دانلود کامل رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال در بازار سهام تهران

Published on Author adminLeave a comment

رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال در بازار سهام تهران

رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال در بازار سهام تهران
دسته بندی حسابداری
بازدید ها ۱۴
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۲۷۸ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۲۲۶

رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای  فعال در بازار سهام تهران

فروشنده فایل

کد کاربری ۲۵۳۴۱

کاربر

رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال در بازار سهام تهران

چکیده:

رابطه متغیرهای کنترل راهبردی و اثربخشی شرکتهای فعال در بازارسهام تهران (۷۹-۱۳۷۲)

کنترل راهبردی، زمینه لازم را جهت شناخت و حرکت مناسب در محیط، به منظور رشد و رقابت یا ایستایی در مقابل راهبردهای تهاجمی رقبا، همراه با توجه به یکپارچگی راهبردی، فراهم می آورد.

در پژوهش حاضر سعی شده است به دو پرسش اصلی زیر پاسخ داده شود:

۱- آیا متغیرهای کنترل راهبردی در شرکتهای نمونه فعال، در بازار سهام به کار گرفته شده اند؟

۲- آیا شرکتهایی که متغیرهای کنترل راهبردی را بیشتر به کار برده اند، اثربخش تر بوده اند؟

بدین ترتیب دو فرضیه اصلی زیر مورد بررسی قرار گرفتند:

۱- شرکتهای فعال در بازار سهام تهران در فاصله سالهای ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۹، متغیرهای کنترل راهبردی را در نظر داشته اند.

۲- اثربخشی شرکتهای مذکور با بکارگیری متغیرهای کنترل راهبردی رابطه مستقیم داشته است.

تاثیر ۱۲ متغیر پیش بین پژوهش، در دو سطح صنعت و شرکت، شامل رشد صنعت، حاشیه سود صنعت، رقابت صنعت، صرفه حاصل از تولید با مقیاس اقتصادی صنعت، آثار اجتماعی، محیطی، قانونی و انسانی، سهم نسبی از بازار شرکت، حاشیه سود شرکت، آشنایی با مشتری، نقاط ضعف و قوت رقابتی شرکت، قابلیتهای فناوری شرکت، قابلیتهای مدیریت شرکت و کیفیت و قیمت بر متغیر ملاک که ترکیبی از پنج متغیر، شامل نوآوری، انعطاف پذیری، حاضر بودن، سودآوری (نرخ برگشت سرمایه) و رشد است، مورد مطالعه قرار گرفتند.

داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه و منابع گزارشهای سه ساله بازار سهام تهران جمع آوری شدند و با استفاده از نرم افزار SPSS10 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

بررسی همبستگی متغیر ملاک با متغیرهای پیش بین کنترل راهبردی نشان داد که متغیر اثربخشی با همه متغیرهای پیش بین همبستگی دارد. یعنی تغییر در متغیرهای پیش بین باعث تغییر در اثر بخشی خواهد شد. به ویژه متغیر ملاک با متغیرهای پیش بین حاشیه سود صنعت، رقابت صنعت، مقیاس اقتصادی صنعت، آثار اجتماعی و محیطی، سهم نسبی از بازار، آشنایی با مشتری، فناوری شرکت، توانایی مدیریت و کیفیت و قیمت همبستگی بیشتری دارد.

به منظور بررسی رابطه خطی بین متغیر ملاک و متغیرهای پیش بین، از روش رگرسیون چند متغیره خطی (روش گام به گام) استفاده شد. حاصل تحلیل رگرسیون گام به گام، ۷ مدل بود که مدل چهارم به لحاظ تناسب آن با فرضیه های پژوهش، انتخاب شد. براساس این مدل، مجموعه متغیرهای کنترل راهبردی، شامل کیفیت و قیمت، آثار اجتماعی، محیطی، قانونی و انسانی، حاشیه سود صنعت، سهم نسبی از بازار بیشترین همبستگی را با متغیر ملاک دارند.

درتفسیر این مدل لازم است توضیح داده شود که متغیرهایی که به معادله رگرسیون چند متغیره خطی وارد نشده اند، با متغیر ملاک بی رابطه نبوده اند. حتی بعضی از آنها همبستگی معنادار بالایی با متغیر ملاک دارند، ولی از آنجا که رگرسیون چند متغیره خطی بر آن است کمترین تعداد متغیر پیش بین را به گونه ای برگزیند که مقدار واریانس تبیین شده به وسیله آنها، معادل واریانس تبیین شده به وسیله کل متغیرهای پیش بین باشد، متغیرهای مذکور وارد معادله نشده اند. با وجود این، نباید فراموش کرد که ندادن اهمیت لازم به آنها، دست کم باعث کاهش آن دسته از متغیرهای وابسته به آنها خواهد گردید که وارد معادله شده اند.

در پاسخ به سوال اول پژوهش، این نتیجه به دست آمد: در میان شرکتهای نمونه آماری، هیچ شرکتی وجود ندارد که هیچ کدام از متغیرهای کنترل راهبری را مد نظر نداشته باشد. به هرحال همه شرکتها، هرچند سطح آن مطلوب نیست، تا حدودی متغیرهای مذکور را در نظر داشته اند. بعلاوه نتیجه پژوهش نشان داد که متغیر ملاک با بکارگیری متغیرهای پیش بین، رابطه مستقیم دارد، یعنی شرکتهایی که به متغیرهای کنترل راهبردی بیشتر توجه داشته اند، از نظر متغیر ملاک، در شرایط بهتری قرار گرفته اند.

یافته های این پژوهش نشان می دهد که متغیر ملاک «اثربخشی» با نه متغیر پیش بین کنترل راهبردی همبستگی متوسط و قابل توجهی دارد که در سطح ۰۵/۰ = P ، معنادار هستند. اما همبستگی آن به سه متغیر پیش بین از نظر آماری معنادار نیست. البته این وضعیت ناشی از کم بودن تعداد نمونه آماری است، اگر تعداد نمونه افزایش یابد ، به احتمال زیاد، معناداری آنها بیشتر خواهد شد. از طرف دیگر سه متغیر پیش بین اخیر، با متغیرهای پیش بین دیگر وابسته به متغیر ملاک، همبستگی بالا و معناداری دارند که نشان دهنده همبستگی غیر مستقیم آن سه متغیر با متغیر ملاک است.

فصل اول : کلیات پژوهش …………………….. ۱

۱-۱- مقدمه………………………………….. ۲

۲-۱- مسأله …………………………………. ۲

۳-۱- سابقه موضوع…………………………….. ۴

۴-۱- هدف …………………………………… ۵

۵-۱- ضرورت و اهمیت پژوهش …………………….. ۶

۶-۱- پرسشهای پژوهش ………………………….. ۷

۷-۱- فرضیه های پژوهش…………………………. ۷

۸-۱- واژههای کلیدی پژوهش……………………… ۸

فصل دوم : مبانی نظری پژوهش …………………….. ۹

۱-۲- مقدمه…………………………………. ۱۰

۲-۲- سامانه های کنترل راهبردی …………………. ۱۰

۳-۲- ناپیوستگی محیطی …………………………. ۱۳

۱-۳-۲- نیروی های اجتماعی ……………………… ۱۳

۲-۳-۲- نیروهای اقتصادی ……………………….. ۱۳

۳-۳-۲- نیروهای فناوری ………………………… ۱۴

۴-۳-۲- نیروهای سیاسی …………………………. ۱۴

۵-۳-۲- آثار ناپیوستگی های محیطی ……………….. ۱۴

۴-۲- تعریف کنترل راهبردی ……………………… ۱۵

۱-۴-۲- کنترلهای مثبت و منفی …………………… ۱۶

۲-۴-۲- کنترلهای نتایج و اقدام …………………. ۱۷

۳-۴-۲- ضرورت کنترل …………………………… ۲۰

۴-۴-۲- تعریف راهبرد…………………………… ۲۰

۱-۴-۴-۲- معیارهای راهبرد اثر بخش……………….. ۲۱

۵-۲- تفاوت کنترل راهبردی با کنترل مدیریت………… ۲۳

۱-۵-۲- کنترل اجرای راهبرد……………………… ۲۳

۲-۵-۲- روایی فرضیات راهبرد…………………….. ۲۴

۳-۵-۲- مدیریت مقوله راهبردی……………………. ۲۴

۴-۵-۲- کنترل تعاملی…………………………… ۲۴

۵-۵-۲- بررسی های دوره ای راهبرد………………… ۲۵

۶-۵-۲- اهمیت کنترل راهبردی…………………….. ۲۷

۷-۵-۲- بررسی اجمالی رویکردهای کنترل راهبردی……… ۲۸

۱-۷-۵-۲- رویکرد سنتی………………………….. ۲۸

۲-۷-۵-۲- رویکرد های جایگزین …………………… ۲۸

۱-۲-۷-۵-۲- رویکرد انتقادی …………………….. ۲۹

۱-۱-۲-۷-۵-۲- پاییدن محیطی به منظور کنترل فرضیه…… ۳۲

۲-۱-۲-۷-۵-۲- پویش محیطی به منظور نظارت راهبردی…… ۳۳

۳-۱-۲-۷-۵-۲- کنترل آماده باش ویژه ……………… ۳۵

۲-۲-۷-۵-۲- رویکرد تنظیم متمرکز ………………… ۳۶

۶-۲- کنترل حرکت راهبردی ………………………. ۳۷

۷-۲- کنترل جهش راهبردی ……………………….. ۳۷

۸-۲- روشهای تدوین راهبرد ……………………… ۳۹

۹-۲- تطبیق کنترلهای راهبردی سطح کسب و کار با راهبرد ۴۰

۱۰-۲- یادگیری و کنترلهای راهبردی ………………. ۴۵

۱۱-۲- انواع کنترل حرکت راهبردی و جهش راهبردی…….. ۴۸

۱-۱۱-۲- تعیین متغیرهای کلیدی ………………….. ۵۱

۲-۱۱-۲- ساز و کارهای کنترل حرکت راهبردی ………… ۵۳

۳-۱۱-۲- یک چارچوب اقتضایی برای کنترل راهبردی زمان صلح ۵۶

۱۲-۲- گذر از کنترل حرکت راهبردی به کنترل جهش راهبردی ۵۷

۱۳-۲- گذر از کنترل جهش راهبردی به کنترل حرکت راهبردی ۵۸

۱۴-۲- سلسله مراتب کنترل راهبردی ……………….. ۵۹

۱۵-۲- کنترل راهبردی در انواع مختلف شرکتها ………. ۶۱

۱۶-۲- عملیاتی کردن کنترل راهبردی ………………. ۶۱

۱-۱۶-۲- تیمهای کنترل راهبردی…………………… ۶۳

۲-۱۶-۲- نقش مدیریت ارشد……………………….. ۶۳

۳-۱۶-۲- نقش کنترل کننده مدرن…………………… ۶۶

۱۷-۲- اثربخشی سازمانی…………………………. ۶۷

۱-۱۷-۲- مقدمه………………………………… ۶۷

۲-۱۷-۲- اهمیت عملکرد سازمان در مدیریت راهبردی……. ۶۷

۳-۱۷-۲- محدود کردن مفهوم عملکرد سازمانی…………. ۶۸

۴-۱۷-۲- سنجش عملکرد سازمان…………………….. ۶۹

۵-۱۷-۲- تعریف اثربخشی…………………………. ۷۰

۶-۱۷-۲- مقایسه اثربخشی موسسات دولتی با شرکتهای خصوصی ۷۲

۷-۱۷-۲- معیارهای اثربخشی………………………. ۷۲

۸-۱۷-۲- مدل ارزشهای رقابتی…………………….. ۷۴

۹-۱۷-۲- چشم اندازهای مدیریتی از اثربخشی…………. ۷۶

۱۰-۱۷-۲- چارچوب نظری پژوهش…………………….. ۷۷

۱۱-۱۷-۲- جمع بندی فصل دوم……………………… ۸۳

فصل سوم : روش شناسی پژوهش………………………. ۸۵

۱-۳- مقدمه ………………………………….. ۸۶

۲-۳- جامعه ‎آماری …………………………….. ۸۶

۳-۳- روش نمونه گیری و حجم نمونه ……………….. ۸۶

۴-۳- ابزارهای جمع آوری داده ها ………………… ۸۸

۱-۴-۳- منابع داده ها …………………………. ۸۸

۲-۴-۳- پایایی پرسش ها ………………………… ۸۹

۳-۴-۳- متغیرهای اندازه گیری شده در پژوهش ……….. ۸۹

۴-۴-۳- نوع متغیر و مقیاسهای اندازه گیری ………… ۹۲

۵-۳- روش تجزیه و تحلیل داده ها ………………… ۹۳

۱-۵-۳- مدل تجزیه و تحلیل داده ها ………………. ۹۳

۲-۵-۳- روشهای آماری برای تحلیل داده ها …………. ۹۴

فصل چهارم: تحلیل داده ها ………………………. ۹۶

۱-۴- مقدمه ………………………………….. ۹۷

۲-۴- تحلیل پایایی پرسش های پرسشنامه ……………. ۹۷

۳-۴- توزیع فراوانی داده‌ها ……………………. ۱۰۰

۴-۴- آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف……………….. ۱۱۱

۵-۴- همبستگی متغیر ملاک اثربخشی با متغیرهای پیش بین کنترل راهبردی ۱۱۴

۶-۴- تحلیل رگرسیون چند متغیری خطی……………… ۱۱۷

۷-۴- گزینش متغیرهای پیش بین…………………… ۱۲۴

۸-۴- نمودار پراکنش…………………………… ۱۲۴

۹-۴- بررسی مقادیر پرت………………………… ۱۲۵

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری…………………… ۱۲۷

۱-۵- مقدمه …………………………………. ۱۲۸

۲-۵- مروری بر چارچوب نظری پژوهش ………………. ۱۲۸

۳-۵- یافته های مهم پژوهش …………………….. ۱۲۹

۴-۵- نتایج و پیشنهادهای پژوهش ………………… ۱۳۳

۱-۴-۵- پیشنهاد به پژوهشگران ………………….. ۱۴۳

۲-۴-۵- پیشنهاد به شرکتهای بازرگانی…………….. ۱۴۴

۳-۴-۵- پیشنهاد به دولت ………………………. ۱۴۸

منابع………………………………………. ۱۵۳

پیوست ۱…………………………………….. ۱۶۲

پیوست ۲ ۱۸۲

==============================

فصل اول

مقدمه

۱-۱- مقدمه

در نهایت ، قرن بیستم، شرکتهای جهان را وادار به گسترش حیطه تفکر در مورد چگونگی اداره امور خود کرد. قرن بیست و یکم بسیار چالشگرتر از قرن بیستم خواهد بود. شرکتهای انتفاعی ، به منظور حفظ یا ارتقای توان رقابت و ادامه حیات خود باید بطور پیوسته شرایط محیط را در نظر داشته باشند و خود را با آن تطبیق دهند. بی‌توجهی به شرایط بیرونی، درست مانند حرکت در تاریکی بدون چراغ است. مسایل پیش روی سازمان باید به موقع تشخیص داده شوند، درست تعریف شوند و در برابر آنها راه حلهای نظری درست، ارائه و اجرا شود . این فصل ، هدف پژوهش ، ضرورت، اهمیت آن ، بیان مساله ، سؤالات و فرضیات پژوهش را دربردارد.

۲-۱- مسأله

پیش بینی ها درباره سده ۲۱ فراوان است. اما در مورد ادامه افزایش مرحله ای فشارهای جهانی شدن که تغییرات بنیادین در مرزهای سنتی کشورها و بازارها به همراه دارد، توافق وجود دارد. جهانی شدن فرصتهای با سخاوتی خلق خواهد کرد، از سوی دیگر چالشهای مهمی نیز برای کشورها و مدیران اجرایی در بر خواهد داشت. چشم انداز رقابت جهانی، قوانین و اصول رقابت جهانی را به چالش وادار خواهد کرد، (شاکر – ۱۹۹۹).

ما در جهانی زندگی می کنیم که حدوداً از ۲۰۰ کشور تشکیل شده است. چه بخواهیم و چه نخواهیم از بعضی جهات، از فعالیتهای آنها تأثیر می پذیریم. در شرایط کنونی نداشتن رابطه با کشورهای دیگر غیر ممکن است. بر اساس آمار «سازمان جهانی تجارت»[۱] ، در ژوئیه سال ۲۰۰۱ میلادی، ۱۴۲ کشور عضو آن و ۲۹ کشور مثل روسیه و چین در حال مذاکره برای پیوستن به آن سازمان بوده اند. هر چند پیوستن به سازمان تجارت جهانی اجباری نیست. ولی حداقل تمایل به استفاده از مزایا و فواید آن که سهمش از تجارت جهانی بیش از ۹۰ درصد کل تجارت جهان است، ضرورت عضویت، در آن را اجتناب ناپذیر می کند. با توجه به اینکه پیشرفتهای نظام تجارت جهانی، اثر قاطعی بر محیط کسب و کار دارد، ملاحظه محیط کسب و کار یکی از عوامل مهم، در پایداری و رشد آینده شرکتهای بازرگانی خواهد بود.

از طرف دیگر شرکتهای بازرگانی در دنیا به سمت جهانی شدن گرایش گسترده ای یافته اند. شرکتهای ایرانی به ناچار – حداقل در داخل کشور- در مقابل بعضی از آنها قرار می گیرند به طوری که در حال حاضر بسیای از شرکتهای ایرانی از این تقابل در امان نیستند. ایستایی و مقابله دربرابر شرکتهای خارجی یا داشتن موضع تهاجمی نسبت به آنها، مستلزم پاییدن و پویش مناسب محیط و فراهم آوردن ابزار لازم است. به‌علاوه یکی از هدفهای عمده سیاستهای اقتصادی کشور، رهایی از تکیه بر وابسته بودن به صادرات تک محصولی (نفت) است. بدون توجه به شرایط و تحولات محیطی، چگونه می توان رقبای توانمند را شناخت و با آنان مقابله کرد.


۱ – آشنایی با قواعد سازمان جهانی تجارت، ۱۳۸۱٫

فصل دوم

ادبیات تحقیق و مبانی نظری

۱-۲- مقدمه

دلیل موجودیت شرکتهای انتفاعی، وجود تقاضا برای کالا یا خدمات آنها است. اگر تقاضا برای محصولات آنها وجود نداشته باشد ، توجیه عاقلانه ای برای فلسفه وجودی آنها باقی نخواهد ماند. از طرف دیگر تقاضا برای محصولات شرکتها ثابت نیست به ویژه در محیط سریع التغییر امروزه این تقاضا از ابعاد مختلف، مثل نوع، جنس، شکل، اندازه و مقدار ‌پیوسته در حال تغییر است.

از یک بعد اصلاح عملکرد، در پاسخ به محیط صورت می گیرد و بنابراین بدون شناخت تغییرات محیطی، اصلاح عملکرد غیر ممکن است. در واقع عملکرد شرکت باید متناسب با نیازهای محیط باشد . از طریق کنترل راهبردی که به داشتن دیدی روشن از مأموریت،نیروهای مهاجم و پیشرفت به سوی هدفها اشاره دارد، ( لورانژ و همکاران-۱۹۸۶[۱])، می توان موقعیت شرکت را در محیط ( از نظر سهم بازار ، رشد و مانند اینها)، به طور پیوسته و نظام مند بررسی نمود تا در صورت نیاز، مأموریت شرکت تأیید یا اصلاح شود و نیروهای مهاجم شناخته شده و در مقابل آنها اقدامات لازم عملی گردد و هدفها نیز مورد بررسی قرار گیرند.

این پایان نامه شامل دو عنصر از سه عنصر گسترده است که جهت تأمین هدفهای راهبردی سازمان ضروری هستند : ۱- جهت‌گیری راهبردی. ۲- اثر بخشی راهبردی. انسجام راهبردی که متضمن هماهنگی راهبردی همه عناصر سازمان در یک سطح کافی است، ( تناسب با کنترلهای عملیاتی و تاکتیکی ) موضوع اصلی این پایان نامه نیست، بنابراین در فصل دوم موضوع انسجام راهبردی مورد بحث قرار نخواهد گرفت.

فصل دوم ادبیات موضوع و مبانی نظری درباره کنترل راهبردی، اثربخشی و مدل نظری پژوهش را در بردارد.


[۱] Lorange, Scott and Ghoshal

دانلود (رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال در …
– ذخیره شده
۳ ژانویه ۲۰۱۸ … دانلود (رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال در بازار سهام تهران)
. کاربران گرامی درود بر شما.به سایت خودتان خوش آمدید هموطن گرامی سلام.به صفحه ی
دانلود _رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال در بازار سهام
تهران_خوش امدید.امیدوارم بهره کافی را از رابطه متغیرهای کنترل راهبردی …
کاملترین فایل رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای …
– ذخیره شده
۲ ژانویه ۲۰۱۸ … بیننده گرامی سلام.به وب ما خوش آمدیدعنوان محصول دانلودی:رابطه متغیرهای کنترل
راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال بازار سهام تهران یکی از بهترین فایل ها در این…
[PDF] اصل مقاله (۵۳۸ K) – مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)
– ذخیره شده
که سه معیار پویایی، گستردگی و سطح منابع در دسترس سه متغیر تأثیرگذار بر
سازمانهای دفاعی. است و مدیران با در نظر گرفتن سه عامل ذکر شده می توانند مناسب
ترین شیوه کنترل راهبردی. را انتخاب کنند. ….. اسماعیلی، محمد (۱۳۸۳). رابطه ی
متغیرهای کنترل راهبردی و اثر بخشی شرکت های فعال در بازار سهام تهران رساله
دکتری.
رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال بازار سهام …
– ذخیره شده
۲۶ دسامبر ۲۰۱۶ … شرکتهای فعال در بازار سهام تهران (۷۹- ۱۳۷۲ ) زبان : پارسی قالب : doc حجم : ۱٫۳۶۲
MB 32 امتیاز رساله دکترای مدیریت بازرگانی رابطه متغیرهای کنترل راهبردی و.
[XLS] لیست پایان نامه های ارشد مدیریت – دانشگاه اصفهان
– ذخیره شده – مشابه
۳۲, ۳۲, ارزیابی تاثیر مدیریت مشارکتی بر اثر بخشی کارکنان در شرکت نفت
تهران, رحیم رنجبر, دکتر حسن لباف, ۱۳۷۷٫ ۳۳, ۳۳, بررسی …. ۱۲۳, ۱۲۳, تعیین
رابطه بین نرخ بازده موردانتظار سرمایه گذاران با استفاده از مدل قیمت گذاری داراییهای
سرمایه ای و نسبت سهام در بازار بورس ۸۳ـ۱۳۸۰P/E, سعید یاوه درودی, دکتر مهدی ابرزی
, ۱۳۸۵٫
بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت در بورس اوراق بهادار …
– ذخیره شده – مشابه
یافتههای پژوهش عموما بیانگر وجود رابطه مثبت معناداری بین هر دو نوع مالکیت نهادی (
اعم از فعال و منفعل) با عملکرد شرکت بوده است. موسوی و دیگران (۱۳۸۹) به بررسی ”
ارزیابی تاثیرساز و کار نظارتی راهبری شرکتی بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده
در بازار اوراق بهادار تهران” پرداختند. فرضیهی پژوهش این است که رابطه معنیداری بین

اثربخشی شرکتهای فعال بازار سهام و رابطه آن با متغیرهای کنترل …
– ذخیره شده
۱۰ مارس ۲۰۱۷ … دانلود رساله دکترای مدیریت بازرگانی. رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی
شرکتهای فعال بازار سهام تهران (۷۹- ۱۳۷۲ ). (بصورت جامع و کامل در قالب ۲۶۵ صفحه) …
[PDF] بررسی رابطه میان مسئولیت پذیری اجتماعی و ریسک کاهش قیمت سهام …
– ذخیره شده – مشابه
۱۵ سپتامبر ۱۹۹۹ … سهام می شود. در. پژوهش حاضر به بررسی رابطه ی میان مسئولیت پذیری اجتماعی و
ریسک کاهش قیمت سهام شرکت های. پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته
شده است. قلمرو زمانی تحقیق شامل. ۵ …. شرکت ها و خطر سقوط تحت تأثیر شرکت های
دارای مدیریت سازمانی با اثربخشی بیشتر نمی باشد . بطور کل.
[PDF] بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت در بورس اوراق بهادار …
– ذخیره شده – مشابه
اﻋﻢ از ﻓﻌﺎل و ﻣﻨﻔﻌﻞ. ) ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻣﻮﺳﻮی و دﯾﮕﺮان. )۱۳۸۹(. ﺑﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ارزﯾـﺎﺑﯽ. ﺗـﺄﺛﯿﺮ.
ﺳـﺎز و ﮐـﺎر ﻧﻈـﺎرﺗﯽ راﻫﺒـﺮی ﺷـﺮﮐﺘﯽ ﺑـﺮ. ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ. ﺷﺪه در ﺑﺎزار اوراق. ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ . ﻓﺮﺿﯿﻪ. ﺗﺤﻘﯿﻖ. اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ. راﺑﻄـﻪ ﻣﻌﻨـﺎدا. ری ﺑـﯿﻦ ﺗﻤﺮﮐـﺰ ﻣﺎﻟﮑﯿـﺖ و ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺷـﺮﮐﺖ وﺟـﻮد
دارد . ﺑـﺮای آزﻣـﻮن ﻓﺮﺿـﯿﻪ. ﻫـﺎ از. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ . در اﯾـﻦ. ﺗﺤﻘﯿـﻖ. ،. ﺗﻤﺮﮐـﺰ ﻣﺎﻟﮑﯿـﺖ ﻣﺘﻐﯿـﺮ
ﻣـﺴﺘﻘﻞ و …
[PDF] فصلنامه حسابداری مالی – ResearchGate
– ذخیره شده
های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نپرداخته است و. ارتباط آن با را. هبری
شرکتی نامشخص می. باشد؛ لذا پاسخ سوال پژوهش برای پژوهشگران، تدوین. کنندگان
الزامات گزارشگری، سرمایه. گذاران و تحلیل. گران. حایز اهمیت است، زیرا همواره موضوع.
ناقرینگی اطالعاتی و اطالعات ناکامل مشکلی اساسی. برای کارکرد اثربخش بازار
است.
پایان نامه‌های دفاع شده – پردیس البرز دانشگاه تهران
– مشابه
دکتر محمد حقیقی, ارزیابی استراتژی بازاریابی شرکتهای فعال در صنعت بسته
بندی آرایشی بهداشتی سلولزی ایران, مدیریت MBA – استراتژی, کارشناسی ارشد,
سینا اخلاقی, ۱۵۰۲۹۳۴۱۸. ۹۶/۷/۱۲, دکتر مجتبی اشراقی آرانی دکتر علیرضا محمدزاده
وادقانی, اصول حقوقی حاکم بر اعتبارات اسنادی با مطالعه تطبیقی مقررات UCP600 و
مقررات …
[PDF] بازار سرمایه و دولت یازدهم – بورس اوراق بهادار تهران

۲۲ آگوست ۲۰۱۳ … نیازمند تدوین سند راهبردی است. نقشه راه وزیر؛. فرصتی برای بهبود بازار سرمایه.
بورس. و کنترل تورم. رتبه بندی بانک های اسالمی. با رویکرد تلفیقی. رابطه»
سطحافشایمدیریتریسک«. با»حجممعامالتوقیمت«. همه چیز درباره. اوراق مشارکت.
آشنایی با صندوق های. سرمایه گذاری زیر ساختی. آمار معامالت بورس تهران.
Sena.ir | بورس | پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران | بررسی و …
– ذخیره شده – مشابه
۲ آگوست ۲۰۱۶ … صنعت دارویی ایران از جمله کلیدی ترین و راهبردی ترین صنایع کشور است که در
گسترش توانمندی ها و قابلیت ها در این حوزه و خودکفایی در زنجیره ارزش آن (تحقیق و
توسعه، … گروه دارویی یکی از ۳۹صنعت مهم بورسی است که با داشتن ۳۷شرکت فعال
در بورس، فرابورس و بازار پایه فرابورس، P/E 7 را کسب کرده اند.
[PDF] تاثیر معامالت با اشخاص وابسته بر ارزش شرکت
– ذخیره شده – مشابه
اوراق بهادار تهران است. نمونه. ی آماری پژوهش شامل. ۰۵۱٫ شرکت از شرکت های پذیرفته
شده در بورس. اوراق بهادار تهران انتخاب گردیده است. روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوا از
نوع … ی معامالت با اشخاص وابسته توسط سهام. -. دارانی که سرمایه. ی شرکت را کنترل
می. کنند وجود د. ارد، سهام. داران عمده نیز در مقابل با کاهش ارزش. سهام، ارزش شرکت را به.
[PDF] با استفاده تهران اوراق بهادار های بورس ت سهام شرکت بینی قیم پیش …
– ذخیره شده
۱ ژوئن ۲۰۱۴ … بینی قیمت سهام شرکت. های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه. های عصبی
مصنوعی. مقدمه. نگاه اجمالی به مبانی نظری. رشد جهانی بازارهای مالی، گرایش به بازارهای
نوپا. و جدید. را. دوچندان کرده است. در خاور میانه. ۰۰٫ بازار بورس رسمی وجود. دارد که
بوسیله پایگاه اطالعاتی بازارهای استاندارد و ضعیف. نوپا کنترل می.
[PDF] ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﺰارﺷﮕﺮی
– ذخیره شده – مشابه
۲۶ دسامبر ۲۰۱۲ … اﺳﺖ . در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﻴﺄت. ﻣﺪﻳﺮه و ﻛﻴﻔﻴﺖ. ﮔﺰارﺷﮕﺮی. ﻣﺎﻟﻲ. ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎ.
ی ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد. ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﻣﻞ. ۲۹ ….. دﻫﺪ ﻛﻪ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ و ﻛﻨﺘﺮل. ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ وﻟﻲ راﺑﻄﻪ ﻛﻢ. ﺷﺪت.
ﺗﺮی. ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎزار دارد . در ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎ. ی. ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻛﻪ زﻣﺎن زﻳﺎدی از ﻋﻤﺮ آن. ﻫﺎ ﻧﻤﻲ.
پروپوزال بررسی تاثیر میزان بکارگیری فن‌آوری اطلاعات بر ساختار …
– ذخیره شده
پروپوزال بررسی تاثیر میزان بکارگیری فن‌آوری اطلاعات بر ساختار سازمانی. دسته:
رشته فناوری اطلاعات (IT) بازدید: ۶۳ بار فرمت فایل: doc حجم فایل: ۱۷ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۱۱٫ در دانلود پروپوزال پایان نامه به بررسی تاثیر میزان
بکارگیری فن‌آوری اطلاعات بر ساختار سازمانی شرکت سهامی بیمه ایران در شهر تهران
می …
پاورپوینت فصل چهارم کتاب مبانی رفتار سازمانی رابینز، ترجمه …
– ذخیره شده
دانلود مقاله رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال در بازار سهام
تهران · نرم افزار موبایل_درست کردن شماره مجازی · خط مشی وارزیابی آن. پاورپوینت
فصل چهارم کتاب مبانی رفتار سازمانی رابینز، ترجمه پارسائیان و اعرابی.
پاورپوینت فصل چهارم کتاب مبانی رفتار سازمانی رابینز، ترجمه پارسائیان و
اعرابی.
کامپوزیت
– ذخیره شده
مجموعه استانداردهای حسابرسی · مقاله جذب انرژی · گزارش کارآموزی عمران، ساخت متروی
تهران · راهنمای ثروتمند شدن · گزارش کارآموزی شرکت اگزوز خودرو خراسان · مقاله اهمیت
منطقه قفقاز از نظر انرژی · رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای
فعال در بازار سهام تهران (۷۹- ۱۳۷۲ ) · مجموعه ای کامل از مقالات طرح های توجیهی و
کارآفرینی
دانلود فایل کامل رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای …
– ذخیره شده
۷ ژانویه ۲۰۱۸ … امیدواریم از خرید خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شوید. مدیریت سایت
آرزوی لحظاتی پر از موفقیت برای شما دارد و پس از تلاشهای مستمر همکاران فایل مارکت
مجموعه رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال بازار سهام تهران
برایتان آماده شده است تا بتوانید به اهداف خود برسید و خود را به …
دانلود رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال …
– ذخیره شده
۸ ژانویه ۲۰۱۸ … دانلود رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال بازار سهام تهران –
خرید آنلاین و دریافت. کاربران گرامی درود بر شما.به سایت خودتان خوش آمدید دوست
گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| رابطه متغیرهای کنترل
راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال بازار سهام تهران || روی دکمه ادامه مطلب …
فایل رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال در …
– ذخیره شده
۵ ژانویه ۲۰۱۸ … امیدواریم از خرید خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شوید. مدیریت سایت
آرزوی لحظاتی پر از موفقیت برای شما دارد و پس از تلاشهای مستمر همکاران فایل مارکت
مجموعه رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال در بازار سهام تهران
برایتان آماده شده است تا بتوانید به اهداف خود برسید و خود را به …
رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال در بازار سهام …
– ذخیره شده
۵ ژانویه ۲۰۱۸ … امیدواریم از خرید خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شوید عنوان محصول
دانلودی:رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال در بازار سهام تهران
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود
((رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال در …
رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال در بازار سهام …
– ذخیره شده
لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم. مدیریت سایت آرزوی لحظاتی پر از موفقیت برای
شما دارد و پس از تلاشهای مستمر همکاران فایل مارکت مجموعه رابطه متغیرهای کنترل
راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال در بازار سهام تهران برایتان آماده شده است تا
بتوانید به اهداف خود برسید و خود را به موفقیت برسانید. بخش مهم در خرید های
اینترنتی …
رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال در بازار سهام …
– ذخیره شده
۲۵ دسامبر ۲۰۱۷ … ما بهترین محصولات را برای رضایت شما گرد آورده ایم. با سلام حضور مشتریان گرامی.
شما به صفحه اختصاصی رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال
در بازار سهام تهران وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه توضیحات
بیشتر کلیک کنید. رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی …
برترین فایل رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای …
– ذخیره شده
۱۰ ژانویه ۲۰۱۸ … امیدواریم از خرید خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شوید. با سلام حضور
مشتریان گرامی.شما به صفحه اختصاصی رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی
شرکتهای فعال در بازار سهام تهران وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه
توضیحات بیشتر کلیک کنید. رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با …
برترین فایل رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای …
– ذخیره شده
۱۵ دسامبر ۲۰۱۷ … امیدواریم از خرید خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شوید به صفحه دانلود
فایل(رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال بازار سهام تهران)
خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب بروید.شما پس از پرداخت هزینه ای ناچیز فایل{رابطه
متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال بازار سهام …
رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال بازار سهام …
– ذخیره شده
۱۶ دسامبر ۲۰۱۷ … از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را
فراهم آورد با سلام،محصول دانلودی +{{رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی
شرکتهای فعال بازار سهام تهران}}+آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی
دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل رابطه متغیرهای کنترل راهبردی …
رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال بازار سهام …
– ذخیره شده
۱ ژانویه ۲۰۱۸ … با آرزوی بهترینها برای شما عزیزان هموطن گرامی سلام.به صفحه ی دانلود _رابطه
متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال بازار سهام تهران_خوش امدید.
امیدوارم بهره کافی را از رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال
بازار سهام تهران ببرید …
رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال بازار سهام …
– ذخیره شده
رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال بازار سهام تهران (۷۹-
۱۳۷۲ ). (بصورت جامع و کامل در قالب ۲۶۵ صفحه). /////////////////////////////////////. *** این پایان
نامه بصورت کامل و جامع در قالب ۲۶۵ صفحه ارائه می گردد.قابل ذکر است که ناقص شده
همین پایان نامه رو که در جاهای دیگه عرضه می شود. نیز در این لینک در قالب ۱۶۰ صفحه
با …
خرید فایل( رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال …
– ذخیره شده
۱ نوامبر ۲۰۱۷ … با آرزوی بهترینها برای شما عزیزاننام محصول دانلودی: رابطه متغیرهای کنترل راهبردی
با اثربخشی شرکتهای فعال در بازار سهام تهران درجه کیفی و رضایت از…
خرید فایل( رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال …
– ذخیره شده
ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم عنوان محصول دانلودی:رابطه متغیرهای
کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال در بازار سهام تهران یکی از بهترین فایل
ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود((رابطه متغیرهای
کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال در بازار سهام تهران)) را در ادامه مطلب
ببینید
رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال در بازار سهام …
– ذخیره شده
ما بهترین محصولات را برای رضایت شما گرد آورده ایم با سلام،محصول دانلودی +{{رابطه
متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال در بازار سهام تهران}}+آماده ارائه
به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل
رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال در بازار سهام تهران و
بررسی …
دانلود رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال …
– ذخیره شده
۷ ژانویه ۲۰۱۸ … ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم دوست گرامی سلام.برای مشاهده
توضیحات کامل محصول دانلودی|| رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی
شرکتهای فعال بازار سهام تهران || روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید. رابطه متغیرهای
کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال بازار سهام تهران. وقتی صحبت از …
چکاوک نسیم – ساخت وبلاگ
– ذخیره شده
دانلود فایل کامل رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال بازار
سهام تهران · فایل بررسی روند طراحی صندلی تحریر · راهکار‌های ایران در برابر قدرت
نرم · دانلود هزینه یابی بر مبنای فعالیت ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی -کامل
و جامع · دانلود فایل ( مقیاس خلق و خوی مالهوترا MTS) · فایل بلوغ سازمانی در مدیریت …
دریافت فایل رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای …
– ذخیره شده
۲۰ ژانویه ۲۰۱۸ … ما بهترین محصولات را برای رضایت شما گرد آورده ایم با سلام حضور پژوهندگان گرامی.
شما به صفحه اختصاصی رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال
بازار سهام تهران وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه ادامه مطلب کلیک
کنید. کاربران گرامی توجه فرمایید که خرید از فروشگاه فایل مارکت …
برترین پکیج رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای …
– ذخیره شده
۱۶ دسامبر ۲۰۱۷ … لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم هموطن گرامی سلام.به صفحه ی دانلود _رابطه
متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال بازار سهام تهران_خوش امدید.
امیدوارم بهره کافی را از رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال
بازار سهام تهران ببرید …
رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال در بازار سهام …
– ذخیره شده
رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال در بازار سهام تهران. از
حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را
فراهم آورد نام محصول دانلودی: رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای
فعال در بازار سهام تهران درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی رابطه متغیرهای کنترل
راهبردی با …
دانلود رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال در …
– ذخیره شده
دوست عزیز سلام.به سایت ما خوش آمدید با سلام حضور پژوهندگان گرامی.شما به صفحه
اختصاصی رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال در بازار سهام
تهران وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه ادامه مطلب کلیک کنید. کاربران
گرامی توجه فرمایید که خرید از فروشگاه فایل مارکت بصورت آنلاین و دانلود بصورت

رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال بازار سهام …
– ذخیره شده
۸ ژانویه ۲۰۱۸ … دسته: مدیریت. فرمت فایل: doc. حجم فایل: ۹۵۲ کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: ۲۲۵٫
دانلود رساله دکترای مدیریت بازرگانی. رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی
شرکتهای فعال بازار سهام تهران (۷۹-۱۳۷۲). * توجه: آپدیت شده همین پایان نامه در قالب
۲۶۵ صفحه در همین لینک. چکیده: نیمه دوم قرن گذشته مملو از تغییر …
رابطه متغیرهای کنترل راهبردی و اثربخشی شرکتهای فعال در بازار سهام …
– ذخیره شده
پیش بینی ها درباره سده ۲۱ فراوان است اما در مورد ادامه افزایش مرحله ای فشارهای جهانی
شدن که تغییرات بنیادین در مرزهای سنتی کشورها و بازارها به همراه دارد، توافق وجود دارد
جهانی شدن فرصتهای با سخاوتی خلق خواهد کرد، از سوی دیگر چالشهای مهمی نیز برای
کشورها و مدیران اجرایی در بر خواهد داشت چشم انداز رقابت جهانی، قوانین و اصول رقابت

دانلود رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال …
– ذخیره شده
۲۶ دسامبر ۲۰۱۷ … با آرزوی بهترینها برای شما عزیزانبه صفحه دانلود فایل(رابطه متغیرهای کنترل
راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال بازار سهام تهران)خوش آمدید برای دانلود به ادامه…
رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال بازار سهام …
– ذخیره شده
۱۲ ژانویه ۲۰۱۸ … رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال بازار سهام تهران: Useful
tips about رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال بازار سهام
تهران were added to the site. ~ سکه دانلود ~ [سکه دانلود] سکه دانلود – تنوع کار قدرت
انتخاب شما را بالا می برد. ما در این وبسایت مقالات متنوعی درمورد …
رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال در بازار …
– ذخیره شده
۲۲ نوامبر ۲۰۱۷ … رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال در بازار سهام تهران.
چکیده: رابطه متغیرهای کنترل راهبردی و اثربخشی شرکتهای فعال در بازارسهام تهران
(۷۹-۱۳۷۲). کنترل راهبردی، زمینه لازم را جهت شناخت و حرکت مناسب در محیط، به منظور
رشد و رقابت یا ایستایی در مقابل راهبردهای تهاجمی رقبا، همراه با توجه …
رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال بازار سهام …
– ذخیره شده
۲۱ دسامبر ۲۰۱۷ … دانلود رساله دکترای مدیریت بازرگانی. رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی
شرکتهای فعال بازار سهام تهران (۷۹-۱۳۷۲). (بصورت جامع و کامل در قالب ۲۶۵ صفحه)
… برای سومین بار بصورت رایگان آپدیت شد! * اول: ضمیمه شدن اسامی شرکتهای نمونه.
* دوم: ضمیمه شدن جداول زیر در قالب پیوست: جداول توزیع فراوانی.
رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال بازار سهام …
– ذخیره شده
۱۰ ژانویه ۲۰۱۸ … رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال بازار سهام تهران: [پرند
دانلود] – Do you have any familiarity with writing about رابطه متغیرهای کنترل
راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال بازار سهام تهران? ~ پرند دانلود دسته: مدیریت
فرمت فایل: doc حجم فایل: ۱۳۰۳ کیلوبایت تعداد صفحات فایل: ۲۶۵ …
رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال بازار سهام …
– ذخیره شده
۱۲ ژانویه ۲۰۱۸ … رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال بازار سهام تهران: To
write a basic essay about رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای
فعال بازار سهام تهران, download the related articles and articles on this site. ~ آتش
دانلود ~ (آتش دانلود) دسته: مدیریت فرمت فایل: doc حجم فایل: ۱۳۰۳ …
رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال بازار سهام …
– ذخیره شده
۱۵ ژانویه ۲۰۱۸ … رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال بازار سهام تهران: مطالب
گرانبهایی پیرامون رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال
بازار سهام تهران موجود است. آن را دانلود نمایید. ~ بهنوش دانلود ~ بهنوش دانلود دسته:
مدیریت فرمت فایل: doc حجم فایل: ۱۳۰۳ کیلوبایت تعداد صفحات فایل: …
[PDF] PDF: رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال بازار …
– ذخیره شده
۱۹ ژانویه ۲۰۱۸ … ﺑﻪ روزﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮﺟﻮد در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻘﺎﻻت و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل راﻫﺒﺮدی ﺑﺎ. {
۲۰۱۸} اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻓﻌﺎل ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﺗﻬﺮان اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ. > » ۲۰۱۸–. – ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ
ﭘﯿﺮاﻣﻮن راﺑﻄﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل راﻫﺒﺮدی ﺑﺎ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻓﻌﺎل ﺑﺎزار [۲۰۱۸]. (۲۰۱۸) ﺳﻬﺎم ﺗﻬﺮان را
ارﺋﻪ دﻫﯿﺪ، ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ از ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺸﺎﺑﻪ آن در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﯾﺪ. ~. ﺑﺎ داﻧﻠﻮد راﺑﻄﻪ …
[PDF] PDF: رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال بازار …
– ذخیره شده
۱۸ ژانویه ۲۰۱۸ … درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻻت و ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻃﻼﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ pdf و word راﺟﻊ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل راﻫﺒﺮدی ﺑﺎ {
lock}. اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻓﻌﺎل ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﺗﻬﺮان ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﮏ. lock ->. ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻤﯽ زﯾﺎدی ﮐﻪ
درﺧﺼﻮص راﺑﻄﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل راﻫﺒﺮدی ﺑﺎ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻓﻌﺎل ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﺗﻬﺮان. [lock] ﻧﻤﯽ داﻧﯿﺪ.
lock –> «. – داﻧﻠﻮد و درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻘﺎﻻت اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان راﺑﻄﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل راﻫﺒﺮدی ﺑﺎ …
[DOC] دستورالعمل راهبری شرکتی(پیش نویس)
– ذخیره شده – مشابه
در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران، پیشگیری از وقوع تخلفات و نیز ساماندهی و
توسعه بازار شفاف و منصفانه اوراق بهادار طبق بندهای ۸، ۱۱ و ۱۸ ماده ۷ قانون بازار
اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی) و با هدف اجرای
ماده ۳۵ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران (اصلاحیه مصوب …
[PDF] PDF: رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال بازار …
– ذخیره شده
۱۹ ژانویه ۲۰۱۸ … tele ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺮاﻣﻮن راﺑﻄﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل راﻫﺒﺮدی ﺑﺎ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻓﻌﺎل
ﺑﺎزار tele ﺳﻬﺎم ﺗﻬﺮان را ارﺋﻪ دﻫﯿﺪ، ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ از ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺸﺎﺑﻪ آن در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﯾﺪ. >–. ﻓﺮوش
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﻘﺎﻻت راﺑﻄﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل راﻫﺒﺮدی ﺑﺎ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻓﻌﺎل ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﺗﻬﺮان ﺑﺮای درک. [
tele] ﺑﻬﺘﺮ. « > tele- tele :tele راﺑﻄﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل راﻫﺒﺮدی ﺑﺎ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻓﻌﺎل …
[PDF] PDF: رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال بازار …
– ذخیره شده
۱۸ ژانویه ۲۰۱۸ … :news ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺎ ﺧﻮش آﻣﺪﯾﺪ. در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺘﻌﺪدی در ﻣﻮﺿﻮع راﺑﻄﻪ
news ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل راﻫﺒﺮدی ﺑﺎ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻓﻌﺎل ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﺗﻬﺮان را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. « درﯾﺎﻓﺖ
ﭘﺮوژه ﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن راﺑﻄﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل راﻫﺒﺮدی ﺑﺎ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻓﻌﺎل ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﺗﻬﺮان
news ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮔﺮاﻣﯽ. ~ news ~. – ﭘﺮداﺧﺖ و درﯾﺎﻓﺖ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان …
در حالی که ترزا می همچنان به ماندن در قدرت اصرار دارد، نتایج تحقیقات …
– ذخیره شده
۱ ساعت قبل … در حالی که ترزا می همچنان به ماندن در قدرت اصرار دارد، نتایج تحقیقات اکادمیکی که
امروز (چهارشنبه) منتشر شد نشان می دهد اختلافات اجتماعی که با رفراندوم … به گزارش
ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، اندیشکده “بریتانیا در یک اروپای متغیر” اعلام
کرد، به رغم تردیدهای سیاسی و اقتصادی بریگزیت بعید است …
فصل یخبندان
– ذخیره شده
-خرید فایل( فایل اکسل داده های آماری متغیرهای حسابداری و مالی شرکتهای پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۸۸ الی ۹۳) -دانلود فایل ( پروپوزال بررسی رابطه
بین ویژگیهای شخصیتی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی کارمندان ادارات دولتی) –
خرید فایل( … -خرید و دانلود ترجمه مقاله هدف حسابداری و مفهوم ارزیابی بازار به بازار
[PDF] PDF: رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال بازار …
– ذخیره شده
۱۲ ژانویه ۲۰۱۸ … major ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ راﺑﻄﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل راﻫﺒﺮدی ﺑﺎ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻓﻌﺎل ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﺗﻬﺮان
از. اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮد. major} –>}. ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﮏ راﺑﻄﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل راﻫﺒﺮدی
ﺑﺎ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻓﻌﺎل ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﺗﻬﺮان را از اﯾﻨﺠﺎ داﻧﻠﻮد. (major) ﮐﻨﯿﺪ. « > major-. :major ﻓﺮوش
ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮن راﺑﻄﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل راﻫﺒﺮدی ﺑﺎ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻓﻌﺎل …
خیرین بازوی دولت در اجرای طرح های بهداشتی هستند – خبرگزاری مهر …

امروزه بسیاری از توزیع کنندگان و فروشندگان صنعت نساجی برای فروش بیشتر
محصول هایشان نام نانو را علم کرده اند تا سهم اعظمی از فروش بازار را به خود اختصاص
دهند. عرضه بی کیفیت برخی محصول ها با نام نانو، باعث سر درگمی و بد گمانی
بسیاری از مردم نسبت به این نوع کالاها شده است. از سوی دیگر برخی از شرکت هایی
که چند سالی …
رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال بازار سهام …
– ذخیره شده
۱۴ دسامبر ۲۰۱۷ … رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال بازار سهام تهران:
Download رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال بازار سهام
تهران as pdf file ~ محتوای مقاله ~ {محتوای مقاله} محتوای مقاله – Provide theses for
theses by giving others a thesis. » {محتوای مقاله} از خرید اینترنتی رابطه …
دانلود پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد سهام
– ذخیره شده
جهت دانلود پایان نامه درباره سهام و پروپوزال و دانلود گزارش سمینار در مورد سهام و یا
دانلود پروژه دانشجویی در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و تز دکترا درباره سهام
تعداد ۲۸۸ مورد در سایت در ارتباط با سهام پیشنهاد می گردد که در لیست زیر نمایش داده
شده اند که می توانید در انجام پایان نامه , پروپزال , پروژه های دانشجویی و دانلود گزارش …
رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال بازار سهام …
– ذخیره شده
۵ ژانویه ۲۰۱۸ … رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال بازار سهام تهران: به جای
هزینه های گزاف درخصوص تهیه اطلاعات تخصصی پیرامون رابطه متغیرهای کنترل
راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال بازار سهام تهران شما می توانید آن را با قیمتی
اندک از اینجا تهیه نمایید. To your request, we have placed Dear …
نسیم صبا
– ذخیره شده
-فایل پاورپوینت کنترل بودجه و آشنایی با حسابداری بودجه ای -کاملترین فایل … –
دانلود (بررسی ارزیابی ریسک زنجیره تامین در صنعت لوازم خانگی استان تهران با
استفاده از روش ترکیبی دلفی و تصمیم گیری چند معیاره) … -دانلود فایل کامل پایان
نامه کارشناسی بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران
رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال بازار سهام …
– ذخیره شده
۲۳ دسامبر ۲۰۱۷ … رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال بازار سهام تهران: You
can pay رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال بازار سهام تهران
for a small sum. See the list of translations currently رابطه متغیرهای کنترل
راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال بازار سهام تهران on this site. اگر نمی …
سیدور | خرید و دانلود «اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش …
– ذخیره شده
۱۱ ژانویه ۲۰۱۸ … از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را
فراهم آوردمدیریت سایت آرزوی لحظاتی پر از موفقیت برای شما دارد و پس از…
تحقیق رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال در …
– ذخیره شده
۱۳ دسامبر ۲۰۱۷ … دانلود تحقیق رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال در بازار
سهام تهران. کنترل راهبردی، زمینه لازم را جهت شناخت و حرکت مناسب در محیط، به منظور
رشد و رقابت یا ایستایی در مقابل راهبردهای تهاجمی رقبا، همراه با توجه به یکپارچگی
راهبردی، فراهم می آورد. در پژوهش حاضر سعی شده است به دو پرسش …
هارمونی آب
– ذخیره شده
آموزش کامل و جامع نقاشی رنگ و روغن شما در حال مشاهده بخش فروشگاه اینترنتی سایت
هستید ما در این سایت محصولات مفید آموزشی و کاربردی را هم به شما ارائه می کنیم . ما
بهترین محصولات را برای رضایت شما گرد آورده ایم در این بخش محصول آموزش کامل و
جامع نقاشی رنگ و روغن ارائه شده است جهت سفارش آموزش کامل و جامع نقاشی رنگ …
خرید و دانلود پیشینه صنعت کاشی و سرامیک و بررسی نقاط ضعف و قوت
– ذخیره شده
۸ ژانویه ۲۰۱۸ … … دریافت فایل مطالعه و وارسی نقوش و شکل در سفالینه – پرداخت و دانلود آنی · دانلود
پروپوزال سهم الشرکه در شرکت های تعاونی – خرید آنلاین و دریافت · برترین پکیج
بررسی عناصر تشکیل دهنده جرم محاربه – دانلود فایل · دانلود رابطه متغیرهای کنترل
راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال بازار سهام تهران -کامل و جامع …
بایگانی‌های حالتهای تغییرات مجدد در حساب سرمایه – فروشگاه ایرانیا
– ذخیره شده
۷ ساعت قبل … مقدمه. تعریف شرکت تضامنی. انواع شرکاء. شریک فعال. شریک غیرفعال. شریک اسمی
یا ظاهری. شریکی که فقط در سود مشارکت دارد. شریک فرعی. شریک لفظی یا حرفی.
اساس و پایه شرکت تضامنی. توافقنامه یا شرکتنامه. تسهیم سود. تضامن و نمایندگی
تضمینی. حساب سرمایه ثابت. حساب سرمایه متغیر. حساب جاری شرکاء.
تحقیق اثربخشی آموزش گروهی مدیریت خشم بر افزایش کنترل خشم …
– ذخیره شده
۱۰ ژوئن ۲۰۱۷ … رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال بازار سهام تهران (آپدیت
شده… دانلود رساله دکترای مدیریت بازرگانی رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با
اثربخشی شرکتهای فعال بازار سهام تهران (۷۹-۱۳۷۲) (بصورت جامع و کامل در قالب
۲۶۵ صفحه) … برای سومین بار بصورت رایگان آپدیت شد! * اول: ضمیمه …
تحقیق مقاله سهام عدالت – سینا داک
– ذخیره شده
تحقیق مقاله سهام عدالت سهام عدالت پیشگفتار: خصوصی سازی بنگاه های دولتی یکی
از مهمترین ابزار بهبود عملکرد اقتصادی در کشورهای صنعتی بوده است. اجرای خط مشی
های دگرگونی در کشور های در حال توسعه و همچنین در کشور های سوسیالیست سابق ، از
اهمیت ویژه ای برخور.
درامدی بر ساختمان های پیش ساخته و سیر تحول آن از دیرباز … – پروژه یاب
– ذخیره شده
دانلود پایان نامه و پروژه در همه مقاطع تحصیلی ، آموزش رایگان پایان نامه نویسی ،
پروپزال ، مقاله.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *