دانلود کامل فایل چارچوب نظری و پیشینه پژوهش مدیریت دانش در آموزش عالی

Published on Author adminLeave a comment

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش مدیریت دانش در آموزش عالی

دانلود چارچوب نظری و پیشینه پژوهش مدیریت دانش در آموزش عالی بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدیداین فایل بصورت انحصاری برای فروشگاه فایلینا تولید شده و در هیچ جای دیگه ای بجز این فروشگاه پیدا نمی شود
دسته بندی مدیریت
بازدید ها ۲
فرمت فایل doc
حجم فایل ۴۳۰۰ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۱۰۷

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش مدیریت دانش در آموزش عالی

فروشنده فایل

کد کاربری ۶۸۰

کاربر

دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته‌ مدیریت

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش مدیریت دانش در آموزش عالی

* با قیمت دانشجویی، ارزان و مناسب 🙂

** فایل منحصر به فرد، بصورت جامع و کامل و با منابع بروز و جدید خریداری کنید.

*** این فایل بصورت انحصاری برای فروشگاه فایلینا تولید شده و در هیچ جای دیگه ای بجز این فروشگاه پیدا نمی شود.


پشتیبانی همیشگی توسط : maryam.alkasir70@gmail.com

چکیده
مدیریت دانش در آموزش عالی مجموعه ای از فرآیندهای سازمانی است که از ایجاد و انتقال دانش در این مؤسسات حمایت کرده و دست‌یابی به اهداف سازمانی و دانشگاهی را ممکن می سازد. بدین منظور و به جهت مدیریت مناسب دانش سازمانی، ابزاری مناسب نیاز است که بتوان با استفاده از آن از میزان اثربخشی مدیریت دانش در یک سازمان آگاه شد. این آگاهی از وضعیت مدیریت دانش به سازمان کمک می نماید تا نقاط ضعف و کاستی ها ی مدیریت دانش خود را در جهت حفظ برتری های رقابتی و یا افزایش آن، به درستی تشخیص و اقدامات مناسبی در جهت آن انجام دهد.
این تحقیق نیز با بررسی و مقایسه ی شاخص ها و ابزارهای موجود در این زمینه، از رویکردی یکپارچه در قالب تکنیک فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) برای محاسبه میزان اثربخشی مدیریت دانش و مقایسه دانشکده های دانشگاه مازندران بر اساس آن استفاده کرده است که در آن ابعاد کارت امتیازی متوازن (BSC) به عنوان شاخص های اثربخشی و ابزار شاخص عملکرد مدیریت دانش (KMPI) به عنوان فرآیندهای چرخه دانش در نظر گرفته شده است. داده های تحقیق با روش میدانی و از طریق توزیع پرسشنامه مقایسات زوجی بین خبرگان دانشگاه جمع آوری شده و نرم افزار Super Decisions نیز برای تجزیه و تحلیل داده ها بکار رفته است.
نتایج این تحقیق نشان می دهد که بعد فرآیندهای داخلی و به کارگیری دانش مهم‌ترین شاخص و فرآیند هستند. همچنین میزان اثربخشی مدیریت دانش دانشکده های علوم پایه در مقایسه با دانشکده های علوم انسانی و علوم مهندسی بیشتر است. در نهایت پیشنهاداتی نیز برای بهبود آن ها بر اساس فرآیند های دانش ارائه شده است.
واژه های کلیدی:
مدیریت دانش
سنجش اثربخشی
فرآیند تحلیل شبکه ای
کارت امتیازی متوازن
دانشگاه مازندران
مقدمه
روند رو به رشد رقابت در عرصه اقتصاد جهانی موجب تحولی عظیم در رویکرد سازمان ها برای خلق ارزش های رقابتی پایدار بوده است (بونتیس و همکاران ،۱۹۹۹). در ابتدای عصر صنعتی شدن، سازمان ها اثربخشی، کارایی و همچنین برتری رقابتی خود را از طریق اتوماسیون، کاهش ضایعات و حذف فرآیند های اضافی افزایش دادند؛ ولی در حال حاضر و در عصر دانش و دانش کاری، سازمان ها در صدد سازماندهی مجدد جهت حذف مشاغل و نیروهای اضافی هستند. این جنبش از طریق مهندسی مجدد و مدیریت کیفیت جامع و مانند این‌ها انجام می شود که سازمان های روان‌تری را به ارمغان می آورد.
در اینجاست که نقش دانش و مدیریت دانش روشن می شود و سازمان ها در پی تحقق و استفاده ِیکی از مهم‌ترین دارایی های ناشناخته و راکد خود بنام دانش بر می آیند. لذا، مدیریت دانش در این راستا باید از سویی همراه با اثربخشی و کارایی و از سوی دیگر باید بتواند به خوبی از عهده کسب، حفظ و نگهداری و انتشار دانش در سطح سازمان برآید. مسلماً به کارگیری مناسب این سرمایه در صورت وجود معیار ها و شاخص های مناسب موجب می شود از سویی کارایی و اثربخشی مدیریت دانش افزایش یافته و از سوی دیگر میزان تأثیر آن بر عملکرد سازمان مشخص شود و فقط مورد ارزیابی کیفی قرار نگیرد (شائمی برزکی،۱۳۸۴).
امروزه مؤسسات آموزش عالی با چالش های فراوانی از جمله تغییرات سریع فنّاوری، گسترش سیستم ها، تقاضای متنوع جامعه، افزایش هزینه های آموزشی و نیاز به تطبیق با عصر دانش و اطلاعات مواجهند. یکی از ابزارهایی که برای مقابله با این شرایط بکارگرفته می شود، مدیریت دانش است. مدیریت دانش در آموزش عالی مجموعه ای از فرآیندهای سازمانی است که از ایجاد و انتقال دانش در این مؤسسات حمایت کرده و دست‌یابی به اهداف سازمانی و دانشگاهی را ممکن می سازد (صادقی آرانی،۱۳۸۷). نقش اصلی این مؤسسات، مدیریت کردن دانش (هم دانش ضمنی و هم دانش آشکار) است تا بتوانند عملکرد دانش را جهت توسعه و پیشرفت جامعه افزایش دهند (حمیدی زاده،۱۳۸۷).
فهرست مطالب
فصل دوم: ادبیات پژوهش
۲-۱- مقدمه.
۲-۲- مدیریت دانش.
۲-۲-۱-گذری بر مدیریت دانش
۲-۲-۲-دانش
۲-۲-۲-۱- روابط داده،اطلاعات و دانش
۲-۲-۲-۲- داده.
۲-۲-۲-۳-اطلاعات .
۲-۲-۳-طبقه بندی انواع دانش.
۲-۲-۴-منابع دانشی سازمان.
۲-۲-۵-تعاریف مدیریت دانش
۲-۲-۶- اهمیت به کارگیری مدیریت دانش.
۲-۲-۷-اهداف مدیریت دانش.
۲-۲-۲-۸-فرآیند های مدیریت دانش
۲-۲-۹-مدیریت دانش در آموزش عالی.
۲-۳-سنجش مدیریت دانش.
۲-۳-۱- سنجش اثربخشی مدیریت دانش.
۲-۳-۲- انواع رویکرد های سنجش مدیریت دانش.
۲-۳-۳- ابزارهای سنجش مدیریت دانش.
۲ -۳-۳-۱- کارت امتیازی متوازن
۲-۳-۳-۲- جهت یاب اسکاندیا
۲-۳-۳-۳- نظارت بر دارایی‌های نامشهود.
۲-۳-۳-۴- حسابداری منابع انسانی.
۲-۳-۳-۵- روش شناسیKP3.
۲-۳-۳-۶- شاخص عملکرد مدیریت دانش.
۲-۳-۳-۷- سیستم مبتنی بر رضایت کاربر
۲ -۳-۴–مقایسه ابزار های سنجش مدیریت دانش.
۲-۴- مدل تحقیق و اجزای آن.
۲-۴-۱-کارت امتیازی متوازن. .
۲-۴-۲-. شاخص عملکرد مدیریت دانش.
۲-۴-۳-. فرآیند تحلیل شبکه‌ای.
۲-۵- دانشگاه مازندران.
۲-۶-مروری بر تحقیقات انجام شده.
۲-۶-۱-تحقیقات خارجی.
۲-۶-۲-تحقیقات داخلی.
۲-۷-خلاصه فصل دوم
منابع و مأخذ
فهرست شکل‌ها
۱۷ شکل۲-۱- اثر اطلاعات و دانش بر تصمیم گیری
۴۰ شکل۲-۲- رابطه بین مولفه های اصلی در متدلوژیKp3 برای تعیین سهم دانش در عملکرد شرکت.
۴۶ شکل۲-۳- مدل اولیه تحقیق.
۴۸ شکل۲-۴- ارتباط کارت امتیازی متوازن با مدیریت دانش.
۵۱ شکل۲-۵- تفاوت ساختار سلسله مراتب و شبکه.
۵۴ شکل۲-۶- فرمت استاندار سوپر ماتریس.
۵۸ شکل۲-۷- مدل سنجش اثر بخشی مدیریت دانش.
۵۹ شکل۲-۸- مدلANP سنجش عملکرد مدیریت دانش.
۶۰ شکل۲-۹- مدل وو و ونگ برای ارزیابی موفقیت مدیریت دانش
۶۲ شکل۲-۱۰-توانمندی مدیریت دانش به منظور اثربخشی مدیریت دانش.
۶۵ شکل۲-۱۱-مدل مفهومی ارزیابی و آسیب‌شناسی مدیریت دانش در مؤسسات آموزش عالی.
۶۸ شکل۲-۱۲-مدل عوامل تأثیر گذار بر موفقیت سیستم مدیریت دانش و همچنین پیامدها آن
۷۳ شکل۲-۱۳-چارچوب مرور ادبیات پژوهش
فهرست جداول
۳۳ جدول ۲-۱- رویکرد های متفاوت ارزیابی مدیریت دانش.
۳۶ جدول ۲-۲- شاخص های کارت امتیازی متوازن.
۳۷ جدول ۲-۳- شاخص های جهت یاب اسکاندیا.
۳۸ جدول ۲-۴- شاخص های نظارت بر دارایی های نا مشهود
۳۹ جدول ۲–۵ شاخص های حسابداری منابع انسانی.
۴۰ جدول ۲-۶- شاخص های متدلوژی Kp3
۴۲ جدول ۲-۷- شاخص های عملکرد مدیریت دانش.
۴۳ جدول ۲-۸- شاخص های سیستم مبتنی بر رضایت کاربر.
۴۴ جدول ۲-۹- مقایسه ابزارهای سنجش مدیریت دانش
۴۸ جدول ۲-۱۰- مدل کارت امتیازی متوازن برای دانشگاه.
۶۹ جدول ۲-۱۱- پژوهش های انجام شده در حوزه سنجش مدیریت دانش
فهرست نمودارها
۵۲ نمودار۲-۱- ارتباط درونی و بیرونی میان عناصر
۶۳ نمودار۲-۲- سلسله مراتب سنجش اثربخشی مدیریت دانش
۶۴ نمودار۲-۳-مدل سلسله مراتبی ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دانش سازمان.


////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
توضیحات:
فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بدون هیچ تگ و تبلیغات، قابلیت پرینت دارد

پشتیبانی همیشگی توسط : maryam.alkasir70@gmail.com
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

مبانی نظری و پیشینه پژوهش وضعیت مدیریت دانش – پروژه …

۲۴ بهمن ۱۳۹۶ – دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش وضعیت مدیریت دانش بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید. قیمت فایل فقط ۲۷,۰۰۰ … مدیریت دانش بدین تفکر وابسته است که کارکنان، دانشی را پردازش کنند که بتوانند منجر به عملکرد عالی سازمان گردد. Fernandez. Leidner. ۲۰۰۸.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی مدیریت دانش …

۲۴ بهمن ۱۳۹۶ – دسته: مدیریت بازدید: ۵ بار فرمت فایل: doc حجم فایل: ۱۲۲ کیلوبایت تعداد صفحات فایل: ۷۲. دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش ساختن اثربخشی سازمانی مدیریت دانش با رایانش ابری بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید. قیمت فایل فقط ۲۹,۰۰۰ تومان …

[PDF]ﻳﺎدﮔﻴﺮی در آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ – ﺗﺪوﻳﻦ و اﻋﺘﺒﺎرﻳﺎﺑﻲ ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ ﻳ

توسط ترک زاده – ‏۲۰۱۵
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ، ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ وﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺘﻮن وﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻫﻤﺴﻮ ﺳﺎزی ﺑـﺮای دﺳـﺖ. ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ، ﻋﺒﺎرات و واژه ﻫﺎی ﻛﻠﻴﺪی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ، ﻣﻼک ﻫـﺎ وﻧﺸـﺎﻧﮕﺮﻫﺎی اﻟﮕـﻮی ﻛﻴﻔـﻲ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﻳﺎددﻫﻲ … ﻣﺮﺣﻠﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﭼﺎرﭼﻮب. ا. وﻟﻴﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ ﻳﺎددﻫﻲ. -. ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﭘﺲ از ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮی ﭼﺎرﭼﻮب اوﻟﻴﻪ ﻧﻈﺎم ﻳﺎددﻫﻲ. -. ﻳﺎدﮔﻴﺮی در آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ، ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑـﺮ ﻣﺒـﺎﻧﻲ. ﻧﻈﺮی و ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ، ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم …

[PDF]آموزش عالی نهادهای تحلیلی بر وضعیت ابعاد مدیریت دانش در و …

تحلیلی بر وضعیت ابعاد مدیریت دانش در نهادهای آموزش عالی. و بررسی رابطه آن با … و آموزش بیانجامد ( ). به منظور شناسایی ابعاد مدیریت دانش، مبانی نظری و. پیشینه پژوهش مورد بازنگری قرار گرفت. بر اساس آنچه از مطالعه ادبیات تحقیق و مصاحبه با …. با توجه به مطالبی که مطرح شد چارچوب مفهومی پژوهش پس از مطالعه وسیع مبانی نظری و.

[PDF]گسست دانشی در پژوهش های مولد چگونه رصد می شود … – دکتر …

توسط نظری – ‏۲۰۱۳
گسست دانشی در پژوهش های مولد چگونه رصد می شود؟ پیشنهادِ ترسیمِ دو نقشه: نقشه دانش و نقشه پژوهش. (مریم نظری. تاریخ دریافت: ۹۲/۱/۲۵ تاریخ پذیرش: ۹۲/۵/۱۲٫ چکیده … و دانش. شناسی و عضو هیئت مدیره انجمن علمی مدیریت اطالعات ایران …. آمــوزش عالی ایران دارد که در بافت آموزش عالی آمریکا دارد )دانش چیســتی(؛ ســواد اطالعاتی به.

بررسی نقش آموزش عالی در اقتصاد دانش به منظور ارائه مدل مناسب

توسط جعفری پریوش
جهت تحقق اهداف فوق، ابتدا با بررسی و پیشینه پژوهش در ایران و جهان، ۱۴۲ مولفه (مواردی که آموزش عالی می تواند در اقتصاد دانش نقش داشته باشد) استخراج شد. سپس برای تعیین مولفه های … در نهایت مدل پیشنهادی پژوهش در چهار بخش (فلسفه و هدف، مبانی نظری، چارچوب ادراکی، و مراجل اجرا و مهندسی مجدد) تدوین گردید. نتایج حاصل از تکینک …

ارائه مدل تبیین رابطه فرایندهای مدیریت دانش با توسعه منابع …

هدف از انجام این پژوهش ارائه مدلی از رابطه فرایندهای مدیریت دانش با توسعه منابع انسانی در آموزش عالی میباشد بدین منطور با بررسی پیشینه و مبانی نظری تحقیق , متغیرهای میانجی مورد شناسایی قرار گرفتند و سپس مدل اولیه تحقیق طراحی شده و بر اساس آن پرسشنامهای آماده پس از تایید روایی و پایایی آن در اختیار جامعه آماری(اساتید …

آموزش | پژوهش‌کار: راهنمای پژوهش و پژوهشگران

نقش دانش موضوعی در شناسایی پیشینه کامل پژوهش (وبگاه) نظری، مریم. ۱۳۹۴ (۱۱ دی). چرا نتیجه می‌گیریم «پژوهش من پیشینه ندارد؟ بازیابی شده در تاریخ ۲۲ دی ۱۳۹۴ در این نوشته دلایل از ندیدن یا از قلم انداختن متون و پیشینه در پژوهش‌ها تشریح شده است و درباره نقش دانش موضوعی و جایگاه‌یابی موضوعی در رفع این چالش آموزه‌هایی ارائه …

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش در آموزش عالی – …

دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته‌ مدیریت. مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش در آموزش عالی. چکیده. مدیریت دانش در آموزش عالی مجموعه ای از فرآیندهای سازمانی است که از ایجاد و انتقال دانش در این مؤسسات حمایت کرده و دست‌یابی به اهداف سازمانی و دانشگاهی را ممکن می سازد. بدین منظور و به جهت مدیریت مناسب دانش …

مبانی نظری و پیشینه تحقیق(فصل دوم پایان نامه) – دکتر …

برای فصل دوم ، با عنوان ” سابقه تاریخی، مبانی نظری، ادبیات پژوهش” نیاز به صرف وقت زیاد و کار بیشتری دارید. آن چه که قبلا برای پیشنهاد پژوهش خود تهیه نموده ….. مبانی نظری: نطریه های مرتبط با موضوع و قابل بحث در فصل پنج (در تعدادی معدودی از دانشگاه ها مبانی نظری در فصل یک ارایه می شود) ۳٫پیشینه تحقیق: تحقیقات داخلی و …

چگونه مبانی نظری و پیشینه تحقیق بنویسیم؟ – اخبار رسمی

معمولاً چارچوب نظری بر اساس نظریه‌های صاحب‌نظران (مبانی نظری)، کارهای مطالعاتی پیشین و دانش و تجربه محقق تنظیم می‌شود. …. “نگارشگر”؛مسیری است برای تسلط بر دانش مدیریت؛مرکز خدمات آموزشی – پژوهشی”نگارشگر” از سال ۱۳۹۱ ،برای کمک به پژوهشگران رشته مدیریت آغاز به کار کرد و به تدریج با شناسایی مشکلاتی که بر سر …

[PDF]ها با رویکرد مبتنی تدوین الگویی برای راهبری دانشگاه داده …

الگوی عملیاتی مدیریتی. مدیران آموزش عالی، مورد تحلیل قرار گرفت و مدل نهایی. بر اساس آن ارائه شده است. واژه. های کلیدی: راهبری دانشگاه، الگوی راهبری، رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد، ذینفعان. دانشگاه، نقش آفرینان اداره. دانشگاه. -۲٫ مقدمه. و. بیان مسئله. در پژوهش. های کیفی برخالف رویه. های معمول در پژوهش. های کمی، چارچوب نظری ارائه.

[PDF]ای در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻪ ﻣﺪﻟﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺣﺮﻓﻪ ﺋا – آینده پژوهی …

توسط قورچیان – ‏۲۰۰۶ – ‏مقالات مرتبط
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ آرﻣﺎﻧﯽ در ﻧﻈﺎم. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺟﻬﺎن، داﻧﺸﮕﺎه. ﻫﺎ و. ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ را ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ. ﻫﺎ و ﻓﺮﺻﺖ. ﻫﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ. ﺗﺠﺪﯾﺪ. ﻧﻈﺮ و ﺑﺎز اﻧﺪﯾﺸﯽ در ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﯾﺎد دﻫﯽ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﻮاﺟﻪ …. واﺣﺪﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر. ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ ﻣﺮوری ﺑﺮ ادﺑﯿﺎت ﭘﮋوﻫﺶ. در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ در ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ اﯾﺮان، ﺟﻬﺎن،. ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی و ﻣﺆﻟﻔﻪ. ﻫﺎی ﻣﺴﺘﺨﺮﺟﻪ آورده ﻣﯽ. ﺷﻮد. : اﻟﻒ.

[PDF]درﺳﻲ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻫﺎی ﺗﺪوﻳﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ارزﺷﻴﺎﺑﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺑﺮ

توسط ترک زاده – ‏۲۰۱۷
داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز. ﭼﻜﻴﺪه. در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻼش ﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﺪوﻳﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ارزﺷﻴﺎﺑﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎی درﺳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس روﻳﻜﺮد. راﻫﺒﺮدی ﺑﻪ. ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻳﻚ ﺣﻮزه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻴﺎن رﺷﺘﻪ. ای ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد. روش ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻴﻔﻲ و ﺑﻪ ﻃﻮر وﻳﮋه … اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﻳﺰی آﻣﻮزﺷﻲ، داﻧ. ﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز salimi.shu@gmail.com. ۵. داﻧﺸﺠﻮی دﻛﺘﺮی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز fahimehkeshavarz@yahoo.com. ﺗﺎرﻳﺦ. درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ:.

پیشینه و مبانی نظری کارآفرینی و اشتغال

۱۷ دی ۱۳۹۶ – پیشینه و مبانی نظری کارآفرینی و اشتغال دسته: علوم انسانی بازدید: ۶ بار فرمت فایل: docx حجم فایل: ۵۹ کیلوبایت تعداد صفحات فایل: ۵۷ پیشینه و مبانی نظری کارآفرینی و اشتغال قیمت فایل فقط ۲۷۰۰۰ تومان پیشینه و مبانی نظری کارآفرینی و اشتغال توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه…

برترین پکیج مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش در …

۱۱ اسفند ۱۳۹۶ – برترین پکیج مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش در آموزش عالی – دانلود فایل. هموطنان گرامی سلام.وقت بخیر نام محصول دانلودی: مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش در آموزش عالی درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش در آموزش عالی بصورت جامع و کامل …

[PDF]شناسایی عوامل مؤثر بر رفتار به اشتراک‌گذاری دانش در میان …

ﺧﻂ. ﻣﺸﯽ ﻣﻮﻓﻖ. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. داﻧﺶ در درون ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ. ،. ﺳﺆاﻟ. ﻬﺎی. اﺻﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶ اﯾﻦ. ﺑﻮد ﮐﻪ. ﭘﺪﯾﺪه. ﺑﻪ اﺷ. ﺘﺮاک. ﮔﺬاری داﻧﺶ در ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎی. ﻫﯿﺌﺖ. ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی. ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﭼﮕﻮﻧﻪ از اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ. ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽ. ﺷﻮد. و. ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ. ﺷﻮ. د ﺗﺎ اﻋﻀﺎی. ﻫﯿﺌﺖ. ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫ. ﻬﺎی. ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. داﻧﺶ. ﺧﻮد. را. ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک. ﺑ. ﮕﺬارﻧﺪ؟ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ. ﻣﺤﻘﻘﺎن. ﻣﺨﺘﻠﻒ. ﺑﺮای ﺗﻌﺮﯾﻒ داﻧﺶ. از ﻋﺒﺎرات.

[PDF]امکان سنجی استقرار نظام مدیریت دانش در دانشگاه آزاد اسالمی …

هدف این مقاله ارزیابی وضعیت دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز ی جهت استقرار مدیریت دانش است. پژوهش. حاضر با روش توصیفی – زمینه یابی به بررسی وضعیت دانشگاه آزاد ….. فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی سال چهارم، شماره چهارم، تابستان ۱۳۹۲٫ ۲۲٫ مدل مفهومی پژوهش. بر اساس مطالعات انجام شده در مبانی نظری و پیشینه …

[PDF]طراحی مدل مدیریت آموزش از دور، برای نظام آموزش عالی ایران The …

توان به این موارد اشاره کرد: ناتوانی در تولید دانش نظری و مصرف دانش. های. بنیادی و نظری تولی. د شده در سایر کشور. های جهان، کاربردی نبودن آموزش. های دانشگاهی،. فقدان رابطه نامناسب بین دانشگاه و سایر بخش. های اجتماعی، بی. توجهی به کارکرد. های پژوهش. و ارایه خدمات در دانشگاه. ها، مشکل تعدد مراکز تصمیم. گیری و وجود متولیان متعدد از …

طراحی مدل مدیریت آموزش از دور، برای نظام آموزش عالی ایران

آموزش عالی در طول دو دهه گذشته با چالش‌ها و مسایل بسیاری مواجه بوده است که از میان آنها می‌توان به این موارد اشاره کرد: ناتوانی در تولید دانش نظری و مصرف دانش‌های بنیادی و نظری تولید شده در سایر کشور‌های جهان، کاربردی نبودن آموزش‌های دانشگاهی، فقدان رابطه نامناسب بین دانشگاه و سایر بخش‌های اجتماعی، بی‌توجهی به کارکرد‌های پژوهش و ارایه …

مبانی نظری مهارت های مدیران آموزشی | پیشینه تحقیق مهارت های . …

۱۲ دی ۱۳۹۶ – مبانی و چارچوب نظری مهارت های مدیران آموزشی شامل ۶۱ صفحه فایل وورد قابل ویرایش. برای دانلود … مدیریت فراگرد برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل فعالیت های اعضای سازمان و استفاده از همه منابع سازمانی برای دست یابی به هدف های سازمان است.(علاقه بند، … این کار با بکارگیری دانش کار تحقیق یافته است. مدیریت …
وارد نشده: عالی

[PDF]تحلیل مبانی نظری و اهداف بین‌المللی شدن آموزش عالی – مجله …

که دامنه اهداف و س. یاست. های. آموزش عالی بین. المللی از فعال. یت. های. کارکردگرایانه نظیر. ۹٫ مقاله نتیجه پژوهش اسنادی و تحلیلی. -. انتقادی در زمینه ی بین المللی شدن آموزش عالی در سال. -۴٫ ۹۳۱۳٫ است. ۲ . استادیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه عالمه طباطبایی. Downloaded from ihej.ir at 1:44 +0430 on Saturday April 7th …

قالب مناسب برای مقالات حسابداری در کرسی نظریه … – دانشگاه …

این قالب اغلب شامل اجزایی به شرح: عنوان، چکیده، مقدمه (اغلب بدون ذکر مسأله، ضرورت انجام، چگونگی پرداختن به اهداف یا حل مسأله و ذکر نوآوری و دانش افزایی پژوهش)، مبانی نظری، پیشینه پژوهش، فرضیه ها، روش پژوهش (نمونه، طرح و مدل پژوهش)، نتایج (آماره های توصیفی و ارائه نتایج)، بحث و نتیجه گیری (بعضاً محدودیت های پژوهش و …

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش در …

با آرزوی بهترینها برای شما عزیزان دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش در آموزش عالی || روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش در آموزش عالی بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید.

دکتر یعقوب انتظاری – موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی …

مشخصات عمومی نام: یعقوب نام خانوادگی: انتظاری شماره تماس: ۲۲۰۵۰۳۲۴-۰۲۱ ایمیل: y.entezari1965@gmail.com وب سایت شخصی: http://www.entezari.blogsky.com مدارک دانشگاهی دکترای تخصصی، اقتصاد آموزش عالی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۶. عنوان رساله دکتری: تحلیل کارایی تولید دانش در اقتصاد ایران بر پایه نظریه بنگاه دانش …

[PDF]ﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺪ – دانشگاه تهران

توسط جباری – ‏۲۰۱۵ – ‏مقالات مرتبط
۲۷ بهمن ۱۳۹۳ – ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﻣﺬﻛﻮر در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ. ﺷﻮد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰان ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ. ﭘﺬﻳﺮی. ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮاﺳﺎس زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ. ﻫﺎی ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧـﺶ ﻣـﻲ. ﭘـﺮدازد. در . راﺳـﺘﺎی. اﻫﺪاف ﭘﮋوﻫﺶ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ادﺑﻴﺎت ﻧﻈﺮی و ﭘﻴﺸﻴﻨﺔ ﻣﻮﺟﻮد، ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﭘـﮋوﻫﺶ. در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﻜﻞ. ۱٫ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺷﻜﻞ . ۱٫ ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮی ﭘﮋوﻫﺶ. درﻣﺠﻤﻮع ﻣﻲ. ﺗﻮان ﮔﻔﺖ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ. ﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ، …

[PDF]Untitled – پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی – دانشگاه فردوسی …

روش: این مقاله از نوع مروری تحلیلی است که با استفاده از روش کتابخانه ای و بررسی منابع نظری تهیه شده است. یافته ها: در این پژوهش بر پایه این پذیره که بدون استخراج و مستند سازی دانش، مدیریت دانش در هیچ سازمانی تجلی. نخواهد یافت، مبانی نظری و پیشینه مستند سازی دانش سازمانی تحلیل شده است. با بررسی منابع حوزه مشخص شد …

[PDF]جایگاه چارچوب نظری و مفهومی درپژوهش – معرفی دکتر محمد حسن …

دکتر محمدحسن حدادی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بین المللی جلفا. – … نظری. « در تحقیق چیست؟ آیا مترادف با. » چارچوب مفهومی. « است؟ آیا وجود آن در پژوهش ضروریست؟ آیا باید. بخش مستقلی از مقاله را به. معرفی این مفهوم اختصاص داد؟ …. کارکرد دیگر چارچوب نظری پیوندی است که این مفهوم میان تحقیق ما با بدنهء دانش موجود برقرار می سازد و.

سامانه فروش فایل پژوهشگران | مبانی نظری و پیشینه تجربی …

۱۰ تیر ۱۳۹۶ – جهانگیری، علی، ۱۳۸۰ ، دولت کارآفرین ، مدیریت دولتی، شماره ۵۱ ، ص ۵۱٫. حسینی لرگانی، مریم؛ میرعرب رضی، رضا و رضایی، سعید. (۱۳۸۷). “آموزش کارآفرینی در هزاره جدید؛ زیر ساختی برای اشتغال دانش آموختگان آموزش عالی”. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، ویژه نامه آماده شدن برای جهانی سازی در آموزش عالی، …

[PDF]ارائه مدل مفهومی براساس عوامل مؤثر بر پیاده سازی سیستم …

س ازمان های مختلف انجام ش ده که در آن ها به موضوع عوامل مؤثر در پیاده سازی مدیریت دانش نیز … عضو هیأت علمی گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم …. ۸۳ ارائه مدل مفهومی براساس عوامل مؤثر بر پیاده سازی سیستم مدیریت دانش… پیشینه پژوهش. این موضوع که دانش به عنوان یک منبع رقابتی در سازمان های پروژه محور …

[PDF]پژوهشنامه آموزشی ، شماره ۱۲۰ دی ماه ۱۳۸۹ – پژوهشگاه مطالعات …

گفت و گو با مدیران. رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش – دکتر مجید قدمی. ۷۸٫ رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی – دکترمحی الدین بهرام محمدیان. ۸۱٫ دبیرکل شورای عالی …. سطوح فوق به مراتب بیشتر از سرمایه گذاری در افزایش توان آموزشی- پژوهشی رشته های تخصصی علوم نظری، به ویژه علوم انسانی است. طی سال های گذشته …

دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده مدیریتی – ترجمه فا

جدیدترین مقالات انگلیسی مدیریت با ترجمه : دانلود رایگان مقاله انگلیسی و نمونه ترجمه + خرید ترجمه آماده تایپ شده با فرمت ورد رشته های مدیریتی. … مدیریت بحران جهانی – پژوهش های فعلی و جهت دهی آینده (نشریه الزویر) Global Crisis …. مدیریت استراتژیک در دانشگاه ها به عنوان عاملی برای رقابت پذیری جهانی آن ها (نشریه امرالد) Strategic …

[PDF]تدوین برنامه درسی صلح در آموزش عالی – راهبــردهای آموزش در …

توسط R Marzoghi – ‏۲۰۱۶ – ‏مقالات مرتبط
۱ آبان ۱۳۹۶ – ری. ی۲،. همایون. دادگر. ۱ .۱٫ بخش. مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران …… است. مراجعه به مبانی نظری و پژوهشی نشان می. دهد که. مضامین سازمان. دهنده و پایه برآمده از چارچوب تحلیل مضمون،. با مبانی نظری و پیشینه. های پژوهشی همسو می. باشند. )جدول. شماره. (۲٫ نمودار.

مبانی نظری ارزیابی تطبیقی بستر زیرساخت های دستگاه های …

▶ ۰:۱۰

arshia http://724doc.com/1125 **مبانی نظری ارزیابی تطبیقی بستر زیرساخت های دستگاه های اجرایی برای استقرار مدیریت دانش**هدف از این مبانی نظری بررسی …

[PDF]آسیب شناسی فرایند سیاست پژوهی در نظام آموزش عالی ایران؛ …

توسط امیری فرح آبادی – ‏۲۰۱۶
دانشیار مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. … واگرایـی میـان دانـش پژوهشـی و تصمیم گیـری یـا سیاسـت گذاری و اجـرای آن هـا در زمینه هـای. مختلـف کنـش … در ایـن پژوهـش آمـوزش عالـی دولتـی )متشـکل از دانشـگاه ها و مؤسسـه های آمـوزش عالـی زیـر نظـر وزارت علـوم، تحقیقـات و ۱٫ فنـاوری( …

مدیریت آموزشی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

علم مدیریت آموزشی(Educational Management)؛ مجموعه‌ای منسجم از دانش حاصل از کاربرد روش علمی به منظور توصیف خصوصیات و تبیین عناصر سازمانی و روابط … اولین دوره دکتری مدیریت آموزشی نیز در سال ۱۹۰۵، توسط دانشگاه کلمبیا برگزار گردید و هشت نفر در این رشته درجه دکتری مدیریت آموزشی دریافت کردند که دو نفر از آنها، …

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش در آموزش عالی

۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ – کاربران گرامی درود بر شما.به سایت خودتان خوش آمدید اینک شما با جستجوی ((مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش در آموزش عالی)) وارد صفحه فروش فایل دانلودی -مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش در آموزش عالی- شده اید. توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

توانمندسازی دانشگاهی با رویکرد راهبردی: چارچوب موقعیتی …

توسط ترک زاده – ‏۲۰۱۷
ماحصل این پژوهش می‌تواند به‌عنوان الگویی بااعتبار، رهبری و مدیریت دانشگاه بامیان و دانشگاه‌های هم‌تراز را در جهت برنامه‌ریزی و هدایت دانشگاه به‌سوی توسعه دانشگاهی، نیل به اهداف، ادای رسالت دانشگاهی و پاسخگویی به نیازهای محیطی، ملی و فراملی یاری رساند. مبانی نظری و پیشینه پژوهش. در عصر جهانی‌شدن، عصر انقلاب دانش، اطلاعات و …

[PDF]پیچیدگی های فرهنگ و گونه شناسی مطالعات آن در آموزش عالی – …

به وجود آمده در نقش دانش گاه ها در جامعه و احس اس نیاز بیش تر به مدیریت دانش گاهی. برای پاس خ به …. سپس بر اساس مبانی نظری و نوع نگاه آنها به فرهنگ دانشگاه در قالبی فرانظری، گونه شناسی. می گردند. زمانی که … مطالعات فرهنگ دانش گاهی و ارائه یک چارچوب مفهومی برای فهم فرهنگ در آموزش عالی. خالصه می شود؛ که به …

[PDF]دریافت فایل

۳ بهمن ۱۳۵۲ – دانشگاه و حوزه. تحول و ارتقاء علوم انسانی. پیش نیاز های فرهنگی تحقق چشم انداز ۲۰ ساله کشور. چگونگی تعامل با ادیان، فرق و قومیت ها. بررس ی روند ها و جهت گیری ه ا در تولید آثار و … مس ئله، چارچوب نظری، فرضیه ها یا پرسش ها، روش … نقش مکانیزم های توانمندساز سازمانی در استقرار فرآیندهای مدیریت دانش.

[PDF]نکات مهم در پایان نامه نویسی

۲۰ فروردین ۱۳۵۷ – در اغلب دانشــگاه های دنیا یکی از شــرایط دریافت درجه کارشناسی ارشــد و دکتری ارائه گزارشی مکتوب از یک کار پژوهشی مستقل و. مفصل اســت، که … پروپوزال، بررســی و مرور پیشــینه پژوهش، گردآوری و تحلیل داده ها، ارائه یافته ها و تفســیر نتایج، نگارش متن اصلی، حضور در جلســه … جایگاه پایان نامه در تولید دانش.

[PPT]روش تحقیق – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چگونگی انجام بررسی پیشینه تحقیق. ویژگیهای چهارچوب نظری. متغیرهای مرتبط با موضوع پژوهش باید به روشنی شناسایی و مشخص شوند. چگونگی ارتباط، روابط مهمی که بین متغیرها بر پایه نظریه ها تصویر شده اند، باید در تحقیق بیان شوند. اگر در پژوهشهای پیشین روابط بررسی شده باشند باید به مثبت یا منفی بودن این روابط در …

[PDF]وضعیتمدیریتدانش و عوامل مؤثر بر استقرار آن در دانشگاه …

مدیریت دانش در دانشــگاه علوم پزشکی تهران پژوهشی به انجام نرسیده است. در حال. حاضر، دانشــگاه از وضعیت مدیریت دانش در بین کارکنان … دانش و مدیریت کارکنان دانش محور منجر شود کمک نماید. مبانی نظری و پیشینه پژوهش … در اســتقرار و پیاده سازی مدیریت. دانش شناسایی کرده اند. در ادامه ضمن تشریح هر یک از این عوامل، به ارائه چارچوب.

موسسه پژوهشی ماد دانش پژوهان

پروژه درسی و موضوعی، پیشنهاد موضوع، پروپوزال و طرح تحقیق، پایان نامه، رساله، مقاله (پژوهشی، ISI, ISC)، سمینار.

[PDF]اصل مقاله – پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

جامعه آماری شامل همه ی ۳۲۶ دانش آموخته سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه. زنجان بودند که حجم … تجربه ی پژوهشی، خودکارآمدی پژوهشی، دانش آموختگان کارشناسی ارشد کشاورزی، رگرسیون ترتیبی کلید واژه ها: علی شمس نویسنده ی …. )۱۳۹۲( مبنا قرار گرفت و بر اساس مبانی نظری و پیشینه. بررسی های صورت …

[DOC]پیشینه تحقیق – پایان نامه ها – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ و تمدن بشری، ما دانشجویان و اعضاء هیئت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی متعهد می گردیم اصول زیر را در انجام فعالیت های پژوهشی مد نظر قرار داده و از آن تخطی …

[PDF]در داﻧﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎی ﺑﺮ داﻧﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺗﺎ

توسط اخوان – ‏۲۰۱۳
۳۱ شهریور ۱۳۹۲ – داﻧﺸﮕﺎه. ﻫﺎ. را. ﺗﻘﻮﻳﺖ. ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ . در. اﻳﻦ. ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﺳﻌﻲ. ﺷﺪه. اﺳﺖ. ﻣﺪﻟﻲ. ﺟﻬﺖ. ﺑﺮرﺳﻲ. ﺗﺎﺛﻴﺮ. راﻫﺒﺮدﻫﺎی. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. داﻧﺶ. ﺑﺮ. ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎی. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. داﻧﺶ. در. داﻧﺸﮕﺎه. ،ﻫﺎ. اراﺋﻪ. ﮔﺮدد . ﻧﻮع. ﺗﺤﻘﻴﻖ،. ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ …… ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻮم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻳﺮان، ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ، ﺷﻤﺎره. ۳۱٫ ، ﭘﺎﻳﻴﺰ. ۱۳۹۲٫ ۱۰۰٫ ﻛﻤﺒﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در داﻧﺸﮕﺎه. ﻫﺎ. ﺟﻬﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭼﺎرﭼﻮب. ﻧﻈﺮی و ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﻳﻜﻲ از ﻣﺤﺪودﻳﺖ. ﻫﺎ. ی اﻳﻦ.

نحوه تهیه پیشینه و ادبیات نظری تحقیق | علمی و پژوهشی – …

نحوه تهیه پیشینه و ادبیات نظری تحقیق- پیشینه تحقیقات داخلی و خارج پیشینه پایان نامه- پیشینه تحقیق- فصل دوم پایان نامه- مبانی نظری تحقیق- ادبیات تحقیق- ادبیات … از این رو، به نظر برخی از فلاسفه آموزشی، مانند جان لاک، هدف آموزش کارآمد، این است که شخص ضمن آشنایی با دانش لازم، طوری بار آورده شود که روش‌های کاویدن جهان …

PMD64-سلامت و فساد اداری- مبانی و چارچوب نظری پیشینه …

زیر مجموعه: مبانی نظری و پیشینه تحقیق: دسته: بسته های آموزشی مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت و حسابداری: بازدید: ۴۸۶٫ کد محصول: PMD64. تعداد صفحات : ۶۰ صفحه. فرمت فایل WORD. قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان. دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید. مبانی نظری ، ادبیات ، پیشینه تحقیق داخلی ، پیشینه تحقیق خارجی در مورد سلامت و …

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاه غزالی

۳۰ خرداد ۱۳۹۶ – چاپ مقاله نظریه بازنمایی رسانه ای و تحلیل افکار عمومی متقابل آمریکایی ها و ایرانیان در فصلنامه علمی – پژوهشی دانش سیاسی شماره ۸ سال ۱۳۸۷٫ چاپ مقاله … ۱۶/۱۲/۱۳۹۰; چاپ مقاله بررسی موانع زیرساختی اعمال مدیریت دانش و ارائه الگوی بهبود در مراکز آموزش عالی ( مطالعه تطبیقی چهار دانشگاه و مرکز آموزش عالی ) . ۲۳/۵/۹۱ …

موفقیت مدیریت ارتباط با ارباب رجوع و نقش مدیریت دانش در …

مبانی نظری پژوهش در سه بخش؛ مدیریت دانش، مدیریت ارتباط با اربابرجوع و برگزیده ی پیشینه ی تحقیقات گذشته مورد بررسی قرار گرفته است: ۱٫ … کسب دانش؛ شامل مجموعه فعالیت هایى مانند میزان مشارکت اعضا در انجمن هاى علمى و میزان مشارکت در دوره هاى آموزشى، همکارى سازمان با دانشگاه ها و سایر مراکز علمى، خریدارى دانش جدید براى …

پژوهه » نکات مهم در نگارش فصل دوم پایان نامه

معمولا” از فصل دوم پایان نامه تحت عناوینی چون “بررسی مبانی تحقیق”، “بررسی مبانی نظری پژوهش” یا “بررسی ادبیات موضوع” و… نام برده می شود و تقریبا” بخش زیادی از.

تالار گفتگو – همایش ملی آموزش عالی ایران

۱۳ شهریور ۱۳۹۶ – ج- وضعیت تعلیم و تربیت (پداگوژی) دانشگاهی در دانشگاه های کشور و تاثیر آن بر سرآمدی آموزش، شامل: ۱- مفهوم سازی نظری یا نظریه‌پردازی جریان آموزش و پژوهش و سازماندهی موقعیت‌های یادگیری در بستر علوم پیچیدگی (بی نظمی، نظم، تنوع، تضاد، اتفاق، عدم‌اطمینان و سازمان‌یافتگی) ۲- چهارچوب عملی و رفتاری برای …

نشریه پژوهش های نظری و کاربردی در علم اطلاعات و دانش شناسی، …

این نشریه تا سال ۹۵ با نام پژوهش نامه کتابداری و اطلاع رسانی منتشر شده است . نشریه پژوهش های ….. مدیریت دانش سازمانی در کتابخانه های دانشگاهی ایران: مستندسازی و سازوکارهای آن سلیمان شفیعی … سنجش میزان تاثیر عوامل موثر بر شکل گیری رفتار اشتراک دانش از دیدگاه دانشجویان (مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد) مجتبی کفاشان …

مبانی نظری تحقیق و سوابق پژوهشی سنجش و عملکرد مدیریت …

مبانی نظری تحقیق و سوابق پژوهشی سنجش و عملکرد مدیریت دانش در دانشگاه ها در ۷۳ صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده. مشخصات محصول: توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه توضیحات …

[PDF]اداری ﻧﻈﺎم در ای ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ی ﻫﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﺗﻨﮕ – فصلنامه …

توسط طالقانی – ‏۲۰۱۶
ﻣﻬﺮان ﻣﻬﺪی. زاده. ۲٫ ۱٫ داﻧﺸﯿﺎر، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ. ،. واﺣﺪ رﺷﺖ، ﮔﺮوه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ،. ﮔﯿﻼن. ، اﯾﺮان. (ﻋﻬﺪه. دار ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت). ۲٫ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ،. داﻧ. ﺸﮕﺎه. ﮔ. ﯿﻼن. ،. ﮔﺮوه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. ﺻﻨﻌﺘﯽ. ، ﮔﯿﻼن. ،. اﯾﺮان. ﯾﺗﺎر ….. ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت ﻓﻮق، ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﭘﮋوﻫﺶ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ؛. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا،. ﺑﺎﯾﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ. ای ﺑـﺮای. ﻣـﺮوری ﺑـﺮ ﻣﺒـﺎﻧﯽ. ﻧﻈﺮی و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و. ﺷ. ﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭼﺎﻟﺶ. ﻫﺎی ﭘـﯿﺶ روی ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ.

[PDF]متن کامل (PDF) – فصلنامه مشارکت و توسعه اجتماعی

زنان به سطوح مدیریت. » بخش آموزش عالی. -. دانشگاه های مستقر در تهران. « پرداخته است. یافته ها. نشان داد که تاثیر نگرش منفی مدیران بر ارتقای شغلی زنان مورد تایید واقع ….. ب نظری تحقیق. چارچوب نظری این پژوهش از تلفیق نظریه های سقف شیشه ای و تئوری جنسیتی استخراج شده. است. Stereotype. Andree Michel. Downloaded from …

[PDF]894 K – مدیریت منابع انسانی در ورزش

توسط نصیری ولیک بنی – ‏۲۰۱۶
در زمینه نظری و عملی. می. طلب. د، دبیران تربیت بدنی باید در زمره مستعدترین افراد. باشند و سازمان نیز برنامه. های. آموزش و رشد آنان را مد نظر قرار. دهد. با. توجه به. مطالب گفته شده، مبانی نظری و پیشینه پژوهش. نقش مدیریت استعداد در فرآیند مدیریت دانش چندان. مورد توجه قرار نگرفته است. و. اکثر تحقیقا. ،ت. رابطه فرهنگ سازمانی و مدی.

پایان نامه ها – موسسه آموزش عالی آزاد بهار

پژوهش حاضر، با هدف بررسی راه های ارتقای سرمایه اجتماعی به منظور توسعه مدیریت دانش که در سالهای اخیر از مهمترین منابع یک سازمان محسوب میشوند، به تبیین نقش این ….. این رساله که عوامل کلیدی در موفقیت مدیریت ریسک پروژه ها (بیان شده در کتاب استاندارد عملی مدیریت پروژه میباشد)، بعنوان چارچوب نظری تحقیق در نظر گرفته شد .

[PDF]چشم انداز کیفیت درآموزشعالی نگذاشتیم نخبگان بروند

دانش هایبنیادی. کیفیت؛ معیارهای ملی. یا بیﻦ املللی یا هردو؟ از جهان دانشگاه تا دانشگاه جهان. نگاهی به نظریه «دانشگاه جهان». اقتﺼاد آموزش عالی. نگﺬاشتیم نخبگان بروند … آموزش عالی به دنبال. مزیت رقابتی پایدار باشد. ذره بیـن. کیفیت باالی آموزش و پژوهش اســت و بدون. داشــتن تعامل و مراودۀ علمی با ســایر مراکز. علمی دنیا چنین امری …

[PDF]سرفصل دروس رشته علم اطلاعات ودانش شناسی

چهارمین جلسه شورای برنامه ریزی آموزش عالی مورخ ۱۳۷۵/۷/۱۸ شده است و برای دانشجویانی که از این تاریخ به بعد وارد. دانشگاه میشوند، لازم الاجراء است. ماده : برنامه درسی بازنگری شده مقطع کارشناسی ارشد رشته علم اطلاعات و دانش شناسی با گرایش مدیریت اطلاعات در سه فصل. مشخصات کلی، جداول دروس و سرفصل دروس برای اجراء به دانشگاهها و …

[PDF]سرفصل دروس علم اطلاعات و دانش شناسی

اطلاعات و دانش شناسی به انجام رسید و در سال ۱۳۸۸ پس از تایید شورای عالی برنامه ریزی آموزشی به دانشگاهها. ابلاغ شد. بعد از ابلاغ برنامه جدید، دو ….. منابع انتخاب موضوع. شناخت مبانی و چارچوب نظری. مرور پیشینه پژوهش. تدوین هدفی و دامنه پژوهش. تدوین پرسش های پژوهش. تدوین و نگارش فرضیه. گردآوری و تحلیل دادهها. روش های نمونه گیری.

[PDF]آموزش مدیریت استراتژیک : چالش ها و رویکرد ها – دانشگاه آزاد …

هر جامعه ای برای دستیابی به اهداف خ. ود در چهارچوب استراتژی ها، سیاست ها و برنامه های پیش بینی. شده و در یک کلمه برای اداره خود نیاز به مدیرانی متبحّر و الیق و توانا دارد و این عمدتا در گرو آموزش مؤثر مدیریت است .[۲]. هدف آموزش مدیریت استراتژیک ارتقاء دانش دانشجویان برای اتخاذ تصمیمات استراتژ. یک. و ایجاد تغییرات استراتژیک.

[PDF]ﭘ ﻢ، ﺪ آ ﻮزش ﺳﺎزﻣﺎ ﮫﺎ ﺳﺎل ۴۵ ٧۴- ﻤﺎره ﻪ ٩۵ ﭘﺎ ﺰ و ز ﺘﺎن ٢ ﻤﺎره – فصلنامه …

۸ آبان ۱۳۹۵ – اﺛﺮ ﭼﺎﺑﻜﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪی، ﺗﻌﻬﺪ و ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن اداری. داﻧﺸﮕﺎه در اﻳﺮان، اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ. اﻳﻦ ﻫﺪف اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺷﺮح ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺮی از وﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎ … داﻧﺶ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ. و ﻣﺤﺼﻮﻻت. و. ﻇﻬﻮر رﻗﺒﺎی ﺟﺪﻳﺪ. واﻛﻨﺶ ﻧﺸﺎن. ﻣﻲ. دﻫﺪ .]۱۸[. در. ار. ﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻟﮕﻮﻫﺎ و ﭼﺎرﭼﻮب. ﻫﺎی. ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﭼﺎﺑﻜﻲ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻛﻪ.

تماشا | مبانی نظری ، ادبیات ، پیشینه تحقیق داخلی ، …

▶ ۰:۱۸

۲۶ دی ۱۳۹۶ – بارگذاری توسطپارس پروژه parsproje.com
یرای دانلود مبانی نظری ، ادبیات ، پیشینه تحقیق داخلی ، پیشینه تحقیق خارجی در مورد مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش عالی به آدرس ذیل مراجعه نمایید. https://goo.gl …
وارد نشده: دانش

اساسنامه پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ – پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی در چارچوب اهداف و وظایف آموزش و پرورش و در زمینه‌های علمی پژوهشی، آموزشی و فناوری به شرح زیر فعالیت می‌کنند: …. عمومی احراز مدیریت مدارس، مصوب شورای عالی آموزش و پرورش، باید حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد، تجربه و سوابق امور مطالعاتی و پژوهشی و ۵ سال سابقه آموزشی داشته باشد.

[PDF]دریافت متن کامل فصلنامه مطالعات راهبردی زمستان ۹۵ – مرکز …

۳۰ بهمن ۱۳۹۱ – ۲- دانشیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، پژوهشکده آینده پژوهی در سالمت دانشگاه علوم پزشکی کرمان،کرمان،. ایران و عضو کمیته ارزیابی … میرشاه والیتی فرزانه ، نظری زاده فرهاد, آینده پژوهشی مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، ۱۳۸۹٫ ۲٫ Adema. Katie L.& …. 2-پیشینه و چارچوب نظری. ۱٫۱ . تطور تاریخی …

ادبیات نظری مدیریت دانش(۲) – گروه پژوهشی مدیریت ایران

کاربردهای مطلب: منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و… پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی. مشخصات محصول: توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم مدیریت دانش و سازمان …

مطلب مورد نظری که هم اکنون مشاهد می کنید با عنوان دانلود ادبیات نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم مدیریت دانش و سازمان دانش مدار (فصل دوم),مبانی نظری نگاهی دانش مدار به مدیریت دانش,پیشینه تحقیق ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ,پیشینه پژوهش مفهوم دانش و انواع آن,فصل دوم پایان نامه مدل‌های مدیریت دانش,چارچوب نظری مزایای مدی,,,

ﺳﺎﺧﺘﺎری – ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ارﺗﻘﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی اﻧﺴﺎﻧﻲ

توسط طبرسا – ‏۲۰۱۳ – ‏مقالات مرتبط
ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ارﺗﻘﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی اﻧﺴﺎﻧﻲ. -. ﺳﺎﺧﺘﺎری. در ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎن. ﻏﻼﻣﻌﻠﻲ ﻃﺒﺮﺳﺎ. ۱،. دﻛﺘﺮ اﻣﻴﺮﻫﻮﺷﻨﮓ ﻧﻈﺮﭘﻮری. *۲ . ۱٫ داﻧﺸﻴﺎر. داﻧﺸﻜﺪه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺣﺴﺎﺑﺪاری،. داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ. ، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان … ﺧﺪﻣﺎت در اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎ در ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮی ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺳﺎزﻣﺎن داﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎن و ﻣﺆﻟﻔﻪ. ﻫﺎی آن. و ﻫﻤﭽﻨﻴ. ﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻣﺪل. ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . – ۲٫ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺳﺎزﻣﺎن داﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎن.

[PDF]ای ارزﺷﯿﺎﺑﺎن و ﻣﻤﯿﺰان ﮐﯿﻔﯿﺖ در اراﺋﻪ ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ – نشریه پژوهش …

ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﺑﺎ ﺻﻼﺣﯿﺖ در ﺣﻮزه ارزﺷﯿﺎﺑﯽ و ﻣﻤﯿﺰی ﮐﯿﻔﯿﺖ و آﻣﻮزش ﻣﺴﺘﻤﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ . ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ. ﺑﺎ ﻫﺪف ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺣﺮﻓﻪ. ای ارزﺷﯿﺎﺑﺎن و ﻣﻤﯿﺰان ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و اراﺋﻪ ﭼﺎرﭼﻮب. اوﻟﯿﻪ ….. ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺠﺪد ﺷﻐﻞ، اﺳﺘﺨﺪام، ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ، ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﻫـﺎی ﭘـﺎدادش. دﻫﯽ و ﺑﻬﺒﻮدﺑﺨﺸﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﻨﺪ . ﺗﺪوﯾﻦ اﻟﮕﻮی ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ. ﻫﺎی اﺻـﻠﯽ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان. ﻣﺸﺨﺼﻪ. ﻫﺎﯾﯽ. –. داﻧﺶ، ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎ، ﻧﮕﺮش. ﻫﺎ، اﻧﮕﯿﺰه.

[DOC]بررسی رابطه سبک مدیریت مشارکتی و خلاقیت با … – خانه …

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق. ۲-۱٫ مقدمه۱۳٫ ۲-۲٫ مدیریت مشارکتی۱۴٫ ۲-۲-۱٫ تاریخچه مدیریت۱۴٫ ۲-۲-۲٫ مفاهیم ۱۶٫ ۲-۲-۳٫ تفاوت های مدیریت و رهبری ۲۰ …. با توجّه به اینکه دوره متوسطه یکی از دوره های حسّاس و مؤثر زندگی دانش آموزان می باشد، لذا اهمّیت این دوره سبب گردیده که مسئولان و برنامه ریزان آموزش و پرورش توجّه خاصّی به آن …

[PDF]برآورد تاثیر شاخص‌های حکمرانی خوب بر اقتصاد دانش بنیان …

مبتنی بر دانش، و همچنین رشد عوامل ناملموس همانند آموزش، دانش، اطالعات، نوآوری و پژوهش . در چنین شرایطی است که)Lepage … نظری و پیشینه پژوهش های انجام شده درحوزه حکمرانی خوب و اقتصاد دانش بنیان پرداخته شده. است. در بخش سوم مقاله، با تأکید بر مبانی نظری و پیشینه مطالعات تجربی، چارچوب مفهومی. پژوهش ارائه شده است. در گام …

[PDF]اصل مقاله

ساختار و فرایندها، و زیرساخت فنی برای پیاده سازی مدیریت. دانش بررسی شده است. جامعۀ آماری این پژوهش را ۱۳۵ نفر. از اعضای هیئت علمی دانشگاه اصفهان تشکیل داده اند که طی. سال های ۸۶ …. ایران، مباحث نظری و مقاالت متعددی در زمینه مدیریت دانش، از جمله در دانشگاه ها … محقق برای اصالح چارچوب سیستم مدیریت دانش و موفقیت آن، بیشتر.

پژوهش‌های مدیریت در ایران: سامانه نشریات دانشگاه تربیت مدرس

پژوهش های مدیریت در ایران The Modares Journal of Management Research in Iran.

[PDF]ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ در اﻳﺮان ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮای

توسط عربیون – ‏۲۰۱۵
۱۸ تیر ۱۳۹۴ – ی ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ. ع(. ) ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ، ﺷﻤﺎره. ی. ( ۲٫ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن. ۱۳۹۴٫ ): ﺻﺺ. ۷۹-۱۰۳٫ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮای. ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺎی. ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ در اﻳﺮان. اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﺮﺑﻴﻮن ….. ۱۴٫ ﺳـﺎل ﻳـﻚ ﭼـﺎرﭼﻮب ﻣﻨﺴـﺠﻢ ﺑـﺮای ﺗﺤﻠﻴـﻞ وﺿـﻌﻴﺖ. ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺎی. ﻛـﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ﺑـﻴﻦ. اﻟﻤﻠﻠـﻲ را ﺗﻮﺳـﻌﻪ. دادﻧـﺪ . ﻧﻮﻳﺴـﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻨﺪ ﻋـﺪم اﻧﺴـﺠﺎم ﻧﻈـﺮی،. ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ. ﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ و ﺷﻜﺎف داﻧﺶ. را. -. ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان.

بانک ادبیات پیشینه | شبکه آموزشی و پژوهشی مدیریت دانش

بانک ادبیات پیشینه یکی از اهداف شبکه آموزشی و پژوهشی مدیریت دانش این است که مبانی نظری و ادبیات پیشینه متغیرها را در وب سایت به اشتراک بگذارد. لذا مبانی نظری و ادبیات پیشینه متغیرهای تحقیق توسط کارشناسان و اساتید تهیه شده و به همراه منابع در اختیار پژوهشگران محترم قرار داده می شوند. مبانی نظری شامل موارد زیر است: …

[PDF]اﻳﺮان اراﺋﻪ ﻣﺪﻟﻲ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺸﻲ در ﻧﻈﺎم آﻣﻮز

توسط شکیبایی – ‏۲۰۰۹
ﻣﺪﻳﺮان ﮔﺮوه ﻫﺎ و اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ دﻛﺘﺮا و ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑﺎ. ﺗﺠﺮﺑﻪ. داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر. ﺑﻪ روش ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻃﺒﻘﻪ ای اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ . ﺑﺎ ﻓﺮا ﺗﺤﻠﻴﻞ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﻮﺟﻮد و. ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮی. ﻣﻮﺿﻮع. ،. ﻳﺎزده ﺑﻌﺪ ﻳﻚ داﻧﺸﮕ …. داﻧﺶ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻋﻠﻮ. م و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟﺪﻳﺪ را ﺗﻮﺳﻌﻪ داده. و. در. ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﺻ. ﻠﻲ ارﺗﺒﺎط و ﻫﻤﻜﺎرﻳﻬﺎی ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﺖ. (. داﻳﺮه. اﻟﻤﻌﺎرف آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ. ۱٫ ،. ۲۰۰۷ .) ﺑﺮرﺳﻲ. ﻫﺎ. ﭘﻴﺮ. اﻣﻮن ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﻛﻲ از آن …

[PDF]بررسی امکان اجرای الگوی مربی گری در آموزش منابع انسانی بر …

دانشجوی مقطع دکترای مدیریت دولتی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی ) نویسنده مسئول( … ۲- مبانی نظری پژوهش. مفهوم شناسی آموزش. آموزش را فرآیند انتقال نگرش ها، مهارت ها و دانش از فرد یا گروهی به فرد یا گروهی دیگر با هدف. ایجاد تغییرات ساختاری و عملکردی نامیده اند. …. ۴- سابقه فعالیت های آموزشی و پژوهشی.

گروه‌ پژوهشی اخلاق علم و فناوری | مرکز تحقیقات سیاست …

نادیده گرفتن اخلاق علم و فناوری که متاسفانه نسبتاً زیاد به چشم می‌خورد باعث ناامیدی دانشجو و استاد و کسانی که به نوعی در امر تولید علم و دانش دخیل هستند از یک طرف … از طریق فعالیت‌های ترویجی; محصلان در مراکز آموزش عالی: با پیشبرد مرزهای دانش از طریق تحقیقات کاربردی و با تکیه بر ارزشهای بومی از طریق پژوهش برای مخاطبان.

[DOC]ضرورت ایجاد جایگاه مناسب برای حسابداری بخش عمومی … – …

به عنوان مثال، سازمان مدیریت و بودجه، خزانهداری و دیوان محاسبات آمریکا از یک سو و هیات استانداردهای حسابداری دولتی و هیات رایزنی استانداردهای حسابداری دولت فدرال از سوی …. در این پژوهش محققین دریافتهاند که آموزش حسابداری بخش عمومی در دانشگاههای استرالیا محدود است و فارغ التحصیلان حسابداری این کشور دانش نظری مناسبی از …

درباره پژوهشگاه – پژوهشگاه علوم انسانی

مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی در سال ۱۳۶۹، پس از تغییر سازمان و تشکلات آن، از سوی «شورای گسترش آموزش عالی» عنوان پژوهشگاه گرفت و تشکیلات سازمانی آن در … ۳ـ پژوهشکده مطالعات تطبیقی اقتصاد و مدیریت (گروههای پژوهشی: اندیشه‌‌های اقتصادی، اقتصاد تطبیقی، نظام‌های اقتصادی، مدیریت راهبردی، دانش و پژوهش، مدیریت …

[PDF]اصل مقاله – مطالعات کتابداری و علم اطلاعات – دانشگاه شهید …

توسط رجایی – ‏۲۰۱۵
گذارد و مانع استقرار مدیریت دانش می. شود. دانش نیز بر اساس نظریه نوناکا و تاکه. اوچی شامل: تمامی تجربیات، مهارت. ها، آموزش. ها. و تحصیالتی است که طی سال. ها سابقه کار سازمانی در اذهان کارکنان و مدیران. کتابخانه. های عمومی استان خوزستان. ذخیره شده است. فرضیه. های پژوهش. فرضیه اصلی: موانع درون سازمانی بر استقرار مدیریت دانش …

پیشینه تحقیق تاریخچه و مفهوم و اهمیت سواد اطلاعاتی

وضعیت سواد اطلاعاتی و عوامل موثر بر آن در میان کتابداران و اطلاع رسانان کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دو فصلنامه مدیریت اطلاعات سلامت، شماره۳، … سپس به معرفی اجمالی استانداردهای سواد اطلاعاتی به عنوان چهارچوب نظری انجام این تحقیق و ابزار استاندار سنجش سواد اطلاعاتی پرداخته می شود و در پایان به معرفی پیشینه های …

[PDF]1395 ﭘﺎﺋﯿﺰ ۲، ﺷﻤﺎره اول، ﺳﺎل ﭘﮋوﻫﯽ دﻓﺎﻋﯽ، آﯾﻨﺪه ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ

۲۵ مرداد ۱۳۹۶ – ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺎی. دﻓﺎﻋﯽ،. ارﺗﺶ. ﺟﻤﻬﻮری. اﺳﻼﻣﯽ. اﯾﺮان،. راﻫﺒﺮد،. ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری. ﻋﻠﻤﯽ،. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﯾﺰی. راﻫﺒﺮدی. -۱٫ اﺳﺘﺎدﯾﺎر. ﻋﻠﻮم. دﻓﺎﻋﯽ. راﻫﺒﺮدی. داﻧﺸﮕﺎه. ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ. و. ﺳﺘﺎد. آﺟﺎ hvz42@hotmail.com …. ﭘﮋوﻫﺶ. و. ﯿﺗﻮﻟ. ﺪ. ﻋﻠﻢ. اﺳﺘﻮار. اﺳﺖ. ازا. ﻦﯾ. ،رو. در. ﻧﯿﺮوی. ﻣﺴﻠﺢ. ﻣﻘﺘﺪر،. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. ﻫﻮﺷﯿﺎر. ﺑﺎﯾﺪ. ﻫﺮ. ﭼﻪ. ﺑﯿﺸﺘﺮ. و. ﺑﻬﺘﺮ. در. ﺟﻬﺖ. اﺳﺘﻔﺎده. از. اﺑﺰاری. ﺑﻪ. ﻧﺎم. ﺗﺤﻘﯿﻖ. و. ﺗﻮﻟﯿﺪ. داﻧﺶ. ﺑﺮای. روﯾﺎروﯾﯽ.

اخلاق پژوهش در آموزش عالی: ویژگی های فردی و مسئولیت های … – …

توسط مطلبی فرد – ‏۲۰۱۳
هدف: هدف این پژوهش بررسی اخلاق پژوهش با تمرکز بر ویژگی های فردی و مسئولیتهای حرفهای پژوهشگران دانشگاه های دولتی شهر تهران است. روش پژوهش … ۱پژوهشگر مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه تربیت معلم تهران …. چارچوب تدوین ارزش ها و اخلاق حرفهای پژوهش های علمی و فناوری. اخلاق در علم و …

معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی – پژوهشگاه مواد و انرژی

… اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه سیاستها، مقررات و فرآیندهای امور پژوهشی و تحصیلی تکمیلی، کتابخانه ها و بانکهای اطلاعاتی پژوهشگاه، مطابق با مصوبات، مقررات و آئیننامه های مربوط; برنامه ریزی آموزشی و پژوهشی پژوهشگاه در راستای سند چشم اندازف نقشه جام علمی و آمایش سرزمین; اهتمام به برگزاری دوره های توانمند سازی و دانش …

مقاله پژوهشی ارزیابی عوامل موثر در ایجاد تحول میان مدیران ارشد …

همچنین ضرورت تحول و تغییر در سازمان آموزش و پرورش برای همگام شدن با تحولات نوین عصر حاضر ضروری می‌نماید تا عوامل موثر بر ایجاد تحول در مدیران ارشد سازمان آموزش و پرورش شناسایی شده و از سویی انجام این پژوهش به غنی شدن منابع علمی در این حوزه و گسترش دامنه شناخت ما خواهد شد. ۲- پیشینه پژوهش و چارچوب نظری بررسی نظریات …

فروشگاه فایل بلبل | مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره …

پاورپوینت مبانی نظری و پیشینه تحقیق طرح توجیهی پروژه مهندسی نرم افزار کارآموزی. … ساکی، رضا؛ قلی پورهفتخوانی، زهره؛ رضایی، منیره،( ۱۳۸۹)، بررسی رابطه تعهد سازمانی معلمان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان در مدارس راهنمایی دخترانه منطقه ۶ شهر تهران، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، سال چهارم، …

[PDF]تاثیر سرمایه فکری بر تسهیم دانش با بررسی نقش میانجی …

تأثیر سرمایه فکری بر تسهیم دانش با بررسی نقش میانجی گیری یادگیری سازمانی در دانشگاه امیرکبیر. انسانی و پژوهش است. بنابراین هر دو ورودی و خروجی … پیشینه پژوهش: در این راستا داورزنی (۱۳۸۵)، اظهار می دارد که قابلیت. یادگیری را می توان از طریق پنج فاکتور تعهد مدیریت،. مدل های ذهنی مشترک، تفکر سیستمی، کار تیمی و.

[DOC]جدول۱-۱: جدول راهنمای حروفچینی پایاننامه ۱۳ – دانشگاه خاتم

نام موسسه /دانشگاه; بخش/ گروه آموزشی; مقطع تحصیلی; رشته; گرایش; عنوان; استاد راهنما; استاد مشاور; پژوهشگر (نام دانشجو); سال و ماه دانش آموختگی ….. پایان نامه دکترا. گروه ادبیات فارسی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه اصفهان. . طرح پژوهشی: عموزاده، محمد. (۱۳۸۷). مبانی نظری میان رشته‌ایها در حوزه علوم انسانی و موقعیت کنونی آنها …

[PDF]مدیریت دانش نقش : ساختار سازمانی بر اثربخشی ابعاد … – …

مدیریت دولتی. ،. موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه. ریزی کشور. )ریاست جمهوری(، تهران، ایران. ۴٫ Zheng, Yang and McLean. 5. formality. 6. centralization …. مبانی نظری. ساختار. ساختار سازمانی. به. عنوان. نوعی ابزار مدیریتی برای اجرای. استراتژ. ی. ها. و تحقق اهداف. است . ساختار سازمانی چهارچوب روابط حاکم. بر مشاغل،. یس.

[DOC]دانلود فایل : modiriyat-danesh.doc – توسعه منابع انسانی

مهندس محمد حیدری-کارشناس ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه امیر کبیر. وکارشناس واحد امور … دیاگرام جریان دانشی؛ کارگروه دانشی؛ سرمایه دانش؛ شاخص شکاف دانشی؛ ماتریس بهره وری منابع انسانی در چارچوب مدیریت دانش. ۱- مقدمه: ….. این تیم متشکل از مدیر عالی، مدیران گروه های پژوهشی و مشاوران متخصص در حوزه مدیریت دانش می باشد. مدیر ارشد …

[PDF]عنوان مقاله: چکیده – فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه

معیار دیگری برای موفقیت و شکست یک قانون باشد )طاهرپور و معمارزاده، ۱۳۸۷(. پیشینه پژوهش. نظریه پردازان حوزه اجرای خط مشی، دیدگاه های مختلفی را در مورد عوامل مؤثر بر اجرای. خط مشی ابراز نموده اند. ون میتر و ون هورن )۱۹۷۵(، اجرای خط مشی را به عنوان یک فرآیند خطی. بیان می کنند. چارچوب نظری اجراء از دیدگاه آن ها از شش متغیر تشکیل …

[PDF]باسمه تعالی

لطفا سوابق نظری و پیشینه مرتبط با تفکر ” استراتژیک بازاریابی ” ارائه شود توضیح آنکه آنچه ارائه گردیده است صرفا. مربوط به ” تفکر استراتژیک ” است . ضمن اصلاح مورد فوق در چارچوب مبانی نظری نوآوری پژوهش دقیقا تبیین گردد. ۲- جلال الفتی … ۵- روناک عالی پور ورودی ۹۰ رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی.

نگاهی به مبانی نظری روش تحقیق در گفت‌وگو با دکتر احد …

۲۵ آبان ۱۳۸۹ – سپس دوره کارشناسی ارشد (۱۳۶۸) را در همین رشته در دانشگاه تهران ادامه دادند و پس از اتمام این دوره (۱۳۷۳)، موفق به شرکت در دوره دکتری فلسفه وکلام اسلامی … این چارچوب نظری از گستره و دانشی به دست می‌آید که تحقیق به آن دانش متعلق است؛ مثلاً چارچوب نظری مطالعات فلسفی، چارچوب نظری مطالعات روان‌شناختی و مانند آن.

[PDF]سرفصل دروس رشته مدیریت بازرگانی

ا۔ تعریف و هدف. دوره کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی یکی از دورههای تحصیلی آموزش عالی است و هدف از تشکیل این … های خود را در چارچوب تحقیق در مورد یکی از معضلات کاربردی و علمی مدیریت بازرگانی نشان دهند. ۳- تعداد واحد … شرکت کنندگان در این دوره علاوه بر آشنایی با مسائل نظری دانش مدیریت بازرگانی با زمینههای نوین. مدیریت …

فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی

ارزیابی رضایتمندی کارکنان از دوره‌های آموزش ضمن خدمت براساس مدل سیپ (مطالعه موردی گروه شرکت‌های توربوکمپرسورنفت) · بررسی تأثیر آموزش‌های ضمن خدمت بر ابعاد …. کلمات کلیدی : فرآیند مدیریت دانش، الگوی انتقال آموزش، عوامل سازمانی، توسعه منابع انسانی، دانشگاه¬های آزاد اسلامی هرمزگان · تدوین استراتژی¬های مدیریت آموزش در …

[PDF]ﺗﺤﻮل راﻫﺒﺮدی ﺳﻨﺪ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﻛﺸﻮر

ای ﺑﻪ ﺷﻤﺎره. ۸۰۳۳/۲۷۹۹/۳٫ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ داﻧﺸﮕﺎه. ﻫﺎ،. ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه. ﻫﺎ، ﭘﺎرک. ﻫﺎی ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ،. ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﻓﻨﺎوری و ﻣﻌﺎوﻧﻴﻦ و ﻣﺪﻳﺮان ﺳﺘﺎدی وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت. و ﻓﻨﺎوری اﺑﻼغ ﮔﺮدﻳﺪ … ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻢ. و ﻓﻨﺎوری در ﺟﻬﺎن. ۲۰٫ ـ۲٫ ـ۳٫ ۱۲٫ اﺧﻼق ﻣﺤﻮری، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ. ﭘﺬﻳﺮی آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﻲ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی. ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن. ۲۱٫ ـ۲٫ ۴٫ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮی. ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮل راﻫﺒﺮدی ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری. ۲۲٫ ـ۲٫ ـ۴٫

[PDF]مطالعه سازی مدیریت دانش با استفاده از تکنیک بندی عوامل …

مدیریت دانش هستند. هدف پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر پیاده سازی مدیریت دانش در. کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس با استفاده از تکنیک است …. مبانی نظری. کشف این مسأله ناملموس اند (۷). لذا در این بخش ابتدا. قبل از پیاده سازی مدیریت دانش باید نسبت به. به تعریف عناصر سازنده آن یعنی دانش و سپس.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *