دانلود فایل مبانی نظری اندازه گیری عملکرد، ارزیابی عملکرد، کارت امتیازی متوازن

Published on Author adminLeave a comment

مبانی نظری اندازه گیری عملکرد، ارزیابی عملکرد، کارت امتیازی متوازن

مبانی نظری اندازه گیری عملکرد، ارزیابی عملکرد، کارت امتیازی متوازن
دسته بندی مبانی و پیشینه نظری
بازدید ها ۳
فرمت فایل docx
حجم فایل ۵۰۷ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۶۰

مبانی نظری اندازه گیری عملکرد، ارزیابی عملکرد، کارت امتیازی متوازن

فروشنده فایل

کد کاربری ۲۵۲۱۱

کاربر

مبانی نظری اندازه گیری عملکرد، ارزیابی عملکرد، کارت امتیازی متوازن

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

خلاصه ای از کار:

اندازه گیری عملکرد

عملکرد، اصطلاحی است پیچیده که در برگیرنده کلیه مفاهیمی است که موفقیت یک شرکت و فعالیتهایش را در برمی گیرد. مار و نلی[۱] معتقدند ارزیابی عملکرد فرآیندی است که عملکرد شاغل با آن اندازه گیری می شود و هنگامی که درست انجام شود، کارکنان، سرپرستان، مدیران و نهایتا سازمان از آن بهره مند خواهند شد[۲۵].

آتینسون و وال[۲] ارزیابی عملکرد را توصیف نظام دار نقاط قوت و ضعف عملکرد فرد یا گروه در رابطه با اجرای وظایف محوله تعریف می کند. ارزیابی عملکرد در بعد استفاده از منابع اساسا در قالب شاخصها ی کارایی بیان می شود[۲۶]. همانطور که جدول (۲-۱) نشان می دهد نگرش به عملکرد طی سالها توسعه یافته است [۲۷].

……………….

چارچوب های ارزیابی عملکرد

یک چارچوب ارزیابی عملکرد سازمان را در فرآیند ساخت یک سیستم جامع ارزیابی کمک می نماید. این چارچوب محدودیتها، ابعاد و روابط میان این ابعاد را روشن ساخته و سبب می گردند ساختارها با جزئیات کاملتری ارزیابی گردند[۵۶]. در اصل یک چارچوب ارزیابی اطلاعات کاملتری نسبت به یک نظریه در اختار سازمان قرار می دهد اما از سوی دیگر اطلاعات کمتری از فرآیند واقعی ارزیابی نسبت به یک سیستم ارزیابی برای سازمان تهیه می نماید [۵۷]. برای هر سازمان بسته به نوع فعالیت و عملکرد خود دو نوع چارچوب ارزیابی را می توان متصور بود: ۱- چارچوب ساختاری[۳] و ۲- چارچوب رویه ای[۴]. در چارچوب ساختاری ماهیت عملکرد برای مدیریت ارزیابی مدنظر قرار می گیرد ولی در چارچوب رویه ای، الگویی مرحله به مرحله برای ارزیابی عملکردها منطبق با استراتژیهای سازمان معرفی می گردد [۵۶].

………………

جدول ۴- مقایسه چارچوب های ارزیابی عملکرد

چارچوب

محقق

نوع چارچوب

ابعاد ارزیابی

چارچوب سینک و توتل[۵]

[۵۸]

رویه ای

ماتریس ارزیابی عملکرد

[۵۹]

ساختاری

هزینه، غیر هزینه، محیط داخلی و خارجی

……………………….

– سیستم های ارزیابی عملکرد

به استناد نتایج مطالعات و تحقیقات صورت گرفته، ‌الگوها و فنونی که اشاره می‌شود متداولترین روشهای اجرایی فرایند ارزیابی عملکرد در سازمانها به خصوص در سازمانهایی می‌باشند که کارآیی خود را به اثبات رسانیده‌اند………………

……………….

– انتخاب اولیه سیستم های اندازه گیری عملکرد

بعلت تعدد سیستم های ارزیابی عملکرد، از این رو نیازمند یک غربال اولیه بر اساس معیارهایی می باشیم. مواردی که در این انتخاب نقش اساسی می توانند داشته باشند عبارتنداز:

……………………

جدول ۶- ویژگی های رویکردهای متداول اندازه گیری عملکرد

سیستم ارزیابی

محقق

ویژگی ها

کارت امتیازی متوازن

[۹۲و۹۱و۶]

  1. رویکردی جامع است
  2. بین جنبه های مالی و غیرمالی توازن ایجاد کرده است
  3. چشم انداز و استراتژی را به کسب و کار عملیاتی ترجمه کرده است
  4. تعامل بین سنجه ها بوسیله روابط علّی و معلولی تحلیل شده است
  5. از طریق کارتهای امتیازی جزئی تر در تمام سازمان جاری می شود

…………………………………

……………………………………

– کارت امتیازی متوازن

سیستم اندازه گیری عملکرد کارت امتیازی متوازن ابتدا توسط” کاپلان” و “نورتون” در سال ۱۹۹۲مطرح شد. آنها با نقد روشهای اندازه گیری عملکرد سنتی که مبتنی بر معیارهای مالی بودند ضرورت استفاده از معیارهای غیر مالی را مطرح کردند. سپس با ارائه یک سیستم جامع که هم معیارهای مالی و هم معیارهای غیر مالی را در……………

…………………….

دیدگاه های کارت امتیازی متوازن

پیشتر به ویژگی های محدود کننده شاخصهای مالی اشاره شد. در حالی که چنین شاخصهایی یک بازنگری عالی از آنچه در گذشته اتفاق افتاده است، را امکان پذیر می کنند، ولی جهت پرداختن به ساز و کارهای ارزش ساز در سازمانهای امروزی مثل دانش و شبکه های روابط، نارسا و ناکافی هستند. می توان شاخصهای مالی را……………….

…………………

الف( دیدگاه مالی

دیدگاه مالی به دلیل ارتباط مستقیم با خواسته های گروههای ذینفع )مالکان، سهامداران، بانکها، دولت و… ) نقطه تمرکز مدیریت و فعالیتهای کنترلی قرار گرفته اند. گرچه شاخصهای فرآیند و در برخی مواقع شاخصهای مربوط به کارکنان، در برگیرنده مباحثی از جمله دیدگاه مالی بوده است، اما تأثیر آنها بر روی اهداف مالی سازمان کمتر مورد توجه قرار گرفته است. دیدگاه مالی می تواند به عنوان مبنایی برای فرآیندهای مربوط به مشتر ی و دیدگاه کارکنان محسوب گردد. در واقع این دیدگاه نقطه شروعی برای شناسائی اهداف مالی سه دیدگاه دیگر )دیدگاه مشتری، دیدگاه فرآیند، دیدگاه کارکنان( بوده و نهایتاً اینکه موفقیت سه دیدگاه دیگر از طریق دیدگاه مالی اندازه گیری می شود. هر یک از شاخص های اندازه گیری، بخشی از زنجیره علت و معلول است که می بایست جایگاه خود را منطبق با اهداف مالی پیدا کرده و همچنین برآورد کننده بخشی از اهداف استراتژیک سازمان باشند. در این دیدگاه به سوالات اساسی زیر پاسخ داده می شود [۹۹]:…………….

………………

ب (دیدگاه مشتری

……………

ج ( دیدگاه فرآیند های داخلی

…………….

د( دیدگاه رشد و یادگیری

…………

مزایا و معایب کارت امتیازی متوازن

نتایج اولیه از سازمان هایی که کارت امتیازی را برای ارزیابی سازمان خود انتخاب نموده اند، نشان می دهد که این سازمان های توانستد بسیاری از موانع پیاده سازی استراتژی را در سازمان خود به کمک این رویکرد برطرف نمایند. مطالعات جامعی که از موانع تحقق استراتژیها در سازمانها صورت پذیرفته است، موانع را در ۶ حوزه دسته بندی کرده اند که بطور خلاصه در شکل (۲-۵) نشان داده شده اند. [۱۱۳و۷۸و۷۷].

…………………..

جدول ۹- معایب و مشکلات سیستم کارت امتیازی متوازن

محدودیت

شرح محدودیت

محققین

توضیحات

بیان تنها روابط یک طرفه

بیشتر فاکتورها و شاخص های موثر در استراتژیها دارای اثر پذیری و اثرگذاری بوده و از این رو روابط دوطرفه مورد نظر می باشد.

[۱۲۳]

پیشنهادی مطرح نگردیده است.

امکان محاسبه اشتباه درباره اثر استراتژیهای تدوینی

کارت امتیازی بسبب آنکه قادر به کنترل تاخیردر فاکتورهای اساسی محیطی نیست، نمی تواند بدرستی میزان اثرگذاری استراتژیهای تدوینی را بیان نماید.

[۱۲۳]

استفاده از CSFs ها در ابعاد مورد بررسی

………………….

………………………

– نظام های کنترل تشخیصی و تعاملی

پیچیدگی محیطهای رقابتی، توجه به ایجاد سازمانی پویا را سبب گردیده که مدیران سازمانها باید برای رسیدن به موفقیت به تدوین استراتژیهای مناسب و انتقال موثر آنها به کارکنان و کنترل اجرای استراتژیها توجهی بیش………………

……………….

منابع و مآخذ:

[۱]

Niven, P., (2002), Balanced Scorecard Step by Step: Maximizing Performance and Maintaining Results; New York: Wiley.

[۲]

Simons, R., (2000), Performance Measurement and Control Systems for Implementing Strategy, Prantic Hall Inc.

[۳]

Bisbe, J. and Malagueno, R., (2009) , The choice of interactive control systems under different innovation management modes, European Accounting Review, Vol. 18, pp. 371-405

[۴]

Kaplan, R. S., & Norton, D. P., (1992), The balanced scorecard—measures that drive performance, Harvard Business Review (January–February) 70 (1), 71–۷۹٫

……………………

……………………


[۱] Marr and Neely

[۲] Atkinson and Wells

[۳] structural framework

[۴] procedural framework

[۵] Sink and Tuttle

مبانی نظری اندازه گیری عملکرد، ارزیابی عملکرد، کارت …

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود پرداخت و دانلود. مبانی نظری اندازه گیری عملکرد، ارزیابی عملکرد، کارت امتیازی متوازن. توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش). همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق. توضیحات نظری کامل در مورد متغیر.

مبانی نظری اندازه گیری عملکرد، ارزیابی عملکرد، کارت …

مبانی نظری اندازه گیری عملکرد، ارزیابی عملکرد، کارت امتیازی متوازن دارای ۴۷ صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد. توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی …

[PDF]پژوهشهای مدیریت – سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه …

توسط بیگی فیروزی – ‏۲۰۱۷ – ‏مقالات مرتبط
۲- مبانی نظری تحقیق و پیشینه تحقیق. ۱-۲- عملکرد و ارزیابی عملکرد در بانکها … شامل تحلیل نسبتهای مالی، بهینه کاری و اندازه گیری عملکرد در برابر بودجه انجام خواهد. گرفت. در سادهترین حالت، در بیشتر … ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شعب بانک شهر از یک مدل ترکیبی کارت امتیازی متوازن و. تاپسیس بهره جستند. در این پژوهش …

دانلود مبانی نظری اندازه گیری عملکرد، ارزیابی عملکرد، کارت …

۱۳ بهمن ۱۳۹۶ – ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم به صفحه دانلود فایل(مبانی نظری اندازه گیری عملکرد، ارزیابی عملکرد، کارت امتیازی متوازن)خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب بروید.شما پس از پرداخت هزینه ای ناچیز فایل{مبانی نظری اندازه گیری عملکرد، ارزیابی عملکرد، کارت امتیازی متوازن}را دانلود خواهید کرد …

SID.ir | رتبه بندی شاخص های ارزیابی عملکرد خدمات هتل با …

توسط ضرغام بروجنی حمید
برای آگاهی از اثر بخشی و کارآمدی برنامه ها و فرآیندهای سازمان، به کارگیری صحیح و موفقیت آمیز اندازه گیری عملکرد، ضرورتی غیرقابل اجتناب است. با توجه به عدم کفایت معیارهای مالی برای سنجش عملکرد، رویکرد کارت امتیازی متوازن به عنوان پاسخی به این نیاز با استقبال کم نظیری روبه رو شده است. هدف این مقاله، شناسایی شاخص …

[DOC]سیستم اثربخش ارزشیابی عملکرد؛ مبانی، رویکردها و روشها

منظور از ارزشیابی عملکرد، فرایندی است که بوسیله آن کارکنان در فواصل معینی و بطور رسمی ، مورد ارزیابی قرار می گیرند. شناخت کارکنان قوی و … عملکرد اغلب با «تلاش» که اشاره به صرف انرژی دارد یکسان تلقی می شود، اما عملکرد براساس نتایج فعالیت ها اندازه گیری می شود. برای مثال یک …. مبنای اهداف[۲۴]. – روش کارت امتیازی متوازن[۲۵].

[PDF]طراحی شاخصهای ارزیابی عملکرد با استفاده از روشهایBSC …

اندازه گیــری میــزان عملکــرد، تعییــن شــاخصهای. ارزیابـی …. از قبیــل هــرم عملکــرد و کارت امتیــازی متــوازن از ایــن جمله انــد )آربــن و بوگلینــو. ، ۲۰۰۳(، امــا در … مبانی نظری. در محیـط بـه شـدت رقابتـی و پرتحـول امـروز، سـازمانها بایـد وقـت، انـرژی و منابع. ســازمانی و مالــی قابل توجهــی را صــرف ارزیابــی عملکــرد خــود در تحقــق اهــداف.

[PDF]متوازن ی کارت امتیاز رویکرد با المپیک ملی کمیته عملکرد …

توسط کشاورز – ‏۲۰۱۴
تاریخ پذیرش مقاله: /۲۹٫ /۲۰٫ ۲۹۰۰٫ (. چکیده. هدف از انجام پژوهش، تبیین الگوی مدیریت عملکرد کمیته ملی المپیک با رویکرد. کارت امتیاز. ی. متوازن. است. جامعه آماری …. های مناسب برای هرمنظر که در برگیرنده سنجه. -. ها. ی تابع و هادی است، سازمان را برای اندازه. گیری فعالیت. -. های گذشته، حال و آینده و در ادامه، تدوین اهـــداف کمّی. سوق می.

ارزیابی عملکرد| منابع علمی|ایبوک|مقاله انگلیسی|ترجمه …

۷۱ ۲-۲-۴- سیستم عملکرد فردی ۷۳ اندازه گیری عملکرد ۷۵ مباحث اندازه گیری ۷۶ معیارهای داده وستاده ۷۷ مقیاس های عملکرد ۷۷ انواع روشهای بررسی و ارزیابی عملکرد …. M126- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۳: سلسله مراتب یکپارچه سازی کارت امتیازی متوازن به زبان فازی برای ارزیابی عملکرد، اتاق عمل در …

[PDF]ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺪل ﮐﺎرت اﻣﺘﯿﺎزی ﻣﺘﻮازن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎز – بانک سامان

توسط افشار کاظمی – ‏۲۰۱۴
۱۰ خرداد ۱۳۹۳ – ﻣﺸـﺎﻫﺪات و اﻗـﺪاﻣﺎت. ﺟﺪﯾﺪﺗﺮی را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، ﯾﮏ ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ. ﮔﯿﺮد. ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﺑـﺎزﺧﻮردی در ﻧﺘﯿﺠـﻪ. ﺗﻌﺎﻣﻼت ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻣ. ﯿﺎن ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ. ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﻫﺪف اﺻﻠﯽ. روش …. ﺑﺎﻧﮏ و ﻟﺰوم ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳـﻮی اﯾﺠـﺎد ﻣﺰﯾـﺖ رﻗـﺎﺑﺘﯽ. ﭘﺎﯾﺪار در ﺑﺎﻧﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. -۲٫ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی و ﻣﺮوری ﺑﺮ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ. ﮐﺎرت اﻣﺘﯿﺎزی ﻣﺘﻮازن ﻧﻈﺎﻣﯽ. ﺑﺮای. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. ﻋﻤﻠﮑﺮد. اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺪه اوﻟﯿﻪ آن در ﺳﺎل.

[PDF]البالغه ارزیابی عملکرد سازمانی از منظر نهج – فصلنامه …

توسط سید نقوی – ‏۲۰۱۶
در جهت رفتار مطلوب می. شود و بخش اصلی تدوین و. اجرای سیاست سازمانی. محسوب. می. گردد. و تصور سازمانی که شامل ارزیابی و اندازه. گیری عملکرد نب. اشد،. محال. است …. به. کارت. امتیازی. متوازن،. هرم. عملکرد،. منشور. عملکرد،. جوایز. تعالی. و. اشاره. کنیم. )نیلی. ۱،. ۲۸۸۲٫ ۸: (. در. هر. صورت ما با اطمینان می. توانیم بگوییم که ارزیابی …

[PDF]ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﻫﺎی ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﺪﻣﺎت ﻫﺘﻞ ﺑﻨﺪی ﺷﺎﺧﺺ رﺗﺒ

توسط ضرغام بروجنی – ‏۲۰۱۲
۵ اردیبهشت ۱۳۹۱ – آﻣﻴﺰ اﻧﺪازه. ﮔﻴﺮی ﻋﻤﻠﻜﺮد. ،. ﺿﺮورﺗﻲ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﺟﺘﻨﺎب اﺳﺖ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟ ﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮای. ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد، روﻳﻜﺮد ﻛﺎرت. اﻣﺘﻴﺎزی. ﻣﺘﻮازن. ۱٫ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﺳﺨﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﺎز ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻛﻢ … ﻫﺎی ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻫﺘﻞ. ﻫﺎ ﺑﺎ روﻳﻜﺮد. ﻛﺎرت. اﻣﺘﻴﺎزی. ﻣﺘﻮازن و رﺗﺒﻪ. ﺑﻨﺪی ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎی ﻫﺮ ﻣﻨﻈﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ. ﺗﺎﭘﺴﻴﺲ. ۲٫ ﻓﺎزی اﺳﺖ . ﺑﻪ اﻳﻦ. ﻣﻨﻈﻮر، ﭘﺲ از. ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮی …

[PDF]رتبه‌بندی و ارزیابی عملکرد شعب بانک با رویکرد کارت …

ﮐﺎرت اﻣﺘﯿﺎزی ﻣﺘﻮازن. BSC. اﺑﺰاری ﻧﻮﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎن. اﺳﺖ. ﮐﺎرت اﻣﺘﯿﺎزی ﻣﺘﻮازن ﻣﯿﺎن اﻫﺪاف اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ، ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺗﻌﯿﯿﻦ … رﺗﺒﻪ. ﺑﻨﺪی و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد … /. اﺳﺤﺎق دﻫﻘﺎﻧﯽ، ﺷﺎدی ﺷﺎﻫﻮردﯾﺎﻧﯽ و ﮐﺎﻣﺒﯿﺰ اﻧﺼﺎری. ۱۲۱٫ -۲٫ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻣﺮوری ﺑﺮ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ. -۲٫ -۱٫ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻋﻤﻠﮑﺮد. رﯾﺸﻪ اﺻﻠﯽ …

[PDF]های ارزیابی عملکرد بانک ملی با استفاده از مدل کارت بندی …

های تعیین شد. ه کارت امتیازی متوازن در مناظر چهارگانه محاسبه شده است. در پایان. نیز پس از تجزیه و تحلیل شاخص. ها و ارزیابی عملکرد بانک، به جمع. بندی و نتیجه. گیری از تحقیق. پرداخته شده و پیشنهادات و توصیه. هایی مفید و کاربردی در ارتباط با موضوع تحقیق به مدیران. مدیران مسئولین. ذیربط در این بانک ارائه گردید. مبانی نظری …

[PDF]مدلی جهت ارزیابی عملکرد زنجیره تامین با استفاده از مدل …

توسط الفت – ‏۲۰۱۲ – ‏مقالات مرتبط
های ارزیابی عملکرد در. چارچوب سازمان ارایه شده. [. ۵۱]. و[. ۷۲]. که معروف. ترین آنها مدل کارت امتیازی. متوازن و مدل تعالی عملکرد. می. باشد. این مدل. ها برای واحدهای مستقل … و با استفاده از شاخص. های مالی، دانشی)سرمایه فکری(، مشارک. ت و. پاسخگویی زنجیره تامین، ارزیابی نماید. در. این مقاله. ضمن. مرور. اجمالی مبانی نظری. ارزیابی عملکرد.

[PDF]اصل مقاله (۷۱۵ K) – مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار

توسط دهقانی – ‏۲۰۱۴
هدف اصلی مقاله حاضر ارائه الگویی جهت رتبه بندی و ارزیابی عملکرد شعب بانک شهر با استفاده از. مدل کارت امتیازی متوازن ( ): با رویکرد روش های تصمیم گیری چندمعیاره( ) است. ۲- مبانی نظری تحقیق و مروری بر پیشینه پژوهش. ۱-۲- تاریخچه اندازه گیری عملکرد. ریشه اصلی اندازه گیری عملکرد سازمانی به شیوه علمی و مدرن به شهر «ونیز» …

[PDF]ارزیابی شاخص‌های برنامه راهبردی با رویکرد کارت امتیازی …

در سال های اخیر استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن به منظور تدوین شاخص و ارزیابی عملکرد برنامه های. استراتژیک سازمان ها همواره … و نتایج محاسباتی آن. اشاره می شود و در پایان نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق بیان می شود. ۲- مبانی نظری. در این قسمت مبانی نظری روش های استفاده شده در این پژوهش بیان می شود. روش اول استفاده شده،.

[PDF]اصل مقاله

توسط کردستانی – ‏۲۰۱۴ – ‏مقالات مرتبط
ﭼﺎرﭼﻮب ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺘﻮازن. اﺑﺰار. ی ﺑﺮای. ارزﻳﺎﺑﻲ راﻫﺒﺮدی ﺑﻪ. ﺷﻤﺎر. ﻣﻲ. رود . ﺑـﺎزﺑﻴﻨﻲ ﻣﺒـﺎﻧﻲ. ﻧﻈﺮی ﻣﺮﺗﺒﻂ. ،. ﺑﺎزﮔﻮی اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ. وﺟﻮد ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ. ﻫـﺎی ﭼﺸـﻤﮕﻴﺮ اﺑﻌـﺎد ﻣﻔﻬـﻮﻣﻲ و. ﻧﻈﺮی اﻳﻦ ﭼﺎرﭼﻮب، اﺟﺮای …. ﻛﺎرت ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺘﻮازن ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر. ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ . ﭘﻴﺸﻴﻨﺔ. ﺗﺠﺮﺑﻲ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ دﻗﻴﻖ ﭘﻴﺸﻴﻨﺔ. ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺎ. از ﻛﺎﺳﺘﻲ. ﻫـﺎﻳﻲ در ﻃﺮاﺣـﻲ و اﺟـﺮای ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ. ﻫـﺎی اﻧـﺪازه. ﮔﻴـﺮی. ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮده ﺑﺮﻣﻲ. دارد . ﻧﺨﺴﺖ، اﮔﺮﭼﻪ اﻏﻠﺐ …

[PDF]پروری بر عملکرد کارکنان بر اساس کارت امتیازی متوازن با …

ارزیابی. عملکرد. بر اساس کارت امتیازی متوازن. در شرکت آب و فاضالب جنوب شرقی استان تهران. بپردازیم. نوع مطالعه حاضر از نوع پیمایشی بوده و برای جمع. آوری داده …. پروری. مورد بررسی قرار گیرد. و سپس به تاثیر این برنامه بر بهبودعملکرد سازمان با استفاده از متغیر واسطه ای تعهد سازمانی پرداخته شود . -۲٫ مبانی نظری پژوهش. -۲٫ ۱٫

طراحی و تعیین شاخص¬های اندازه¬گیری عملکرد بر پایه مفاهیم …

این تحقیق تلاشی است برای این منظور که در قالب پنج فصل کلّیّات تحقیق، مبانی نظری، روش تحقیق، تجزیه و تحلیل داده ها و نتیجه گیری و پیشنهاد تنظیم گردیده است. این توضیح لازم است که عنوان تحقیق در ابتدا طراحی و تبیین شاخصهای اندازه گیری عملکرد بر پایه مفاهیم حکمرانی خوب با رویکرد ارزیابی متوازن بود که بنا به …

[PDF]ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻛﺎ

از. ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﺸﮕﺎه آزاد. اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس. ﻛﺎرت اﻣﺘﻴﺎز ﻣﺘﻮازن. دﻛﺘﺮ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻋﻨﺎﻳﺘﻲ. ﻋﻀﻮ هﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮑﺪﻩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁزاد ﻣﺸﻬﺪ. دﻛﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﻃﺎﻫﺮی ﻻری. ﻋ. ﻀﻮ هﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮑﺪﻩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ …. ۳ .۱٫ ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻧﻈﺮی. ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد. ۱٫ : ﻛﻤﻲ ﻛﺮدن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﻗﺎﻟﺒﻲ ﻣﺸﺨﺺ و در ﻣﺤﺪوده زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻌﻴﻦ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﺮف ﺷﺪه . ﺷﺎﺧﺺ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﻋﻤﻠﻜﺮد. ۲٫ : ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺴﺒﻲ ﻳﻚ رﻗﻢ در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣ.

[PDF]ی ملکرد کارکنان بر مبنا شیابی ع ارز ی الگو ی طراح های …

توسط عباسی – ‏۲۰۱۷
ارزشیابی عملکرد کارکنان مبتنی بر مدل ارزیابی عملکـرد سـازمان کدام. نـد؟ و عملکـرد کارکنـان. اداره کل تعاون بر مبنای الگوی مذکور چگونه است؟ مبانی نظری پژوهش … امتیازی متوازن انتخاب شد. به. طور. کلی دالیل برتری مدل کارت امتیازی متوازن به شرح زیر است: الف(. این مدل از رایج. ترین مدل. های اندازه. گیری عملکردی اسـت کـه بـرای …

[PPT]گزارش کلاسی درس سمینار – دکتر رضا شجیع

در چنین محیطی سازمانها باید یادگیرنده و تحولی باشند و محققین معتقدند که بایستی چارچوبی برای اندازه گیری ، ارزیابی، برنامه ریزی و بهبود عملکرد سازمان های یاد گیرنده و تحول آفرین امروزی توسعه یابد . …. کارت امتیازی متوازن در سال ۱۹۹۲ صرفاً یک سیستم اندازه گیری بود که شاخصهای مالی را در کنار شاخصهای غیر مالی قرار می داد .

[PDF]به کارگیری رویکرد BSC جهت ارزیابی عملکرد اداره های …

خبرگان. ورزش. دانشگاه. اعم. از. استادان. دانشگاه، ارزیابان. اداره. کل. تربیت. بدنی و مدیران اداره. های. تربیت. بدنی دانشگاه. ها بود؛ که بر. اساس مبانی. نظری. روش. دلفی. ۵۲ … ارزیابی. عملکرد،. روش. کارت. امتیازی. متوازن،. اداره. های. تربیت بدنی دانشگاه .ها. Downloaded from jrsm.khu.ac.ir at 15:57 IRST on Thursday February 8th 2018 …

[PDF]اراﺋﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ اﻣﺘﯿﺎزی ﻣﺘﻮازن ﻋﻤﻠﮑﺮدﺑﺮﻣﺒﻨﺎی

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۱ – ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد. -. ﮐﺎرت اﻣﺘﯿﺎزی ﻣﺘﻮازن. -. اﺳﺘﺮاﺗﮋی. -. ﺷﺮﮐﺖ. اﻣﺪادﺧﻮدر. وی اﯾﺮان. ﻣﻘﺪﻣﻪ. اﻧـﺪازه ﮔﯿــﺮی ﻋﻤﻠﮑــﺮد از ﺟﻤﻠـﻪ ﺑﻬﺘــﺮﯾﻦ راه ﻫــﺎی ﺑﺪﺳــﺖ آوردن. اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ …. ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﺗﺤﻘﯿﻖ. : از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت، ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ، اﻫﺪاف ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ واﺣﺪﻫﺎی ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﺳـﺎزﻣﺎن. ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻮدﺟﻪ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﺳﺎس آن …

ارزیابی عملکرد سازمانی – پارس مدیر

مقاله ارزیابی عملکرد و راهنمای پرسشنامه و پایان نامه مدیریت ارزیابی عملکرد. راهنمای نگارش پایان نامه ارزیابی عملکرد توسط اساتید سایت علمی پژوهشی پارس مدیر تهیه شده است. این مطلب تنها جهت راهنمائی نگارش پایان نامه برای دانشجویان است و هرگونه استفاده از آن بدون ذکر منبع تخلف از قوانین سایبری است. مدیریت عملکرد را می توان …

کارت امتیاز متوازن و بررسی ارتباط آن با مدیریت دانش – مدیراما

۱۸ خرداد ۱۳۹۵ – آنان در سال ۱۹۹۲ مقاله ای منتشر کردند که در آن رویکرد جدیدی برای اندازه گیری عملکرد با عنوان ارزیابی متوازن (کارت امتیاز متوازن) ارائه کردند. … کاربر گرامی جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مبانی نظری، پک مقالات و مقاله بیس در زمینه کارت امتیاز متوازن، می توانید درخواست خود را فرم تماس با ما ثبت نمایید. +۲٫

[PDF]ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﻲ اﻳﺮان ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﻛﺎرت ﻫﺎی ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﺘﺎ – دانش شناسی …

توسط حریری – ‏۲۰۱۵
نتیجه گیری: حاصل پژوهش حاضر، شاخصهای ارزیابی عملکرد کتابخانههای تخصصی ایران با رویکرد کارت امتیازی متوازن. است که به کار گیری آن در کتابخانه های تخصصی، امکان سنجش دقیق عملکرد و مقایسه آن ها با کتابخانههای مشابه فراهم میشود. واژههای کلیدی: ….. متون مرتبط به منظور دستیابی به مبانی نظری و استفاده از. بر آنست که …

ارزیابی مولفه های مدیریت جهادی بر عملکرد سازمانی با رویکرد …

اندازه گیری عملکرد را می¬توان به عنوان فرآیند کمی کردن اثربخشی و کارایی فعالیتهای انجام گرفته تعریف نمود. بر همین اساس در این تحقیق با رویکرد مدل ارزیابی کارت امتیازی متوازن به دنبال ارزیابی رویکرد مدیریت جهادی و سنجش عملکردی مولفه های این رویکرد می باشیم. لذا در ابتدا به بیان ضرورت ارزیابی عملکرد سازمان، سپس به …

[PDF]چڪیده – فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات – …

ارزیابی عملکرد، مدل های ارزیابی عملکرد، کارت امتیازی متوازن )BSC(، … چنانچه ارزیابی. عملکرد به روش علمی انجام شده باشد، راهنمای مؤثری برای مدیران در تصمیم گیری هاست. )میرغفوری و شفیعی رودپشتی، ۱۳۸۶(. اندازه گیری عملکرد را می توان فرایند …. نظری پرسشنامه )میانگین مقایسه شده(، مقایسه و آزمون می شود و درصورت معنی داری.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *