دانلود کامل تحقیق تاثیر شرایط مختلف بر یادگیری

Published on Author adminLeave a comment

تحقیق تاثیر شرایط مختلف بر یادگیری

تحقیق تاثیر شرایط مختلف بر یادگیری
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید ها ۸
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۱ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۴۷

تحقیق تاثیر شرایط مختلف بر یادگیری

فروشنده فایل

کد کاربری ۲۵۳۴۱

کاربر

تحقیق تاثیر شرایط مختلف بر یادگیری

مقدمه

انسان هایی که ما می شناسیم و با آنها در ارتباطیم، بر اثر یادگیری به آنچه که هستند رسیده اند. آنان عادت های زندگیشان را آموخته اند، و این عادت ها و همین طور خزانه معلومات، مهارت ها و شایستگی های انسانیشان که آنان را افراد متمایزی می سازد، می‌توانند با یادگیری تغییر یابند.

بزرگسالان افرادی بسیار قابل انطباق هستند و به شایستگی عمل می کنند. اینکه چگونه توانسته اند از نقطه شروع کودکی فوق العاده متکی به دیگران و نسبتاً بی کفایت بوده اند تا به این نقطه پیش بروند، پرسشی حائز اهمیت و قابل تعمق است. به طور حتم، بخشی از پاسخ به این پرسش در ساختار وراثتی و درک فرایند تحول (رشد) در جریان نشو و نما نهفته است. بخش دیگر که به مجموعه شرایط متفاوت در زندگی فرد مربوط می‌شود، همانا یادگیری است. به طور کلی مشخص شده است که مهارت های انسانی، ارج نهادن ها و استدلال ها با گوناگونی فراوانشان، همین طور امیدها، آرزوها، نگرش ها و ارزش های انسانی از لحاظ تحول تا حد زیادی به رویدادهایی وابسته اند که یادگیری نامیده می شود.

اگر شخص بخواهد می تواند در همین نقطه به تفکر خود در مورد یادگیری پایان دهد و خود را این گونه قانع سازد که تحول انسان با تمام تجلیاتش به دو عامل رشد و یادگیری و کنش متقابل بین آنها وابسته است. شخص می تواند در مورد کودک بگوید «او خواهد آموخت» درست همان گونه که می گوید «او بزرگ خواهد شد و این چیزها را پشت سر خواهد گذاشت» و انکار چنین بیاناتی بس دشوار است. اما برابر ساختن یادگیری و رشد و نمو به عنوان رویدادهای طبیعی به منزله نادیده گرفتن مهمترین تفاوت بین آن دو است. عواملی که بر رشد و نمو اثر می گذارند به مقدار زیاد جنبه ارثی دارند؛ اما، عواملی که بر یادگیری تأثیر می کنند، اساساً با رویدادهایی که در محیط زیست فرد وجود دارند، معین می شوند. وقتی خمیر مایه ارثی فرد هنگام بستن نطفه تعیین شد، تغییر در رشد او به آسانی میسر نیست، مگر با تدابیر بسیار استثنایی، اما اعضای جامعه انسان که خود مسؤل مراقبت از شخص در حال تحول است، بر رویدادهایی که یادگیری را تحت تأثیر قرار می دهند کنترل زیاد دارد. همان طور که به ما گفته اند «تجربه بزرگترین معلم است». این بدان معنی است که رویدادهایی را که فرد در حال تحول، تجربه می کند- چه در منزل، چه در محیط جغرافیایی و مدرسه، یا در محیط های اجتماعی گوناگون دیگر- یادگیری او را مشخص می سازند، و بنابراین تا حد زیادی نشان می دهند که او چگونه فردی خواهد شد.

برخی پدیده های مربوط به یادگیری

اینکه مردم چگونه و تحت چه شرایطی یاد می گیرند، پرسشی است که به توسط چندین نسل از روانشناسان یادگیری مورد پژوهش بوده است. یادگیری بدون شک تا حدی به سبب سنت فلسفی اش که تأکید زیادی بر تجربه به عنوان تعیین کننده دانش انسان داشته، یک مسئله مورد علاقه نویسندگان و پژوهشگران آمریکایی بوده است. بنابراین، ارزش آن را دارد که مقداری از وقت خود را برای توصیف این رویدادها که برای محققان یادگیری شناخته شده اند، صرف کنیم؛ این پدیده ها زمینه اندیشه درباره یادگیری را تشکیل می دهند. آنها راه را به سوی تعیین تأثیراتی که نظریه جاری یادگیری را شکل داده اند هدایت خواهد کرد، و این امر بدون شک بر جریان های آتی نیز اثر می‌گذارد.

پژوهش درباره یادگیری، مدل ها یا الگوهای نمونه متعددی را ایجاد کرده است که غالباً نویسندگان این رشته بدان ها مراجعه می کند. این الگوها شرطی سازی، یادگیری از راه کوشش و خطا، بینش و «قانون اثر» را در بین موارد دیگر شامل می شوند. این پدیده‌های آشنا برای عموم غالباً برای بیان شباهت ها با مغایرت های اساسی میان موقعیت هایی که در آنها یادگیری اتفاق می افتد به کار می روند.

تداعی

شاید یکی از با سابقه ترین اندیشه ها درباره یادگیری، آن چیزی باشد که به طور بنیادی بر تداعی رویدادهای ذهنی مبتنی است. یادگیری زمانی رخ می دهد که مثلاً همزمانی یا تطابق آوای یک ملودی و خواننده آن به نحوی با هم پیوند می یابند که ملودی موجب می شود خواننده را «به خاطر» بیاوریم. یادگیری موقعی صورت می گیرد که از طریق جفت سازی عمدی رویدادها در آموزش، به پیوندی بین مثلاً «هفته» و «هفت روز» می‌رسیم.

تاثیر سطوح مختلف بار شناختی بر یادگیری تکلیف زمان بندی پیش …
– ذخیره شده – مشابه
هدف تحقیق حاضر، بررسی تاثیر سطوح مختلف بارشناختی بر تکلیف زمان بندی
پیش بین انطباقی در شرایط پنهان و آشکار بود. به این منظور، ۵۰ دانشجوی ۲۵-۲۳ ساله
داوطلب شرکت در تحقیق، به طور تصادفی در ۵ گروه آزمایشی قرار گرفتند. به گروه
یادگیری آشکار درباره وجود توالی تکراری در بخش میانی اطلاعاتی داده شد.
تاثیر عوامل محیطی بر یادگیری و رفتار در محیط های آموزشی (ابتدایی …
– ذخیره شده – مشابه
آموزش و به تبع آن محیط های آموزشی بیشترین اثر و نقش را بر ذهنیت و تمدن سازی
جوامع به عهده دارند. لازمه اصلاح کالبد آموزش و پرورش، ایجاد فضاهای مرتبط با فعالیت
دانش آموزان است؛ فضاهایی که دارای شرایط مناسب و مطلوب برای رشد فیزیکی ذهنی،
عاطفی و اجتماعی کودکان می باشد که تحقق این امر از طریق طراحی جزییات فضاها با
توجه …
[PDF] تأثیر آموزش تلفیقی در مقایسه با روش آموزش سنّتی بر یادگیری زبان …
– ذخیره شده
هدف پژوهش. حاضر،. فراتحلیل پژوهش. های انجام. گرفته در زمینه تأثیر فن. آوری
اطالعات و. ارتباطات بر یادگیری زبان. انگلیسی و نیز مطالعه تطبیقی آن با روش. های
سنّتی به منظور برآورد. اندازه اثر واقعی آموزش تلفیقی. در نظام آموزش عالی ایران است.
جامعه آماری تحقیق را کلیه. پژوهش. های انجام. گرفته تا سال. ۰۱۳۱٫ در زمینه آموزش
تلفیقی …
[PDF] تاثیر روش یادگیری مشارکتی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کم …
– ذخیره شده
ﺑﺤﺚ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ؛ اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭼﮕﻮﻧـﻪ. اﺗﻔﺎق ﻣﯽ. اﻓﺘـﺪ؟ ﻧﻘـﺶ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺤﯿﻄـﯽ و ﭘﯿﺮاﻣـﻮﻧﯽ در
اﯾـﻦ. زﻣﯿﻨﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗـﺎ ﯾـﺎدﮔﯿﺮی. ﺑــﺎ ﭘﺎﯾــﺪاری ﺑﯿﺸــﺘﺮی ﺻــﻮرت ﮔ … ﻫـﺎی
ﻣﺨﺘﻠـﻒ، ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻣﺸـﺎﺑﻬﯽ را ﺑـﻪ ﺧـﻮد. اﺧﺘﺼـﺎص داده. اﺳـــﺖ، ﻣﻘﺎﯾﺴـــﻪ دو روش ﯾـــﺎدﮔﯿﺮی ﺳـــﻨﺘﯽ و ﯾـــﺎدﮔﯿﺮی
. ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ و ﻣﯿﺰان اﺛﺮﮔﺬاری ﻫـﺮ ﯾـﮏ از اﯾـﻦ روش. ﻫـﺎ در. ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ . آﻧﭽﻪ در. اﯾﻦ.
تأثیر دستورالعمل های مختلف کانون توجه و سبک های شناختی بر …
– ذخیره شده
این تحقیق با هدف بررسی تأثیر دستورالعمل‌های مختلف کانون توجه و سبک‌های
شناختی بر یادگیری مهارت پرتاب دارت اجرا شد. … نتایج نشان داد در تمام مراحل بین
نمره‌های گروهها تفاوت معنادار بوده (۰۵/P<) و افراد با سبک شناختی مستقل از زمینه در شرایط کانون توجه بیرونی نسبت به کانون توجه درونی عملکرد بهتری داشتند و گروه سبک ... تاثیر تغییرپذیری در سطح افزونگی اجرا برای سطوح مختلف مهارت بر ... - ذخیره شده این تحقیق بر آن است تا با در نظر گرفتن شرایط مختلفی از جمله سطح مهارت افراد به روشن شدن این موضوع کمک نماید. بیان مسئله در زمینه ورزش معمولاً مربیان به دنبال بهترین روش های آموزش مهارت ها به شاگردان خود می باشند. آنها سعی دارند که افراد را از طریق متدهای مختلف تمرینی به سطح مهارت بالایی برسانند. معمولاً مهارت حرکتی به عنوان ... [PDF] بر عملکرد دوی سرعت درونی و فواصل مختلف کانون توجه بیرونی تاثیر ... - ذخیره شده تحقیق. : بدین منظور. 26. دانشجوی پسر رشته تربیت بدنی به صورت نمونه در دسترس انتخاب و در. 4. شرایط مختلف کانون توجه درونی )تمرکز روی تاب دادن. پاها(، توجه ... مطالعات. زیادی. به. بررسی. تأثیر. اتخاذ. کانون. توجه. بر. اجرا. و. یادگیری. حرکتی. پرداخته. است. و. بسیاری. از. تحقیقات. نشان. می. دهد. کانون. توجه. اجراکننده. نقشی. مهم. در. یادگیری آشکار - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران - ذخیره شده هدف از پژوهش حاضر، مقایسه اثر یادگیری قیاسی، آشکار و ترکیبی بر اکتساب، یادداری و انتقال مهارت حرکتی پیچیده بود. بدین منظور 48 دانش آموز دختر17-15 سال بطور تصادفی انتخاب و بر اساس نمرات آزمون بارفیکس اصلاح‌شده به 4 گروه همگن 12 نفره تقسیم شده و به‌طور تصادفی تحت شرایط تمرینی مختلف (قیاسی، آشکار، ... [PDF] اصل مقاله - فصلنامه روان شناسی تربیتی - ذخیره شده - مشابه یادگیری. در. بدترین. حالت. خود. قرار. دارد. بنا. بر. این. ،. این. قاعده. را. نباید. تعمیم. داد. و. به. آنها. باید. اجازه. داد. بر. اساس. ساعت. بدن. خود. تصمیم. بگیرند. ) مجدفر. ،. 5133 ... های مختلف کاهش و یا افزایش می. یابد. بررسی انواع چرخه. های شبانه. روزی نیز . مشخص خواهد کرد که آیا صبح. کار یا. عصرکار ). نوع چرخه( بودن دانش. آموزان تأثیری. [PDF] ﻛﺎرﺑﺮد ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزی در آﻣﻮزش - ذخیره شده - مشابه از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻫﺪف ﻓﻨﺎوری آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻳﺎدﮔﻴﺮی و ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺳﺖ در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزی ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ. ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ... اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﻲ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزی در ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺜﻞ .... آﻏﺎز ﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺗﻌﺪادی از اﻧﻮاع ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺷﺒﻴﻪ. ﺳﺎزی رﺷﺪ ﻛﺮدﻧﺪ . اﻳﻦ ﺑﺎزی ﻫﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻛﻼس درس آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﻼش داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی. ارزﻳﺎﺑﺎﻧﻪ ی ﻋﻴ. ﻨﻲ ﺗﺮ و ﻛﻤﻲ ﺗﺮی اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪ . ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ی ﺗﺤﻘﻴﻖ. : عوامل موثر در یادگیری - دانشنامه رشد - ذخیره شده - مشابه چند تا از مهمترین این عوامل که تاثیر آشکاری در روند یادگیری دارند عبارتند از: آمادگی ، انگیزه و هدف ، تجارب گذشته ، موقعیت و محیط یادگیری ، روش تدریس رابطه جز و .... شرایط مطلوب یادگیری بداند و بجای انتقال اطلاعات ، روش کسب تجربه را به شاگردان بیاموزد، آنان در برخورد با مسائل فعال‌تر خواهند شد، از منابع مختلف استفاده خواهند ... [PDF] انگیزش و یادگیری - Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in ... - ذخیره شده - مشابه ای از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺮ اﻧﮕﻴﺰش داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺮای ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺗﺎﺛﻴﺮ. د. ارﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ وﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎی درﺳﻲ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ، وﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎی ﻣﻌﻠﻤﺎن ، ﺷﺮاﻳﻂ و. وﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎی ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷﻲ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. ﻫﺎ و ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻳﺎدﮔﻴﺮی و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻌﻠﻢ را در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺪاﺑﻴﺮ. و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. ﻫﺎی ﻳﺎدد. ﻫﻲ و ﻳﺎدﮔﻴﺮی و ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﻓﺮاﮔﻴﺮان و در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﻓﺰاﻳﺶ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ... [PDF] بررسی رویکردهای یادگیری و چگونگی گرایش به آنها در دانشجویان ... - ذخیره شده - مشابه ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ. ،]. ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺤﺘﻮای. ﯾﺎدﮔ ..... ﺷﺪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ. ﺑﺎ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی. را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد . ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدی ﺷﺮاﯾﻂ زﻣ. ﯿﻨﻪ. ای و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺮرﺳﯽ .ﺷﺪ. روﯾﮑﺮد ﮐﯿﻔﯽ. ﻣﺎرﺗﻮن و ﺳﺎﻟﺠﻮ. (Marton & Saljo, 1976 a & b). ،. ﻋﻠﯽ. رﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ. ﺑﻪ ..... ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ روش ﺗﺤﻘﯿﻖ آﻣﯿﺨﺘﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﯿﻮه ﮔﺮدآوری داده. ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ... بررسی تأثیر روش‌های مطالعه بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره ... - ذخیره شده - مشابه نتایج تحقیق نشان داد که بین میزان یادگیری دانش‌آموزان آموزش دیده به شیوه مهارت‌های مطالعه، با گروه کنترل تفاوت معنی داری وجود دارد. ... عنوان بررسی شیوه‌های مختلف مطالعه میزان اثر پذیری آن بر دانش‌آموزان دوره راهنمایی متوسطه استان سمنان پرداختند حاکی از آن بود که روش آموزش مطالعه در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مؤثر است و در نتیجه ... [PDF] تأثیر شرایط تمرینی مختلف (تعامل سازماندهی و توزیع پذیری تمرین ... - ذخیره شده - مشابه ﺗﺄﺛﯿﺮ. ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ. (ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﺗﻮزﯾﻊ. ﭘﺬﯾﺮی ﺗﻤﺮﯾﻦ)،. وﯾﮋﮔﯽ. ﻫﺎی ﻓﺮدی و ﺳﻄﺢ دﺷﻮاری ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪا. ر ﺗﻤﺮﯾﻦ (ﺗﮑﺮار،. ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن) ﺑﺮای اﮐﺘﺴﺎب ﻣﻬﺎرت ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻇﺮﯾﻒ. ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﻬﺎﺑﯽ ﮐﺎﺳﺐ ... ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﺻﻮل ﺣﺎﮐﻢ. ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﯾﺰی ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ ﻫﻢ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ. ﺳﻄﺢ دﺷﻮاری و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺗﮑﻠﯿﻒ و ﻫﻢ ﻣﺘﺄﺛﺮ از وﯾﮋﮔﯽ. ﻫﺎی ﻓﺮدی اﺳﺖ. درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ. رﺳﺪ ﺑﻪ. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻣﻮرد اﺛﺮ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﻣﺤﯿﻂ، ... طراحی فضای آموزشی چه تاثیری بر نحوه یادگیری دانش آموزان دارد ... - ذخیره شده - مشابه 3 جولای 2015 ... دکتر مارک نویونهنزن و همکارانش در مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی محیط زیست در بارسلون، مقاله علمی منتشر کرده اند که نشان می دهد فضای سبز تا چه اندازه بر کارکردهای شناختی و عملکرد حافظه دانش آموزان تاثیر دارد. وی درباره این تحقیق می گوید: «این تحقیق را در مورد ۲هزار و ۵۰۰ دانش آموز در ۳۶ مدرسه مختلف بارسلون انجام ... تاثیر هوش فرهنگی بر یادگیری خودراهبر دانشجویان پرستاری - دوماهنامه ... - ذخیره شده مطابق با این تعریف، در واقع هوش فرهنگی با تمرکز بر قابلیت‌های خاصی که برای روابط شخصی باکیفیت و اثربخش در شرایط فرهنگی مختلف لازم است، بر جنبه‌ای دیگر از هوش شناختی تمرکز دارد [18]. به‌بیانی دیگر، هوش فرهنگی، توانایی فرد در راستای سازگاری موفقیت‌آمیز با محیط‌های فرهنگی جدید است که معمولاً با بافت فرهنگی ... عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان - بانک مقاله و تحقیق و ... - ذخیره شده - مشابه چه نوع فعالیت هایی برای تدریس/ یادگیری انواع مختلف هدف ها و وظایف آموزشی در موضوعات مختلف درسی مورد نیاز است؟ برخی از نتایج حاصله از فعالیت های معلمان که بر یادگیری دانش آموزان اثر بخش است قبلاً ارائه شد. از این گونه مطالعات است که محتوای قسمت های تربیتی دوره های تربیت معلم باید بیرون کشیده شود. این مطالعات همچنین ... [PDF] بررسی نقش بازی بر سرعت یادگیری و میزان انتقال اطلاعات در بین دو ... - ذخیره شده فشار. دهند. نتایج. این. تحقیق. نشان. داد. که. در. تمامی شرایط. آزمایشی. موجود،. بازیکنان. زمان. واکنش. کمتری. نسبت. به. غیر. بازیکنان. داشته. اند. )گرین. فیلد. و . سابرامنیام،. 1331. (. با. مروری. بر. ادبیات. تحقیق. می. توان. دریافت. که. تعداد. مقاله. ها. و. پژوهش. ها. در. رابطه. با. یادگیری. مبتنی. بر. بازی. دیجیتال. در. طول. ده. سال. گذشته. [PDF] صورت بر یادگیری به تأثیر ترکیب نمودهای مختلف توجه ... - زبان پژوهی - ذخیره شده 8 دسامبر 2015 ... تأثیر ترکیب نمودهای مختلف توجه به صورت بر یادگیری واژگان انگلیسی دانش آموزان دبیرستان 54 /. گواه تغییری دا. ده نریه بود در متف. های گروه اول آزمایری. ت. زیر واژگدان. دییی خط کرییه شیه بود؛ برای گروه دوم آزمایریت زیر واژگان دییی. خط کرییه شی. ه بود. و معادل فارسی آنها. نیز. داده شیه بود و بدرای گدروه. [PDF] آموزان انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش تدریس بایبی در میزان ... - ذخیره شده - مشابه هدف پژوهش بررسی تأثیر روش تدریس بایبی در میزان یادگیری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان. بوده است. روش: پژوهش حاضر از ... ایفای نقش کنند و دانش. آموزان را برای برخورد با شرایط مختلف زندگی و موقعیت. های جدید که. روبه. رو می. شوند، آماده کنند. )شعبانی،. 4929. (. شیوه. های آموزش سنتی، به. دلیل عدم طرح. موضوعات. بحث. نقش عوامل بیولوژیک و عامل انگیزه در یادگیری زبان خارجی | بهرامی ... - ذخیره شده مقاله حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که کودکان در مقایسه با بزرگسالان و گروه زبان‌آموزان مرد در مقایسه با گروه زبان‌آموزان زن در چه بخش‌هایی از روند یادگیری زبان از برتری سن و نوع جنسیت خود بهره می‌برند؟ آیا عامل انگیزه می‌تواند روند یادگیری زبان را در گروه‌های مختلف زبان‌آموزان با توجه به شرایط سنی و جنسی آن‌ها تحت تاثیر قرار ... [PPT] روش تحقیق - ذخیره شده - مشابه انواع تحقیق(از دیدگاههای مختلف). تحقیق نظری ... بر حسب نحوه گرد آوری اطلاعات یا طرح تحقیق; توصیفی (توصیف شرایط, اشیاء, امور وپدیده ها به منظور شناخت بیشتر آنها). ... با اینکه بیطرفی در جریان و گزارش نتایج تحقیق بسیارمهم است تحقیق در علوم انسانی به نحو نیرومندی تحت تاثیر انگیزه ها و ارزشهای محقق قرار می گیرد. تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر میزان یادگیری، بهبود فرایند - عطف - ذخیره شده - مشابه 10 مارس 2013 ... در این مقاله سعی شده است نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر میزان یادگیری و سواد اطلاعاتی بررسی شود و نیز مزیتها، موانع و مشکلات استفاده از فناوری اطلاعات و توصیه ... در این شرایط یکی از اصلی ترین وظایف سازمانهای مختلف، از جمله مؤسسات آموزش و پرورش به هنگام‌سازی خود و دانش آموزان با این تغییر وتحولات همراه ... طلاق و تاثیر آن برفرزندان - نوگرا - ذخیره شده 23 مارس 2017 ... نتایج تحقیق به ما نشان داد که طلاق علاوه بر اینکه بر زوجین تاثیر بسزایی دارد و آینده آنها را مورد تاثیر قرار خواهد داد ، بر رفتار و عملکرد فرزندان تاثیر می .... پذیر و شکننده‌اند و به محض آنکه مصلحت دیگری روی نماید یا بر اثر مرور زمان یا عوامل دیگر، رابطه‌ها از درون تهی شده و به بهانه‌های مختلف می‌شکند، در این شرایط ... دانلود مقاله - روش تحقیق بررسی تاثیر اضطراب در یادگیری دانش ... - ذخیره شده دانلود مقاله - روش تحقیق بررسی تاثیر اضطراب در یادگیری دانش آموزان تیزهوش و عادی فصل اول طرح تحقیق عنوان – بیان مسئله آیا اضطراب در میزان یادگیری ... در جوامع صنعتی انسانها دائماً در معرض حوادث گوناگون قرار دارند و نگران حال و آینده خود هستند به عبارت دیگر زندگی مدرن امروزی با پیچیدگی خاص خود شرایط زیستی بشر را ... [PDF] اسالمی مدارس معماری در آموزان دانش یادگیری بر گذار تاثیر های فاکتور نق - ذخیره شده - مشابه آموزان. ،. معماری چند نمونه از مدارس اسالمی. به عنوان نمونه. های. مطلوب. مورد بررسی قرار گرفتند. عواملی استخراج شدند و. سپس. پژوهش. ی. به منظور بررسی. تاثیر. این عوامل. بر. رضایتمندی و. یادگیری دانش. آموزان. با. حجم. نمونه. 033. نفر. در. 0. دبیرستان دخترانه و. 0. دبیرستان پسرانه. منطقه. 6. تهران. صورت. گرفت . روش. تحقیق. پیمایشی. [DOC] بررسی رابطه بین عوامل جنسیت، سن، انگیزه در یادگیری زبان - ذخیره شده - مشابه چندین دهه است که مدرسان زبانهای خارجی سرگرم بررسی شیوه های علمی برای دستیابی به روشهای تدریس زبانهای خارجی هستند؛ شیوه های اصولی که، به درجات مختلف، مبتنی برآزمایش و تحقیق راجع به مبانی زبان شناسی، روان شناسی و آموزش است . دختران یا پسران، کدام گروه در یادگیری زبان خارجی مستعدتر هستند و جنسیت چه تأثیری در ... [PDF] محیط های یادگیری مجازی، امکانی برای کمک به بهبود فرهنگ یادگیری - مشابه تعری ف رفتارها و روابط افراد یک جامعه در زمینه های مختلف نظیر یادگیری، رانندگی،. مش اغل، آپارتمان نشینی ... ارزش یابی تأثیر می گذارد که از تعامل بین مجموعه این اجزاء، بس تر جدید یا فرهنگ. یادگیری شکل می گیرد. .... آنها برای توصیف شرایط اجتماعی، فرهنگی، 2و دانیل بل 1نظیر فریتز مالکوپ. سیاس ی و اقتصادی که ... [PDF] ﭼﻜﻴﺪه - مجله مطالعات آموزش و یادگیری - ذخیره شده - مشابه ﭼﻮن آﻣﻮزش ﻳﻚ. ﺳﻠﺴﻠﻪ. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. ﻫﺎی. ﻣﻨﻈﻢ، ﻫﺪﻓﻤﺪار و از ﭘﻴﺶ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه را در ﺑﺮ ﻣﻲ. ﮔﻴﺮد و. ﻫﺪﻓﺶ اﻳﺠﺎد. ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﻳﺎدﮔﻴﺮی از ﺳﻮی ﻣﻌﻠﻢ اﺳﺖ، ﭘﮋوﻫﺶ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺪرﻳﺲ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت. ﺟﺬاﺑﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ دارای ﺑﻴﺶ .... روی ﺗﺄﺛﻴﺮ. ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﺑﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﻫﻤﻪ. ﺳﻄﻮح آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻛﺮدﻧﺪ. ﻧﺘ. ﺎﻳﺞ آن. ﻫﺎ . از ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﺮد. درﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﻄﻮح آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﻣﻞ. ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﻳﻲ، ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ، ... تاثیر روزه بر میزان یادگیری - هم آوا - ذخیره شده - مشابه تاثیر غذا بر رشد و نمو جسمی نیز غیرقابل انکار است، لیکن در این تحقیق، منحصراً به بررسی تاثیر غذا بر میزان یادگیری اکتفا شده است. ... یادگیری دانش آموزان در درسهای مختلف وقتی به صورت موفقیت ها یا شکست های پی در پی اندوخته می شوند به ایجاد تصوراتی در آنها نسبت به توانائیشان می انجامد و انگیزه آنها را در رابطه با ... یادگیری اثربخش: معرفی مدل آموزشی گانیه | تلنت یاب - ذخیره شده - مشابه کتاب او با نام "شرایط آموزش" که اولین بار در سال 1995 منتشر گردید، به معرفی شرایط کلیدی آموزش موثر پرداخته است. او ضمن ایجاد فرآیندی 9 مرحله ای، هر یک از آنها را ... سعی کنید تنوعی از ابزارها و سبک های مختلف را برای یادگیری افراد بکار گیرید، زیرا آنها سبک های یادگیری متفاوتی دارند. (ابزارهایی مانند ارتباط بصری، راهنمایی ... محیط های یادگیری پویا (نقش محیط های آموزشی بر سلامت روانی دانش آموزان) - ذخیره شده 16 ژانویه 2018 ... به همین جهت این گونه فضاها باید شرایط مناسبی را از لحاظ محیطی برای افراد فراهم آورد تا دانش آموز جذب آن محیط شود و از تنش و اضطرابی که ممکن است بواسطه محیط غیر استاندارد در وی بوجود آید را کم کند . اگر از افراد مختلف درباره کیفیت فضاهای آموزشی سوال پرسیده شود ، هر کدام بر اساس آنچه که قبلا خود در آن محیط ها ... بررسی تأثیر هوش معنوی و خودکارآمدی معلمان بر سبک‌های تدریس آنان با ... - ذخیره شده هدف این پژوهش بررسی تأثیر هوش معنوی و خودکارآمدی معلمان بر سبک های تدریس آنان در شهرستان رودبار است که ویژگیهای جمعیتشناختی جنسیت، سابقه تدریس، رشته تحصیلی و ... در بین معلمان با رشته تحصیلی مختلف از نظر هوش معنوی تفاوت معنیدار هست. ... اوست که در ایجاد شرایط یادگیری و تغییر و تحول شاگردان تأثیر میگذارد. خانواده و مدرسه(1) - ذخیره شده ... یادگیری مدرسه انجام گرفته است. هم چنین جای تعجب نیست که یافته های این تحقیقات نشان می دهد که تأثیر خانواده بر پیشرفت تحصیلی کودکان قابل توجه است. این مقاله، ضمن اشاره به برخی ملاحظات اولیه، به بیان یافته های تحقیق درباره ماهیت و میزان رابطه پیشرفت تحصیل کودکان و جنبه های مختلف محیط های خانوادگی آنان می پردازد. دانلود مقاله بررسی تاثیر اضطراب در یادگیری دانش آموزان تیزهوش و عادی - ذخیره شده - مشابه در جوامع صنعتی انسانها دائماً در معرض حوادث گوناگون قرار دارند و نگران حال و آینده خود هستند به عبارت دیگر زندگی مدرن امروزی با پیچیدگی خاص خود شرایط زیستی بشر را تغییر داده و موجب شده ... ناراحتی ناشی از اضطراب متوسط ، ما را وادار می¬کند تا راههای مختلف دوری از اضطراب را کشف کنیم و این فی نفسه یک فرآیند یادگیری است. یادگیری یک زبان‌ خارجی چه تاثیری در زندگی شما دارد؟ | چطور - ذخیره شده - مشابه 14 ژانویه 2018 ... یادگیری یک زبان خارجی می‌تواند زندگی شما را به شیوه‌های زیادی بهبود بخشد و بر مواردی مانند سلامتی، فرصت‌های شغلی، روابط و رشد و توسعه‌ی فردی اثر بگذارد. ... تست‌های آنلاین زیادی برای تعیینِ سطحِ زبان وجود دارد و یافتنِ یک تست خوب کار مشکلی است البته می‌توانیم به کمک تست‌های مختلف تا حدودی سطح خود را ... نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی، شماره 29 - Magiran - ذخیره شده - مشابه تاثیر تغییرپذیری تمرین بر یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال در شرایط پنهان و آشکار بهروز عبدلی ، علیرضا فارسی ... تاثیر هدف گزینی آسان و دشوار بر اکتساب و یادداری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال در دانش آموزان کم توان ذهنی محدثه محمدی ، احمدرضا موحدی .... مقایسه الگوهای مشاهده ای در یادگیری تکالیف مختلف مهتاب عربی ، عبدالله قاسمی* ... آموزش و پرورش - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد - ذخیره شده - مشابه صاحبنظران ایرانی یا مسلمان تعلیم و تربیت در سده‌های پیشین (مانند امام محمد غزالی)، هیچ‌کدام درپی تعریف مفهوم «آموزش و پرورش» نبوده‌اند و گویا اهمیت تعریف این مفهوم را درک نکرده ... وهر معلم با توجه به شرایط دانش آموزان کلاسش از شیوه‌های مختلف آموزشی استفاده می‌کند. .... رهبران سیاسی تأثیر زیادی بر سیستم‌های آموزشی گذاشته‌اند. جنبه های مختلف تاثیر دوزبانگی بر یادگیری زبان در ... - اکسین چنل - ذخیره شده دو زبـانگی عبـارت اسـت از مـوقعیتی کـه در آن شخص برای برقراری ارتباط با دیگران به طور متناوب ( با توجه به موقعیت های خاص) از دو یا چنـد زبان استفاده می کند. چنین حالتی را دوزبانگی و چنین کسی را دوزبانه می نامیم.در این مقاله به بررسی شرایط دوزبانگی در سنین مخالف می پردازیم. دوزبانگی. طبق دیدگاه زبان شناسان ، در سـنین سـه ... مقاله بررسی رابطه شرایط روانی کلاس با کیفیت یادگیری دانشجویان ... - ذخیره شده هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی رابطه شرایط روانی کلاس و کیفیت یادگیری دانشجویان در دانشگاه گیلان است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانشجویان دانشکده های مختلف دانشگاه گیلان بودند که از طریق روش نمونه گیری خوشه ای با توجه به حجم زیاد جامعه آماری (7200 نفر) حدود 5% از دانشجویان و از طریق روش نمونه گیری تصادفی ... [PDF] 10494 K - مطالعات آموزشی و آموزشگاهی - دانشگاه فرهنگیان - ذخیره شده ۹. موسیقی: چون موسیقی بر بسیاری از بخش های مختلف مغز تأثیر می گذارد، در زمان حل. مسئله و استراحت بچه ها موسیقی کلاسیک پخش شد (سیفی، ۱۳۸۹). متغیر وابسته ، یادگیری خود تنظیم بود که بعد از تعیین روایی و اعتبار آن به عنوان پیشآزمون و. پس آزمون، در هر دو گروه اجرا شد. هه و شیوه چیچ. ابزارهای تحقیق. پرسشنامه خود تنظیمی ... بررسی تاثیر استفاده از فیلم آموزشی و زمان آن بر میزان یادگیری درس ... - ذخیره شده چکیده مقدمه: تکنولوژی رایانه برای افزودن دانش از سال ١۹۶۰ و دوره تحصیلی الکترونیکی در دانشکده های دندانپزشکی به دنبال مشکلات یادگیری در سال های ١٩٨٠ و ١٩٩٠ ایجاد شد. با توجه به اهمیت آموزش درس عملی مورفولوژی دندان و خلا اطلاعات در جامعه ایرانی این تحقیق با هدف بررسی تاثیر استفاده از فیلم آموزشی و زمان آن بر میزان یادگیری ... [PDF] ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ روﯾﮑﺮد اﮐﺘﺸﺎ ا - ابتکار و خلاقیت در علوم ... - ذخیره شده آﻣﻮزش. ﻋﻠﻮم. ﺗﺠﺮﺑﻰ. ﻣﻮرد. ﺗﻮﺟﻪ. ﻗﺮار. ﮔﯿﺮد . ﻫﺪف. : ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ روﯾﮑﺮد. اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﺑﺮ. ﺧﻼﻗﯿﺖ و اﻧﮕﯿﺰه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ. ﺳﺎل ﺳﻮم راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ ﺳﻨﻨﺪج. اﺳﺖ . روش. : روش ﺗﺤﻘﯿﻖ در اﯾﻦ .... و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ،. از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻫﺪاﯾﺖ واﻟﺪﯾﻦ و ... ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻮاﻧﻊ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ﮐﻼس درس، اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ درﺻﺪد اﺳﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ. روﯾﮑﺮد. اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ را ... بازی‌های آموزشی و تأثیر آن بر یادگیری - روزنامه اطلاعات - ذخیره شده - مشابه 10 ژانویه 2016 ... از دیدگاه این متخصصان، بازی‌های آموزشی بر خلاف‌ تصور رایج، به کودکان و دنیای آن‌ها منحصر نمی‌شود، بلکه با تغییر در عناصر یا نحوه بازی، قابلیت استفاده برای آموزشی در تمامی شرایط سنی را دارند. ضمن آنکه استفاده از بازی به متعلمان و فرآیند یادگیری منحصر نیست، بلکه در فرایند یاددهی نیز امکان و به عبارت ... [PDF] ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺎزﺧﻮرد آﮔﺎﻫﻲ از ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ ﺗﻮاﺗﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﻣ - ذخیره شده 26 آگوست 2014 ... ﭼﻜﻴﺪه. ﺑﺎزﺧﻮرد ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ. ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ. ﻛﺎراﻳﻲ. ﻳﺎدﮔﻴﺮی. ﺣﺮﻛﺘﻲ. و. ﻧﺤﻮه. اﺟﺮای. ﻣﻬﺎرت. اﺳﺖ و ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ در ﻛﻨﺘﺮل. ﺣﺮﻛﺘﻲ و اﻛﺘﺴﺎب ﻣﻬﺎرت ﺣﺮﻛﺘﻲ دارد . ﻫﺪف. اﻳﻦ. ﺗﺤﻘﻴﻖ. ﺑﺮرﺳﻲ. ﻣﻴﺰان. اﻛﺘﺴﺎب. و ﻳﺎدداری ﻳﻚ. ﻣﻬﺎرت. ﺟﺪﻳﺪ. در. ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ. اﺧﺘﻼل اوﺗﻴﺴﻢ در. ﺷﺮاﻳﻂ. اراﺋﺔ. ﺑﺎزﺧﻮرد. اﻓﺰوده. ﺑﺎ. ﺗﻮاﺗﺮﻫﺎی . ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮد . روش ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﻤﻪ. ﺗﺠﺮﺑﻲ و ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴ. ﻖ ﺑﻪ روش. ﭘﻴﺶ. آزﻣﻮن. -. ﭘﺲ. [PDF] بررسی تاثیرات روانی نور و رنگ بر امر یادگیری در ... - سیویلیکا - ذخیره شده ﺑﺴﺰﺍﯾﯽ ﺩﺭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺍﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺩﺭ ﺳﻄﻮﺡ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺬﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺩﻥ ﺑﻬﺮﻩ ﻭﺭﯼ ﺩﺭ. ﺍﯾﻦ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎ ، ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﮑﺎﻥ ﻫﺎ، ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ. ﺑﮑﺎﺭ ﮔﯿﺮﯼ ﺻﺤﯿﺢ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺍﯾﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ؛ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ. ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮﺍﺕ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﻧﻮﺭ ﻭ ﺭﻧﮓ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﻭ ﻋﻨﺼﺮ ﮐﻠﯿﺪﯼ ﮐﺎﻟﺒﺪﯼ. ﻭ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮ ﺍﻣﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ... تحقیق مقایسه راهبردهای یادگیری دانش آموزان موفق و ناموفق - ذخیره شده و فرایندهای یادگیری پویایی لازم برای ارگانیسم را فراهم می‌کند تا بتواند با شرایط محیطی گوناگون به زندگی خود ادامه دهد. یعنی علاوه براینکه محرکهای مختلف مثبت، منفی یا خنثی را بشناسد. رفتارهای مناسب مقابل هر کدام از محرکها را یاد بگیرد واین یادگیری به طرق مختلف از ابتدای زندی نوع بشر صورت گرفته است اما امروزه با تکامل ... [PDF] Proceedings Ecity - Vol 2 .pdf - سومین کنفرانس ملی شهر سایبری - ذخیره شده در هر جامعه طیفهای مختلف شخصیتی، هر یک برای بهود. شرایط خود و پیرامونش نیازمند کسب مهارت است. یکی از طیفهای اجتماعی در جوامع، معلولان هستند که به. دلیل شرایط خاصی که دارند یکی از اصلی ترین مخاطبان آموزشی. قبل از اینکه به جایگاه آموزش الکترونیکی در زندگی افراد. معلول بپردازیم، لازم است با این دهک کمرنگ جامعه بیشتر ... تأیید معجزه روزه داری در تحقیقات دانشمندان جهان - خبرگزاری مهر | اخبار ... - ذخیره شده 7 ژوئن 2016 ... بنابراین در یک مطالعه با تعیین رژیم غذایی به بررسی اثر روزه در افراد با شرایط مختلف پرداخته شد. این بررسی انسانی شامل ۱۹ نفر شرکت کننده بود و نحوه ... برنامه غذایی روزه داری (FMD) همچنین به چربی سوزی، بهبود کیفیت یادگیری و حافظه کمک می‌ کند. حس بویایی در روزه داران تقویت می شود. همزمان گروهی دیگر از ... تحقیق تاثیر شرایط مختلف بر یادگیری | پارسی فایل - ذخیره شده 6 ژانویه 2018 ... تحقیق تاثیر شرایط مختلف بر یادگیری: (پارسی فایل) - نسخه بروز شده فایل تحقیق تاثیر شرایط مختلف بر یادگیری را از اینجا دریافت کنید. ~ پارسی فایل ~ {پارسی فایل} نکات مفید پیرامون تحقیق تاثیر شرایط مختلف بر یادگیری به سایت اضافه شدند. » [پارسی فایل] پارسی فایل: ما برای شما تحقیق ... تحقیق تاثیر شرایط مختلف بر یادگیری | bridge - ذخیره شده 10 ژانویه 2018 ... تحقیق درباره تاثیر شرایط مختلف بر یادگیری. فرمت فایل: Word (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 45 صفحه. انسان هایی که ما می شناسیم و با آنها در ارتباطیم، بر اثر یادگیری به آنچه که هستند رسیده اند. آنان عادت های زندگیشان را آموخته اند، و این عادت ها و همین طور خزانه معلومات، مهارت ها و شایستگی های انسانیشان که آنان را ... [DOC] یادگیری کلامی ابینگهوس - دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان - ذخیره شده کنش گرایان علاقمند بودند به اینکه چگونه فرآیندهای روانی کار می کنند، چگونه کامل می شوند و چگونه در شرایط مختلف متفاوت می شوند. آنها نیز .... در ارتباط با قانون اثر، ثرندایک ابتدا فکر میکرد که تاثیرات خوشایندسازها (پاداش ها) و ناخوشایند سازها ( تنبیه ها) عکس یکدیگر و نقطه مقابل هم هستند، اما تحقیق نشان داد که اینطور نیست. [PDF] تاثیر خستگی بر یادگیری احترازی غیر فعال و بر هم‌کنش آن با داروی ... - ذخیره شده در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ، اﺛﺮات ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﺣﺘﺮازی ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل و ﺑﺮﻫﻢ ﮐﻨﺶ آن ﺑﺎ داروی ﺳﯿﻤﻮاﺳﺘﺎﺗﯿﻦ ﮐﻪ دارای. اﺛﺮات ﻧﻮرون. زاﯾﯽ ﻣﯽ ... ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﯾﺎ ﺷـﺮاﯾﻂ ذﻫﻨـﯽ. (. ﻣـﺜﻼ ﻧﺪاﺷـﺘﻦ. اﻧﮕﯿﺰه ﻻزم. ) ... ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻐﺰ ارﺳﺎل ﻣﯽ. ﺷـﻮﻧﺪ. ).6(. ﻫﯿﭙﻮﮐﺎﻣﭗ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آوران. ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی را از ﺳﺎﯾﺮ ﻧـﻮاﺣﯽ. ﻣ. ﻐﺰی درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ ﮐـﻪ در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﻋﻤـﻞ ﻫﯿﭙﻮﮐﺎﻣـﭗ ﺗﺤـﺖ. ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻋﻤﺎل ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺴﻤﺖ. ﻫﺎی ﻣﻐﺰ ﻗﺮار ﻣﯽ. ﮔﯿﺮد و ﺧـﻮد ﻧﯿـﺰ آن. [PDF] نقش نگرش تفکر انتقادی و سبک‌های شناختی یادگیری در پیش بینی ... - ذخیره شده در ﺷﺮاﻳﻂ رﺷﺪ ﻓﺰاﻳﻨﺪه داﻧﺶ ﺑﺸﺮ. ، اﻣﺮی آﺷﻜﺎر. اﺳﺖ . ﻫﺪف اﺻﻠﻲ. اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻬﻢ ﻧﮕﺮش ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدی و ﺷﻴﻮه. ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮی در ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه. ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ. اﺻﻔﻬﺎن . ﺑﻮد .... ﻛﻠﻴﻚ و ﻛﺎراﻧﺪﻳﺰ، و ﺗﻮﻧﺎ،. ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻲ. دﻫﺪ. ﻛﻪ در ﻣﺪل ﻳﺎدﮔﻴﺮی. ﻛﻠﺐ، ﻧﺤﻮه درﻳﺎﻓﺖ و ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت در ﭼﻬﺎر ﺷﻴﻮه. ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﺎدﮔﻴﺮی و در دو. ﺑﻌﺪ. اﺗﻔﺎ. ق ﻣﻲ. اﻓﺘﺪ. : ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻴﻨﻲ. (. Concrete experience. ). [PDF] تأثیر تمرین و تکرار در کل فرایند یادگیری و حیطه های م - ذخیره شده - مشابه تأثیر تمرین و تکرار در کل فرایند یادگیری و حیطه های مختلف آن به ویژه 7ـ تمرین و تکرار : در حیطهٔ روانی حرکتی انکارناپذیر است؛ اما باید شرایط و ویژگی خاصی داشته باشد، از جمله باید. منظم و مرتب و در شرایط طبیعی و واقعی انجام پذیرد. دانش آموز باید از ناکافی بودن دانش و مهارت های فعلی خویش آگاه شود تا 8ـ احساس نیاز : با انگیزه ... رنگ و تاثیر آن در یادگیری - طراحی وب سایت شیراز - ذخیره شده 22 آوریل 2017 ... پس این امکان برای معلم و در کل کادر اجرایی مدرسه وجود دارد که با استفاده درست از رنگ ها و مدیریت حساب شده، حالت ها و شرایط مناسبی برای یادگیری فراهم شود. ... وقتی در کلاسها و مواد آموزشی از رنگهای مختلف استفاده می شود، بچه ها زودتر یاد می گیرند و اطلاعات مدت بیشتری در ذهن بچه ها باقی می ماند زیرا ۸۰ درصد از مغز ... فرآیند یادگیری در کلاس معکوس: بازنمایی از برنامه درسی تجربه شده در ... - ذخیره شده یافتهها نشان داد محور اصلی فرآیند یادگیری دانشجویان در کلاس معکوس یادگیری فعال میباشد که این یادگیری تحت تاثیری عواملی از جمله شرایط علّی)انگیزههای بیرونی ... معکوس در کشورهای مختلف حاصل شده، لذا بررسی این رویکرد در کشورمان جهت بررسی پیامدهای آن در یادگیری ضرورت پیدا میکند؛ لذا این تحقیق با هدف بررسی فرآیند ... تحقیق تاثیر شرایط مختلف بر یادگیری | کرج دانلود - ذخیره شده 17 ژانویه 2018 ... تحقیق تاثیر شرایط مختلف بر یادگیری: Various scientific materials are available on تحقیق تاثیر شرایط مختلف بر یادگیری on تحقیق تاثیر شرایط مختلف بر یادگیری. ... کرج دانلود - کرج دانلود دسته بندی: ورد نوع فایل: doc (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه: 47 صفحه قسمتی از متن. doc: تاثیر ... نقش تمرین و تحقیق در یادگیری زبان انگلیسی - ذخیره شده نقش تمرین و تحقیق در یادگیری زبان انگلیسی. تمرین چه نقشی در فرایند یادگیری دارد؟ آیا پیشرفت یادگیری مستقیماً تابع تکرار است؟ اگر چنین نیست، شرایط تمرین و تکرار چیست؟ مساعدترین موقعیت برای تمرین کدام است؟ در پاسخ به سؤالات مطرح شده باید گفت: تأثیر تمرین و تکرار در کل فرایند یادگیری و حیطه‌های مختلف ... [PDF] ﺑﻴﺖ ﺗﻌﺮﻳﻒ واﺑﻌﺎد ﻳﺎدﮔﻴﺮی از دﻳﺪﮔﺎه ﻋﻠﻤﺎی ﺗﻌﻠﻴﻢ وﺗﺮ - ذخیره شده - مشابه ﺗﻌﺮﻳﻒ واﺑﻌﺎد ﻳﺎدﮔﻴﺮی از دﻳﺪﮔﺎه ﻋﻠﻤﺎی ﺗﻌﻠﻴﻢ وﺗﺮ. ﺑﻴﺖ. ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻳﺎدﮔﻴﺮی. : ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘﺎﻳﺪار در رﻓﺘﺎر. ﺑﺎﻟ. ﻘﻮه ﻓﺮد ﻛﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ . . 1. ﺗﻐﻴﻴﺮ. : دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪن از وﺿﻌﻴﺘﻲ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ دﻳﮕﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮدن . 2. ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘﺎﻳﺪار . 3. رﻓﺘﺎر ﺑﻠﻘﻮه. : ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺣﺘﻤﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮ. رت ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد . ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻐ. ﻴ. ﻴﺮاﺗﻲ در رﻓﺘﺎر ﺑﻠﻘﻮه ﻓﺮ. د ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻤﻮد ﺑﻴﺮوﻧﻲ. ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ اﮔﺮ ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ... آموزش و پرورش در عصر جهانی شدن؛ چالش¬ها و راهبردهای مواجهه با آن - ذخیره شده - مشابه اهداف تحقیق. 1- شناخت پدیده جهانی شدن و نکات مثبت و منفی آن؛. 2- بررسی و شناخت تأثیر پدیده جهانی شدن بر آموزش و پرورش؛. 3- شناخت عمدهترین چالشهای نظام آموزش و ... ساختار کلی این الگوها در آموزشکدهها یا واحدهای آموزشی بهنام دانشسراها یا کالجهای تربیت معلم در کشورهای مختلف جهان، با اعتبارهای علمی-آموزشی متفاوت خلاصه میشود . بررسی رابطه توسعه تجربه یادگیری از طریق مشارکت کلاسی با مقوله ... - ذخیره شده هدف: هدف این پژوهش تعیین رابطه توسعه تجربه یادگیری از طریق مشارکت کلاسی با نظم‌دهی هیجانی و اضطراب و افسردگی دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه رازی است. روش‌شناسی: پژوهش ... اضطراب و افسردگی تا حدودی در بیشتر دانشجویان وجود دارد و در بعضی موارد، بسته به شرایط مختلف رو به افزایش است. بی‌اطلاعی آنها از نحوه ... [PDF] نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش - ذخیره شده - مشابه روش تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی اســت. مواد پژوهش ... آموزش و پرورش. نیز، که یکی از نیازها محسوب می شود از این تاثیر مستثنی. نبوده است. در بسیاری از کشورهای دنیا گسترش فناوری. اطالعات در آموزش و پرورش مورد توجه قرار گرفته است. با بررسی آمار و .... یابند، انگیزه یادگیری خود را افزایش دهند و شکلهای مختلف. یادگیری را ... حق آموزش و پرورش و تأثیرات آن در زندگی بشر - کمیسیون مستقل حقوق ... - ذخیره شده - مشابه 30 ژوئن 2015 ... نویسنده در روند تحقیق از روش توصیفی - تحلیلی استفاده کرده و با استناد به اسناد و قوانین داخلی جمهوری اسلامی افغانستان حق آموزش و پرورش را مورد .... دارای نقش و تأثیر بی‌بدیل در عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نیز است و باعث رشد شخصیت و به کمال رسیدن انسان بوده و استعدادهای بالقوه انسان ... تحقیق تاثیر شرایط مختلف بر یادگیری | مقاله‌ها - ذخیره شده 12 دسامبر 2017 ... تحقیق تاثیر شرایط مختلف بر یادگیری: [مقاله‌ها] With just one click, you can easily get تحقیق تاثیر شرایط مختلف بر یادگیری. - مقاله‌ها You can buy a world of articles around تحقیق تاثیر شرایط مختلف بر یادگیری through online payments. -- مقاله‌ها … [مقاله‌ها] {مقاله‌ها} See all about تحقیق تاثیر شرایط ... [PDF] آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ در ارﺗﻘﺎء ﻣﯿﺰان ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﻮی ﻣﻘﺎﯾ - فصلنامه فن آوری اطلاعات ... - ذخیره شده ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﻪ ﺳﻨﺎرﯾ. ﻮی. آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ در ارﺗﻘﺎء ﻣﯿﺰان ﯾﺎدﮔﯿﺮی و. ﯾﺎدداری ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در داﻧﺶ. آﻣﻮزان اﺑﺘﺪاﯾﯽ. 1. ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻬﺪی. زاده. *. 2. رﻗﯿﻪ ﻓﺘﺤﯽ. **. ﭼﮑﯿﺪه. اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ. ،. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻃﺮح ﻧﯿﻤﻪ .... ﻫﺎی ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﻨﺪه. ﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﮐﻪ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ واﻗﻌﯿﺖ. ﻫﺎ،. ﺷﺮاﯾﻂ و اﯾﺪه. ﻫﺎی ﯾﮏ ﺗﮑﻠﯿﻒ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ. (. Mede et al., 2010. ). ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﮔﺎرﯾﺴﻮن. (. Garrison, 2006. «) آﻣﻮزش. مقالات ISI خودکارامدی : 100 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی - ذخیره شده - مشابه مفهوم «خود-کارآیی» در مرکز نظریه شناخت اجتماعی آلبرت بَندورا، روان‌شناس معروف، قرار دارد. به گفته آلبرت بندورا، خود-کارآیی عبارت است از: «اعتقاد یک نفر به قابلیت‌های خود در سازماندهی و انجام یک رشته فعالیت‌های مورد نیاز برای مدیریت شرایط و وضعیت‌های مختلف». به عبارت دیگر، خود-کارآیی، اعتقاد یک فرد به توانایی خود جهت ... [PDF] مزیت ها و چالش های استفاده از کار گروهی در محیط های یادگیری برخط - ذخیره شده - مشابه Face( مورد استفاده قرار گرفته است. پیشینه یادگیری مشارکتی. در محیط های آموزش سنّتی مملوّ از مطالعاتی است که فواید. کار گروهی را در یادگیری به اثبات رسانده اند ]3 ،4،5[. مطالعات. زیادی برای تعیین راهبردهایی برای افزایش ارتباط و مشارکت در. دوره های آموزشی از دور با استفاده از فناوری های مختلف انجام. شده اند، اما این مطالعات به طور ... تاثیر ورزش در یادگیری دانش آموزان | دبیرستان غیر انتفاعی رضوان ... - ذخیره شده - مشابه بر طبق نتایج آزمایش‌هایی که اخیراً در رابطه با تأثیر ورزش بر حافظه انجام شده، افزایش میزان تولید BDNF می‌تواند بر یادگیری و حافظه تأثیر مثبت داشته باشد. ..... بر محیط مدرسه که قوانین و مقررات خاص خود را دارد در محیط‌های دیگر از جمله ورزشگاه‌ها حضور می‌یابند و با شرایط مکان‌های دیگر به غیر از مدرسه و با روحیات مختلف آشنا می‌شوند. نگاهی به آموزش، بهسازی و نقش آن در توسعه منابع انسانی - ذخیره شده - مشابه 26 ژانویه 2016 ... هنگامی که سازمان به اجرای سیستمهای پویای آموزش و بهسازی نیروی انسانی اهتمام بورزد، نیروی انسانی عضو قابلیت انعطاف‌پذیری با شرایط مختلف سازمان را پیدا خواهد کرد، به عبارت دیگر آموزش و بهسازی اقدامی کارآمد از سوی مدیر سازمان در جهت بالا بردن سطح شایستگی اعضای سازمان است. امروزه نیروی انسانی مهم‌ترین ... مقاله تسهیل یادگیری مهارت های حرکتی توسط بازخورد خودکنترل شده در ... - ذخیره شده 9 جولای 2015 ... هدف این مطالعه بررسی وجود تفاوت میان افراد فعال و غیر فعال از نظر تاثیرات بازخوردهای خودکنترلی بر روی عملکرد آنان در یادگیری یک مهارت حرکتی می باشد. ... بازخورد فعالیت خود کنترلی نداشتند) تقسیم شدند و چهار گروه مختلف را تشکیل دادند: گروه خود کنترلی فعال، گروه خودکنترل غیرفعال، گروه غیرکنترل ... تاثیر انگیزش و درگیر نمودن دانش آموزان در تثیت یادگیری و تدریس ... - ذخیره شده - مشابه 17 مه 2016 ... صاحبنظران تعلیم و تربیت همواره بر تأثیر انگیزه های مختلف بر اثربخشی و بازده یادگیری تأکید داشته اند (کیان، 1393). متغیر انگیزه .... نوع روش تحقیق کیفی بوده و در این پژوهش، 12 مقاله مرتبط درباره تاثیر انگیزش و درگیر نمودن دانش آموزان در تثبیت یادگیری و تدریس مورد بررسی قرار گرفت. ابزار جمع ... [PDF] اثر ملاتونین و لوزیندول بر یادگیری و حافظه فضایی موش های صحرایی ... - ذخیره شده اﺛﺮ ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ و آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴﺖ آن ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮی. آدرس ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل. : ﻛﺎﺷﺎن، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژی talaei@ kaums.ac.ir email: 10. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ. اﺛﺮ. ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ و ﻟﻮزﻳﻨﺪول ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮی و ﺣﺎﻓﻈﻪ. ﻓﻀﺎﻳﻲ. ﻣﻮش ..... روزﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آزﻣﺎﻳﺶ. ج. -. ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ و ﻟﻮزﻳﻨﺪول ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮی. ﻣﻮش. ﻫﺎی ﺗﻴﻤﺎر. ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗـﺎرﻳﻜﻲ. : ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﺎره. ANOVA. ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ و ﻟﻮزﻳﻨﺪول. 30. دﻗﻴﻘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع آزﻣﺎﻳﺸﺎت روزاﻧﻪ ﺑﺮ ... مدل علی پیش‌بینی عملکرد درس زبان انگلیسی: نقش ارزش تکلیف ... - ذخیره شده این نظریه را می‌توان از مهمترین نظریه‌های تبیینکنندهی یادگیری و موفقیت تحصیلی برشمرد. این مدل از بخش‌های باورهای انگیزشی شامل خودکارآمدی، ارزش تکلیف، و اضطراب و بخش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی تشکیل شده است. در پژوهش‌های مختلف، رابطه‌ی برخی از متغیرهای شناختی و انگیزشی مدل مذکور با پیشرفت تحصیلی بررسی شده است و ... [PDF] تأثیر گرایش به یادگیری و اشتیاق به کار بر قصد کارآفرینانه ... - ذخیره شده - مشابه 15 فوریه 2017 ... هـدف اصلـی ایـن تحقیـق بررسـی تأثیـر گرایـش بـه یادگیـری و اشـتیاق بـه کار بـر قصـد کارآفرینانـه دانشـجویان رشـته های. کشـاورزی بـود. جامعـه آمـاری ... گاه خصوصـی را ترجیـح مـی دهنـد، در شـرایطی کـه ظرفیـت. اشـتغال زایی در جامعه ... سـال گذشـته مـورد توجـه محققـان مختلـف نیـز قـرار گرفته،. بـه گونـه ای که آنـان قصـد ... تاثیر عوامل فیزیکی بر محیط کار - انجمن شرکت های صنعت پخش - ذخیره شده - مشابه 18 ژوئن 2012 ... دسته ی دوم ویژگی های فرد توجه کننده است که عبارت است از نیازها ، انگیزه ها ، نگرش ها و تجربه ها و شرایط فرهنگی و اجتماعی فرد . ... دامنه یا ارتفاع ، خصیصه ای است که موجب تمیز صدای مولدهای مختلف صوت از یکدیگر می گردد و بالاخره شدت عبارت است از فشاری که یک صدا بر پرده ی گوش وارد می آورد و بلندی و آهستگی ... نقش رسانه بر کودکان - بررسی نقش رسانه‌های جمعی (با تاکید بر ... - ذخیره شده - مشابه در فصل دوم تحقیق مقدارزمانی که کودکان در شرایط مختلف سنی صرف تماشای تلویزیون میکنند،آغاز سن تماشای تلویزیون، دلایل تماشای تلویزیون توسط کودکان و ... تاثیرات روحی، روانی و جسمی تلویزیون بر کودکان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و در نهایت در فصل ششم به رسانه جدید " اینترنت "و رابطه آن با مسئله یادگیری و الگو ... [PDF] اﺛـﺮ ﺗﻐﯿـﯿـﺮﭘـﺬﯾـﺮی ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﺮ اﮐﺘﺴﺎب و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻫﻤﺎﯾ - آموزش تربیت بدنی - ذخیره شده - مشابه 11 مه 2013 ... ﻫﺎی ﺣﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ. ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﯽ. ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ. را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﯾﺎدداری و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ. ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ. ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ. ﺷﻮد . ﺗﻐﯿﯿﺮﭘﺬﯾﺮی ﺗﻤﺮﯾﻦ را ﻣﯽ. ﺗﻮان. ﻪﺑ. ﺻﻮرت ﭘﯿﻮﺳﺘﺎری درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ از ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺮوع. ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺧﺘﻢ ﻣﯽ. ﺷﻮد . در ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﻨﻬﺎ. ﯾﮏ ﻧﻮع ﭘﺎراﻣﺘﺮ. ،. درﺣﺎﻟﯽ. ﮐﻪ در ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ. ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی. ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ. بررسی تاثیر سن بر یادگیری زبان دوم (انگلیسی) | آموزش زبان ... - ذخیره شده - مشابه به نظر می‌رسد که برای آموزش مهارت‌های مختلف زبانی دوره‌های حساس متفاوتی وجود دارد. در حقیقت در دوره نوجوانی دوران رشد فراگیری زبان دیگر سپری شده است. زبان‌آموزی که پس از بلوغ به آموختن زبان دوم روی می‌‌آورد، همواره با تداخل زبانی یا آمیختن 2 زبان با همدیگر مواجه خواهد بود چرا که2 زبان در شرایط نابرابر یادگیری قرار می‌گیرند. جستارهای زبانی - فهرست مقالات - ذخیره شده - مشابه نقش پیچیدگی تکلیف، شرایط انجام تکلیف وخودنظم جویی فراگیران زبان در مهارت نوشتن. مقالات آماده انتشار، ... چشم اندازی تعاملی و پویا از انگیزش زبان دوم در جریان انجام تکالیف در بازه های زمانی مختلف. دوره 8، شماره 6 ... ظرفیت حافظه فعال و یادگیری ساختار‌های زبان دوم در محیط ضمنی و صریح: تأثیر نوع ساختار زبانی. دوره 8 ، شماره 2 ... تاثیر طراحی کتاب های درسی بر یادگیری دانش آموزان - رشته مدیریت ... - ذخیره شده - مشابه یکی از عوامل تاثیر گذار بر یادگیری طراحی کتاب درسی است کتاب درسی باید به گونه‌ای ساختاربندی و طراحی شود که اطلاعات مورد نظر را به سهولت‌ به مخاطب منتقل کند و شرایط لازم برای خودآموزی را فراهم نماید. این تحقیق این فرضیه را مورد بررسی قرار داد که طراحی کتاب های درسی بر یادگیری تاثیر دارد. واژگان کلیدی: طراحی، کتاب ... [PDF] تحلیلی بر تأثیر محیط های ساخته شده بر خالقیت کودک ... - باغ نظر - ذخیره شده - مشابه با استفاده از روش تحقیق تحلیلی و کیفی در زمینه های روان شناسی محیط و طراحی معماری در مفاهیم خالقیت و. محیط های ساخته شده بر پرورش خالقیت کودکان، ... در نتیجه با تقویت و آموزش فرد و ایجاد محیط و شرایط. مناسب برای او، از همان دوران کودکی، می توان ..... تأثیر عوامل مختلف بر خالقیت فرد. مأخذ : نگارندگان، برگرفته از پژوهش های ... نقد و بررسی نقش آموزشی تصویر در کتاب‌های آموزش زبان عربی به غیر ... - ذخیره شده نقد و بررسی نقش آموزشی تصویر در کتاب‌های آموزش زبان عربی به غیر عرب‌زبان‌ها ( بررسی موردی: کتاب تاریخ الأدب العربی، اثر حنا الفاخوری) .... اما باید توجه داشت که تأثیر وسایل دیداری بر یادگیری، تابع عوامل و شرایط مختلفی از جمله هدف آموزش، مخاطب و نیازهای او، و روش آموزش است (قپانداری بیدگلی و ضیاحسینی، 1392: 121‌- 122). تأثیر محیط آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان - researching ... - ذخیره شده - مشابه researching program of eghlid education - تأثیر محیط آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان - برنامه‌ پژوهشی آموزش و پرورش اقلید - researching program of eghlid education. ... 3- اجتماع: اجتماع نظام پیچیده‌ای است که این امکان را فراهم می‌آورد تا افراد تحت تأثیر عوامل مختلف در آن به تعامل با یکدیگر بپردازند. 4- رسانه‌‌‌‌‌های جمعی و ... [PDF] تأثیر سرعت‌های مختلف تصویرسازی ذهنی بر عملکرد حرکتی: بررسی ... - ذخیره شده 21 سپتامبر 2017 ... عت. های مختلف تصویرسازی ذهنی بر عملکرد حرکتی: بررسی نقش نورون. های آینه. ای. سجاد پارسایی. و همکاران. مقدمه. روش. های. مختلفی. برای. آموزش. و. تمرین .... کنترل بدون انجام تکلیف( قرار گرفتند. محل انج. ام تحقیق و. جمع. آوری داده. ها در سالن تربیت. بدنی و آزمایشگاه رفتار حرکتی. دانشگاه شهید چمران و در محدوده ... 14 ) راههای ایجاد انگیزش در دانش آموزان و تأثیر آن در یادگیری - ذخیره شده - مشابه مهمترین عامل تعیین کننده علاقه مندی یا بی علاقگی دانش آموز نسبت به درسها و تکالیف مختلف یادگیری تجارب موفقیت آمیز یا شکست او در یادگیریهای درسهای مختلف است. یعنی اگر دانش آموز طی سالهای مدرسه همواره تجارب موفقیت آمیزی کسب کند به تدریج برعلاقه او نسبت به یادگیری دروس مختلف و کل محیط مدرسه افزوده می شود. یادگیری زبان و بررسی تحقیقات - قسمت دوم - اکادمی پویاروشان ... - ذخیره شده 18 سپتامبر 2017 ... همانطور که نویسندگانی چون لارسن فریمن (Larsen-Freeman) و تارون (Tarone) و یول ( Yule) گفته اند، احتمالا منصفانه است یگوییم که به مقدار کم یا زیاد تمام متد ها و رویکرد های مختلف در زمینه یادگیری و تدریس زبان امروزی اثر داشته اند. همه آنها در سالهای اخیر از موقعیت درست یا غلط متعصبانه کناره گرفتند و در شکل ... چگونه مقاله نویسی را شروع کنیم؟ - سایت علمی و آموزشی ایران تحقیق - ذخیره شده - مشابه 15 ا کتبر 2014 ... ۹- کارگاه مقاله نویسی خوب است اما….. : شرکت در کارگاه‌ها یا دوره‌هایی که آموزش مقاله نویسی می‌دهند خوب است اما به یک شرط. اینکه اول مقاله نویسی را شروع کنید و اصول اصلی آن را یاد بگیرید و سپس برای تکمیل دانش خود در آن‌ها شرکت کنید. متاسفانه تجربه نشان داده است که این کارگاه‌ها تاثیر زیادی در مقاله نویسی ندارند. دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت ... - دانلود مقاله ISI - مشابه 2 ژانویه 2011 ... 4004 - تاثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر در ک مططلب دانش آموزان (چکیده) ... 4033 - اثر نقطه مرجع بر یادگیری الگوی جدید هماهنگ نامتقارن دو دست (چکیده) .... 4137 - بررسی اثرمدیریت کود سرک نیتروژن با استفاده از کلروفیل متر برعملکرد و خصوصیات کیفی سیب زمینی رقم آگریا در شرایط آب و هوایی مشهد (چکیده) نقش پژوهش و فناوری در بهبود وضع آموزشی | shariftraining.ir - ذخیره شده همان طور که می دانیم، امروزه اطلاعات نقش کلیدی در توسعه و پیشرفت جوامع ایفا می کند و در شرایط کنونی دستیابی به دانش نوین و مدیریت آن امکان توسعه و پیشرفت را برای بیشتر جوامع فراهم کرده است، بنابراین زندگی در دنیای کنونی نیازمند آموزش و پرورش مبتنی بر دانایی، تحقیق و نوآوری است و استفاده از فناوری های جدید ارتباطی، ... تأثیر تغییرات وابسته به سن و آگاهی صریح و ضمنی بر عملکرد و ... - ذخیره شده در متغیر دقت پاسخ، علاوه بر معنی‌داری اثر بلوک (001/0 = P) و سن (001/0 = P)، معنی‌داری در شرایط یادگیری (003/0 = P) نیز مشاهده شد. همچنین، عملکرد آزمودنی‌های گروه‌های سنی مختلف در دو بلوک ابتدایی روز دوم نسبت به انتهای روز اول، در دو مؤلفه زمان (001/0 = P) و دقت پاسخ (001/0 = P) بهتر بود که نشان دهنده تحکیم کلی یادگیری ... [PDF] پژوهشنامه آموزشی ، شماره 120 دی ماه 1389 - پژوهشگاه مطالعات آموزش و ... - مشابه امروزه هر اقدامی برای روشن ساختن اهمیت تحقیق و موانعی که پیش روی آن قرار دارد، اصوالً اصالح، بهبود و پیشرفت نظام آموزشی،. منوط به اجرای .... ستاد برگزاری هفته پژوهش طی جلسات متعدد و کارشناسی با حضور نمایندگان حوزه های مختلف ستادی ) معاونت ها، سازمان های وابسته ..... وزارت آموزش و پرورش با آسیب شناسی عمیق شرایط و رویه ها،. تکنولوژی آموزشی - نقش تکنولوژی آموزشی در یادگیری - ذخیره شده - مشابه امروزه وسایل کمک آموزشی ، اعم از ساده یا پیچیده ، به عنوان ابزاری برای ایجاد تسهیل در امر تدریس و یادگیری در نظامهای آموزشی به کار می روند . .... انسان به عنوان یک گیرنده سیستمی که میتواند رخدادهای پیرامونش را از طریق حواس مختلف دریافت دارد،معرفی میشود او چگونگی شکل گیری یادگیری را در این روند روشن میسازد و برای تشریح ... [PPT] یادگیری - ذخیره شده - مشابه یادگیری; نگرشهای مختلف یادگیری; نظریه سازنده نگری در یادگیری; اصول نظریه سازنده نگری; روشهای تدریس; انگیزش و تعلیم و تربیت; انواع انگیزه; الگویی برای افزایش انگیزه; ویژگی های معلم; ویژگی های جو کلاس; ویژگی های روش آموزش. هوش و خلاقیت; تعریف هوش; نگرشهای مختلف به هوش; تقسیم بندی هوش چندگانه; اصول آموزشی ... [PDF] نحوه نوشتن پروپوزال - ذخیره شده - مشابه موضوع: وشتن پایان نامهن. ,. پروپوزال. در این مقاله. نحوه نگارش پروپوزال کارشناسی ارشد. به طور کامل شرح داده شده است. پروپوزال. همتا. طرح تحقیق. می باشد که در حدود. تا6. 51 .... تحقیق علمی انواع گوناگونی دارد انواع تحقیق علمی را می توا به طرق مختلف و بر مبنای معیارهای متنوع ... مسالۀ تحقیق می توا شرایط زتح را اراهم هورد ؛ مطالعه م. حافظه و یادگیری، روشهای نوین در آموزش بزرگسالان (مقاله) - سواد نیوز - ذخیره شده - مشابه 10 ا کتبر 2014 ... رشد یادگیری: رشد جسمی کودک در زمینه های مختلف تابع قوانین کلی رشد است اما رشد یادگیری تابع عوامل و شرایط اجتماعی، محیطی، اقتصادی و جسمی نیز می باشد. جریان دائمی تغییرات جسمی ... افراد عضو پیچیده ی گروه های اجتماعی وابسته به یکدیگر هستند و هم تاثیر گذارند و هم تاثیر پذیر. افراد در این مرحله دارای ... مفهوم ، ابعاد و اصول یادگیری - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - ذخیره شده 21 آوریل 2003 ... تحت چنین شرایطی افراد سازمانها و جوامعی توان سازگاری با شرایط پیچیده امروزی را خواهند داشت که از پتاسیل استفاده بهینه از فن آوری و روش های نو اطلاعات و دانش های موجود، در موقعیت های ... با تکیه بر تعریف بالا، مسلما یادگیری در ابعاد وسیع و به شیوه های مختلف انجام می گیرد که در این جا به اهم آن اشاره می کینم :. عوامل مؤثر در یادگیری | مطالعه شریف - ذخیره شده - مشابه اگر چنین نیست شرایط تمرین و تکرار چیست؟ مساعدترین موقعیت برای تمرین کدام است؟ تکالیف تکراری مدارس می‌تواند برای شاگردان مفید باشد یا نه؟ در پاسخ به سوا لات مطرح‌شده باید گفت: تأثیر تمرین و تکرار در کل فرآیند یادگیری و حیطه‌های مختلف آن به‌ویژه در حیطه روانی- حرکتی، انکارناپذیر است. همه این ضرب‌المثل قدیمی ‌کار ... [PDF] اصل مقاله - مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی - ذخیره شده - مشابه 11 ا کتبر 2013 ... می شود؛ در نتیجه، قرار گرفتن در معرض نظرات مختلف بر میزان یادگیری می افزاید. کدونگ. )2001( معتقد هستند .... کمپس بر فرآیند تولید دانش دانشجو معلمان تأثیر می گذارد. به عبارت دیگر، »چگونه .... از پیامدهای شرایط مختلف را تحت پوشش قرار دادم تا تحقیق این ویژگی را پیدا کند که. نظریه ای را ارائه کند تا در ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *