دانلود فایل مبانی نظری تنش خشکی بر عملکرد گیاه، محلول­پاشی برگی آسکوربیک اسید، سالیسیلیک اسید، پرولین و گلایسین­بتائین

Published on Author adminLeave a comment

مبانی نظری تنش خشکی بر عملکرد گیاه، محلول­پاشی برگی آسکوربیک اسید، سالیسیلیک اسید، پرولین و گلایسین­بتائین

مبانی نظری تنش خشکی بر عملکرد گیاه، محلول­پاشی برگی آسکوربیک اسید، سالیسیلیک اسید، پرولین و گلایسین­بتائین
دسته بندی مبانی و پیشینه نظری
بازدید ها ۳
فرمت فایل docx
حجم فایل ۷۷ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۴۱

مبانی نظری تنش خشکی بر عملکرد گیاه، محلول­پاشی برگی آسکوربیک اسید، سالیسیلیک اسید، پرولین و گلایسین­بتائین

فروشنده فایل

کد کاربری ۲۵۲۱۱

کاربر

مبانی نظری تنش خشکی بر عملکرد گیاه، محلول­پاشی برگی آسکوربیک اسید، سالیسیلیک اسید، پرولین و گلایسین­بتائین

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

خلاصه ای از کار:

اثر تنش خشکی ­بر تعداد و سطح برگ گیاه

محدودیت سطح برگ می­تواند اولین خط دفاعی برای مقابله با خشکی باشد. محدودیت در سطح برگ به معنی کاهش در میزان فتوسنتز تک برگ و جامعه گیاهی است. در شروع تنش آب ممانعت از رشد سلولی منجر به کاهش توسعه برگ­ها می­شود، که کاهش جذب آب و تعرق را به دنبال خواهد داشت. به طور کلی تنش آب نه تنها اندازه هر برگ را محدود می­کند بلکه در گیاهان دارای رشد نا­محدود تعداد برگ­ها نیز به علت کاهش تعداد و سرعت رشد شاخه­ها محدود می­شوند(تایز و زایگر،۱۳۸۲). سلیم و همکاران (۲۰۰۷) گزارش نمودند کاهش سطح برگ بیشتر به دلیل کاهش تعداد برگ است تا اندازه برگ……………

…………………..

اثر تنش خشکی ­بر کلروفیل ( aو b)‌ و کارتنوئید برگ

کاهش محتوی کلروفیل تحت شرایط تنش خشکی گزارش شده است و حفظ غلظت کلروفیل تحت شرایط تنش خشکی به ثبات فتوسنتز در این شرایط کمک می­کند (Castrillo & Trujillo., 1994). تنش خشکی تاثیر مستقیم بر کاهش شاخص کلروفیل برگ و در نتیجه عملکرد گیاه دارد (Schlemmer et al., 2005). آنتولین و همکاران (۱۹۹۵) نیز دریافتند که با افزایش تنش خشکی عدد کلروفیل­متر افزایش یافته و میزان کلروفیل برگ کاهش می­یابد ولی نسبت کلروفیل a/b افزایش می­یابد (Antolin et al., 1995). سینکی و همکاران (۲۰۰۴) نیز گزارش کردند در تنش طولانی مدت، دهیدراسیون بافت­ها…………..

…………….

اثر تنش خشکی ­بر محتوای نسبی آب برگ (RWC):

محتوی نسبی آب برگ رابط­ ی نزدیکی با پتانسیل آب گیاه دارد (Ober et al., 2005؛ Oneill et al., 2006). محتوای نسبی آب برگ معیار بهتری برای بیان وضعیت آب در گیاه در مقایسه با پتانسیل آب می­باشد. از آنجائیکه (RWC) با حجم سلول ارتباط دارد، ممکن است بازتاب بهتری از توازن میان عرضه آب به برگ و تعرق ارائه دهد (خزاعی، ۱۳۸۱). محتوی نسبی آب برگ­ها می­تواند به عنوان شاخص سنجش میزان تنش مورد استفاده قرار گیرد (Maclagan., 1993 ؛ Good and steven; 1994)……………..

………………..

اثر تنش خشکی ­بر قطر و ارتفاع ساقه گیاه

ارتفاع بوته یکی از پارامترهای موثر بر عملکرد می­باشد با افزایش ارتفاع عملکرد افزایش می­یابد و ارتفاع بوته بین ارقام مختلف سورگوم بسیار متغییر می­باشد (Sonon et al., 1990). کاهش ارتفاع و قطر ساقه گیاهان در اثر تنش خشکی توسط محققین زیادی گزارش شده است. خزاعی و همکاران (۱۳۸۴)……………..

……………..

اثر تنش خشکی ­بر عملکرد علوفه تر و خشک:

عملکرد ماده خشک تحت تأثیر کمبود آب قرار می­گیرد و با افزایش شدت تنش خشکی، کاهش معنی­ داری در عملکرد ماده خشک مشاهده می­شود .(Xu et al., 2007)چیکر (۲۰۰۴) نیز گزارش کرد که……………

……………..

شاخص سطح برگ[۱](LAI):

شاخص سطح برگ (LAI) بیان­کننده سطح برگ (فقط یک طرف برگ) به سطح زمین اشغال شده توسط گیاه است. این معیار یکی از عوامل مؤثر بر تبخیر و تعرق است. گروهی از محققین ملاحظه کردند که……………

………………

مروری بر اثرات حاصل از محلول­پاشی برگی آسکوربیک اسید، سالیسیلیک اسید، پرولین و گلایسین­بتائین

مولکول­های سوپراکسید (O2)، پراکسید هیدروژن (H2O2)، رادیکال هیدروکسیل (OH) و اکسیژن یکتایی (O2) گونه­های فعال اکسیژن را تشکیل می­دهند. این گونه­ها بسیار سمی و بی نهایت واکنش­گر……………

……………….

آسکوربیک اسید[۲]

آسکوربیک اسید یک آنتی­اکسیدان مهم در گیاهان می­باشد. این ترکیب که در غشا داخلی میتوکندری سنتز می­­شود در سیتوسول، دیواره سلولی، کلروپلاست، میتوکندری، واکوئل و آپوپلاست وجود دارد (Sofo et al., 2005 ). آسکوربیک اسید نقش­های متعددی را در سلول بر عهده دارد. در کنترل چرخه سلولی و رشد سلول، رشد و نمو، طویل شدن دیواره و تنظیم سطح ردوکس سلول موثر است. آسکوربات پیش ساز اگزالات و تارتارات و همچنین کوفاکتور آنزیم­های دخیل در سنتز گلیکو پروتئین­های غنی از هیدروکسی­پرولین، اتیلن، ژیبرلین وآنتوسیانین می­باشد (Sofo et al., 2005).

…………………..

اسید­سالیسیلیک[۳]

اثرات ترکیبات فنلی بر پارامتر­های رشد به چند مورد بستگی دارد (Harper and Balk; 1986):

– بخشی از گیاه که با ترکیبات فنلی تیمار شده است.

…………..

پرولین[۴] و گلایسین­بتائین[۵]

از جمله ترکیبات آلی که در گیاه برای مقابله با تنش افزایش می­یابد پرولین و گلایسین­بتائین می باشد Zhang et al.,1999)). آمینو اسید آلفا­پرولین به عنوان یک آنتی­اکسیدان در برابر ROS ­های بین­سلولی عمل میکند به علاوه بقای سلول را در مقادیر کشنده علف­کش پاراکوات حفظ میکند (Chen and Dickman; 2005). نتایج نشان میدهد یک رابطه مثبت بین محتوای پرولین درون­سلولی و……………..

…………………….

منابع

احمدی، ع. د. آ. بیکر.۱۳۷۹٫ عوامل روزنهای و غیر روزنهای محدود کننده فتوسنتز در گندم در شرایط تنش خشکی. مجله علوم کشاورزی ایران ۳۱(۴). ۸۲۵-۸۱۳

آرمند پیشه، ا.، ایران نژاد، ح.، اله دادی، ا.، امیری، ر.، کلیائی، ا.ع.، ۱۳۸۸٫ اثر کاربرد زئولیت بر جوانه زنی و قدرت رویش بذور کلزا تحت تنش خشکی. فصلنامه علمی اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی. ۱ (۱): ۵۴-۶۲٫

…………….

……………..


-[۱] Leafe area index

[۲] – Ascorbic acid

[۳] – Salicylic acid

[۴] – Proline

[۵] Glycine Betaine

مبانی نظری تنش خشکی بر عملکرد گیاه، محلولپاشی برگی …

مبانی نظری تنش خشکی بر عملکرد گیاه، محلولپاشی برگی آسکوربیک اسید، سالیسیلیک اسید، پرولین و گلایسینبتائین. توضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش). همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله. توضیحات نظری کامل در مورد متغیر. رفرنس نویسی و پاورقی …

محلولپاشی برگی آسکوربیک اسید، سالیسیلیک اسید، …

۱۲ بهمن ۱۳۹۶ – ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم محقق گرامی،شما با جستجوی مبانی نظری تنش خشکی بر عملکرد گیاه، محلولپاشی برگی آسکوربیک اسید، سالیسیلیک اسید، پرولین و گلایسینبتائین وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی(مبانی نظری تنش خشکی بر عملکرد گیاه، محلولپاشی برگی آسکوربیک اسید، …

مبانی نظری تنش خشکی بر عملکرد گیاه، محلولپاشی برگی …

۱۲ بهمن ۱۳۹۶ – بیننده گرامی سلام.به وب ما خوش آمدید عنوان محصول دانلودی:مبانی نظری تنش خشکی بر عملکرد گیاه، محلولپاشی برگی آسکوربیک اسید، سالیسیلیک اسید، پرولین و گلایسینبتائین یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود((مبانی نظری تنش خشکی بر عملکرد گیاه، …

مبانی-نظری-تنش-خشکی-بر-عملکرد-گیاه،-محلولپاشی-برگی …

محصولاتی که دارای عبارت ‘مبانی-نظری-تنش-خشکی-بر-عملکرد-گیاه،-محلولپاشی-برگی-آسکوربیک-اسید،-سالیسیلیک-اسید،-پرولین-و-گلایسینبتائین’ هستند. مبانی نظری تنش خشکی بر عملکرد گیاه، محلولپاشی برگی آسکوربیک اسید، سالیسیلیک اسید، پرولین و گلایسینبتائین · مبانی نظری تنش خشکی بر عملکرد گیاه، …

مبانی نظری تنش خشکی بر عملکرد گیاه، محلولپاشی … – میهن …

به طور کلی تنش آب نه تنها اندازه هر برگ را محدود میکند بلکه در گیاهان دارای رشد نامحدود تعداد برگها نیز به علت کاهش تعداد و سرعت…,مبانی نظری تنش خشکی بر عملکرد گیاه، محلولپاشی برگی آسکوربیک اسید، سالیسیلیک اسید، پرولین و گلایسینبتائین,میهن پاورپوینت.

دانلود برترین فایل مبانی نظری تنش خشکی بر عملکرد گیاه …

۲۲ مرداد ۱۳۹۶ – مبانی نظری تنش خشکی بر عملکرد گیاه، محلولپاشی برگی آسکوربیک اسید، سالیسیلیک اسید، پرولین و گلایسینبتائین. توضیحات: ۴۱صفحه فارسی (word) با منابع کامل. دانلود تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی و …

schlemmer جستجو – مرجع خبری خلاصه

مطالب مرتبط با schlemmer از بین آخــــرین و جدیدترین مطالب، بلاگها، مقالات و اخبار فارسی جستجو شده است.

دانلود مبانی نظری تنش خشکی بر عملکرد گیاه، محلولپاشی …

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود ،همچنین به ایمیل شما ارسال می شود. لینک توضیحات. مبانی نظری تنش خشکی بر عملکرد گیاه، محلولپاشی برگی آسکوربیک اسید، سالیسیلیک اسید، پرولین و گلایسینبتائین. قیمت, ۱۵,۰۰۰ تومان. نام شما, *. نام خانوادگی, *. ایمیل, * نامعتبر. موبایل, *. دانلود >. در صورت …

ویتامین ث اسید آسکوربیک – بارانا

مبانی نظری تنش خشکی بر عملکرد گیاه، محلولپاشی برگی آسکوربیک اسید، سالیسیلیک اسید، پرولین و گلایسینبتائین. مبانی نظری تنش خشکی بر عملکرد گیاه، محلولپاشی برگی آسکوربیک اسید، سالیسیلیک اسید، پرولین و گلایسینبتائیندسته: علوم انسانی بازدید: ۱ بار فرمت فایل: docx حجم فایل: ۷۷ کیلوبایت تعداد …

دانلود فایل کامل مبانی نظری تنش خشکی بر عملکرد گیاه، …

۱ بهمن ۱۳۹۶ – لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم محقق گرامی،شما با جستجوی مبانی نظری تنش خشکی بر عملکرد گیاه، محلولپاشی برگی آسکوربیک اسید، سالیسیلیک اسید، پرولین و گلایسینبتائین وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی(مبانی نظری تنش خشکی بر عملکرد گیاه، محلولپاشی برگی آسکوربیک اسید، …

محلولپاشی برگی آسکوربیک اسید، سالیسیلیک اسید، …

به صفحه دانلود فایل(مبانی نظری تنش خشکی بر عملکرد گیاه، محلولپاشی برگی آسکوربیک اسید، سالیسیلیک اسید، پرولین و گلایسینبتائین)خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب بروید.شما پس از پرداخت هزینه ای ناچیز فایل{مبانی نظری تنش خشکی بر عملکرد گیاه، محلولپاشی برگی آسکوربیک اسید، سالیسیلیک اسید، پرولین …

مبانی نظری تنش خشکی بر عملکرد گیاه, محلولپاشی برگی …

این فایل ارسالی در مواردی همچون مبانی نظری تنش خشکی بر عملکرد گیاه, محلولپاشی برگی آسکوربیک اسید, سالیسیلیک اسید, پرولین و گلایسینبتائین, مبانی نظری تنش خشکی بر عملکرد گیاه, مبانی نظری محلولپاشی برگی آسکوربیک اسید, سالیسیلیک اسید, پرولین و گلایسینبتائین, مبانی نظری سالیسیلیک اسید, …

فایل مبانی نظری تنش خشکی بر عملکرد گیاه، محلولپاشی …

۱۲ بهمن ۱۳۹۶ – اینک شما با جستجوی ((مبانی نظری تنش خشکی بر عملکرد گیاه، محلولپاشی برگی آسکوربیک اسید، سالیسیلیک اسید، پرولین و گلایسینبتائین)) وارد صفحه فروش فایل دانلودی -مبانی نظری تنش خشکی بر عملکرد گیاه، محلولپاشی برگی آسکوربیک اسید، سالیسیلیک اسید، پرولین و گلایسینبتائین- شده …

پاراکوات – مرجع خبری

تعداد صفحات فایل: ۴۱مبانی نظری تنش خشکی بر عملکرد گیاه، محلولپاشی برگی آسکوربیک اسید، سالیسیلیک اسید، پرولین و گلایسینبتائین قیمت فایل فقط ۲۷,۰۰۰ تومان ید مبانی نظری تنش خشکی بر عملکرد گیاه، محلولپاشی برگی آسکوربیک اسید، سالیسیلیک اسید، پرولین و گلایسینبتائینتوضیحات: ۴۱صفحه …

محلولپاشی برگی آسکوربیک اسید، سالیسیلیک اسید … – …

۲۲ مرداد ۱۳۹۶ – برچسب: مبانی نظری تنش خشکی بر عملکرد گیاه، محلولپاشی برگی آسکوربیک اسید، سالیسیلیک اسید، پرولین و گلایسینبتائین. دانلود برترین فایل مبانی نظری تنش خشکی بر عملکرد گیاه، محلولپاشی برگی آسکوربیک اسید، سالیسیلیک اسید، پرولین و گلایسینبتائین. Published on آگوست ۱۳, ۲۰۱۷ …

مبانی نظری تنش های محیطی گیاهان – وبلاگ برتر

مبانی نظری تنش به تنش های محیطی بذر، گیاهان پوششی مبانی نظری واکنش های گیاهان به تنش های محیطی پیچیده بوده و شامل دانلود مبانی نظری تنش خشکی مبانی نظری تنش خشکی بر عملکرد گیاه، محلولپاشی برگی آسکوربیک اسید، سالیسیلیک اسید، پرولین و گلایسینبتائین توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد …

[PDF]اثر تنش خشکی و محلول پاشی تنظیم‌کننده‌های رشد … – مجله …

۲۴ آذر ۱۳۹۵ – -۳٫ ﻗﻄـﻊ آﺑﯿـﺎری در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺧـﻮرﺟﯿﻦ. دﻫـﯽ (ﺗـﻨﺶ ﻣﻼﯾـﻢ) و ﻋﺎﻣـﻞ ﻓﺮﻋـﯽ ﻧﯿـﺰ در. ۱۰٫ ﺳـﻄﺢ: اﺳﯿﺪ آﺳﮑﻮرﺑﯿﮏ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ. ۱۰۰٫ ،. ۲۰۰٫ و. ۳۰۰٫ ﻣﯿﻠﯽ. ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ، اﺳـﯿﺪ ﺳﺎﻟﯿﺴـﯿﻠﯿﮏ ﺑـﺎ ﻏﻠﻈـﺖ. ۱۰۰٫ ،. ۲۰۰٫ و …. ﻫـﺎی اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه روی. ﮔﯿﺎه ﮐﻠﺰا ﻧﯿﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷـﯽ اﺳـﯿﺪ. آﺳــﮑﻮرﺑﯿﮏ (. ۲۰۰٫ ﻣﯿﻠﯽ. ﮔــﺮم در ﻟﯿﺘــﺮ) ﺑﺎﻋــﺚ اﻓــﺰاﯾﺶ. ﺗﺠﻤﻊ ﭘﺮوﻟﯿﻦ، رﻧﮕﺪاﻧﻪ. ﻫﺎ. و اﻓﺰاﯾﺶ رﺷﺪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧـﻪ.

اثر تنش خشکی و محلول‌پاشی با اسید سالیسیلیک بر …

توسط جامی – ‏۲۰۱۵
سیاهدانه، آزمایشی به‌صورت کرت‌های خردشده در قالب بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار، در مزرعۀ تحقیقاتی دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال زراعی ۹۳-۱۳۹۲ انجام گرفت. فاکتور اول خشکی (d)شامل شاهد (‌۹۰ درصد ظرفیت زراعی)، تنش متوسط (‌۷۰ درصد ظرفیت زراعی) و تنش شدید (‌۵۰ درصد ظرفیت زراعی) و فاکتور دیگر چهار غلظت اسید …

مبانی نظری تنش خشکی بر عملکرد گیاه، محلولپاشی برگی …

۲۹ آبان ۱۳۹۶ – فایل معتبر تحقیق مبانی نظری تنش خشکی بر عملکرد گیاه، محلولپاشی برگی آسکوربیک اسید، سالیسیلیک اسید، پرولین و گلایسینبتائین با لینک دانلود پرولین و گلایسینبتائین,تنش خشکی بر عملکرد گیاه,سالیسیلیک اسید,مبانی نظری,مبانی نظری تنش خشکی بر عملکرد گیاه,مبانی نظری تنش خشکی …

دانلود فایل مبانی نظری تنش خشکی بر عملکرد گیاه، …

۱۹ دی ۱۳۹۶ – مبانی نظری تنش خشکی بر عملکرد گیاه، محلولپاشی برگی آسکوربیک اسید، سالیسیلیک اسید، پرولین و گلایسینبتائین. توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش). همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه. توضیحات نظری کامل در مورد متغیر.

نقش پرولین در واکنش گیاه به شوری و خشکی|build14900

پرولین,متابولیسم,بیان ژن,تنش محیطی,تنظیم اسموتیک,پرولین اگزوژن,اصلاح نژاد.

نقش پرولین در واکنش گیاه به شوری و خشکی|near3

پرولین,متابولیسم,بیان ژن,تنش محیطی,تنظیم اسموتیک,پرولین اگزوژن,اصلاح نژاد.

بلور آبی

-دریافت فایل مبانی نظری تنش خشکی بر عملکرد گیاه، محلولپاشی برگی آسکوربیک اسید، سالیسیلیک اسید، پرولین و گلایسینبتائین – پرداخت و دانلود آنی -دانلود مبانی و پیشینه نظری اثر بخشی سازمانی (فصل دوم پایان نامه) – خرید آنلاین و دریافت -دانلود پاورپوینت کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه …

اثر محلول¬پاشی برگی سالیسیلیک¬اسید، آسکوربیک …

(اثر محلول¬پاشی برگی سالیسیلیک¬اسید، آسکوربیک¬اسید، پرولین و گلایسین¬ بتائین بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه سورگوم در شرایط تنش خشکی). چکیده : تحقیق حاضر به منظور بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری و همچنین محلولپاشی برگی توسط محلولهای سالیسیلیکاسید، آسکوربیکاسید، پرولین و گلایسینبتائین بر …

تحقیق اثر تنش شوری و محلول پاشی اسید سالیسیلیک بر …

این وبگاه ممکن است به رایانهٔ شما آسیب وارد نماید.
تعداد صفحات فایل: ۴۱مبانی نظری تنش خشکی بر عملکرد گیاه، محلولپاشی برگی آسکوربیک اسید، سالیسیلیک اسید، پرولین و گلایسینبتائین قیمت فایل فقط ۲۷,۰۰۰ تومان ید مبانی نظری تنش خشکی بر عملکرد گیاه، محلولپاشی برگی آسکوربیک اسید، سالیسیلیک اسید، پرولین و گلایسینبتائینتوضیحات: ۴۱صفحه …

طرح توجیهی تولید اسید سالیسیلیک – جستجو – رونیسا

مبانی نظری تنش خشکی بر عملکرد گیاه، محلولپاشی برگی آسکوربیک اسید، سالیسیلیک اسید، پرولین و گلایسینبتائیندسته: علوم انسانی بازدید: ۱ بار فرمت فایل: docx حجم فایل: ۷۷ کیلوبایت تعداد صفحات فایل: ۴۱مبانی نظری تنش خشکی بر عملکرد گیاه، محلولپاشی برگی آسکوربیک اسید، سالیسیلیک اسید، پرولین و …

برترین پکیج مبانی نظری و پیشینه تحقیق بانکداری – …

۲۹ دی ۱۳۹۶ – هموطنان گرامی سلام.وقت بخیر. مدیریت سایت آرزوی لحظاتی پر از موفقیت برای شما دارد و پس از تلاشهای مستمر همکاران فایل مارکت مجموعه مبانی نظری و پیشینه تحقیق بانکداری برایتان آماده شده است تا بتوانید به اهداف خود برسید و خود را به موفقیت برسانید. بخش مهم در خرید های اینترنتی اطمینان از تحویل آنی فایل …

فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق معنی آموزش و تاریخچه آن

۳۰ دی ۱۳۹۶ – با آرزوی بهترینها برای شما عزیزان اینک شما با جستجوی ((مبانی نظری وپیشینه تحقیق معنی آموزش و تاریخچه آن)) وارد صفحه فروش فایل دانلودی -مبانی نظری وپیشینه تحقیق معنی آموزش و تاریخچه آن- شده اید. توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب …

پیشینه و مبانی نظری تحقیق اهمال کاری

از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آورد به صفحه دانلود فایل(پیشینه و مبانی نظری تحقیق اهمال کاری)خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب بروید.شما پس از پرداخت هزینه ای ناچیز فایل{پیشینه و مبانی نظری تحقیق اهمال کاری}را دانلود خواهید کرد …

دانلود رایگان لینک گردی

دانلود مبانی نظری پایان نامه مهندسی صنایع. مبانی نظری و پیشینه تحقیق زیرساختهای ضروری و عوامل موفقیت مدیریت دانش. چکیده. ارزیابی مقتضیات جهت استقرار مدیریت دانش، اولین گام در استقرار مدیریت دانش است که کلیه سازمان ها ملزم به انجام آن در این مسیر هستند، زیرا اگر مقتضیات، زیرساخت ها و پیش نیازهای مناسب و لازم برای …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *