۲ جدول ۲-۷- شاخص های عملکرد مدیریت دانش.
۴۳ جدول ۲-۸- شاخص های سیستم مبتنی بر رضایت کاربر.
۴۴ جدول ۲-۹- مقایسه ابزارهای سنجش مدیریت دانش
۴۸ جدول ۲-۱۰- مدل کارت امتیازی متوازن برای دانشگاه.
۶۹ جدول ۲-۱۱- پژوهش های انجام شده در حوزه سنجش مدیریت دانش
فهرست نمودارها
۵۲ نمودار۲-۱- ارتباط درونی و بیرونی میان عناصر
۶۳ نمودار۲-۲- سلسله مراتب سنجش اثربخشی مدیریت دانش
۶۴ نمودار۲-۳-مدل سلسله مراتبی ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دانش سازمان.


////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
توضیحات:
فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بدون هیچ تگ و تبلیغات، قابلیت پرینت دارد

پشتیبانی همیشگی توسط : maryam.alkasir70@gmail.com
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

کاملترین فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سنجش مدیریت …

۱۰ اسفند ۱۳۹۶ – کاملترین فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سنجش مدیریت دانش on sima | ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیماینک شما با جستجوی ((مبانی نظری و پیشینه تحقیق سنجش مدیریت دانش)) وارد صفحه فروش فایل دانلودی -مبانی نظری و پیشینه تحقیق سنجش مدیریت دانش- شده اید. توضیحات کامل و اطلاع از ریز …

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی مدیریت دانش …

۱۲ فروردین ۱۳۹۷ – مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی مدیریت دانش on net77.ir | سلام.به وبسایت ما خوش آمدید.دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی مدیریت دانش || روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی …

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی …

۱۱ اسفند ۱۳۹۶ – با آرزوی بهترینها برای شما عزیزانهموطن گرامی سلام.به صفحه ی دانلود _مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی مدیریت دانش_خوش امدید.امیدوارم بهره کافی را از مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی مدیریت دانش ببرید دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی مدیریت دانش بصورت جامع و کامل برگرفته شده از …

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش وضعیت مدیریت …

۱۱ اسفند ۱۳۹۶ – وقت بخیرمحقق گرامی،شما با جستجوی مبانی نظری و پیشینه پژوهش تسهیم دانش (فصل ۲) وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی(مبانی نظری و پیشینه پژوهش تسهیم دانش (فصل … دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی مدیریت دانش – پرداخت و دانلود آنی با آرزوی بهترینها برای شما عزیزانهموطن گرامی سلام.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی مدیریت دانش …

۲۴ بهمن ۱۳۹۶ – دسته: مدیریت بازدید: ۵ بار فرمت فایل: doc حجم فایل: ۱۲۲ کیلوبایت تعداد صفحات فایل: ۷۲. دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش ساختن اثربخشی سازمانی مدیریت دانش با رایانش ابری بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید. قیمت فایل فقط ۲۹,۰۰۰ تومان …

مبانی نظری بررسی اثربخشی سرمایه اجتماعی بر مدیریت …

▶ ۰:۱۰

۲۹ فروردین ۱۳۹۷
arshia http://724doc.com/1271 **مبانی نظری بررسی اثربخشی سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در بانکها**هدف از این مبانی نظری بررسی اثربخشی …

مبانی نظری رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در …

▶ ۰:۱۰

۲۸ فروردین ۱۳۹۷
arshia http://724doc.com/1116 **مبانی نظری رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شرکت های بیمه**هدف از این مبانی نظری بررسی رابطه …

فروشگاه مبانی نظری،پیشینه تحقیق،فصل دوم پایان نامه …

فصل دوم پایان نامه،پیشینه،ادبیات پژوهش ،کارشناسی ارشد روانشناسی،مفهوم ،مبانی نظری،مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی دارای ۶۹ صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد. توضیحات: فصل … مفهوم این حرف در جایی که دانش تک تک کارگران علمی، نوعی دارایی ، و در اغلب موارد، دارایی اصلی یک موسسه ، به حساب می آید، چه می باشد؟

مدیریت دانش| منابع علمی|ایبوک|مقاله انگلیسی|ترجمه|مبانی …

M671- مقاله انگلیسی ۲۰۱۸ : سازگاری سیستم های دانش سازمانی و مدیریت دانش برای بهبود کارایی و اثربخشی عملکرد: (مدیریت): مقالات مرتبط با این موضوع مقالات انگلیسی ترجمه شده … PMD110-تسهیم دانش-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی: (بسته های آموزشی مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت و حسابداری) .

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهریه در اسلام دانلود پژوهش آمار دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیش بینی مدیریت دانلود تحقیق نقش سیستمهای اطلاعاتی و …. دوم) چارچوب نظری و پژوهش تجربی عملکرد و استرس شغلی(فصل ۲) ادبیات نظری و پیشینه تجربی پیشرفت تحصیلی دانش آموز (فصل ۲) مبانی نظری و پیشینه تحقیق …

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش (فصل دوم) – …

توضیحات کامل : مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش (فصل دوم) در قالب فایل word در حجم ۸ صفحه بطور کاملاً ویراش شده و آماده ارائه به همراه منابع استفاده شده و … —————————————————————-. بخشی از متن : تاریخچه مدیریت دانش: مدیریت دانش مفهوم تازه‌ای نیست و ریشه آن به۳۰۰۰ سال قبل از میلادی باز می گردد …

[PDF]244 K – مجله پژوهش های مدیریت منابع سازمانی – دانشگاه …

توسط مدهوشی – ‏۲۰۱۴
امروزه توانمندسازی به عنوان یکی از ابزارهای سودمند ارتقای کیفی کارکنان و افزایش اثربخشی. سازمانی تلقی می شود هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر توانمندسازهای مدیریت دانش بر توانمندی. کارکنان به واسطه متغیر فرآیند مدیریت دانش از دیدگاه …. مروری بر مبانی نظری موضوع و پیشینه پژوهش. توانمندسازی کارکنان. واژه توانمندسازی در …

مبانی نظری تحقیق و سوابق پژوهشی سنجش و عملکرد مدیریت …

برای مثال ۸۰ درصد شرکت های فورچون دارای ۵۰۰ کادر مدیریت دانش هستند؛ شرکت فورد بین سال های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۰ به خاطر اجرای اثربخش، برنامه مدیریت دانش توانست حدود یک … مبانی نظری تحقیق و سوابق پژوهشی سنجش و عملکرد مدیریت دانش در دانشگاه ها … توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

[PDF]اصل مقاله

توسط دیواندری – ‏۲۰۱۴
۱۸ آبان ۱۳۹۲ – ﻛﺎرﮔﻴﺮی روش آﻣﻴﺨﺘﻪ. ،. ﺑـﻪ. ﺗﺪوﻳﻦ و ﺗﺒﻴﻴﻦ. ﭼﺎرﭼﻮب اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧـﺶ ﻣﺸـﺘﺮی. ﭘﺮداﺧﺘـﻪ. اﺳـﺖ . ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ. ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﺪ آﮔﺎﻫﻲ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻳﻦ ﺣﻮزه در. ﺧﺼﻮص اﻫﺪاف، ﭼﺎﻟﺶ. ﻫﺎ، ﺳﺎزوﻛﺎر. ﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ …. ﻛﻨﻨﺪ؟ •. ﺑﺎﻧﻚ. ﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺧﺼﻮﺻﻲ از اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﭼـﻪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻳﻲ. اﻧﺪ؟ ﭘﻴﺸﻴﻨﺔ ﭘﮋوﻫﺶ. ﭘﻴﺸﻴﻨﺔ ﻧﻈﺮی. در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ. ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮی و. ﺳﺎﺑﻘﺔ ﭘﮋوﻫﺶ.

[PDF]ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺪل اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس (

توسط فرهادی محلی – ‏۲۰۱۷
۲۲ آبان ۱۳۹۵ – ﺗﺎرﻳﺦ. ﭘﺬ. ﻳﺮ. ش. :۸/۱۰/. ۱۳۹۵٫ ﭼﻜﻴﺪه. : ﻫــﺪف اﻳــﻦ ﻣﻘﺎﻟــﻪ، ﻃﺮاﺣــﻲ ﻣــﺪل اﺳــﺘﺮاﺗﮋی ﻫــﺎی ﻣــﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨــﺎﺑﻊ اﻧﺴــﺎﻧﻲ ﺑــﺮ اﺳــﺎس ﭼــﺎرﭼﻮب. ارزش ﻫﺎی رﻗﺎﺑﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. روش ﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ روﻳﻜـﺮد …. ﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ اﺛﺮﺑﺨﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ؟ ۲ . ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮی ﺗﺤﻘﻴﻖ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ روﻳﻜﺮد ﻣﻨﺴﺠﻢ و اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺑـﺮای ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ. ﺑﺎ ارزش ﺗﺮﻳﻦ داراﻳـﻲ ﻫـﺎی ﺳـﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﺷـﺪه اﺳﺖ(آرﻣﺴـﺘﺮاﻧﮓ. ۱٫

[PDF]بررسی تأثیر اقدامات مدیریت دانش بر توانمندسازی …

توانمندسازی روانشناختی از ابزارهای سودمند ارتقای کیفی کارکنان و افزایش اثربخشی سازمان است. توانمندسازی روانشناختی متأثر از عوامل مختلفی از جمله اقدامات مدیریت دانش می باشد. هدف پژوهش. حاضر بررسی تأثیر اقدامات مدیریت دانش بر توانمندسازی روانشناختی منابع انسانی با نقش تعدیل گر. متغیرهای جمعیت شناختی در شرکت …

[PDF]نوآوری فنی و اجرایی در دانشگاه یزد با تأکید بر زیرساختهای …

ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻮﻓﻖ. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ. ،. ﺑﻪ. ﻃﻮری ﮐﻪ اﻓﺮاد در. ﺎﻬﺑﺨﺸ. ی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ داﻧﺶ ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ. ﺗﺴﻬﯿﻢ و از آن ﺑﻪ ﻃﻮر. ﮐﺎﻣ ﻼً. اﺛﺮﺑﺨﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ. ،. ﺿﺮوری. اﺳﺖ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، در اﯾﻦ. ﭘﮋوﻫﺶ. ﺗﻼش ﺷﺪ. ﺗﺎ. ﺿﻤﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﺑﻌﺎد زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺰد. ،. ﺗﺄﺛﯿﺮ. اﯾﻦ اﺑﻌﺎد ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻮآوری. ﺑﺮرﺳﯽ. ﺷﻮد . ﻣﺒﺎﻧ. ﯽ ﻧﻈﺮی و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ. ﻧﻮآوری. و. داﻧﺸﮕﺎه. : اﻫﻤﯿﺖ ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮآوری در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی مدیریت دانش

۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ – ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم به صفحه دانلود فایل(مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی مدیریت دانش)خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب بروید.شما پس از پرداخت هزینه ای ناچیز فایل{مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی مدیریت دانش}را دانلود خواهید کرد دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق …

مبانی نظری – ورزاد

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تسهیم دانش. یکی از اهداف اصلی مدیران در استفاده از مدیریت دانش در سازمانها، بهبود تسهیم دانش بین افراد در سازمان و همچنین بین افراد و سازمان به منظور ایجاد مزیت رقابتی می‌باشد. تسهیم دانش مؤثر بین اعضای سازمان منجر به کاهش هزینه‌ها در تولید دانش و تضمین انتشار بهترین روشهای کاری در داخل سازمان شده و …

لیست چارچوب نظری پایان نامه :: پیشینه تحقیق

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش حافظه و ابعاد حافظه(فصل دوم پایان نامه) دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک های عشق ورزی(فصل دوم پایان نامه) دانلود مبانی نظری و … نمونه چارچوب نظری تحقیق در پروپوزال, نمونه چارچوب نظری پروپوزال, نمونه چارچوب نظری پژوهش, نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت, نمونه مقدمه فصل دوم …

[PDF]راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ دو

۲۰ دی ۱۳۹۰ – ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ. را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﺒﺮد اﺻﻠﯽ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب. ﮐﻨﻨﺪ . اﻟﺒﺘﻪ. اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و ﺑﻪ. ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ. آﻣﯿﺰ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﻫـ. ﺎی. داﻧـﺸﯽ. در ﺗﻤﺎﻣﯽ. ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎ. از ﺟﻤﻠﻪ. ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎ. ی …… ﻫﺎی. دﯾﮕﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ وارد ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺷﺪه. اﻧﺪ. و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ را ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده. اﻧﺪ، ﮐﻤﺘﺮ. اﺳﺖ. ، ﻋﻼوه. ﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی و. ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﯿﺰ ﺳﻬﻢ ﻣ. ﺆ. ﻟﻔﻪ. ﻫﺎی. ﺗﻌﻬﺪ، ارزش.

[PDF]درﺳﻲ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻫﺎی ﺗﺪوﻳﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ارزﺷﻴﺎﺑﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺑﺮ

توسط ترک زاده – ‏۲۰۱۷
داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز. ﭼﻜﻴﺪه. در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻼش ﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﺪوﻳﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ارزﺷﻴﺎﺑﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎی درﺳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس روﻳﻜﺮد. راﻫﺒﺮدی ﺑﻪ. ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻳﻚ ﺣﻮزه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻴﺎن رﺷﺘﻪ. ای ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد. روش ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻴﻔﻲ و ﺑﻪ ﻃﻮر وﻳﮋه … اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﻳﺰی آﻣﻮزﺷﻲ، داﻧ. ﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز salimi.shu@gmail.com. ۵. داﻧﺸﺠﻮی دﻛﺘﺮی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز fahimehkeshavarz@yahoo.com. ﺗﺎرﻳﺦ. درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ:.

[PDF]طراحی الگوی بهینه مدیریت دانش برای دستگاه های … – دانش …

در این بخش به مبانی نظری پژوهش شامل مفهوم شناسی مدیریت دانش، تعاریف و مدل های … در این بخش ابتدا مدل های موجود مدیریت دانش و نظریه های مطرح شده در این حوزه را بررسی …. دانش می گذارد و عالوه بر این مدیریت دانش به عنوان نقش میانی اثربخشی سازمان و فرهنگ، تأثیر. مثبتی بر روی اثربخشی سازمان دارد . ۲-۴-۱- پیشینه داخلی.

[PDF]اثربخشی سازمانی و هوش سازمانی – پورتال اساتید :: دانشگاه …

هوش سازمان. ی. و اثربخشی سازمانی. ۲۹ .۲٫ مبانی و چارچوب نظری. و پیشینه. تحقیق. رهبری دانش . با اینکه نخستین پژوهش درباره رهبری در سال. ۲۳۱۸٫ منتشر شد، اما مهم. ترین. حرکت … کند که مدیر. یت اطالعات و دانش بر عملکردهای. رهبری اهمیت دارند. رویکردهای مختلف مطالعه رهبری تأکید دارند که مدیریت دانش و اطالعات و. دانش تصاحب شده به.

[PDF]متن کامل (PDF)

توسط Z Razmi – ‏۲۰۱۵
۲ آبان ۱۳۹۳ – ﺳﺎزی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺪام اﺳﺖ؟ . ۲٫ ﭘﻴﺸﻴﻨﺔ ﭘﮋوﻫﺶ. ۲-۱ . ﭘﻴﺸﻴﻨﺔ ﻧﻈﺮی ﭘﮋوﻫﺶ. ۲-۱-۱ . ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت. ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ، ﺣﻮزه. ا. ی ﻛﺎﻣﻼً ﺣﺮﻓﻪ. ای ﺑﺎ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی … ﺳﺎزی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت. ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان، ﭼﻪ در ﺣﻮزه داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ و ﭼـﻪ در ﺣـﻮزه ﻋﻤـﻞ، ﺑـﺮای ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧـﺶ،. ﻣﺪل. ﻫﺎ و ﭼﺎرﭼﻮب. ﻫﺎی. ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮده.

دانلود فایل ( چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اثربخشی مدیریت …

۷ روز پیش – سلام.به وبسایت ما خوش آمدید.با سلام،محصول دانلودی +{{چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اثربخشی مدیریت دانش}}+آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اثربخشی مدیریت دانش و بررسی کامل هدایت میشویددانلود چارچوب نظری و پیشینه …

[PDF]1390 ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۵ ، ، ﺷﻤﺎره ﻮم ﺳ ﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺤﻮل،

توسط نجف بیگی – ‏۲۰۱۲ – ‏مقالات مرتبط
۲۰ آذر ۱۳۹۱ – و ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺮ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ . اﻟﮕﻮی ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ. ﻳﻚ اﻟﮕﻮی ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ رواﺑﻂ ﺗﺌﻮرﻳﻚ ﻣﻴﺎن ﺷﻤﺎری از ﻋﻮاﻣﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺴ. ﻠﻪﺌ. ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪه اﻧﺪ . ﭼﻨﻴﻦ. اﻟﮕﻮﻳﻲ. ، ﺿﻤﻦ ﻧﺸﺎن دادن ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ راﺑﻄﻪ. آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻲ ﻛﺸﺪ. (. Tabibi, S.J et al., 2009, PP.77-88. ). ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮی ﻳﺎ ﻣﺪل. ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ دارای ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، …

[PDF]رﻳﺰی آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻮش ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

۹ فروردین ۱۳۹۱ – ﺑـﺮ اﺳـﺎس. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﭘﮋوﻫﺶ،. ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﻣﺆﻟﻔﻪ. ﻫـﺎی ﻫـﻮش ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ. :از. ﺗﻐﻴﻴﺮﮔﺮاﻳـﻲ،. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ و ﻳﺎدﮔﻴﺮی،. ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺸﺘﺮک،. ﺑﻴﻨﺶ راﻫﺒﺮدی،. ﻓﻨـﺎوری اﻃﻼﻋـﺎت و ارﺗﺒﺎﻃـﺎت، ….. اﺑﺰار ﮔﺮدآوری داده. ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻣﺤﻘﻖ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺑـﻮده اﺳـﺖ . در اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ از دو ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ . ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ﻳﻚ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮی. ، ادﺑﻴﺎت و ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﭘﮋوﻫـﺸﻲ. درﺑـﺎره. اﺑﻌﺎد. و. ﻣﺆﻟﻔﻪ.

[PDF]Untitled – پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی – دانشگاه فردوسی …

اثربخشی کارگاه های آموزشی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران شاخه خراسان با استفاده از مدل … هدف: هدف از انجام این پژوهش تحلیل مبانی نظری، مفهوم، اهمیت، پیشینه و نحوه مستند سازی دانش بر پایه چرخه حیات. دانش سازمانی … یافته ها: در این پژوهش بر پایه این پذیره که بدون استخراج و مستند سازی دانش، مدیریت دانش در هیچ سازمانی تجلی.

[PDF]بررسی تأثیر قابلیت های فرایندی مدیریت دانش بر عملکرد …

قابلیت های فرایندی مدیریت دانش بر فرایند نوآوری و عملکرد نوآوری را مورد تأیید قرار داد، اما فرضیه … پیشینه پژوهش: ۱۱٫ (۱٫ مدیریت دانش. شاید اساسی ترین مس یر تکامل کسب و کار در طی دهه ی گذشته، طلوع اقتصاد جدید باشد. طبیعت. پر ش تاب و پویای بازارهای جدید در میان … نظری در مورد فرایندهای مدیریت دانش وجود ندارد.

[PDF]اصل مقاله (۵۹۷ K) – مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)

توسط سپهوند – ‏۲۰۱۷
هدف این پژوهش بررسی تأثیر مدیریت منابع انسانی عملکرد بالا بر کار آفرینی سازمانی با نقش واسطه ای رفتار. شهروندی است. جامعه آماری … ریسک پذیری و تبادل دانش در سازمان به عنوان یک ضرورت مطرح هستند ( سانچر و سوریانو ، ۲۰۱۱، ص. ۶-۷ ). به طور خاص دیدگاه مبتنی بر … شهر ونی سازمانی می باشد. پیشینه تحقیق و چارچوب نظری.

[PDF]برآورد تاثیر شاخص‌های حکمرانی خوب بر اقتصاد دانش بنیان …

نظری و پیشینه پژوهش های انجام شده درحوزه حکمرانی خوب و اقتصاد دانش بنیان پرداخته شده. است. در بخش سوم مقاله، با تأکید بر …. اثربخشی دولت. )Csborn &. Gaebler,1992(. حکمرانی رویکردی جدید در مدیریت عمومی. جامعه است که میان حکمرانی و دولت تفاوت. ایجاد می کند )دولت کمتر و حکمرانی بیشتر(. اثربخشی مدیریت عمومی جدید. ) …

دانلود چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اثربخشی موفق مدیریت …

تکمیل فرم خرید. نام فایل. چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اثربخشی موفق مدیریت دانش. قیمت, ۲۹,۰۰۰ تومان. نام, *. نام خانوادگی, *. ایمیل, * نامعتبر. موبایل, *. دانلود >

نشریه پژوهش های نظری و کاربردی در علم اطلاعات و دانش شناسی، …

این نشریه تا سال ۹۵ با نام پژوهش نامه کتابداری و اطلاع رسانی منتشر شده است . نشریه پژوهش های نظری و کاربردی در علم اطلاعات و دانش شناسی. Library and Information Research ….. شناسایی نشانگرهای روابط در پیشینه های فراداده ای فهرست کتابخانه ملی ایران مبتنی بر استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (آر.دی.ای.) اکرم فتحیان ،اعظم …

[PDF]448 K – دوفصلنامه اسلام و مدیریت – پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

داﻧﺶ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺒﺎﻧﯽ. دﯾﻨﯽ اﺳـﺖ. اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﻫﺎی. آﺗﯽ. ﺑﺎ. ﻋﻨﻮان. « ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. داﻧﺶ دﯾﻦ. ﺑﻨﯿﺎن. » اراﺋـﻪ. ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ . ﻣﺮور. ادﺑﯿﺎت ﻧﺸﺎن. ﻣﯽ. دﻫﺪ. ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺎی. ﺑﺴﯿﺎر. اﻧﺪﮐﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ … داﻧـﺶ ﮐﺸـﻒ. ﺷـﺪ و در ﻗﺎﻟـﺐ. ﯾﮏ ﻣﺪل. ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ. ﭼﺎرﭼﻮب. ﺑﻨﺪی ﺷﺪ. ه. اراﺋـﻪ ﮔﺮدﯾـﺪ. اﯾـﻦ ﻣـﺪل. ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔـﺬاری ﻣﺒـﺎﻧﯽ. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺑﺮ. ﻧﻈﺮﯾﻪ. ﻫﺎی آن را ﺗﺒﯿﯿﻦ. ﻣﯽ. ﮐﻨـﺪ و ﻣـﯽ. ﺗـﻮان از آن ﺑـﺮای ﺑﺎزﺳـﺎزی ﻧﻈﺮﯾـﻪ. ﻫـﺎی.

[PDF]متن کامل (PDF) – دوفصلنامه علمی پژوهشی راهبردهای بازرگانی …

مبانی نظری و پیشینه تحقیق. کنترل و نظارت به عنوان یکی از فعالیت های مهم مدیریت. دارای تعاریف و رویکردهای مختلفی است. در فرهنگ. وبستر کنترل، کاربرد و اجرای خط مشی ها و روشی ها. جهت تحقق اهداف شرکت تعریف شده است {۱ . از. دیدگاه نظری، کنترل عبارت است از یک فرایند چرخشی. متشکل از اندازهگیری، مقایسه، تصمیم گیری …

[PDF]ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺑﻌﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ

ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ و ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎی آن از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ اﻣﻜﺎن. ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻤﻲ. -. ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺑﻌﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ. ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ در ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ. ای ﺧﺮاﺳﺎن اﺳﺖ. اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻈﺮ …. ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﺘﻀﺎﻳﻲ ﺷﺮﻛﺖ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ. .۲٫ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮی و ﭘﻴﺸﻴﻨﺔ ﭘﮋوﻫﺶ .۲,۱٫ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ. ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮاﮔﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ. ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رواﺑﻂ، …

دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده مدیریتی – ترجمه فا

جدیدترین مقالات انگلیسی مدیریت با ترجمه : دانلود رایگان مقاله انگلیسی و نمونه ترجمه + خرید ترجمه آماده تایپ شده با فرمت ورد رشته های مدیریتی. … چارچوب QFD-MCDM مجتمع برای انتخاب تامین کننده سبز (نشریه الزویر) Integrated ….. روش شناسی مشارکتی برای مدیریت دانش ضمنی: کاربرد آن در تحقیقات علمی (نشریه الزویر)

[PDF]آموزش عالی نهادهای تحلیلی بر وضعیت ابعاد مدیریت دانش در و …

توسط کنجکاو منفرد – ‏۲۰۱۴ – ‏مقالات مرتبط
نتایج آزمون فرضیههای پژوهش نشان داد که بین. تمامی ابعاد زیرساختی (فناوری، ساختار و فرهنگ و فرایندی مدیریت دانش (خلق دانش، تسخیر. دانش، ذخیره دانش و . …. بین ابعاد مدیریت دانش و نوآوری پرداخته شود. چارچوب نظری پژوهش. با توجه به مطالبی که مطرح شد چارچوب مفهومی پژوهش پس از مطالعه وسیع مبانی نظری و. پیشینه پژوهش در زیر …

[PDF]ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﻧﻈﺎم اراﺋﻪ اﻟﮕﻮﻳﻲ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد و اﺳﺘﻘﺮار در ﺳ – فصلنامه …

۱ دی ۱۳۹۲ – و روش. ﻫﺎی ﺟﻤﻊ. آوری اﻃﻼﻋﺎت. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻈﺮ ﮔﺮد. آوری. اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و از ﻧﻮع ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺑﺘﺪا. ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ. ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻮﺟﻮد از ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻧﻈﺮی و ادﺑﻴﺎت ﺣﺎﺿﺮ،. ﺑﺎ. اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ. ای ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ. ﺧﻠﻖ داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه و ﻣﺪﻟﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ. ﺑﺘﻮا. ن ﺑﻪ ﻣﺪﻟﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ.

[PDF]نقش زیرساختی و فرآیندی مدیریت دانش در مسیر چابک سازی …

توسط نوربخش – ‏۲۰۱۶
۲- مبانی نظری و پیشینه تحقیق. ۱-۲- مدیریت دانش … (Douglass,2008) است تا از این طریق، اثربخشی دانش محور بنگاه را به حداکثر برساند ….. ۴-۲- پیشینه پژوهش. )۱۹۹۹( به بیان ارتباط مدیریت دانش، توانایی پاسخگویی و چابکی مؤسسه به ۱ریک داو. صورت مطالعه ادبیات تحقیق پرداخته و چنین می گوید: »چابکی سازمانی زمانی به دست.

[PDF]امکان سنجی استقرار نظام مدیریت دانش در دانشگاه آزاد اسالمی …

هدف این مقاله ارزیابی وضعیت دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز ی جهت استقرار مدیریت دانش است. پژوهش. حاضر با روش توصیفی – زمینه ….. مدل مفهومی پژوهش. بر اساس مطالعات انجام شده در مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدل مفهومی تحقیق به شرح زیر تدوین. شده است. )شکل ۱ (. شکل ۱: الگوی مفهومی پژوهش. در شکل۱ نقطه آغازین مدیریت دانش چشم …

بانک دانش | مبانی نظری حسادت سازمانی

سفارش پایان نامه و پروژه های دانشجویی، انجام پایان نامه و پروپزال، پایان نامه مدیریت، پایان نامه روانشناسی، پایان نامه حقوق، پایان نامه ادبیات. … توضیحات: قابل استفاده برای پروژه های کارشناسی و پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش). توضیحات نظری کامل در مورد متغیر. پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و …

[PDF]تﺒیین رابﻄه مدیریت راهﺒردﻱ منابع انسانی و عﻤﻠکرد … – علوم و …

توسط تاکی – ‏۲۰۱۷
۱- یزد، دانشگاه یزد، صندوق پستی ۸۹۱۹۵-۷۴۱٫ ۲- اصفهان، دانشگاه اصفهان، کدپستی ۸۱۷۴۶۷۳۴۴۱٫ ﻛﻠﻤات ﻛﻠیدﻱ. مدیریت منابع انسانی،. مدیریت راهبردی منابع انسانی،. عملکرد شرکت،. شرکت های منتخب … مطالعه مبانی نظری و پیشینه پژوهش نشان می دهد، مدیریت راهبردی منابع انسانی پنج بعد پاداش دهی، مشارکت. کارکنان، ارزیابی عملکرد …

[PDF]وضعیتمدیریتدانش و عوامل مؤثر بر استقرار آن در دانشگاه …

در جهان امروز، دانش به یک منبع کلیدی تبدیل شده است که بقای سازمان ها مستقیم یا. غیرمستقیم بدان وابسته است. عوامل مختلفی وجود دارند که می توانند بر استقرار مدیریت. دانش تأثیر بگذارند از جمله می توان به فرهنگ و ســاختار ســازمانی، فنّاوری، رهبری و. یادگیری اشاره نمود. هدف مطالعه حاضر، بررسی وضعیت مدیریت دانش و عوامل مؤثر.

[PDF]ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶ و : ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﮑﺎف ﻫﺎی داﻧﺸﯽ ﺗﻬﺮان ﭘ – فصلنامه …

ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎور. ی. ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ. ﺗﻬﺮان. ۴۳٫ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﺑﺎب ﺷﮑﺎف ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ. در اﯾﺮان اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ . ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮی ﭘﮋوﻫﺶ. در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﻣﻮﺟﻮد در. زﻣﯿﻨﻪ ﺷﮑﺎف ﻫﺎی. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ، اﻟﮕﻮی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻟﯿﻦ و. دﯾﮕﺮان. (. Lin et al., 2005. ) را ﻣﺒﻨـﺎی ﮐـﺎر. ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﻧﺪ . اﻟﮕﻮی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻟﯿﻦ، از ﺷﺶ …

[PPT]روش تحقیق – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چگونگی انجام بررسی پیشینه تحقیق. ویژگیهای چهارچوب نظری. متغیرهای مرتبط با موضوع پژوهش باید به روشنی شناسایی و مشخص شوند. چگونگی ارتباط، روابط مهمی که بین متغیرها بر پایه نظریه ها تصویر شده اند، باید در تحقیق بیان شوند. اگر در پژوهشهای پیشین روابط بررسی شده باشند باید به مثبت یا منفی بودن این روابط در …

پایان نامه بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی و پیاده سازی …

۳ مهر ۱۳۹۶ – در این میان یکی از متغیر های مهم سازمانی مدیریت دانش می باشد. هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی و پیاده سازی مدیریت دانش می باشد. در این ارتبلط ابتدا مسئله اصلی تحقیق بیان می شود، در بخش دوم اهمیت موضوع ذکر می گردد. سپس چارچوب نظری و روش شناسی تحقیق ارائه می گردد. ۱-۲ بیان مساله.

[PDF]مدیریت دانش نقش : ساختار سازمانی بر اثربخشی ابعاد … – …

ساختار سازمانی بر اثربخشی. : نقش. مدیریت دانش. ۱ اکبر شریعت نیا. ۲ارائه دهنده )نویسنده مسئول(: داود داودنیا. ایمیل مسئول مقاله: davoudnia.1987@yahoo.com …. مبانی نظری. ساختار. ساختار سازمانی. به. عنوان. نوعی ابزار مدیریتی برای اجرای. استراتژ. ی. ها. و تحقق اهداف. است . ساختار سازمانی چهارچوب روابط حاکم. بر مشاغل،. یس. ستم.

[PDF]طراحی مدل مدیریت آموزش از دور، برای نظام آموزش عالی ایران The …

ها و مسایل بسیاری مواجه بوده است که. از میان آنها می. توان به این موارد اشاره کرد: ناتوانی در تولید دانش نظری و مصرف دانش. های. بنیادی و نظری تولی. د شده در سایر کشور …. دانشگاه و مطالعه پیشینه پژوهش، در زمینه مدل. های مدیریتی. نظام آموزش باز و از دور ایران، دست به انجام این پژوهش زده است؛ و عناصر اصلی در مدیریت. نظام آموزشی دانشگاه.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش وضعیت مدیریت دانش | itw394

۱۰ اسفند ۱۳۹۶ – دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش وضعیت مدیریت دانش بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید … مدیریت دانش مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی مدیریت دانش دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش ساختن اثربخشی سازمانی مدیریت دانش با رایانش ابری بصورت …

بهبود عملکرد سازمان از طریق زنجیره ارزش و تسهیم دانش

امروزه با گسترش و توسعه دانش در سازمان‌ها، مدیریت اثربخش دانش در راستای اهداف سازمان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. از این رو، دانش … برای تدوین چارچوب نظری مدل تحقیق ادبیات و پیشینه تحقیق بررسی و مدل زنجیره ارزش فعالیتهای سازمان مبنای ارزیابی اثر مدیریت دانش بر فرآیندهای سازمانی قرار گرفت. پس از انجام مطالعات …

[PDF]ارزش ﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳ ﻨﺪﻳ ﻓﺮآ ﺑﺮ داﻧﺶ ﺖ ﻳﺮﻳ ﻣﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﺳﺎﺧﺖ و

۲۱ فروردین ۱۳۹۳ – ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری. ﺷ. ﻤﺎره. -۱٫ ﭘﺎﻳﻴﺰ. ۱۳۹۴٫ ص. ص. ۱۲۰ -۱۰۵٫ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ. ﻣﺪ. ﻳﺮﻳ. ﺖ. داﻧﺶ. ﺑﺮ. ﻓﺮآ. ﻨﺪﻳ. ﻣﻬﻨﺪﺳ. ﻲ. ارزش. و ﺗﺎﺛﻴﺮ آن در ﻓﻦ. آوری و ﺑﻬﺮه. وری. ﺻﻨﻌﺖ. ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز …. ﻟﺬا اﻣﻜﺎن اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺑﺎ ﺗﻜﻨﻴـﻚ. ﻫـﺎی ﺧـﻮد ﺳـﺒﺐ. ﻏﻨﻲ. ﺗﺮ ﺷﺪن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻛﺎرﮔﺎه. ﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪ. ﺳﻲ ارزش در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻳﺰد ﺷﻮد وﺟﻮد دارد. -۲٫ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ و ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮی ﺗﺤﻘﻴﻖ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. داﻧﺶ. در. اواﻳﻞ. دﻫﻪ.

فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدل اثربخشی کرک …

مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدل اثربخشی کرک پاتریک. شرح مختصر: اثربخشی. هنوز دانشمندان علوم سازمانی از اثربخشی تعریف خاصی را ارائه نکرده اند. لذا بیان یک تعریف مشخص … خادم مسجدی (۱۳۸۹) به بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود فرایند یاددهی – یادگیری دانش آموزان دبیرستان های شهرستان کرج پرداخته است.

[PDF]بررسی و تبیین نقش مدیریت دانش مشتری در بهبود عملکرد …

توسط حاجی کریمی – ‏۲۰۱۳
در این پژوهش مدلی برای مشخص نمودن ارتباط مابین مولفه های مدیریت دانش مشتری با بهبود عملکرد سازمانی و مدیریت. ارتباط با مشتری ارائه شده است. …. مبانی نظری و پیشینه تحقیق. پیشینه تحقیق. ✓ …. فرهنگ دانشی باشد که پردازش، انتشار و بهره برداری اثربخش و کارای دانش را امکان پذیر سازد بسیار مهم است. Rowley. در سال. ۲۸۸۵٫

پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض و …

هدف کلی این پژوهش، بررسی ارتباط بین سبک ‌های مدیریت تعارض و اثربخشی سازمان بیمه سلامت استان گیلان در سال ۱۳۹۲ بوده است. …. همان گونه که بررسی پیشینه مبنای چارچوب نظری را تشکیل می دهد، یک چارچوب خوب نیز در جای خود مبنای منطقی لازم برای تدوین فرضیه[۶] های آزمون پذیر را فراهم می آورد (سکاران، ۱۳۸۵: ۹۵-۹۴).

[DOC]دانلود فایل : modiriyat-danesh.doc – توسعه منابع انسانی

دیاگرام جریان دانشی؛ کارگروه دانشی؛ سرمایه دانش؛ شاخص شکاف دانشی؛ ماتریس بهره وری منابع انسانی در چارچوب مدیریت دانش. ۱- مقدمه: آنکس که بداند و بداند که بداند. اسب خرد از گنبد گردون بجهاند. آنکس که نداند و بداند که نداند. لنگان خرک خویش به مقصد برساند. آنکس که بداند و نداند که بداند. بیدار کنیدش که شبی خفته نماند. آنکس که نداند و …

[DOC]سیستم اثربخش ارزشیابی عملکرد؛ مبانی، رویکردها و روشها

سیستم اثربخش ارزشیابی عملکرد کارکنان. ؛ مبانی ، رویکرد ها و روشها. امیرحسین کیذوری. دانشجوی دکتری آموزش عالی دانشگاه شهید بهشتی. چکیده: منظور از ارزشیابی عملکرد، فرایندی است که بوسیله آن کارکنان در فواصل معینی و بطور رسمی ، مورد ارزیابی قرار می گیرند. شناخت کارکنان قوی و اعطای پاداش به آنها و از این طریق ، ایجاد انگیزه …

مدیریت دانش در شرکت‌های کوچک و متوسطس – پارس مدیر

در همین راستا تحقیقاتی به منظور تبیین و تفسیر ابعاد و سبک های مدیریت دانش و تاثیر آن بـر اثربخشی سازمانی انجام شده است. تحقیق حاضر با بررسی ادبیات پژوهش موجود، به منظور شناسایی ابعاد مدیریت دانش، نوع دیدگاه پاسخگویان به هر یک از ابعاد مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی و نقش مدیریت دانش در اثربخشی سازمانی در …

نقش سرمایه های فکری در تسهیل مدیریت دانش – دانلود پایان نامه …

۱۳٫ ۲-۱-۲-پیشینه داخلی تحقیق.. ۱۴٫ ۲-۲-بخش دوم: مدیریت دانش… ۱۵٫ ۲-۲-۱٫ تاریخچه مدیریت دانش… ۱۸٫ ۲-۲-۲٫ تعریف مدیریت دانش… ۲۰٫ ۲-۲-۳٫ اصول مدیریت دانش… ۲۴٫ ۲-۲-۴-اهمیت و مزایای مدیریت دانش… ۲۵٫ ۲-۲-۵-اهداف مدیریت دانش… ۲۶٫ ۲-۲-۶-رویکردهای مدیریت دانش… ۲۷٫ ۲-۲-۷-اجزا و عناصر مدیریت دانش… ۲۹٫ ۲-۲-۸-چارچوب نظری …

[PDF]پژوهشنامه آموزشی ، شماره ۱۲۰ دی ماه ۱۳۸۹ – پژوهشگاه مطالعات …

گفت و گو با مدیران. رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش – دکتر مجید قدمی. ۷۸٫ رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی – دکترمحی الدین بهرام محمدیان. ۸۱٫ دبیرکل شورای عالی آموزش و …. کندی ما در عرصه تحقیقات نظری و نظر پردازی موجب شده است که بسیاری از تصمیمات اتخاذ شده در مقوالت علوم انسانی و به. تبع آن مباحث فرهنگی با …

[PDF]ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز رﻫﺒﺮی اﺛﺮﺑﺨﺶ ﻣﺪﻳﺮان ورزﺷﻲ ﻃﺮاﺣﻲ اﻟﮕﻮی ﻫ D

توسط مختاری دینانی – ‏۲۰۱۷ – ‏مقالات مرتبط
ﻣﺪﻳﺮان را ﻣﺪﻳﺮاﻧﻲ اﺛﺮﺑﺨﺶ و ﻣﻮﻓﻖ ﻣﻲ. داﻧﺪ. اﻧﺘﺨﺎب اﻳـﻦ ﺳـﻪ. ﻧﻮع ﻫﻮش ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ. ای و ﺑﺮرﺳـﻲ ﮔﺴـﺘﺮده ﻣﺒـﺎﻧﻲ. ﻧﻈﺮی و ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﻦ زﻣﻴﻨـﻪ و از ﻃﺮﻳـﻖ. ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺳﻪ. ﻣﺮ. ﺣﻠﻪ. ای (ﺑﻪ روش دﻟﻔﻲ) ﺑـﺮ روی. ۱۵٫ ﻧﻔﺮ از ﻣﺪﻳﺮان ﻣﻮﻓﻖ و آﺷﻨﺎ ﺑﺎ ﺳﺎزه ﻫﻮش اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺑﻪ. ﻋﻼوه، ﺑﺎ. اﺗﻜﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ. ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﺣـﻮزه و ﻧﻴـﺰ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت. اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ رﻫﺒﺮی ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ.

مبانی نظری ارزیابی ارتباط فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت …

▶ ۰:۱۰

۲۸ فروردین ۱۳۹۷
پخش آنلاین مبانی نظری و پیشینه تحقیق… admin. در ویدوفا شما قادر خواهید بود ویدئوهای خود را با دیگران به اشتراک بگذارید و از اخبار رویدادها اطلاع پیدا کنید. ثبت نام / ایجاد …

[PDF]اصل مقاله

توسط تاجداران – ‏۲۰۱۳
مجله مطالعات کتابداری و علم اطالعات. تاریخ دریافت مقاله: ۶۱٫ /. ۶۱٫ /. ۶۳۱۶٫ دانشگاه شهید چمران اهواز،. پائیز و زمستان. ۶۳۱۱٫ تاریخ پذیرش مقاله: ۱۲٫ /. ۱۰٫ /. ۶۳۱۱ …. تا چه اندازه. رعایت شده است ؟ مبانی نظری و. چارچوب نظری. پژوهش. در. سال. های. اخیر. رشد. روز. افزونی. در. زمینه. توجه. به. اشتراک. دانش. توسط. محققان،. مدیران. سازمان. ها. در. جهان.

[PDF]رهیافت های کیفّی در علوم انسانی های کمّی به پژوهش گذر …

های متداول در پژوهش کیفّی، یعنی. نظریه داده بنیاد، مطالعه موردی، پدیدارشناسی، قوم. -. نگاری و داستان. سرایی مورد بررسی قرار گرفت. در. ادامه. روش. های جمع. آوری داده. ها شامل مصاحبه. فردی، گروه. های کانونی، مشاهده و تحلیل اسناد بیان. شدند. در نهایت، راهبردهای افزایش کیفیّت پژوهش. ۱ . عضو هیأت علمی و استادیار گروه مدیریت دانشگاه پیام.

بانک ادبیات پیشینه | شبکه آموزشی و پژوهشی مدیریت دانش

بانک ادبیات پیشینه یکی از اهداف شبکه آموزشی و پژوهشی مدیریت دانش این است که مبانی نظری و ادبیات پیشینه متغیرها را در وب سایت به اشتراک بگذارد. لذا مبانی نظری و ادبیات پیشینه متغیرهای تحقیق توسط کارشناسان و اساتید تهیه شده و به همراه منابع در اختیار پژوهشگران محترم قرار داده می شوند. مبانی نظری شامل موارد زیر است: …

[PDF]ﺗﺪوﯾﻦ اﻟﮕﻮی اﺑﺰارﻫﺎی ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ – بهبود مدیریت

۱۴ خرداد ۱۳۹۳ – داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮕﺎه. ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺎﻟﮏ اﺷﺘﺮ. ۴*. -. داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ. (ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل). : adabi1358@gmail.com. ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻋﻠﻤﯽ. –. ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ …. ﺑﺮرﺳﻰ. ﻗﺮار. ﮔﯿﺮد. در واﻗﻊ ﺳﻮال. اﺻﻠﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻗﺪرت و ﺗﻐﯿﯿﺮ و راﻫﺒﺮد ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداری ﺑﺎ. ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ -۲٫ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ. -۲٫ -۱٫ راﻫﺒﺮد.

[PDF]های مدیریت دانش بررسی و مقایسه مدل و ارائه یک مدل تلفیقی …

اثربخش با. فعالیت. های. مدیریت دانش. هماهنگ سازد. از طرفی یک مدل، چارچوب مفهومی را از یک علم و دانش، در ذهن. خواننده ایجاد. می. کند . در واقع شناخت یک علم بر مبنای شناخت …. مفاهیم و مبانی نظری. دانش. دانپورت و پروساک از اندیشمندان مشهور حوزه دانش، دانش را ترکیبی. منعطف و قابل تبدیل از تجارب،. ارزش. ها. ، اطالعات معنی دار و. بینش. های.

[PDF]ثیر ابعاد سرمایه فکری سبس بر نوآوری فناورانه … – فصلنامه …

بر این اساس پژوهش حاضر به بررسی تأثیر ابعاد سرمایه فکری سبز. بر نوآوری فناورانه سبز پرداخته است. … گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه، امیدیه، ایران. ** دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشکده اقتصاد … مرور پیشینه و مبانی نظری پژوهش نشان میدهد که علیرغم. پژوهش های متعددی که در حوزه سنجش و بررسی …

[DOC]1. تعریف مدیریت دانش

تعریف مدیریت دانش. مقدمه: یکی از موضوعات مهم مطرح شده در دوره اخیر، مدیریت دانش[۱] است. مدیریت دانش رویکردی است که به سرعت در حال تکامل و پیشرفت است و بر افزایش کارایی و بهبود اثر بخشی فرآیندهای سازمانی، همراه با نوآوری مستمر، توجه زیادی دارد. نیاز به مدیریت دانش، از این واقعیت سرچشمه می گیرد که دانش در عملکرد سازمانی …

[PDF]نقش مکانیزم های توانمندساز سازمانی در استقرار فرآیندهای …

یافته های پژوهش. نش ان داد که، رابطه بین مکانیزم های توانمندساز سازمانی، فناوری اطالعات. و فرهنگ س ازمانی با فرآیندهای مدیریت دانش مثبت و معناداراس ت و بین. س اختار س ازمانی … بازخوانی پیشینه پژوهش نشان می دهد که،. توازن بین دانش و ….. براس اس مدل لی و چوی )۲۰۰۳( و با توجه به چهارچوب نظری پژوهش، مدل مفهومی زیر.

[PDF]تأثیر ظرفیتهای گوناگون انباشتگی دانش و اندازه سازمان بر …

روی عملکرد نوآوری نادر و منحصر به برخی از پیشینه. های. پژوهشی باشد می … مروری بر سوابق و چارچوب نظری تحقیق. ۳ Darroch. Downloaded from … د که. اصول استراتژیک منابع انسانی تأثیر معنادرای بر. عملکرد. ن. وآوری. سازمانی و ظرفیت مدیریت دانش دارد. در سال. ۱۰۲۲٫ اسپاالردو. و مولینا. ۱٫ پژوهشی را با عنوان. ” فرایندهای یادگیری …

[PDF]آزمون مدل ساختاری فرهنگ سازمانی و فرایند مدیریت دانش با …

هدف این مطالعه بررسی نقش فرهنگ سازمانی و فرآیندهای مدیریت دانش بر عملکرد با تأکید بر نقش میانجی نوآوری سازمانی بود. … بازار، نگرش های کارکنان و اثر بخشی س … ما در این پژوهش، با. ارائه ی درکی واضح تر از روابط بین فرهنگ، فرایند های. مدیریت دانش و رفتارهای نو. آورانه. به. ادبیات. موجود کمک می. نمائیم. به عالوه انگیزه ما. از.

مقاله پژوهشی پیرامون عوامل درون سازمانی موثر بر اثربخشی …

بر طبق نتایج حاصله از پرسشنامه، مسئولیت پذیری و تعهد کاری با وزن ۹۵/۹ و معلومات تخصصی(نظری) با وزن ۱۱/۹ مهم ترین عوامل موثر بر اثربخشی فعالیت های تحقیق و توسعه در بعد خصوصیات فردی مدیریت است. اگرچه دانش و معلومات تخصصی مدیریت در تمام پژوهشکده ها به طور عام حائز اهمیت است ولی در پژوهشکده بیوتکنولوژی به …

[PDF]مدیریت‌ های‌ فرآیند ارزیابی‌ برای ارائه‌یک‌مدل‌هوشمند‌فازی‌

توسط ناهید درستکار احمدی
بنابراین مدیریت. دانش به. عنوان یکی از راهکارهای مهم در اخذ و نگهداری دانش، ابزار مناسبی برای شکل. دهی. فعالیت. های اثربخش در سازمان و راهی برای ورود آن به عرصه رقابت. است … محاسبه. و درنهایت سیستم خبره فازی. برای. ارزیابی. فرآیند. های مدیریت دانش ارائه .شد. ۲ .‌مبانی‌نظری‌و‌. پیشینه‌. پژوهش. . در بیست سال گذشته، گرایش به سمت.

[PDF]اصل مقاله (۱۳۰۱ K) – فصلنامه مدیریت توسعه و تحول

توسط هوشیار – ‏۲۰۱۳
مارلی(۱۹۹۸) شایستگی را این گونه تعریف کرد: شایستگیها، تواناییهای. انسانی قابل اندازه گیری هستند که برای عملکرد کاری اثربخش مورد نیاز. ۲- پیشینه نظری تحقیق. هستند. دوبیس (۱۹۹۸): شایستگی ها، دانش، مهارت ها، الگوهای نظری و. ۲- آمفهوم شایستگی. امثال آن هستند که اگر تنها یا به طور ترکیبی استفاده شوند، منجر به.

[PDF]اصل مقاله (۳۰۱ K) – نشریات دانشگاه آزاد اسلامی – واحد علوم و …

۵۲۱٫ فصلنامه. علمی پژوهشی. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت. سال. چهارم. /. شماره. ۵۱٫ /. پاییز. ۵۹۳۱٫ بر. رسی. ابهام کاری. و. عدم تمرکز. سیستم حسابداری مدیریت. در شرکت توزیع برق … تعیین اثربخشی سیستم حسابداری مدیریت بر عملکرد مدیران. ۲،. -. مشخص نمودن عوامل …. مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش. در ابتدا چنهال و …

[PDF]پژوهش های مدیریت عمومی

توسط کزازی – ‏۲۰۱۷
۲ اسفند ۱۳۷۴ – اثربخشی فرآیند همکاری های فناورانه شرکتهای دانشگاهی را رقم خواهند زد. … پیشینه تحقیق. پیشینه نظری. همکاری فناورانه توافقی است که آگاهانه و آزادانه میان دو یا چند بنگاه برای تبادل،. به اشتراک گذاشتن و توسعه فناوری شکل می …. چارچوب جامعی را فراهم می آورد که از طریق مطالعه آن، می توان نقش جدید دانشگاه ها را.

مدیریت استعداد ارائه چهارچوب منابع انسانی با رویکرد چابکی

توسط سهرابی – ‏۲۰۱۷
۵ مهر ۱۳۹۶ – پژوهش. های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین. ع(). سال نهم، شمارۀ. ۲٫ )شماره پیاپی. ۲۲٫ (، تابستان. ۶۹۳۱٫ ۶: . ۲۲٫ ارائه چهارچوب. مدیریت استعداد …. سازی استعدادها بپردازد. مبان. ی نظری. مدیریت استعداد. واژۀ. ” استعداد. ” ، در گذشته معیاری برای وزن و پول بوده. است. ولی امروزه، معانی دیگری. دارد. استعداد به. معنای.

مدیریت دانش – Pakshoo.com

۳ آذر ۱۳۹۴ – امروزه مدیریت دانش و فعالیت های دانش محور، همواره مورد تاکید تمامی سازمان ها وصاحب نظران عرصه های مختلف جامعه قرار دارد و این مقاله برآن است که زمینه آشنایی با … دانش نظری. – دانش ساخت. – دانش کارکردی. ۲٫ دانش ضمنی و دانش صریح. پولانی(۱۹۶۶) دانش بشری را به دو دسته تقسیم کرده است. – دانش صریح : دانشی عینی …

بازاریابی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

بازاریابی یا مارکتینگ (به انگلیسی: Marketing): بازاریابی به عنوان فرایندی مدیریتی -اجتماعی تعریف می‌شود که بوسیلهٔ آن افراد و گروه‌ها از طریق تولید و مبادلهٔ کالا …. بازتولید مکانیکی دانش، فقدان نوآوری در روش و چارچوب نظری، عدم انباشت مؤثر یافته‌ها و دور ماندن از پرسش‌های نوین بازاریابی از دیگر یافته‌های این پژوهش در تحلیل …

[PDF]دریافت متن کامل فصلنامه مطالعات راهبردی زمستان ۹۵ – مرکز …

۳۰ بهمن ۱۳۹۱ – ۲- دانشیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، پژوهشکده آینده پژوهی در سالمت دانشگاه علوم پزشکی کرمان،کرمان،. ایران و عضو کمیته ارزیابی … میرشاه والیتی فرزانه ، نظری زاده فرهاد, آینده پژوهشی مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، ۱۳۸۹٫ ۲٫ Adema. Katie L.& …. 2-پیشینه و چارچوب نظری. ۱٫۱ . تطور تاریخی …

[PDF]تحقق اقتصاد مقاومتی با استفاده از راهبرد مدیریت جهادی (مورد …

این مقاله با هدف بررسی تأثیر مثبت و معنی دار مدیریت جهادی بر تحقق اقتصاد مقاومتی، که راهبردی مناسب برای … را در راستای غنی تر کردن چارچوب نظری، … این پژوهش ضمن. پرداختن به این خلا: «کتب اسلامی – دینی، منابع روایی، مباحث مدیریتی و اقتصادی، دیدگاههای. مقام معظم رهبری، نظریه پردازان و سایر صاحب نظران» در این زمینه را مورد …

[DOC]مدل پیشنهادی مدیریت دانش در نزاجا و نیرو های مسلح چ … – محمد …

تحقیقی جدی درباره بنیان های نظری و چارچوب های مدیریت دانش در ایران نشده است. …. خلاصه در بر می گیرد همچنین این تعریف به صورت عملی در پژوهشی از سوی سازمان مذکور استفاده شده است: مدیریت دانش، مجموعه ای از فعالیتهای سازمانی برای خلق، کسب، توزیع دانسته ها و ارتقای به اشتراک گذاری دانش در داخل سازمان و محیط پیرامون آن است.

دانشکده علوم ارتباطات – سامانه بانک اطلاعات پایان نامه – …

۵, پژوهشی بر تأثیر هنر درمانی با رویکرد به طراحی گرافیک برای کودکان مبتلابه اوتیسم, روشنک اصغر زاده, دانشکده هنر, ارتباط تصویرى, ۱۳۹۶-۰۶-۲۲٫ ۶, ارزیابی پتروفیزیکی … ۹, ارزیابی عملکرد مدیریت HSE به‌وسیله مدل کارت امتیازی متوازن (BSC), آمنه پورحسن گلسفیدی, دانشکده فنی و مهندسی, مهندسی محیط زیست, ۱۳۹۶-۰۹-۲۰٫

[PDF]ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳ

توسط مریم نکودری – ‏۲۰۱۳
ﭘﺮدازد، ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ. ﮔﺮدد . اﻣﺮوزه ﻧﻘﺶ و اﻫﻤﻴﺖ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ آﺷﻜﺎر ﺷﺪه و اﺟﺮای ﻣﻮﻓﻖ آن ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﻳﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎراﻳﻲ و. اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺳﺎزﻣﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، از اﻳﻨ. . ﺮو ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ. ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺴﻬﻴﻞ در ﭘﻴﺎده. ﺳﺎزی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ. ﻣﻲ. ﮔﺮدد و ﻧﻴﺰ ﺑﻜﺎرﮔﻴ. . ﺮی اﻳ. . ﻦ ﻋﻮاﻣﻞ، ﻣﻲ. ـﺗ. ﻮاﻧﺪ ﻳﻚ ﻧﻘﺸﻪ و راﻫﻨﻤﺎ ﺑ. . ﺮای ﻣﺪﻳ. . ﺮﻳﺖ ﺑﻬﺘﺮ آن ﺑﺎﺷﺪ . در. اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺪﻳ. . ﺮﻳﺖ داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳ.

سامانه فروش فایل پژوهشگران | مبانی نظری مدیریت تعارض – …

۱۳ شهریور ۱۳۹۶ – مبانی نظری مدیریت تعارض – سامانه فروش فایل پژوهشگران. … مبانی نظری مدیریت تعارض: پیشینه تحقیق و مبانی نظری مدیریت تعارض در قالب ۶۴ صفحه word با منابع متعدد داخلی و خارجی. فهرست مطالب و منابع …. بررسی اثربخشی آموزش مهارت حل مساله بر خودکارآمدی دانش آموزان دختر دبیرستان های شهرستان رشت.

[PDF]آموزش مدیریت استراتژیک : چالش ها و رویکرد ها – دانشگاه آزاد …

ود در چهارچوب استراتژی ها، سیاست ها و برنامه های پیش بینی. شده و در یک … هدف آموزش مدیریت استراتژیک ارتقاء دانش دانشجویان برای اتخاذ تصمیمات استراتژ. یک ….. پیشینه. آموزش مدیریت استراتژیک در ایران. حدود بیست و هفت سال قبل گروهی از استادان کانادایی و ایرانی مقیم کانادا برای مذاکره در مورد اجرای دوره های فشرده چند هفته ای.

پایان نامه ها – موسسه آموزش عالی آزاد بهار

پژوهش حاضر، با هدف بررسی راه های ارتقای سرمایه اجتماعی به منظور توسعه مدیریت دانش که در سالهای اخیر از مهمترین منابع یک سازمان محسوب میشوند، به تبیین نقش این ….. این رساله که عوامل کلیدی در موفقیت مدیریت ریسک پروژه ها (بیان شده در کتاب استاندارد عملی مدیریت پروژه میباشد)، بعنوان چارچوب نظری تحقیق در نظر گرفته شد .

برخی عوامل موثر بر تولید و کاربرد دانش مدیریت در سازمان‌های …

۴ آذر ۱۳۹۱ – به نام خدا. با توجه به فرصت پیش آمده برای حضور در بخش علمی-پژوهشی دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، بر آن شدم تا زمانی را برای اندیشه بیشتر و نگارش ایده‌هایم درباره تم اصلی این بخش کنفرانس در قالب این یادداشت اختصاص دهم. تم اصلی این بخش کنفرانس در امسال «تولید و کاربرد دانش مدیریت در سازمان‌های …

[PDF]بررسی تأثیر مدیریت دانش مشتری بر عوامل کلیدی … – …

این پژوهش به دنبال بررسی تأثیر مدیریت. دانش مشتری )مشتریان محصوالت دفاعی( بر عوامل کلیدی موفقیت توسعه محصول جدید و عملکرد. محصوالت جدید در این صنعت است. بدین منظور، ابعاد مدیریت دانش مشتری یا کاربر محصوالت دفاعی. با استفاده از چارچوب های تحقیقاتی موجود شناسایی شد، عوامل کلیدی موفقیت محصول جدید دفاعی.

[PDF]888 K – نشریه پژوهش در نظام های آموزشی

چکیده. با توجه به جایگاه و اهمیت مدیریت مدارس و نقش آن در مســیر توســعه هر کشور، تحقیق حاضر تالشی است برای. تبییــن مدل بومی مدیریت مدارس اســتان کرمان.در این تحقیق، مولفه های مدل مورد نظر از پیشــینه و مبانی نظری. موجود اســتخراج و ســپس به تایید ۲۰ نفر از اساتید رشته مدیریت آموزشــی رسید.سپس پرسشنامه ای مبتنی بر …

[PDF]ضرورت پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان‌ها و نقش آن در کسب …

استفاده از اطالعات و دانش جدید امری مهم و حیاتی شمرده می. شود که سازمان. ها باید. توجه. ویژه. ای به آن داشته باشند)زنجیرچی و حبیبی رضی آبادی،. ۴۹۳۱٫ (. پیشینه پژوهش: حقی و همکاران ). ۴۹۳۹٫ (، در مطالعه خود به رتبه. بندی عوامل موثر در موفقیت اجرای مدیریت. دانش در شرکت. های دانش بنیان مطالعه موردی شرکت. های دانش بنیان مستقر در شهرک.

[PDF]بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد دانشگاه ها و …

مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی که در سال ۱۳۹۱ در دانشگاه مازندران انجام شد، می. باشد. ۲. کارشناس …. همانطور که وجود رفتارهای شهروندی سازمانی موجب ارتقای عملکرد سازمان، اثربخشی. سازمان، رضایت و …. در پژوهشی به نام آموزش عالی توسعه درون زا، سابقه نظری ارزیابی کیفی را در مدل های. می). دانیل. فیه.

استراتژی‌های به‌اشتراک‌گذاری دانش برای مدیریت دانش پروژه در …

۲۳ شهریور ۱۳۹۴ – چارچوب نظری پژوهش که در ادامه آمده است، ساز و کار مدیریت دانش پروژه را بین پروژه‌های Volvo Technology نشان می‌دهد. همچنین این چارچوب مفهومی، ارتباط سه مفهوم مهم :”عوامل کلیدی موفقیت”، “استراتژی اشتراک دانش” و “نقش دانشکاران” را در قالب مفهوم “مدیریت دانش پروژه” نشان می‌دهد: چارچوب نظری مدیریت دانش پروژه.png.

اخلاق حرفه‌ای؛ ضرورتی برای سازمان | معرفت اخلاقی

۲۱ بهمن ۱۳۸۹ – برای نمونه، چگونه ممکن است سیستم یک بیمارستان یا دانشگاه فاسد باشد، اما از پرستاران بخواهیم اخلاقی باشند. امروزه اخلاق حرفه‌ای نقش راهبردی در بنگاه‌ها دارد و متخصصان مدیریت استراتژیک، اصول اخلاقی شایسته در سازمان را از پیش‌‌شرط‌های مدیریت استراتژیک خوب دانسته‌اند.۲ در اخلاق حرفه‌ای، مسئولیت‌های اخلاقی …

البرز رایانه

تدریس فیلم های آموزشی پایه های ابتدایی ، دروس ریاضی و علوم ، توسط معلمین با تجربه ، مطرح و آشنا به اصول آموزش ابتدایی ، شامل آموزش کامل مفاهیم کتاب درسی و حل تمرین های مهم کتاب ، استفاده از وسایل کمک آموزشی در حین تدریس ، توضیح ، تمرین و تکرار نکات مهم درس مطابق با سر فصل های کتاب .(قابل اجرا در پلیرهای خانگی)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش وضعیت مدیریت دانش-دانلود فایل

مبانی نظری و پیشینه پژوهش وضعیت مدیریت دانش-دانلود فایل – |مبانی نظری وضعیت مدیریت دانش در سازمان|دانلود مبانی نظری مدیریت دانش|پیشینه تحقیق مدیریت دانش|ادبیات نظری مدیریت دانش|فصل دوم پایان نامه مدیریت دانش|مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش|ادبیات و مبانی نظری مدیریت دانش|مبانی نظری استقرار مدیریت …

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی مدیریت دانش-دانلود …

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی مدیریت دانش-دانلود فایل – |مبانی نظری اثربخشی مدیریت دانش|دانلود مبانی نظری اثربخشی مدیریت دانش|پیشینه تحقیق اثربخشی مدیریت دانش|ادبیات نظری اثربخشی مدیریت دانش|فصل دوم پایان نامه اثربخشی مدیریت دانش|مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی مدیریت دانش|ادبیات و مبانی …

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اثربخشی مدیریت دانش – وب …

۳ روز پیش – دسته: مدیریت بازدید: ۵ بار فرمت فایل: doc حجم فایل: ۴۳۰۰ کیلوبایت تعداد صفحات فایل: ۱۰۵. دانلود چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اثربخشی مدیریت دانش بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدیداین فایل بصورت انحصاری برای فروشگاه فایلینا تولید شده و در هیچ جای …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *